Benthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach i oedolion mewn addysg bellach a hyfforddiant yn Lloegr

Os ydych yn 19 oed neu’n hŷn ac yn ystyried addysg bellach neu hyfforddiant yn Lloegr, gallech fod yn gymwys i gael Benthyciad Dysgwyr mewn Addysg Bellach. Mae gwneud cais yn rhwydd ac ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw beth hyd nes y byddwch yn ennill dros £26,575 y flwyddyn.

Diweddariad coronafeirws

Dylech ddarllen canllaw y llywodraeth ynghylch cyllid myfyriwr yn ystod yr achos COVID-19 ar wefan GOV.UK

Beth yw Benthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach?

Mae Benthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach ar gael i helpu dysgwyr sy’n oedolion i reoli costau addysg bellach a hyfforddiant yn Lloegr.

Mae’r benthyciadau hyn yn cwmpasu ffioedd dysgu ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau Lefel 3 i Lefel 6, gan gynnwys:

 • Safon Uwch
 • cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol
 • Mynediad at ddiplomâu Addysg Uwch.

Mae Benthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach ar gael os ydych yn astudio gyda darparwr hyfforddiant neu goleg yn Lloegr yn unig, er, gallwch fod yn byw mewn rhannau eraill o’r DU.

I ddarllen mwy ac i ddilyn dolen i wneud cais ar-lein, ewch i GOV.UK.

Faint allaf i ei gael?

Bydd y swm o gymorth ffioedd dysgu y byddwch yn gymwys i’w gael yn dibynnu ar:

 • y cwrs y dymunwch ei astudio
 • y ffioedd a godir gan eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant
 • terfynau uchaf eich benthyciad, sy’n ddibynnol ar y math o gwrs.

Yr isafswm benthyciad y gallwch ei gymryd yw £300.

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn talu’ch benthyciad yn uniongyrchol i’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant drwy gydol eich cyfnod o astudio.

Faint o fenthyciadau allwch chi eu cael

Gallwch wneud cais am hyd at bedwar benthyciad.

Gallwch gael mwy nag un ar y tro os ydych chi a’ch darparwr(darparwyr) hyfforddiant yn cytuno eich bod yn barod i gymryd mwy nag un cwrs ar y tro.

Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ganlyniad i’ch lefel flaenorol o gyrhaeddiad ond ni chewch fwy nag un benthyciad ar gyfer diploma Mynediad at Addysg Uwch neu raglen o gyrsiau Lefel A.

Lefel A

Gallwch ymgeisio am fenthyciad i ariannu pob cwrs a ddilynwch tuag at eich cymwysterau Lefel A, hyd at uchafswm o bedwar cymhwyster Lefel A.

Byddai hyn ond yn cyfrif fel un o’ch pedwar benthyciad.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael Benthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach ar GOV.UK

A wyf yn gallu ymgeisio am Fenthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach?

Nid yw cael benthyciad yn ddibynnol ar eich incwm ac nid yw’n amodol i wiriadau credyd.

Rhaid i chi fodloni rhai meini prawf i fod yn gymwys am Fenthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach.

 • Rhaid i chi fod mewn coleg neu ddarparwr hyfforddiant cymeradwy yn Lloegr.
 • Dylech fod yn 19 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs cymeradwy.
 • Rhaid i chi fod yn byw yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ac wedi bod yn byw yno am dair blynedd cyn cychwyn eich cwrs.
 • Rhaid i chi fod yn ddinesydd y DU neu gyda ‘statws wedi setlo’. Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw derfynau ar ba mor hir y gallwch aros yn y DU.
 • Rydych wedi cofrestru ar gymhwyster Lefel 3 i 6 cymwys. Gofynnwch i’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant i ganfod a yw eich cymhwyster yn gymwys.
 • Gallwch on gwneud cais cyn neu yn ystod eich cwrs, ni allwch wneud cais ar ôl i chi adael neu orffen y cwrs.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os nad ydych yn preswylydd yn y Deyrnas Unedig, ond eich bod yn aelod sy’n gwasanaethu o luoedd arfog y Deyrnas Unedig neu’n briod, partner sifil neu riant dibynnol i un ac yn byw gyda hwy.

