Benthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach i oedolion mewn addysg bellach a hyfforddiant yn Lloegr

Os ydych chi’n 19 oed neu’n hŷn, yn byw yn Lloegr ac yn ystyried addysg bellach neu hyfforddiant, efallai y byddwch yn gymwys am Fenthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach. Mae cyflwyno cais yn rhwydd ac ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw beth hyd nes i chi fod yn ennill £25,000 y flwyddyn.

Beth yw Benthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach?

Cyflwynodd y llywodraeth Fenthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach i helpu dysgwyr sy’n oedolion i reoli costau addysg bellach a hyfforddiant yn Lloegr.

Mae’r benthyciadau hyn yn cwmpasu ffioedd dysgu ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau Lefel 3 i Lefel 6, gan gynnwys:

 • Lefel A.
 • Cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol.
 • Diplomâu Mynediad at Addysg Uwch.

Mae Benthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach ar gael ar gyfer astudio gyda darparwr hyfforddiant neu goleg yn Lloegr yn unig.

Fe’i galwyd yn flaenorol yn Fenthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach 24+, ond gan i’r oed pan ydych yn gymwys newid, newidiwyd yr enw. Felly os na allech chi gael benthyciad yn flaenorol oherwydd eich bod yn rhy ifanc, efallai y byddwch yn gallu cael un nawr.

I ddarllen mwy ac i ddilyn dolen i ymgeisio ar-lein, ewch i GOV.UK.

Faint allwch chi ei gael?

Bydd y swm y byddwch yn gymwys i’w gael yn dibynnu ar:

 • Y cwrs ydych chi eisiau ei astudio.
 • Y ffioedd a godir gan eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant.
 • Terfynau uchaf eich benthyciad, sy’n ddibynnol ar y math o gwrs.

Yr isafswm benthyciad y gallwch gael yw £300.

Telir benthyciadau yn uniongyrchol i’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Faint o fenthyciadau allwch chi eu cael

Gallwch wneud cais am hyd at bedwar benthyciad.

Gallwch gael mwy nag un ar y tro ac os yw’ch darparwr (neu ddarparwyr) hyfforddiant yn cytuno eich bod yn barod i gymryd mwy nag un cwrs ar y tro.

Nid oes cyfyngiadau ar sail eich lefel cyrhaeddiad blaenorol.

Gallwch ymgeisio unwaith am ddiploma Mynediad at Addysg Uwch neu raglen o gyrsiau Lefel A.

Lefel A

Gallwch ymgeisio am fenthyciad i ariannu pob cwrs a ddilynwch tuag at eich cymwysterau Lefel A, hyd at uchafswm o bedwar cymhwyster Lefel A.

Byddai hyn yn cyfrif fel un o’ch pedwar benthyciad yn unig.

Dysgwch a ydych yn gymwys i gael Benthyciad Dysgwyr mewn Addysg Bellach ar GOV.UK.

Allaf i ymgeisio am Fenthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach?

Dydy cael benthyciad ddim yn ddibynnol ar eich incwm ac nid yw’n amodol i wiriadau credyd.

I fod yn gymwys am Fenthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach, rhaid i chi:

 • Fod mewn coleg neu ddarparwr hyfforddiant cymeradwy yn Lloegr.
 • Yn 19 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs cymeradwy.
 • Ar hyn o bryd yn byw yn y Deyrnas Unedig ac wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd cyn cychwyn eich cwrs.
 • Yn ddinesydd y Deyrnas Unedig neu gyda ‘statws wedi setlo’. Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw derfynau ar ba mor hir y gallwch aros yn y Deyrnas Unedig.
 • Wedi cofrestru ar gymhwyster Lefel 3 i 6. Gofynnwch i’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant i ganfod a yw eich cwrs yn gymwys.

Ar gyfer cymwysterau yn cychwyn ar neu wedi 1 Awst 2017, efallai y byddwch hefyd yn gymwys os nad ydych yn preswylio yn y Deyrnas Unedig, ond eich bod yn aelod sy’n gwasanaethu o luoedd arfog y Deyrnas Unedig neu’n gymar, bartner sifil neu riant dibynnol i un ac yn byw gydag ef/hi.

Rhaid i’r cymhwyster yr ydych yn astudio ar ei gyfer a’r darparwr fod yn gymwys ar gyfer cyllid benthyciad.

Cyn ymrwymo, aseswch eich sefyllfa ariannol

Cyn ymgeisio, meddyliwch am sut fyddwch chi’n ad-dalu eich Benthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach.

Mae hyn yn bwysig gan na fydd asesiad fforddiadwyedd yn cael ei gyflawni.

Chi sydd i benderfynu beth allwch chi fforddio ei fenthyg.

Meddyliwch am beth fyddai’n digwydd pe byddai’ch incwm yn gostwng neu’ch costau byw yn codi.

Cofiwch: Bydd llog yn cael ei ychwanegu i’r benthyciad o’r diwrnod y byddwch yn ei gael, felly cofiwch y bydd faint fyddwch chi’n ei ad-dalu yn fwy na’r benthyciad gwreiddiol.

Sut fyddaf yn ad-dalu’r benthyciad?

Nid oes raid i chi ad-dalu ceiniog o’ch benthyciad hyd nes i chi fod yn ennill £25,000 y flwyddyn.

Os byddwch chi’n gadael neu’n newid cwrs wedi pythefnos neu fwy, byddwch angen talu unrhyw arian a dalwyd i’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant yn ôl.

Gallwch ddewis talu rhywfaint neu’r cyfan o’ch benthyciad yn ôl ar unrhyw adeg heb unrhyw dâl ychwanegol.

Mae unrhyw swm sy’n weddill yn cael ei ddileu’n awtomatig 30 mlynedd wedi dyddiad gorffen eich cwrs.

Enghraifft o symiau ad-dalu

Mae ad-daliadau misol yn seiliedig ar faint rydych yn ei ennill, nid faint ydych wedi ei fenthyca.

Gosodir ad-daliadau ar 9% o’ch incwm uwchlaw’r isafswm o £25,000 y flwyddyn.

Llog ar eich ad-daliadau

Fe godir llog arnoch yn unol â’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) + 3% tra byddwch yn cwblhau eich cwrs ac am un mis wedi i chi adael eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Wedi hynny, mae llog yn gysylltiedig i’ch enillion.

Felly os ydych chi’n ennill:

 • Llai nag £25,000, mae’r llog wedi ei osod ar RPI.
 • £25,000 i £45,000, mae’r llog wedi ei osod ar RPI + hyd at 3% ar raddfa symudol.
 • Dros £45,000, mae’r llog wedi ei osod ar RPI +3%.
Os ydych chi’n hunangyflogedig, gwneir ad-daliadau trwy eich Ffurflen Drethu Hunanasesiad.

Ble i ddod o hyd i ragor o wybodaeth

Siaradwch gyda’ch darpar goleg neu ddarparwr hyfforddiant neu’r un presennol yn Lloegr, i weld os ydych yn gymwys i ymgeisio am Fenthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach.

Mae’n werth gwirio os oes unrhyw fwrsariaethau neu grantiau nad ydynt yn ad-daladwy ar gael i helpu gyda chostau ychwanegol addysg bellach a chyrsiau hyfforddi.

Os byddwch yn cael benthyciad, efallai y byddwch yn gallu cael cefnogaeth gan y Gronfa Bwrsariaeth Benthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach.

I ddarllen mwy ac i ymgeisio ar-lein, ewch i GOV.UK.opens in new window

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?