Benthyciadau llyfr cofrestru cerbyd

Mae benthyciadau llyfr cofrestru yn fenthyciadau a warentir ar eich cerbyd. Felly, y sawl sydd wedi benthyg yr arian ichi sy’n berchen ar eich car nes ichi dalu’r benthyciad yn ôl. Cewch barhau i ddefnyddio’ch cerbyd gyhyd â’ch bod yn ad-dalu’r benthyciad. Fodd bynnag, maent yn ddrud, yn beryglus a dylid eu hosgoi lle bynnag y bo modd.

Arian yn sydyn ond am bris uchel

Cael eich benthciad

Talu’r benthyciad yn ol

Faint mae’n ei gostio

Pethau eraill i fod yn ymwybodol ohonynt

Os na allwch chi dalu’ch benthyciad llyfr cofrestru yn ôl

Opsiynau eraill heblaw benthyciadau llyfr cofrestru

Ymdrin â dyledion

Arian yn sydyn ond am bris uchel

Mae benthyciadau llyfr cofrestru i’w cael ar y stryd fawr ac ar y rhyngrwyd. Fel arfer gallwch gael benthyg rhwng £500 a £50,000, yn dibynnu ar werth eich car. Ond efallai mai dim ond hyd at 50% o werth eich car a gewch.

Sut mae’n gweithio?

Pan fyddwch yn cymryd benthyciad llyfr cofrestru, byddwch yn gorfod rhoi llyfr cofrestru eich cerbyd neu ddogfen gofrestru’r cerbyd i brofi mai chi yw perchennog cofrestredig y cerbyd.

Bydd yn rhaid ichi hefyd lofnodi cytundeb credyd a ffurflen o’r enw ‘bil gwerthiant’. Mae hyn yn golygu mai’r benthyciwr yw perchennog eich cerbyd dros dro. Ond rydych chi’n dal i gael ei ddefnyddio dim ond ichi dalu’r holl ad-daliadau ar y benthyciad. Mae’r dogfennau hyn yn cael eu cydnabod dan y gyfraith yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Ond nid ydynt yn cael eu defnyddio yn yr Alban.

Dim ond os yw’r benthyciwr yn cofrestru’r bil gwerthiant gyda’r Uchel Lys y mae’r gyfraith yn ei gydnabod. Os na fydd wedi’i gofrestru, rhaid i’r benthyciwr gael cymeradwyaeth gan lys i adfeddiannu’ch cerbyd. Dylech chi ganfod a yw’r bil gwerthiant wedi’i gofrestru.

Cael eich benthyciad

Fel arfer byddwch yn cael siec ar gyfer y benthyciad sy’n cymryd sawl diwrnod i glirio. Mae rhai cwmnïau benthyciadau llyfr cofrestru yn cynnig gwasanaeth arian cyflym. Ond efallai y byddant yn codi ffioedd o hyd at 4% o’r benthyciad ar gyfer hyn.

Talu’r benthyciad yn ôl

Mae’r rhan fwyaf o fenthyciadau llyfr cofrestru yn para am hyd at 78 wythnos, er y gallwch eu talu’n ôl yn gynt.

Efallai mai dim ond ad-dalu’r taliadau llog y bydd eich taliadau rheolaidd ar adegau tan fis olaf eich contract. Yr adeg hynny bydd disgwyl ichi ad-dalu’r benthyciad ei hun. Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn deall sut mae’r cytundeb yn gweithio ac y gallwch fforddio’r ad-daliadau.

Faint mae’n ei gostio

Mae’r llog a godir fel arfer oddeutu 400% APR neu uwch ac mae’n cael ei godi ar swm y benthyciad bob wythnos. Felly, os cawsoch £1,500 o fenthyciad ac yn talu £55 yr wythnos am 78 wythnos, byddech yn ad-dalu cyfanswm o £4,250. Felly, byddwch wedi talu dros £2,750 mewn llog er mwyn cael benthyg £1,500.

Anfanteision benthyciadau llyfr cofrestru

  • Gallech chi golli’ch cerbyd os na fyddwch yn gallu gwneud yr ad-daliadau i’r cwmni benthyciadau ac nid oes gennych yr un sicrwydd a gyda chytundeb hurbrynu.
  • Rhaid mai chi yw perchennog cyfreithlon y cerbyd, rhaid i’w werth fod dros £500 a dim dyledion i’w talu ar y car.
  • Mae’r llog yn llawer drutach na benthyciadau heb eu gwarantu confensiynol. Felly, gallech chi gael eich hun mewn rhagor o ddyled wrth ichi geisio ad-dalu’r hyn sydd arnoch chi i’r cwmni.

