Benthyciadau diwrnod cyflog - beth sydd angen i chi ei wybod

Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn ffordd ddrud o fenthyca. Peidiwch fyth â chymryd benthyciad diwrnod cyflog os nad ydych 100% yn sicr y gallwch ei ad-dalu’n brydlon ac yn llwyr – fel arall gall y costau gynyddu’n ddidrefn yn gyflym. Os ydych yn ystyried cael un, dyma’r hyn yr ydych angen ei wybod.

Sut mae benthyciadau diwrnod cyflog yn gweithio

Mae benthyciadau diwrnod cyflog yn fenthyciadau tymor byr a gynllunir i helpu pobl i ymdopi hyd at ddiwrnod cyflog. Telir yr arian yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc.

Fel arfer mae gennych tan ddiwrnod cyflog i ad-dalu’ch benthyciad a’r llog, er mae rhai darparwyr benthyciad yn caniatáu i chi ddewis y cyfnod ad-dalu.

Ar y dyddiad ad-dalu, mae’r darparwr benthyciadau’n cymryd y swm llawn sydd arnoch a’r llog yn uniongyrchol o’ch cyfrif banc. Mae hyn yn digwydd hyd yn oed os oes arnoch angen yr arian i dalu biliau hanfodol fel morgais neu rent, gwresogi a bwyd.

Bydd benthyciad diwrnod cyflog ond yn gwneud eich sefyllfa’n waeth os na allwch fforddio ei dalu’n ôl yn brydlon. Hefyd gallai effeithio ar eich gallu i gael credyd yn y dyfodol.

Beth mae benthyciadau diwrnod cyflog yn ei gostio i chi

Wyddoch chi?

Dros flwyddyn, gallai’r gyfradd llog ganrannol flynyddol (APR) fod hyd at 1,500% o gymharu â 18% ar gyfer cerdyn credyd arferol.

Yn y gorffennol roedd y rhan fwyaf o ddarparwyr benthyciadau diwrnod cyflog yn codi rhwng £25 a £30 mewn llog y mis am bob £100 a fenthycioch. Dim ond os oeddech chi’n ad-dalu’r benthyciad yn brydlon y byddai hynny’n digwydd. Os oeddech chi’n ad-dalu’n hwyr, fel arfer codwyd ffi ddiffygdalu o oddeutu £30 arnoch a llog dyddiol ar ben hynny.

Golyga rheolau newydd a gyflwynwyd o 2 Ionawr 2015 gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) na fydd benthycwyr fyth yn ad-dalu mwy na dwywaith yr hyn a fenthycwyd ganddynt i ddechrau. Nod hyn yw helpu i ddatrys y broblem o ddyledion sy’n mynd allan o reolaeth. Yn ogystal, ni fydd rhywun sy’n cymryd benthyciad am 30 diwrnod ac yn ad-dalu’r benthyciad yn brydlon yn talu mwy na £24 mewn ffioedd a chostau fesul £100 a fenthycwyd.

Hefyd mae cap ar ffioedd diffygdalu. Os na thalwch eich benthyciad yn brydlon, gall y darparwr benthyciadau godi hyd at £15 mewn ffioedd diffygdalu ynghyd â llog ar brif ffioedd a rhai diffygdalu.

Am ragor o fanylion, gweler FCA website.

Taliadau cylchol

Cyn cytuno i roi benthyciad, bydd llawer o ddarparwyr benthyciad diwrnod cyflog yn gofyn ichi sefydlu taliad cylchol (a elwir hefyd yn awdurdod talu parhaus). Mae hyn yn gadael i’r cwmni gymryd yr hyn sydd arnoch, yn uniongyrchol o’ch cyfrif drwy eich cerdyn debyd ar y dyddiad ad-dalu. Felly, os nad oes gennych chi ddigon o arian yn eich cyfrif i ad-dalu’r benthyciad yn llawn, yn y pen draw gallech fethu taliadau eraill neu fynd dros eich terfyn gorddrafft a gorfod talu ffioedd banc.

Rhagor ynglŷn â Thaliadau cylchol ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog.