Rhaid i’r cymhwyster sy’n cael ei astudio a’r darparwr fod yn gymwys ar gyfer cyllid benthyciad. Bydd gan eich darparwr y manylion sydd eu hangen i wneud cais.

Cyn ymrwymo, aseswch eich sefyllfa ariannol

Cyn gwneud cais, meddyliwch am sut fyddwch yn ad-dalu eich Benthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach.

Mae hyn yn bwysig gan na fydd asesiad fforddiadwyedd yn cael ei gyflawni.

Chi sydd i benderfynu beth allwch chi fforddio ei fenthyg.

Meddyliwch am beth fyddai’n digwydd pe byddai’ch incwm yn gostwng neu’ch costau byw yn codi. Os bydd eich incwm yn gostwng mae’n bosib y cewch eich tynnu allan o ad-dalu awtomatig ond cewch barhau i wneud ad-daliadau gwirfoddol.

Cofiwch: Bydd llog yn cael ei ychwanegu i’r benthyciad o’r diwrnod y byddwch yn ei gael, felly cofiwch y bydd faint fyddwch yn ei ad-dalu yn fwy na’r benthyciad gwreiddiol.

Sut fyddaf yn ad-dalu’r benthyciad?

Nid oes rhaid i chi ad-dalu dim o’ch benthyciad hyd nes rydych wedi dechrau ennill £26,575 y flwyddyn.

Os byddwch yn gadael neu’n newid cwrs ar ôl pythefnos neu fwy, byddwch angen talu’n ôl unrhyw arian a dalwyd i’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Gallwch ddewis talu rhywfaint neu’r cyfan o’ch benthyciad yn ôl ar unrhyw adeg heb unrhyw dâl ychwanegol.

Mae unrhyw swm sy’n weddill yn cael ei ddileu’n awtomatig 30 mlynedd wedi dyddiad disgwyliedig gorffen eich cwrs.

Enghraifft o symiau ad-dalu

Bydd taliadau’n dibynnu ar y swm yr enillwch dros y trothwy ad-dalu yn ystod unrhyw gyfnod talu, nid y swm a fenthycwyd gennych.

Mae eich cyfnod talu’n dibynnu ar ba bryd y cewch eich cyflog. Gallai hyn fod bob wythnos, bob pedair wythnos neu fis calendr. Bydd taliadau’n stopio os enillwch lai na’r trothwy ad-dalu ar gyfer y cyfnod talu hwnnw.

Gosodir ad-daliadau ar 9% o’ch incwm uwchlaw’r isafswm o £26,575 y flwyddyn, £2,214 y mis neu £511 yr wythnos.

Llog ar eich ad-daliadau

Codir llog arnoch yn unol â’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) + 3% wrth i chi gwblhau’ch cwrs a hyd at fis Ebrill y flwyddyn ganlynol wedi i chi adael eich cwrs.

Wedi hynny, mae llog yn gysylltiedig i’ch enillion.

Felly os ydych yn ennill:

·llai nag £26,575, gosodir y llog ar yr RPI

·£26,575 i £47,835, gosodir y llog ar yr RPI + hyd at 3% ar raddfa symudol

·dros £47,835, gosodir y llog ar yr RPI + 3%.

Os ydych chi’n hunangyflogedig, gwneir ad-daliadau trwy eich Ffurflen Drethu Hunanasesiad.

Ble i ddod o hyd i fwy o wybodaeth

Gwneud cais am Fenthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach

I ddarllen mwy ac i wneud cais ar-lein, ewch i GOV.UK.opens in new window

Siaradwch gyda’ch darpar goleg neu ddarparwr hyfforddiant neu’r un presennol yn Lloegr, i weld os ydych yn gymwys i wneud cais am Fenthyciad Dysgwr mewn Addysg Bellach.

Mae’n werth gwirio os oes unrhyw fwrsariaethau neu grantiau nad ydynt yn ad-daladwy ar gael i helpu gyda chostau ychwanegol addysg bellach a chyrsiau hyfforddi.

Os byddwch yn cael benthyciad, efallai y byddwch yn gallu cael cefnogaeth gan y Gronfa Bwrsariaeth Benthyciadau Dysgwr mewn Addysg Bellach yn uniongyrchol gan eich darparwr ar gyfer costau sy’n gysylltiedig â’ch cwrs, fel gofal plant a theithio.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?