Benthyciadau Cyllidebu

Os oes angen benthyciad arnoch, mae’n werth gweld a allwch chi ymgeisio am Fenthyciad Cyllidebu yn hytrach na thalu costau llog uchel wrth fenthyca gan ddarparwyr benthyciadau diwrnod cyflog neu stepen drws. Fel arall, gallai help arall fod ar gael gan eich awdurdod lleol (neu lywodraethau Cymru a’r Alban).

Beth yw Benthyciadau Cyllidebu?

Gellir defnyddio Benthyciad Cyllidebu ar gyfer amrywiaeth eang o dreuliau. Sef:

 • dodrefn neu offer at y tŷ
 • dillad neu esgidiau
 • rhent o flaen llaw neu dreuliau symud ar gyfer cartref newydd
 • treuliau teithio
 • pethau i’ch helpu chi i chwilio am waith neu i ddechrau gweithio
 • gwella, cynnal a chadw neu ddiogelu eich cartref
 • costau mamolaeth neu gostau angladd
 • ad-dalu dyledion hurbwrcas neu ddyledion eraill sydd gennych

Pwy sy’n gymwys i gael Benthyciad Cyllidebu?

Os nad ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol eto gallwch wneud cais am Fenthyciadau Cyllidebu.

Rhaid ichi:

 • fod yn derbyn naill ai Credyd Pensiwn, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth yn seiliedig ar incwm ar hyn o bryd
 • fod wedi bod yn hawlio am o leiaf 26 wythnos, naill ai’n olynol neu gyda thoriad o ddim mwy na 28 diwrnod

Mae rhai pethau’n effeithio ar swm y benthyciad, fel bod â:

 • benthyciadau presennol o’r Gronfa Gymdeithasol
 • cynilion dros £1,000 (neu £2,000 os ydych yn hŷn na 61)

Gwneud cais i gael Benthyciad Cyllidebu

Os ydych chi’n credu y gallech chi fod yn gymwys ar gyfer Benthyciad Cyllidebu, bydd angen ichi lenwi ffurflen gais y gallwch ei chael yn eich Canolfan Byd Gwaith leol (neu’r Swyddfeydd Swyddi a Budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon).

Dewch o hyd i’ch Canolfan Byd Gwaith leol ar wefan GOV.UK

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, dewch o hyd i fanylion cyswllt eich Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau neu Nawdd Cymdeithasol leol

Cyn gwneud cais, efallai y byddwch am siarad â chynghorydd Shelter neu gynghorydd Canolfan Cyngor ar Bopeth leol.

Dewch o hyd i’ch Swyddfa Cyngor ar Bopeth agosaf

Dewch o hyd i gynghorydd Shelter yng Nghymru neu Loegr ar wefan Cyfeiriadur Cyngor Shelter ar gyfer Lloegr

Dewch o hyd i gynghorydd Shelter yn yr Alban

Talu Benthyciad Cyllidebu yn ôl

Mae’r ad-daliadau ar y benthyciad yn ddi-log ac yn cael eu cyfrifo pan gytunir ar eich benthyciad. Fel arfer, byddant yn cael eu tynnu’n awtomatig o’ch budd-daliadau. Os nad ydych chi’n cael budd-daliadau, bydd yn rhaid ichi gytuno ar ddull arall o’i dalu’n ôl.

Os oes gennych fenthyciad ond na allwch fforddio’r ad-daliadau a gytunwyd bellach, rhowch wybod i’r swyddfa a dalodd y benthyciad ichi.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol

Efallai bydd pobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol yn gallu hawlio Blaenswm Cyllidebu.

Dysgwch ragor am Flaensymiau Cyllidebu ar y wefan Cyngor ar Bopeth

Cymorth arall sydd ar gael i chi

Gall awdurdodau lleol yn Lloegr a’r llywodraethau datganoledig yng Nghymru a’r Alban ddarparu cymorth a chefnogaeth mewn argyfwng.

Aros am eich taliad budd-dal cyntaf?

Os oes arnoch angen arian gan na allwch aros tan eich taliad cyntaf o fudd-daliad neu gan eich bod wedi profi newid sylweddol o ran eich amgylchiadau yna gofynnwch i’ch Canolfan Byd Gwaith (neu Swyddfeydd Swyddi a Budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon) am flaenswm tymor byr o’ch budd-daliad.

Dysgwch ragor am Cymorth wrth aros am daliadau budd-da

Dewch o hyd i’ch Canolfan Byd Gwaith leol ar wefan GOV.UK

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, dewch o hyd i fanylion cyswllt eich Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau neu Nawdd Cymdeithasol leolopens in new window

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?