Benthyciadau diwrnod cyflog – beth sydd angen i chi ei wybod

Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn ffordd ddrud o fenthyca. Peidiwch fyth â chymryd benthyciad diwrnod cyflog os nad ydych 100% yn sicr y gallwch ei ad-dalu’n brydlon ac yn llwyr – fel arall gall y costau gynyddu’n ddi-drefn yn gyflym. Os ydych yn ystyried cael un, dyma’r hyn yr ydych angen ei wybod.

Sut mae benthyciadau diwrnod cyflog yn gweithio

Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn fenthyciadau tymor byr a gynlluniwyd yn wreiddiol i helpu pobl i ymdopi hyd at ddiwrnod cyflog.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Mae’r arian yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc – gyda llog a thaliadau – ar ddiwedd y mis.

Ond yn gynyddol, rydych yn gallu benthyg am gyfnodau hirach – fel arfer am dri mis (ond mae benthyciadau hirach ar gael) – ac ad-dalu mewn rhandaliadau. Beth sy’n gyffredin rhwng yr holl fenthyciadau hyn yw eu bod yn gost uchel a byrdymor, ac yn aml am symiau bach.

Mae benthyciad diwrnod cyflog yn ddrud a gallai wneud eich sefyllfa’n waeth os na allwch fforddio ei dalu’n ôl yn brydlon. Mae angen i chi feddwl yn ofalus cyn dewis cymryd un.

Beth mae benthyciadau diwrnod cyflog yn ei gostio i chi

Wyddoch chi?

Dros flwyddyn, gallai’r gyfradd tâl ganrannol flynyddol (APR) fod hyd at 1,500% o gymharu â 18% ar gyfer cerdyn credyd arferol.

Ers 2 Ionawr 2015, mae cost benthyciadau diwrnod cyflog wedi ei gapio gan y gyfraith, dan reolau a sefydlwyd gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Mae’r rheolau yn cyfyngu ar faint o log a ffioedd diffyg talu y gellir eu codi arnoch.

Ni fydd rhywun sy’n cymryd benthyciad am 30 niwrnod yn talu dim mwy na £24 mewn ffioedd a thaliadau fesul £100 a fenthyciwyd, ac os nad ydych chi’n ad-dalu mewn pryd, y mwyaf y gellir ei godi arnoch mewn ffioedd diffyg talu yw £15 a’r llog ar y swm y benthycoch.

Mae cap cyffredinol yn golygu na fyddwch fyth yn gorfod talu mwy na dwbl y swm a fenthyciwyd gennych yn wreiddiol.

Am ragor o fanylion, gweler FCA websiteopens in new window.

Taliadau cylchol

Cyn cytuno i roi benthyciad, bydd llawer o ddarparwyr benthyciad diwrnod cyflog yn gofyn ichi sefydlu taliad cylchol (a elwir hefyd yn awdurdod talu parhaus neu CPA).

Mae hyn yn gadael iddynt gymryd yr hyn sydd arnoch yn uniongyrchol o’ch cyfrif banc ar y dyddiad ad-dalu.

Gall hyn fod yn gyfleus, ond mae perygl. Efallai na fydd hyn yn gadael digon o arian yn eich cyfrif ar gyfer taliadau biliau eraill, fel morgais neu rent neu wariant allweddol arall fel gwresogi neu fwyd. Ac fe allai fynd â chi dros eich terfyn gorddrafft, gan arwain at daliadau banc.

Os nad ydych chi’n teimlo y bydd CPA yn eich gadael mewn digon o reolaeth, gofynnwch i’r darparwr os allwch chi dalu mewn ffyrdd eraill. Gallwch ganslo CPA ar unrhyw adeg – er y byddwch yn dal angen talu’r ddyled felly bydd angen ffordd i arall i ad-dalu.

Rhagor ynglŷn â Thaliadau cylchol ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog.

Osgoi magl y benthyciadau diwrnod cyflog

Os cewch broblemau yn ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog, efallai y bydd y darparwr benthyciad yn eich temtio gydag estyniad, a elwir yn ohiriad neu rowlio drosodd, neu hyd yn oed fenthyciad pellach.

