Benthyciadau i ddysgwyr mewn addysg bellach: oedolion mewn addysg bellach a hyfforddiant

Rydym wedi clywed am fenthyciadau myfyrwyr mewn addysg uwch. Nawr maent ar gael ar gyfer rhai oedolion sy’n ddysgwyr mewn addysg a hyfforddiant pellach yn Lloegr.

Beth yw Benthyciadau Dysgu Uwch 24+?

Maent yn opsiwn ar gyfer pobl 24 oed neu hŷn i ariannu eu ffioedd cyrsiau ymlaen llaw ar Lefel 3 a Lefel 4 mewn colegau a gan ddarparwyr hyfforddiant a gymeradwywyd yn Lloegr.

Fodd bynnag, os ydych rhwng 19-23 oed, bydd gennych ddiddordeb mewn cael gwybod bod Benthyciadau Dysgu Uwch 24+ ar fin cael eu disodli gan Fenthyciadau Dysgwyr Uwch ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn o 1 Awst 2016.

Bydd Benthyciadau Dysgwyr Uwch ar gael i’r rhai 19 oed a hŷn, sy’n astudio cyrsiau o Lefel 3 (cyfateb i Safon Uwch) hyd at Lefel 6. Gellir gwneud ceisiadau o fis Mai 2016 am Fenthyciadau Dysgwyr Uwch.

Os ydych dan 24 neu os ydych eisiau sicrhau cymhwyster mwy sylfaenol

Hyd nes i’r Benthyciadau Dysgwyr Uwch fod ar gael, nid yw’r rhai dan 24 oed yn gymwys am Fenthyciad Dysgu Uwch 24+. Ond os nad ydych yn 24 oed ac yn ceisio’ch cymhwyster sgiliau sylfaenol cyntaf, efallai y gallech gael arian gan y llywodraeth ar gyfer eich cwrs.

Cyfuno benthyciadau astudio

Gallwch gymryd Benthyciad Dysgu Uwch 24+ ac yna benthyciad myfyriwr ar gyfer addysg uwch. Bydd eich benthyciadau yn cael eu cyfuno a dim ond un taliad misol fydd angen ei wneud. Os ydych yn symud ymlaen i addysg uwch wedi cymryd benthyciad ar gyfer cwrs diploma Mynediad i Addysg Uwch, bydd gweddill eich Benthyciad Dysgu Uwch 24+ yn cael ei ganslo, wrth i chi gwblhau eich cwrs addysg uwch.

Beth am yr ad-daliadau?

Nid yw Benthyciadau Dysgu Uwch 24+ yn wahanol i unrhyw fath arall o fenthyca – rhaid i chi fodloni’r amodau ad-dalu.

Bydd ad-daliadau misol trwy’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn gyfran sefydlog o’ch incwm, sy’n dechrau unwaith y byddwch yn ennill dros £21,000. Mae unrhyw swm sy’n weddill yn cael ei ganslo wedi 30 mlynedd.

Ni fydd ad-daliadau trwy’r system dreth yn dechrau tan 2016, ond bydd gennych hawl i wneud taliadau neu dalu’ch benthyciad yn ôl yn llawn ar unrhyw adeg cyn hynny heb orfod talu cosbau.

Bydd angen i chi gysylltu â’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr i drefnu ad-daliad cyn 2016.

Enghraifft o symiau ad-dalu o 2016

Mae ad-daliadau misol yn seiliedig ar faint fyddwch yn ei ennill, nid faint ydych wedi ei fenthyg. Fe’i gosodir ar 9% o’ch incwm uwchlaw £21,000.

Incwm blynyddol cyn treth Cyflog misol Ad-daliad misol
Hyd at £21,000 £1,750 £0
£22,000 £1,833 £7
£25,000 £2,083 £30
£30,000 £2,500 £67
£35,000 £2,916 £105

Llog ar eich ad-daliadau

Yn yr un ffordd â benthyciadau myfyrwyr ar gyfer addysg uwch, ac unrhyw fenthyciad arall, bydd taliadau llog yn cael eu codi ar eich Benthyciadau Dysgu Uwch 24+. Mae’r rhain wedi eu cysylltu â chwyddiant ac yn cynnig cyfraddau llog isel.

Codir llog ar y Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) + 3% yn ystod cyfnod yr astudiaeth, a hyd at yr Ebrill wedi i ddysgwr adael ei gwrs. O’r pwynt hwn, mae llog yn gysylltiedig i enillion a bydd yn:

  • RPI i’r rhai sy’n ennill llai na £21,000 y flwyddyn
  • ar raddfa symudol rhwng RPI ac RPI + 3% ar gyfer enillion rhwng £21,000 a £41,000 y flwyddyn
  • RPI + 3% ar gyfer unigolion yn ennill dros £41,000

Cyn ymrwymo, aseswch eich sefyllfa ariannol ehangach

Gall dychwelyd i ddysgu i wella’ch sgiliau a rhagolygon ddigwydd ar unrhyw adeg yn ystod eich bywyd fel oedolyn. Cyn i chi gofrestru, dylech ystyried effaith bosibl hyn ar sut ydych yn rheoli’ch arian. Mae hyn yn arbennig o wir gan na chyflawnir gwiriad credyd ac ni ystyrir incwm eich cartref pan fyddwch yn gwneud cais am Fenthyciad Dysgu Uwch 24+.

Cyn ymrwymo’ch hun, dylech asesu’ch anghenion benthyca bob amser, gan gynnwys unrhyw ddyledion sydd gennych eisoes. Ystyriwch yn arbennig a ydych angen benthyca o gwbl i ariannu eich cwrs. Os ydych, meddyliwch am beth fydd eich cynllun ad-dalu, unwaith y byddwch yn ennill dros £21,000, yng nghyd-destun unrhyw filiau cardiau credyd neu fenthyciadau eraill y bydd rhaid i chi eu talu’n ôl.

Cyllidebu fel oedolyn sy’n dysgu

Os byddwch yn penderfynu dychwelyd i addysg, dylech geisio ffyrdd i wneud i’ch arian fynd yn bellach tra byddwch yn cwblhau’ch cwrs neu brentisiaeth.

Defnyddiwch ein Canfod arian parod yn gyflym i’ch helpu.

Ble i ddod o hyd i ragor o gyngor a chefnogaeth fel dysgwr sy’n oedolyn

Siaradwch yn uniongyrchol â’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant cymeradwy yn Lloegr am Fenthyciadau Dysgu Uwch 24+. Mae hefyd yn werth gwirio os oes unrhyw fwrsariaethau a grantiau nad ydynt yn ad-daladwy ar gael i helpu gyda chostau atodol yn ymwneud â dysgu, megis costau teithio a gofal plant.

Yn fwy cyffredinol, gallwch ddod o hyd i gyngor a chanllawiau ar eich gyrfa gan:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?