Benthyciadau personol

Os ydych chi’n dymuno cael benthyg arian, a thalu swm penodol yn ôl bob mis, mae benthyciad personol yn un opsiwn. Dyma beth mae angen ichi feddwl amdano cyn cael benthyg arian, i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cynnig gorau ar eich cyfer chi.

Beth yw benthyciad personol?

Benthyciadau gan fanc neu ddarparwr arall nad ydynt wedi cael eu gwarantu yn erbyn unrhyw ased, megis eich cartref, yw benthyciadau a benthyciadau personol. Maent hefyd yn cael eu galw’n fenthyciadau heb eu gwarantu.

Benthyciadau personol – Y manteision

 • Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael benthyg mwy o arian nag y byddech chi’n cael ei fenthyg gyda cherdyn credyd.
 • Maent fel arfer yn codi cyfradd is o log o’i gymharu â cherdyn credyd ar falansau uwch.
 • Bydd y gyfradd llog y byddwch chi’n ei thalu ar fenthyciad personol hefyd yn sefydlog (ond ddim bob amser – gwiriwch ei bod yn sefydlog ac nid yn amrywiol).
 • Bydd eich trefniadau ad-dalu hefyd fel arfer yn swm sefydlog pob mis, sy’n gallu ei gwneud yn haws i gyllidebu.
 • Gallwch ddewis dros faint o amser yr hoffech chi ad-dalu’r benthyciad. Cofiwch y bydd hyd benthyciad yn effeithio ar y llog a godir arnoch chi.
 • Gallwch gyfuno sawl dyled i greu un benthyciad personol, gan leihau eich costau ad-dalu misol o bosibl. Ond byddwch yn ofalus, oherwydd gallai hyn olygu ymestyn hyd y benthyciad, a thalu mwy at ei gilydd yn sgil hynny.

Rhaid i ddarparwyr benthyciadau ganiatáu i chi ad-dalu benthyciad personol yn llawn cyn diwedd tymor y benthyciad, ond gall ddod gyda thâl i ad-dalu’n gynnar sydd fel arfer oddeutu llog un i ddau fis’. Dylai unrhyw ffioedd a sut maent yn cael eu cyfrifo gael eu nodi yn eich gwybodaeth a’ch cytundeb benthyciad, fel eich bod yn gwybod beth i’w ddisgwyl os byddwch yn ad-dalu’n gynnar.

Mae rhai benthycwyr yn hysbysebu na fyddwch yn talu taliad i ad-dalu’n gynnar (ERC) neu ffi os byddwch yn talu’ch benthyciad yn gynt na’r hyn y cytunwyd arno. Ond mae’n debygol y codir hyd at ddau fis o log arnoch o hyd ar ba bynnag symiau a ad-dalwyd gennych yn gynnar.

O dan y Gyfarwyddeb Credyd Defnyddwyr, gall bron pawb a gymerodd fenthyciadau o fis Chwefror 2011 ymlaen wneud setliadau cynnar rhannol neu lawn o hyd at £8,000 y flwyddyn cyn cael eu taro â ffioedd cosb.

Os oes mwy na blwyddyn ar y cytundeb benthyciad i fynd, unwaith y bydd mwy na £8,000 wedi’i dalu, yr uchafswm tâl cosb y gellir ei godi yw 1% o’r swm sy’n cael ei ad-dalu’n gynnar.

Os gwneir y math hwnnw o ordaliad ym mlwyddyn olaf y cytundeb credyd, ni all y gosb fod yn fwy na 0.5%.

Gofynnwch i’ch benthyciwr am ‘ddatganiad setliad’ yn dangos faint y byddwch yn ei arbed trwy ad-dalu’n gynnar.

Benthyciadau personol – Yr anfanteision

 • Ni fydd y rhan fwyaf o fanciau yn rhoi benthyg llai na £1,000 neu am gyfnod byrrach na 12 mis. Efallai y byddwch yn benthyca mwy nag ydych angen, neu y gallwch ei fforddio.
 • Efallai y bydd y gyfradd llog yn lleihau po fwyaf y byddwch chi’n ei fenthyg, gan eich temtio i gael benthyciad mwy na’r hyn y mae ei angen arnoch.

Beth yw cyfnod ailystyried?

