Benthyciadau llyfr cofrestru

Mae benthyciadau llyfr cofrestru yn fenthyciadau a warentir ar eich cerbyd. Felly, y sawl sydd wedi benthyca’r arian ichi sy’n berchen ar eich car nes ichi dalu’r benthyciad yn ôl. Cewch barhau i ddefnyddio’ch cerbyd cyn belled â’ch bod yn ad-dalu’r benthyciad. Fodd bynnag, maent yn ddrud, yn beryglus a dylech eu hosgoi os gallwch.

Sut mae benthyciadau llyfr cofrestru yn gweithio?

Mae benthyciadau llyfr cofrestru i’w cael ar y stryd fawr ac ar y rhyngrwyd.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Fel arfer gallwch fenthyca rhwng £500 a £50,000, yn ddibynnol ar werth eich car, er bydd rhai cwmnïau ond yn cynnig benthyciad hyd at hanner gwerth eich car.

Pan fyddwch yn cymryd benthyciad llyfr cofrestru, byddwch yn gorfod cyflwyno llyfr cofrestru eich cerbyd neu ddogfen gofrestru’r cerbyd. Dyma’r dogfennau sy’n profi mai chi yw ceidwad cofrestredig y cerbyd. Ond hyd yn oed os na wnewch chi hynny, rydych yn dal i drosglwyddo perchnogaeth y car hyd nes yr ad-delir y benthyciad.

Cymryd benthyciad llyfr cofrestru yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon

Defnyddir benthyciadau llyfr cofrestru yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn unig. Nid ydynt ar gael yn yr Alban – os cewch gynnig un yno, mae’n debygol mai hurbwrcasu neu werthiant amodol fydd hynny, felly gwiriwch yn ofalus beth ydyw a sut mae’n gweithio.

Gyda benthyciad llyfr cofrestru, yn ogystal ag arwyddo cytundeb credyd, ceir ffurflen arall ar wahân a elwir yn ‘fil gwerthiant’.

Mae hyn yn golygu mai’r darparwr benthyciadau yw perchennog eich cerbyd dros dro, ond rydych chi’n dal i gael ei ddefnyddio cyn belled â’ch bod yn talu’r holl ad-daliadau ar y benthyciad.

Dim ond os yw’r darparwr benthyciadau’n cofrestru’r bil gwerthiant gyda’r Uchel Lys y mae’r gyfraith yn ei gydnabod. Os na fydd wedi’i gofrestru, rhaid i’r darparwr gael cymeradwyaeth gan lys i adfeddiannu’ch cerbyd.

Gallech wirio a yw bil gwerthiant wedi’i gofrestru trwy gyflwyno cais ysgrifenedig i’r Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol i wirio a yw bil gwerthiant wedi’i roi ar y gofrestr. Rhaid talu ffi fel arfer

Cael eich benthyciad

Mae rhai cwmnïau benthyciadau llyfr cofrestru yn cynnig gwasanaeth arian cyflym. Ond efallai y byddant yn codi ffioedd o hyd at 4% o’r benthyciad ar gyfer hyn.

Talu’r benthyciad yn ôl

Mae’r rhan fwyaf o fenthyciadau llyfr cofrestru yn para am hyd at 78 wythnos, er y gallwch, yn ôl y gyfraith, eu talu’n ôl yn gynt os dymunwch wneud hynny (ac yn gallu fforddio hynny).

Gyda rhai cytundebau, efallai mai dim ond ad-dalu’r taliadau llog y byddwch chi tan fis olaf eich cytundeb. Yn y mis olaf, bydd disgwyl i chi ad-dalu’r swm o arian a fenthycioch yn wreiddiol.

Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn deall sut mae’r cytundeb yn gweithio ac y gallwch fforddio’r ad-daliadau.

Beth yw cost benthyciad llyfr cofrestru?

Mae cyfraddau canrannol blynyddol nodweddiadol (APRau) yn 400% neu uwch, felly mae hwn yn fath drud o gredyd.

Er enghraifft, os cawsoch £1,500 o fenthyciad a thalu £55 yr wythnos am 78 wythnos, byddech yn ad-dalu cyfanswm o £4,250.

Golyga hynny, byddech wedi talu dros £2,750 mewn llog er mwyn cael benthyca £1,500.

