Benthyciadau personol

Os ydych chi’n dymuno cael benthyg arian, a thalu swm yn ôl bob mis, mae benthyciad personol yn un opsiwn. Dyma beth mae angen ichi feddwl amdano cyn cael benthyg arian, i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cynnig gorau ar eich cyfer chi.

Beth yw benthyciad personol?

Benthyciadau gan fanc neu ddarparwr benthyciadau arall nad ydynt wedi cael eu gwarantu yn erbyn unrhyw ased, megis eich eiddo, yw benthyciadau a benthyciadau personol. Maent hefyd yn cael eu galw’n fenthyciadau heb eu gwarantu.

Manteision

  • Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael benthyg mwy o arian nag y byddech chi’n cael ei fenthyg gyda cherdyn credyd
  • Gall eich ad-daliadau fod yn symiau sefydlog. Mae hynny’n golygu eich bod yn gwybod y bydd eich ad-daliad yr un fath bob mis, sy’n ei gwneud yn haws cyllidebu. Bydd y gyfradd llog y byddwch chi’n ei thalu ar fenthyciad personol hefyd yn sefydlog fel arfer (ond ddim bob amser)
  • Gallwch ddewis dros faint o amser yr hoffech chi ad-dalu’r benthyciad. Cofiwch y bydd hyd y benthyciad yn effeithio ar y llog a godir arnoch chi
  • Gallwch gyfuno sawl dyled i greu un benthyciad, gan leihau eich costau ad-dalu misol o bosibl. Ond byddwch yn ofalus, oherwydd gallai hyn olygu ymestyn hyd y benthyciad, a thalu mwy at ei gilydd yn sgil hynny

Gallwch wneud gordaliadau neu dalu benthyciad personol yn llawn cyn i’ch cytundeb ddod i ben heb gael cosb. Fodd bynnag, os byddwch chi’n ad-dalu mwy na £8,000 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis, mae’n bosibl y bydd y benthyciwr yn codi ffi digolledu (er bod y swm y caiff y benthyciwr ei godi yn cael ei gyfyngu gan y gyfraith).

Anfanteision

  • Mae gan fenthyciadau personol gyfraddau llog uwch na rhai mathau eraill o fenthyciadau, yn enwedig os yw’r swm rydych chi’n dymuno cael ei fenthyg yn llai, er enghraifft £1,000
  • Efallai y bydd y gyfradd llog yn lleihau po fwyaf y byddwch chi’n ei fenthyg, gan eich temtio i gael benthyciad mwy na’r hyn y mae ei angen arnoch
  • Fel arfer, mae ffi ad-dalu’n gynnar yn berthnasol i fenthyciadau hŷn (a gymerwyd cyn 1af Chwefror 2011) os ydych chi’n dymuno talu eich benthyciad i gyd yn gynnar neu dalu mwy na’r hyn rydych chi wedi dweud y byddwch chi’n ei dalu

Cyfnod ystyried

Mae gennych chi gyfnod ystyried 14 diwrnod naill ai o ddyddiad llofnodi cytundeb y benthyciad neu o’r dyddiad y cawsoch gopi o’r cytundeb, pa un bynnag yw’r diweddaraf. Os byddwch chi’n canslo, bydd gennych chi hyd at 30 diwrnod i ad-dalu’r cyfalaf a’r llog.

Pethau i gadw llygad amdanynt

Y gwir yw, mae’n bosibl na chewch chi’r gyfradd llog a hysbysebwyd gyda’r benthyciad, a elwir yn APR enghreifftiol (neu gyfradd ganrannol flynyddol). Dyma’r gyfradd y byddwch chi’n ei gweld ar bosteri neu ar wefannau banciau, ond ni fydd pawb yn gymwys i gael y gyfradd hon. Yn wir, dim ond i ychydig dros hanner (51%) y benthycwyr y mae’n rhaid i ddarparwyr benthyciadau gynnig y gyfradd hon. Os nad yw’ch statws credyd yn berffaith, efallai y cewch eich derbyn ar gyfer benthyciad ond y codir llog arnoch ar gyfradd uwch o lawer na’r APR enghreifftiol.

Ni fydd eich cais am fenthyciad personol yn cael ei dderbyn o reidrwydd.

Mae gan rai benthyciadau personol gyfraddau llog amrywiol, sy’n golygu y gallant fynd i fyny neu i lawr. Os mai dim ond prin allu fforddio’r taliadau cychwynnol ydych chi, dylech osgoi’r math hwn o fenthyciad rhag ofn iddyn nhw godi.

Cadwch lygad ar agor am unrhyw ffioedd trefnu, a fydd yn gwneud benthyciad yn llawer drytach. Cofiwch ystyried hyn wrth gyfrifo faint mae’r benthyciad yn mynd i’w gostio ichi. Bydd y ffioedd hyn wedi’u cynnwys yn yr APR – dyma pam y dylech chi gymharu ar sail yr APR yn hytrach na’r gyfradd llog.

Meddyliwch yn ofalus cyn derbyn unrhyw yswiriant diogelu taliadau (PPI) y bydd y benthyciwr yn ceisio ei werthu ichi. Mae’r yswiriant hwn yn gofalu am ad-daliadau eich benthyciad os byddwch chi’n cael damwain, yn mynd yn sâl ac yn methu gweithio, neu’n colli eich gwaith. Fodd bynnag, mae hwn wedi cael ei gam-werthu’n eang yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac nid oedd nifer o’r polisïau a oedd yn cael eu cynnig yn ddigonol, neu nid oeddent yn talu o gwbl. Hyd yn oed os oes arnoch chi eisiau’r yswiriant hwn, byddwch bron yn sicr yn cael gwell cynnig o lawer drwy chwilio o gwmpas a holi am brisiau gan nifer o wahanol ddarparwyr.

Os ydych chi eisoes yn ei chael yn anodd talu eich biliau ac ad-dalu eich dyledion, ddylech chi ddim ysgwyddo dyledion ychwanegol fel benthyciad personol.

Sut i gael y cynnig gorau

Peidiwch â bodloni ar y gyfradd gyntaf a gynigir ichi gan eich banc neu gymdeithas adeiladu.

Treuliwch ychydig o amser yn chwilio o gwmpas i weld pa ddarparwyr sy’n cynnig yr APR rhataf. Cymharwch yr APR enghreifftiol (ond cofiwch y bydd yn rhaid ichi dalu rhagor o bosibl os oes gennych chi hanes credyd gwael). Gall gwefan gymharu eich helpu i wneud hyn.

Meddyliwch am fenthyciadau cyfoed i gyfoed, yn enwedig os oes gennych chi statws credyd da, oherwydd weithiau bydd y rhain yn cynnig cyfraddau llog is ac ar gael ar gyfer symiau llai. Maent i’w gweld yn y rhan fwyaf o dablau cymharu.

Gweld y cyfraddau gorau ar gyfer benthyciadau personol ar wefan Which?

Defnyddio’r cyfrifiannell benthyciadau i weld faint allai eich benthyciad ei gostio.

Benthyciadau wedi’u gwarantu

Os ydych chi’n berchen ar eich tŷ eich hun, efallai y byddwch yn cael eich temtio i ystyried benthyciad wedi’i warantu. Fodd bynnag, mae dipyn mwy o risg yn perthyn i’r opsiwn hwn gan fod eich cartref yn cael ei warantu yn erbyn yr arian rydych chi’n ei fenthyg. Mae hyn yn golygu, os nad ydych chi’n gallu ad-dalu’r benthyciad, gallai’r darparwr benthyciadau eich gorfodi i werthu eich cartref i dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?