Benthyciadau i ddysgwyr mewn addysg bellach: oedolion mewn addysg bellach a hyfforddiant

Os ydych yn 19 oed neu’n hŷn ac yn ystyried addysg bellach neu hyfforddiant yn Lloegr, gallech fod yn gymwys i gael Benthyciad Dysgwyr mewn Addysg Bellach. Ei enw’n flaenorol oedd Benthyciad Dysgwyr mewn Addysg Bellach 24+, a’i nod yw helpu oedolion sy’n dysgu i reoli cost addysg uwch pellach. Mae cyflwyno cais yn rhwydd ac ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw beth hyd nes i chi fod yn ennill £21,000 y flwyddyn.

##
Beth yw Benthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach?

Gellir gwneud ceisiadau nawr am

Fenthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach

Yn ddiweddar cyflwynodd y llywodraeth Fenthyciadau i Ddysgwyr 19+ i helpu oedolion sy’n dysgu i reoli costau cyrsiau addysg uwch pellach yn Lloegr.

Gall y benthyciadau hyn helpu i ariannu ffioedd dysgu ar gyfer ystod o gyrsiau Lefel 3 i Lefel 6:

 • Safon Uwch
 • Diplomâu
 • Tystysgrifau
 • Mynediad at Addysg Uwch
 • Prentisiaethau Pellach ac Uwch

Nid yw bod yn gymwys ar gyfer benthyciad yn ddibynnol ar eich incwm na gwiriadau credyd.

##
Faint allwch chi ei gael?

Bydd y swm y gallech fod yn gymwys ei gael yn dibynnu ar:

 • Y cwrs y bwriadwch ei astudio.
 • Uchafsymiau ar gyfer eich benthyciad, a bennir gan y llywodraeth.
 • Swm y ffioedd a godir gan eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Yr isafswm a gewch ei gymryd fel benthyciad yw £300.

Telir benthyciadau yn uniongyrchol i’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Gallwch ymgeisio am hyd at 4 benthyciad, ond gallwch ond hawlio un ar y tro.

Os ydych yn astudio cwrs Safon Uwch, gallech ymgeisio am hyd at 8 benthyciad.

Am wybodaeth, ewch i GOV.UK.

##
A allaf ymgeisio am Fenthyciad Dysgwyr mewn Addysg Bellach?

Nid yw bod yn gymwys ar gyfer benthyciad yn ddibynnol ar eich incwm na gwiriadau credyd.

Er mwyn cael eich ystyried i fod yn gymwys am Fenthyciad Dysgwyr mewn Addysg Bellach ar ôl 1 Awst 2016, rhaid i chi:

 • Fod yn 19 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs cymeradwy
 • Mewn coleg neu ddarparwr hyfforddiant cymeradwy yn Lloegr
 • Wedi cofrestru ar gwrs Lefel 3 i 6. (Gofynnwch i’ch coleg neu ddarparwr hyfforddiant ganfod a yw eich cwrs yn gymwys.)
 • Dinesydd y DU neu â ‘statws o fod wedi setlo’ (nid oes cyfyngiad ar ba mor hir y cewch aros)
 • Yn byw yn y DU ar hyn o bryd ers tair blynedd cyn cychwyn eich cwrs.

Os dechreuodd eich cwrs cyn 1 Awst 2016 yna bydd angen i chi fod yn hŷn na 24 ac ar gwrs lefel 3 neu 4.

Dysgwch ragor i ganfod a ydych yn gymwys am Fenthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach yma

Sut fyddaf yn ad-dalu’r benthyciad?

Defnyddiwch ein hofferyn Cynllunydd Cyllideb am ddim i’ch helpu i reoli’ch gwariant a chael trefn er mwyn i chi wneud y mwyaf o’ch arian.

Nid oes raid i chi ad-dalu ceiniog o’ch benthyciad hyd nes i chi fod yn ennill £21,000 y flwyddyn.

Os gadewch neu newid cwrs ar ol pythefnos neu ragor, bydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian a dalwyd i’ch prifysgol neu ddarparwr hyfforddiant.

Gallwch hefyd ddewis talu ychydig neu’r cyfan o’ch benthyciad ar unrhyw adeg, heb ragor o gost.

Bydd unrhyw ad-daliadau sy’n weddill yn cael eu clirio’n awtomatig, 30 mlynedd ers eich taliad diwethaf.

Enghraifft o symiau ad-dalu o 2016

Mae ad-daliadau misol yn seiliedig ar faint rydych yn ei ennill, nid faint ydych wedi ei fenthyca.

Fe’i gosodir ar 9% o’ch incwm, uwchlaw’r isafswm o £21,000 y flwyddyn.

Llog ar eich ad-daliadau

Yn unol â benthyciadau i fyfyrwyr mewn addysg uwch a benthyciadau gan fanciau, bydd eich Benthyciad Dysgwyr mewn Addysg Bellach yn destun costau llog.

Codir llog arnoch yn unol â’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) + 3% wrth i chi gwblhau’ch cwrs ac un mis wedi i chi adael eich coleg neu ddarparwr hyfforddiant.

O’r pwynt hwn, mae’r llog yn gysylltiedig â’ch enillion.

Felly, os enillwch:

 • Lai na £21,000 gosodir y llog ar yr RPI
 • 21,000 i £41,000 gosodir y llog ar yr RPI + 3% ar raddfa raddol
 • Dros £41,000 gosodir y llog ar yr RPI + +3%
Os ydych yn hunangyflogedig, gwneir ad-daliadau drwy eich Ffurflen Dreth Hunanasesiad

Ble i gael mwy o wybodaeth a chyngor

Siaradwch â’ch coleg neu’ch darparwr hyfforddiant yn Lloegr, i asesu a ydych yn gymwys am Fenthyciad Dysgwyr mewn Addysg Bellach.

Mae’n werth gwirio hefyd a oes yna fwrsarïau neu grantiau nad oes angen eu had-dalu ar gael i’ch helpu gyda’r costau ychwanegol ynghlwm ag addysg bellach a chyrsiau hyfforddi.

Cofiwch: Nid yw Benthyciadau Dysgwyr mewn Addysg Bellach ar gael yng Nghymru, Gogledd Iwerddon na’r Alban.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?