Fodd bynnag, maent yn gyfyngedig o ran sawl gwaith y gallant rowlio benthyciad drosodd, a rhaid iddynt roi dalen wybodaeth i chi bob tro gyda manylion darparwyr cyngor am ddim ar ddyledion.

Gall cario’ch benthyciad diwrnod cyflog drosodd ymddangos fel ateb gwych ar y pryd. Ond gall arwain yn gyflym at broblemau, oherwydd y bydd rhaid ichi ad-dalu llawer mwy mewn llog a ffioedd eraill.

Gallai hyn eich rhoi mewn anhawster talu am bethau hanfodol mae arnoch chi a’ch teulu eu hangen.

Darllenwch ein canllaw Problemau wrth ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog.

Chwiliwch am ddewis arall sy’n well

Peidiwch â rhagdybio na allwch gael benthyciad gwell rywle arall – hyd yn oed os oes gennych statws credyd gwael.

Defnyddiwch ein Hofferyn cyngor ar fenthyciad diwrnod cyflog i ddysgu am ddewisiadau amgen.

Peidiwch â chael eich temtio gan hysbysebion darparwyr benthyciadau diwrnod cyflog

Gall darparwyr benthyciadau hysbysebu eu benthyciadau ar gyfer pob argyfwng llif arian o dan haul. Ond mae’n debygol mai’r dewis anghywir yw benthyciad diwrnod cyflog i chi os:

  • Rydych am ei ddefnyddio i ad-dalu dyledion eraill
  • Mae gennych un neu fwy o fenthyciadau diwrnod cyflog eisoes.
  • Nid ydych yn sicr 100% y byddwch yn gallu ei ad-dalu’n brydlon
  • Rydych chi am ei gael i dalu am bethau na allwch eu fforddio – fel nosweithiau allan, dillad newydd neu docynnau cyngerdd

Os ydych yn profi anawsterau wrth ad-dalu benthyciadau, cardiau credyd a biliau eraill, gallwch gael cyngor cyfrinachol, am ddim gan wasanaeth cyngor ar ddyledion. Bydd y cynghorydd yn eich helpu i gael eich arian yn ôl ar y trywydd iawn a gall ail-drafod â’r bobl y mae arnoch arian iddynt, er enghraifft trwy drefnu cynllun ad-dalu.

Bydd hyn yn eich helpu i gael yr amser sydd arnoch ei angen i ad-dalu’ch dyledion fel nad oes rhaid ichi droi at ragor o fenthyca.

Darllenwch ein canllaw Ble i fynd i gael cyngor am ddim ynghylch dyled.

Os ydych ar fin cael benthyciad diwrnod cyflog

Cyn cymryd benthyciad diwrnod cyflog, ystyriwch yn ofalus sut y byddwch yn ei ad-dalu.

Os yw arian yn brin y mis yma, beth sy’n gwneud ichi feddwl y bydd gennych yr arian a’r llog fis nesaf? Ydych chi’n disgwyl incwm ychwanegol? Neu ydych chi’n mynd i dorri’n ôl yn sylweddol ar wario?

Ystyriwch a fydd benthyciad y byddwch yn ei ad-dalu mewn rhandaliadau’n well ichi.

Os penderfynwch chi gael benthyciad diwrnod cyflog gwiriwch fod y darparwr wedi ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

[link to how to check the FCA website].

Y cyfnod ystyried 14 diwrnod

Os newidiwch eich meddwl, gallwch dynnu’n ôl o’r cytundeb ar unrhyw adeg o fewn yr 14 diwrnod cyntaf.

Y cyfan sydd angen i chi ei dalu yw’r llog ar y credyd rydych wedi’i ddefnyddio. Mae’n rhaid ad-dalu unrhyw ffioedd ychwanegol ichi.

Dysgwch ragor am y modd y mae benthyciadau diwrnod cyflog yn gweithio ar wefan Y Llinell Ddyled Genedlaethol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?