Anfanteision benthyciadau llyfr cofrestru

  • Gallech chi golli’ch cerbyd os na fyddwch yn gallu gwneud yr ad-daliadau i’r cwmni benthyciadau.
  • Nid oes gennych yr un sicrwydd a gyda chytundeb hurbwrcasu
  • Rhaid mai chi yw perchennog cyfreithlon y cerbyd, rhaid i’w werth fel arfer fod dros £500 a dim dyledion i’w talu ar y car.
  • Mae’r llog yn llawer drutach na benthyciadau heb eu gwarantu confensiynol gan fenthycwyr prif ffrwd. Felly, gallai fod yn dalcen caled ceisio ad-dalu’r hyn sydd arnoch chi i’r cwmni.

Beth i’w ystyried cyn cymryd benthyciad llyfr cofrestru

  • Gall yr APR fod yn uchel iawn, felly fe’ch cynghorir i’w dalu’n ôl cyn gynted â phosibl.
  • Efallai y bydd ffioedd ad-dalu’n gynnar i’w talu os byddwch chi’n ad-dalu mwy na £8,000 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.
  • Gall rhai benthycwyr benthyciadau llyfr cofrestru ofyn am daliadau wythnosol ac nid yw pob un yn derbyn Debyd Uniongyrchol. Felly gall fod yn anodd cadw trefn ar faint sydd arnoch chi.
  • Os nad ydych yn siŵr faint yr ydych wedi’i ad-dalu, gofynnwch am gyfriflen yn dweud faint sydd arnoch chi (a elwir yn ‘setliad cyfrif’) ac mae’n rhaid i’r darparwr benthyciadau roi un ichi.
  • Mae faint o fenthyciad a gewch yn dibynnu ar werth eich cerbyd. Bydd darparwr ag enw da yn gofyn ichi fynd ag ef i gael ei brisio’n annibynnol.
  • Hyd yn oed os oes gennych chi ddyled eisoes ar y cerbyd, efallai y byddwch yn dal yn gallu cael benthyciad llyfr cofrestru ond, fel arfer, dim ond os yw’ch cytundeb benthyciad presennol ar fin dod i ben a’r swm dyledus yn isel (a bydd angen ichi gael caniatâd gan eich darparwr presennol yn gyntaf).

Os bydd eich cerbyd yn cael ei werthu

Os bydd y swm a geir wrth ei werthu’n llai na’r swm sy’n ddyledus gennych, chi fydd yn gyfrifol o hyd am dalu’r diffyg.

Gall cwmni benthyciadau llyfr cofrestru fynd â chi i’r llys i gael ei arian yn ôl.

Opsiynau eraill heblaw benthyciadau llyfr cofrestru

Gall benthyciadau llyfr cofrestru fod yn demtasiwn os oes angen arian arnoch yn sydyn a chithau â statws credyd gwael, ond mae opsiynau eraill ar gael bob amser. Mae’n well osgoi benthyciadau llyfr cofrestru.

Os byddwch yn cymryd un, gwiriwch fod y darparwr benthyciadau yn aelod o gorff masnach ac yn cydymffurfio â’r cod ymarfer, yn benodol ar fenthyciadau llyfr cofrestru.

Undebau credyd

Os ydych chi ar incwm isel a bod angen benthyca swm bychan arnoch chi am gyfnod byr, dylech chi ystyried cysylltu ag undeb credyd. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi agor cyfrif cynilo gyda nhw gyntaf.

Benthyca gan undeb credyd

Help gan y llywodraeth

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau mae gennych hawl i’w cael.

Sicrhewch eich bod yn derbyn yr hawliadau cywir

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol.

Fel arall, gallai help arall fod ar gael gan eich awdurdod lleol yn Lloegr, neu lywodraethau Cymru a’r Alban.

Benthyciadau Cyllidebu gan y Gronfa Gymdeithasol

Cael help gyda dyled

Mae’r ffaith bod angen ichi ddefnyddio darparwr benthyciadau llyfr cofrestru yn gallu bod yn arwydd fod gennych chi broblemau dyledion.

Siarad â chynghorydd am ddim ar ddyledion, all roi cymorth i chi.

Ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?