Pethau eraill i fod yn ymwybodol ohonynt

  • Gall y gyfran ganrannol flynyddol (APR) fod yn uchel iawn. Felly fe’ch cynghorir i’w dalu’n ôl cyn gynted â phosibl. Efallai y bydd ffioedd ad-dalu’n gynnar i’w talu (heb gynnwys ad-daliadau cytundebol) os byddwch chi’n ad-dalu mwy na £8,000 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.
  • Bydd rhai darparwyr benthyciadau llyfr cofrestru yn gofyn am daliadau wythnosol ac nid yw pob un yn derbyn Debyd Uniongyrchol. Felly gall fod yn anodd cadw trefn ar faint sydd arnoch chi. Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch am ddatganiad yn dweud faint sydd arnoch chi (gelwir hyn yn ‘ddatganiad o’r cyfrif’) ac mae’n rhaid i’r darparwr benthyciadau roi un ichi.
  • Mae faint o fenthyciad a gewch yn dibynnu ar werth eich cerbyd. Bydd benthyciwr parchus yn gofyn ichi fynd ag ef at asiant o’ch dewis chi i gadarnhau ei werth.
  • Hyd yn oed os oes gennych chi ddyled eisoes ar y cerbyd, efallai y byddwch yn dal i allu cael benthyciad llyfr log ond, fel arfer, dim ond os yw’ch cytundeb benthyciad presennol ar fin dod i ben a’r swm dyledus yn isel. Ymhob achos bydd angen ichi gael caniatâd eich benthyciwr presennol.

Os na allwch chi dalu’ch benthyciad llyfr cofrestru yn ôl

Mae gan fenthycwyr benthyciadau llyfr cofrestru hawl i gyflogi beilïaid i gymryd eich car neu feic modur os na fyddwch yn gwneud yr ad-daliadau. Ond ni fydd y rhan fwyaf ohonynt yn gwerthu’ch cerbyd nes y byddwch wedi methu nifer o’r ad-daliadau. Ni fyddai’n rhaid i’r benthyciwr benthyciad llyfr cofrestru fynd i’r llys i adfeddiannu’ch car.

Os bydd eich cerbyd yn cael ei werthu

Os bydd y swm a geir wrth ei werthu’n llai na’r swm sydd arnoch chi, chi fydd yn gyfrifol o hyd am dalu’r diffyg. Gall cwmni benthyciadau llyfr cofrestru fynd â chi i’r llys i gael ei arian yn ôl.

Opsiynau eraill heblaw benthyciadau llyfr cofrestru

Gall benthyciadau llyfr cofrestru fod yn demtasiwn os oes angen arian arnoch yn sydyn a chithau â statws credyd gwael. Ond mae opsiynau eraill ar gael bob amser. Dydyn ni ddim yn argymell defnyddio benthyciadau llyfr cofrestru.

Os ydych chi, gwiriwch fod y darparwr benthyciadau yn aelod o gorff masnach ac yn cydymffurfio â’r cod ymarfer, yn benodol ar fenthyciadau llyfr cofrestru.

Undebau credyd

Os ydych chi ar incwm isel a bod angen benthyca swm bychan arnoch chi am gyfnod byr, dylech chi ystyried cysylltu ag undeb credyd. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi agor cyfrif cynilo gyda nhw gyntaf.

Help gan y llywodraeth

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau mae gennych hawl i’w cael.

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol. Fel arall, gallai help arall fod ar gael gan eich awdurdod lleol yn Lloegr, neu lywodraethau Cymru a’r Alban.

Ymdrin â dyledion

Mae’r ffaith bod angen ichi ddefnyddio benthyciwr llyfr cofrestru yn gallu bod yn arwydd fod gennych chi broblemau dyledion. Mae nifer o sefydliadau yn cynnig cyngor rhad ac am ddim ar ddyledion, megis Cyngor ar Bopeth a’r Elusen Dyledion StepChange, ac efallai y byddant yn gallu’ch helpu chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?