Darparwyr benthyciadau didrwydded

Darparwyr benthyciadau anghyfreithlon yw darparwyr arian didrwydded sy’n aml yn targedu teuluoedd sydd ar incwm isel ac mewn sefyllfa enbyd. Gallent ymddangos yn gyfeillgar i ddechrau, ond nid yw hi fyth yn syniad da benthyca arian ganddynt – hyd yn oed os teimlwch nad oes gennych ddewis arall.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Pam mae darparwyr benthyciadau didrwydded yn ddrwg

Rhybudd!

Mae rhai darparwyr benthyciadau didrwydded wedi ceisio codi cyfradd llog cyn uched â 719,000% Ffynhonnell: Newyddion ar y BBC

Bydd darparwyr benthyciadau didrwydded yn gyfeillgar ar y cychwyn. Ac os byddwch yn parhau i wneud eich ad-daliadau, byddant yn aros fel hynny. Ond, mewn gwirionedd, hyd yn oed os gwnewch hynny, bydd pris uchel i’w dalu am unrhyw arian a dderbyniwch ganddynt.

Mae llawer o beryglon sy’n gysylltiedig â benthyca gan ddarparwr benthyciadau didrwydded.

  • Byddwch yn talu llawer mwy o log nag y byddwch yn ei dalu drwy ddulliau benthyca cyfreithlon. Roedd rhaid i un wraig a gafodd fenthyg £500 ad-dalu £88,000
  • Efallai y cewch eich aflonyddu neu eich bygwth os byddwch yn methu’ch ad-daliadau – cafwyd hanesion am bobl yn cael eu bygwth neu bobl yn ymosod arnynt.
  • Efallai y cewch eich rhoi dan bwysau i fenthyca un benthyciad ar ôl y llall, gan wynebu dyled ddiddiwedd na allwch fyth ei had-dalu

Sut i adnabod darparwyr benthyciadau didrwydded

Gall darparwr benthyciadau didrwydded:

  • Gynnig ychydig iawn neu ddim gwaith papur, fel cytundeb credyd neu gofnod o daliadau
  • Gwrthod rhoi gwybodaeth, fel y gyfradd llog neu faint sy’n ddyledus gennych
  • Yn cymryd eitemau fel gwarant, megis pasbortau, cardiau banc neu drwyddedau gyrru
  • Yn cynyddu’r ddyled neu’n ychwanegu costau pellach ar unrhyw adeg
  • Yn gwrthod gadael i chi glirio’r ddyled
  • Yn gallu troi’n gas – efallai y bydd yn eich bygwth, eich aflonyddu neu’n defnyddio trais

Sut mae sicrhau bod darparwr benthyciadau yn un dilys

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn cadw manylion am yr holl ddarparwyr benthyciadau awdurdodedig.

Os nad yw darparwr wedi’i restru fel un sydd ag awdurdod cyfredol i fenthyca arian i rywun, peidiwch â benthyca ganddo a pheidiwch â gadael iddo ddod i mewn i’ch cartref.

Gwiriwch Gofrestr Gwasanaethau Ariannol yr FCAopens in new window sy’n agor mewn ffenestr newydd i weld a yw darparwr benthyciadau wedi ei awdurdodi.

Darparwyr benthyciadau arian didrwydded a’r gyfraith

Er bod rhai darparwyr benthyciadau didrwydded yn defnyddio bygythiadau a thrais hyd yn oed, nid ydynt y tu hwnt i’r gyfraith. Mae unrhyw fenthyciwr – awdurdodedig neu ddidrwydded – sy’n eich aflonyddu yn torri’r gyfraith.

Bydd rhai darparwyr benthyciadau didrwydded yn eich bygwth drwy ddweud y byddwch yn cael eich erlyn, a chael eich anfon i’r carchar hyd yn oed, os na fyddwch yn talu. Ni all hyn ddigwydd – does dim hawl cyfreithiol gan ddarparwr benthyciadau didrwydded i adennill y ddyled.

Yn wir, does dim hawl cyfreithiol ganddo i’ch gorfodi chi i dalu’r benthyciad yn ôl o gwbl - oherwydd mae’r benthyciad yn anghyfreithlon.

Adrodd ar ddarparwr benthyciadau arian didrwydded

Os oes rhywun wedi dod atoch chi, a chithau’n meddwl ei fod yn ddarparwr benthyciadau didrwydded, mae angen i chi ei adrodd a chysylltu â’r heddlu os ydych chi mewn perygl ar y pryd.

Dysgwch sut i roi gwybod i rywun am ddarparwr benthyciadau didrwydded ar wefan GOV.UK

Opsiynau eraill heblaw darparwr benthyciadau arian didrwydded

Os yw’ch incwm yn isel, a’ch statws credyd yn wael, neu os mai dim ond swm bychan rydych ei angen am gyfnod byr, mae darparwyr dibynadwy ar gael ar eich cyfer yn hytrach na darparwyr benthyciadau didrwydded.

Gwiriwch eu bod wedi’u hawdurdodi gan yr FCA, a chwiliwch am y fargen orau.

Undebau Credyd

Ymchwiliwch sut i fenthyca gan undeb credyd - er, bydd yn rhaid i chi ddod yn aelod ac efallai y byddant yn gofyn i chi gynilo swm penodol cyn y gallwch fenthyca.

Benthyca gan undeb credyd

Help gan y llywodraeth

Os ydych chi’n brin o arian, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau mae gennych hawl i’w cael.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol. Fel arall, gallai help arall fod ar gael gan eich awdurdod lleol yn Lloegr, neu lywodraethau Cymru a’r Alban.

Benthyciadau Cyllidebu gan y Gronfa Gymdeithasol

Ymdrin â dyledion

Os ydych chi’n ystyried defnyddio darparwr benthyciadau didrwydded gan nad ydych chi’n gallu cael benthyciad gan neb arall, mae nifer o sefydliadau ar gael sy’n cynnig cyngor rhad ac am ddim ar ddyledion.

Ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?