Benthyciadau llyfr log cerbyd

Mae benthyciadau llyfr log yn fenthyciadau a warentir ar eich cerbyd. Felly, y sawl sydd wedi benthyg yr arian i chi sy’n berchen ar eich car nes i chi dalu’r benthyciad yn ôl. Cewch barhau i ddefnyddio’ch cerbyd gyhyd â’ch bod yn ad-dalu’r benthyciad. Fodd bynnag, maent yn ddrud, yn beryglus a dylid eu hosgoi lle bynnag y bo modd.

Sut mae benthyciadau llyfr log yn gweithio

Gallwch drefnu benthyciadau llyfr log ar y stryd fawr ac ar y rhyngrwyd.

Fel arfer gallwch gael benthyg rhwng £500 a £50,000, yn dibynnu ar werth eich car. Ond mae rhai cwmnïau dim ond yn benthyg hyd at 50% o werth eich car.

Pan fyddwch yn cymryd benthyciad llyfr log, byddwch fel arfer yn gorfod rhoi llyfr log eich cerbyd neu ddogfen gofrestru’r cerbyd i brofi mai chi yw perchennog cofrestredig y cerbyd. Ond hyd yn oed os na fydd yn rhaid i chi roi’r dogfennau hyn, byddwch yn dal i drosglwyddo perchnogaeth y car hyd nes eich bod wedi talu’r benthyciad.

Cael benthyciad llyfr log yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon

Dim ond yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon y gallwch chi gael benthyciad llyfr log. Dydyn nhw ddim ar gael yn yr Alban - os byddwch chi’n cael cynnig benthyciad tebyg yn yr Alban, mae’n debyg iawn mai cytundeb hurbwrcasu neu werthiant amodol ydyw. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw beth a sut mae’n gweithio.

Gyda benthyciad llyfr log, yn ogystal â llofnodi cytundeb credyd bydd yna hefyd ffurflen o’r enw ‘bil gwerthiant’.

Mae hyn yn golygu mai’r benthyciwr yw perchennog eich cerbyd dros dro. Ond rydych chi’n dal i gael ei ddefnyddio dim ond i chi dalu’r holl ad-daliadau ar y benthyciad.

Dim ond os yw’r benthyciwr yn cofrestru’r bil gwerthiant gyda’r Uchel Lys y mae’r gyfraith yn ei gydnabod. Os na fydd wedi’i gofrestru, rhaid i’r benthyciwr gael cymeradwyaeth gan lys i adfeddiannu’ch cerbyd.

Dylech chi ganfod a yw’r bil gwerthiant wedi’i gofrestru.

Dyma sut mae canfod a yw bil gwerthiant wedi’i gofrestru.

Cael eich benthyciad

Mae rhai benthycwyr llyfr log yn cynnig gwasanaeth arian parod yn y fan a’r lle. Ond efallai y byddant yn codi ffioedd o hyd at 4% o’r benthyciad am hyn.

Talu’r benthyciad yn ôl

Mae’r rhan fwyaf o fenthyciadau llyfr log yn para am hyd at 78 wythnos, er mae’r gyfraith yn rhoi’r hawl i chi eu talu’n ôl yn gynt os ydych yn dymuno (ac os allwch fforddio gwneud hynny).

Gyda rhai cytundebau, efallai mai dim ond ad-dalu’r llog y byddwch yn ei wneud tan fis olaf eich contract. Felly, yn y mis olaf hwnnw, bydd disgwyl i chi ad-dalu’r benthyciad ei hun.

Rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn deall sut mae’r cytundeb yn gweithio ac y gallwch fforddio’r ad-daliadau.

Faint mae benthyciad llyfr log yn ei gostio

Mae’r gyfradd ganrannol flynyddol (APR) fel arfer oddeutu 400% neu uwch, felly mae’n ffordd ddrud iawn o fenthyg arian.

Er enghraifft, os cawsoch £1,500 o fenthyciad a’ch bod yn talu £55 yr wythnos am 78 wythnos, byddech yn ad-dalu cyfanswm o £4,250.

Felly, byddwch wedi talu dros £2,750 mewn llog er mwyn cael benthyg £1,500.

Anfanteision benthyciadau llyfr log

  • Gallech chi golli’ch cerbyd os na fyddwch yn gallu gwneud yr ad-daliadau i’r cwmni benthyciadau.
  • Nid oes gennych yr un sicrwydd a gyda chytundeb hurbwrcasu
  • Rhaid mai chi yw perchennog cyfreithlon y cerbyd, rhaid i’w werth fel arfer fod dros £500 a dim dyledion i’w talu ar y car.
  • Mae’r llog yn llawer drutach na benthyciadau heb eu gwarantu confensiynol gan fenthycwyr prif ffrwd. Felly, gallai fod yn dalcen caled ceisio ad-dalu’r hyn sydd arnoch chi i’r cwmni.