Osgoi magl y benthyciadau diwrnod cyflog

Os cewch broblemau yn ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog, efallai y bydd y darparwr benthyciad yn eich temtio gydag estyniad, a elwir yn ohiriad neu rowlio drosodd, neu hyd yn oed fenthyciad pellach. Fodd bynnag, rhaid i’r darparwr roi taflen wybodaeth i chi gyda manylion darparwyr cyngor ar ddyledion am ddim, cyn i chi gario’r benthyciad drosodd.

Gall cario’ch benthyciad diwrnod cyflog drosodd ymddangos fel ateb gwych ar y pryd. Ond gall arwain yn gyflym at broblemau, oherwydd y bydd rhaid ichi ad-dalu llawer mwy mewn llog a ffioedd eraill. Gallai hyn eich rhoi mewn anhawster talu am bethau hanfodol mae arnoch chi a’ch teulu eu hangen, fel rhent, morgais, bwyd a gwresogi.

Darllenwch ein canllaw Problemau wrth ad-dalu benthyciad diwrnod cyflog.

Chwiliwch am ddewis arall sy’n well

Peidiwch â rhagdybio na allwch gael benthyciad gwell rywle arall – hyd yn oed os oes gennych statws credyd gwael.

Defnyddiwch ein Hofferyn cyngor ar fenthyciad diwrnod cyflog i ddysgu am ddewisiadau amgen.

Peidiwch â chael eich temtio gan hysbysebion darparwyr benthyciadau diwrnod cyflog

Mae darparwyr benthyciadau yn hysbysebu eu benthyciadau ar gyfer pob argyfwng llif arian o dan haul. Ond mae’n debygol mai’r dewis anghywir yw benthyciad diwrnod cyflog i chi os:

  • Rydych am ei ddefnyddio i ad-dalu benthyciadau eraill
  • Mae gennych un neu fwy o fenthyciadau diwrnod cyflog eisoes
  • Nid ydych yn sicr 100% y byddwch yn gallu ei ad-dalu’n brydlon
  • Rydych chi am ei gael i dalu am bethau na allwch eu fforddio – fel nosweithiau allan, dillad newydd neu docynnau cyngerdd

Os ydych yn profi anawsterau wrth ad-dalu benthyciadau, cardiau credyd a biliau eraill, gallwch gael cyngor cyfrinachol, am ddim gan wasanaeth cyngor ar ddyledion. Bydd y cynghorydd yn eich helpu i gael eich arian yn ôl ar y trywydd iawn a gall ail-drafod â’r bobl y mae arnoch arian iddynt. Bydd hyn yn eich helpu i gael yr amser sydd arnoch ei angen i ad-dalu’ch dyledion fel nad oes rhaid ichi droi at ragor o fenthyca.

Darllenwch ein canllaw Ble i fynd i gael cyngor am ddim ynghylch dyled.

Os ydych ar fin cael benthyciad diwrnod cyflog

Cyn cymryd benthyciad diwrnod cyflog, ystyriwch yn ofalus sut y byddwch yn ei ad-dalu. Os yw arian yn brin y mis yma, beth sy’n gwneud ichi feddwl y bydd gennych yr arian a’r llog fis nesaf? Ydych chi’n disgwyl incwm ychwanegol? Neu ydych chi’n mynd i dorri’n ôl yn sylweddol ar wario?

Ystyriwch a fydd benthyciad y byddwch yn ei ad-dalu mewn rhandaliadau’n well ichi

Os penderfynwch chi gael benthyciad diwrnod cyflog gwiriwch fod y darparwr wedi ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) – dylai’r wybodaeth hon fod ar wefan y cwmni neu yn ei siop neu swyddfa. Rhaid i ddarparwyr diwrnod cyflog gael eu rheoleiddio gan yr FCA.

Y cyfnod ystyried 14 diwrnod

Os newidiwch eich meddwl, gallwch dynnu’n ôl o’r cytundeb ar unrhyw adeg o fewn yr 14 diwrnod cyntaf. Y cyfan sydd angen ichi’i dalu yw’r llog ar y credyd rydych wedi’i ddefnyddio. Mae’n rhaid ad-dalu unrhyw ffioedd ychwanegol ichi.

Dysgwch ragor am y modd y mae benthyciadau diwrnod cyflog yn gweithio ar wefan Y Llinell Ddyled Genedlaethol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?