Mae gennych chi gyfnod ystyried 14 diwrnod naill ai o ddyddiad llofnodi cytundeb y benthyciad neu o’r dyddiad y cawsoch gopi o’r cytundeb, pa un bynnag yw’r diweddaraf.

Os byddwch chi’n canslo, bydd gennych chi hyd at 30 diwrnod i ad-dalu’r arian. Dim ond ar gyfer y cyfnod pan oedd gennych chi’r credyd y gellir codi llog arnoch – bydd yn rhaid ad-dalu unrhyw ffioedd atodol.

Beth i gadw llygad amdano gyda benthyciad personol

Efallai na fyddwch yn cael y gyfradd llog a hysbysebwyd.

Yn aml fe welwch APR cynrychiadol (neu gyfradd ganrannol flynyddol). Dylai o leiaf 51% (ychydig dros hanner) y bobl sy’n ymgeisio ar gyfer ac yn derbyn y benthyciad gael y gyfradd yma neu well – ond gallai hynny olygu bod hyd at 49% yn talu mwy.

Os nad yw’ch statws credyd yn berffaith, efallai y cewch eich derbyn ar gyfer benthyciad ond y codir llog arnoch ar gyfradd uwch o lawer. Gofynnwch i’r darparwr am ddyfynbris cyn i chi ymgeisio.

Mae gan rai benthyciadau personol gyfraddau llog amrywiol, sy’n golygu y gallant fynd i fyny neu i lawr. Os mai dim ond prin allu fforddio’r taliadau cychwynnol ydych chi, dylech osgoi’r math hwn o fenthyciad rhag ofn iddyn nhw godi.

Cadwch lygad ar agor am unrhyw ffioedd trefnu, a fydd yn gwneud benthyciad yn ddrytach. Cofiwch eu cynnwys wrth gyfrifo faint y mae’r benthyciad yn mynd i’w gostio ichi.

Bydd ffioedd trefnu wedi’u cynnwys yn yr APR – dyma pam y dylech chi gymharu APR yn hytrach na chyfradd llog yn unig.

Os ydych chi eisoes yn ei chael yn anodd talu eich biliau ac ad-dalu dyledion eraill, ddylech chi ddim ysgwyddo dyledion ychwanegol fel benthyciad personol.

Sut mae cael y cynnig gorau ar gyfer benthyciad personol

 • Peidiwch â bodloni ar y gyfradd gyntaf a gynigir ichi gan eich banc neu gymdeithas adeiladu.
 • Chwiliwch o gwmpas i weld pa ddarparwyr sy’n cynnig yr APR rhataf. Cymharwch yr APR (ond cofiwch y bydd yn rhaid ichi dalu rhagor o bosibl os oes gennych chi hanes credyd gwael). Gall gwefan gymharu eich helpu i wneud hyn.
 • Gofynnwch i’r darparwr am ddyfynbris cyn i chi ymgeisio. Os oes rhaid iddynt wneud gwiriad credyd, holwch a allant gyflawni ‘chwiliad dyfyniad’ neu ‘gwiriad credyd chwiliad ysgafn’ (nad yw’n gadael marc ar eich cofnod credyd) yn hytrach na chwiliad cais (sydd).
 • Ystyriwch fenthyciadau cyfoed i gyfoed, yn arbennig os oes gennych chi statws credyd da. Efallai y bydd y benthyciadau hyn yn cynnig cyfraddau llog is ac ar gael am symiau llai. Maent i’w gweld yn y rhan fwyaf o dablau cymharu.
Gwiriwch y cyfraddau gorau ar gyfer benthyciadau personol ar wefan Which?.
Dysgwch faint allai eich benthyciad ei gostio gyda’n Cyfrifiannell benthyciadau.

Benthyciadau personol wedi’u gwarantu

Os ydych chi’n berchen ar eich tŷ eich hun, efallai y byddwch yn cael eich temtio i ystyried benthyciad wedi’i warantu. Yn nodweddiadol mae’r gyfradd llog yn llai ond gall y term i ad-dalu fod yn hirach, sy’n cynyddu’r gost llog gyffredinol.

Fodd bynnag, mae hwn yn ddewis llawer mwy peryglus gan fod yr arian wedi ei warantu yn erbyn eich cartref.

Mae hyn yn golygu, os nad ydych chi’n gallu ad-dalu’r benthyciad, gallai’r darparwr eich gorfodi i werthu eich cartref i dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?