Pethau eraill i fod yn ymwybodol ohonynt cyn cymryd benthyciad llyfr log

  • Gall yr APR fod yn uchel iawn felly mae’n syniad da i’w dalu’n ôl cyn gynted â phosibl.
  • Efallai y bydd ffioedd ychwanegol am ad-dalu’n gynnar os byddwch chi’n ad-dalu mwy na £8,000 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.
  • Bydd rhai darparwyr benthyciadau llyfr log yn gofyn am daliadau wythnosol ac nid yw pob un yn derbyn Debyd Uniongyrchol. Felly gall fod yn anodd cadw trefn ar faint sydd arnoch chi.
  • Os nad ydych yn siŵr faint rydych chi wedi’i ad-dalu, gofynnwch am ddatganiad yn dweud faint sydd arnoch chi (gelwir hyn yn ‘ddatganiad o’r cyfrif’). Rhaid i’r darparwr benthyciadau roi un o’r rhain i chi.
  • Mae faint o fenthyciad a gewch yn dibynnu ar werth eich cerbyd. Bydd benthyciwr parchus yn gofyn i chi fynd ag ef at asiant prisio o’ch dewis i gadarnhau ei werth.
  • Hyd yn oed os oes gennych chi ddyled eisoes ar y cerbyd, efallai y byddwch yn dal i allu cael benthyciad llyfr log ond, fel arfer, dim ond os yw’ch cytundeb benthyciad presennol ar fin dod i ben a’r swm dyledus yn isel (a bydd angen i chi gael caniatâd eich benthyciwr presennol yn gyntaf).

Os na allwch chi dalu’ch benthyciad llyfr log yn ôl

Mae gan fenthycwyr llyfr log hawl i gyflogi beilïaid i gymryd eich cerbyd os na fyddwch yn gwneud yr ad-daliadau. Ond ni fydd y rhan fwyaf ohonynt yn gwneud hynny (nac yn gwerthu’ch cerbyd) nes y byddwch wedi methu nifer o’r ad-daliadau. Yn ôl y gyfraith, rhaid iddyn nhw anfon hysbysiad diffygdalu atoch yn gyntaf, gan roi 14 diwrnod i chi ymateb – mae’n syniad da i gael cyngor rhad ac am ddim am ddyledion bryd hynny i weld pa ddewisiadau sydd gennych. Peidiwch ag anwybyddu’r broblem.

Ni fyddai’n rhaid i’r benthyciwr llyfr log fynd i’r llys i adfeddiannu’ch car, ar yr amod bod y bil gwerthiant wedi’i gofrestru.

Os bydd eich cerbyd yn cael ei werthu

Os bydd y swm a geir wrth ei werthu’n llai na’r swm sydd arnoch chi, chi fydd yn gyfrifol o hyd am dalu’r diffyg.

Gall cwmni benthyciadau llyfr log fynd â chi i’r llys i gael ei arian yn ôl.

Opsiynau eraill heblaw benthyciadau llyfr log

Gall benthyciadau llyfr log fod yn demtasiwn os oes angen arian arnoch yn sydyn a chithau â statws credyd gwael. Ond mae opsiynau eraill ar gael bob amser. Mae’n well cadw draw wrth fenthyciadau llyfr log.

Os ydych chi’n cael benthyciad o’r fath, gwiriwch fod y benthyciwr yn aelod o gorff masnach ac yn cydymffurfio â chod ymarfer, yn benodol ar fenthyciadau llyfr log.

Undebau credyd

Os ydych chi ar incwm isel a bod arnoch angen benthyca swm bychan am gyfnod byr, dylech chi ystyried cysylltu ag undeb credyd. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi agor cyfrif cynilo gyda nhw gyntaf.

Help gan y llywodraeth

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau mae gennych hawl i’w cael.

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log gan y Gronfa Gymdeithasol.

Fel arall, gallai help arall fod ar gael gan eich awdurdod lleol yn Lloegr, neu lywodraethau Cymru a’r Alban.

Cael help gyda dyledion

Mae’r ffaith bod angen i chi ddefnyddio benthyciwr llyfr log yn gallu bod yn arwydd fod gennych chi broblemau dyledion. Mynnwch sgwrs â chynghorydd dyledion yn rhad ac am ddim. Mae’n bosib iawn y byddai’n gallu’ch helpu chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?