Benthycwyr arian didrwydded

Benthycwyr anghyfreithlon ydy’r benthycwyr didrwydded hyn sy’n aml yn targedu teuluoedd y mae hi wedi mynd i’r pen arnynt neu deuluoedd ar incwm isel. Gallant ymddangos yn gyfeillgar i ddechrau, ond dydy benthyca gan y rhain byth yn syniad da – hyd yn oed os ydy’ch statws credyd yn wael neu os mai dim ond swm bychan rydych chi eisiau ei fenthyg am gyfnod byr.

Pam mae benthycwyr arian didrwydded yn ddrwg

Rhybudd!

Mae rhai benthycwyr didrwydded wedi ceisio codi cyfradd llog cyn uched â 719,000% Ffynhonnell: Newyddion ar y BBC

Bydd benthycwyr didrwydded yn gyfeillgar ar y cychwyn. Ac os byddwch yn parhau i wneud eich ad-daliadau, byddant yn aros fel hynny. Ond, mewn gwirionedd, hyd yn oed os gwnewch hynny, bydd pris uchel i’w dalu am unrhyw arian a dderbyniwch ganddynt.

Mae llawer o beryglon sy’n gysylltiedig â chael benthyg gan fenthyciwr didrwydded.

  • Byddwch yn talu llawer mwy o log nag y byddwch yn ei dalu drwy ddulliau benthyca cyfreithlon. Roedd rhaid i un wraig a gafodd fenthyg £500 ad-dalu £88,000
  • Efallai y cewch eich aflonyddu os byddwch yn methu’ch ad-daliadau
  • Yn aml rhoddir pwysau arnoch i fenthyca rhagor o arian i ad-dalu un ddyled ag un arall

Sut i adnabod benthyciwr didrwydded

Bydd benthyciwr didrwydded:

  • Yn cynnig dim neu braidd dim gwaith papur, megis trwydded, cytundeb credyd neu gofnod taliadau
  • Yn cynyddu’r ddyled neu’n ychwanegu symiau ychwanegol ati heb eich caniatâd
  • Yn gwrthod rhoi gwybodaeth, fel y gyfradd llog neu faint sydd gennych ar ôl i’w dalu
  • Yn cymryd eitemau fel gwarant, megis pasbortau, cardiau banc neu drwyddedau gyrru
  • Yn gwrthod gadael ichi setlo’ch dyled
  • Yn gallu troi’n gas – efallai y bydd yn eich bygwth neu’n defnyddio trais

Sut mae sicrhau bod benthyciwr yn un dilys

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn cadw manylion pob darparwr benthyciadau trwyddedig, yn ogystal â phawb sydd wedi gwneud cais am drwydded neu sydd wedi gorfod ildio un neu ildio un dros dro. Os nad yw benthyciwr yn cael ei restru fel rhywun â thrwydded gyfredol, peidiwch â benthyca arian ganddo a pheidiwch â gadael iddo ddod i mewn i’ch cartref.

Gwiriwch yr Cofrestr Credyd Defnyddwyr i weld a yw darparwr benthyciadau wedi ei drwyddedu.

Benthycwyr arian didrwydded a’r gyfraith

Er bod rhai benthycwyr arian didrwydded yn defnyddio bygythiadau a thrais hyd yn oed, nid ydynt y tu hwnt i’r gyfraith. Mae unrhyw fenthyciwr – trwyddedig neu ddidrwydded – sy’n eich aflonyddu yn torri’r gyfraith. Bydd rhai benthycwyr didrwydded yn eich bygwth drwy ddweud y byddwch yn cael eich erlyn, a chael eich anfon i’r carchar hyd yn oed, os na fyddwch yn talu. Ni all hyn ddigwydd – does dim hawl cyfreithiol gan fenthyciwr arian didrwydded i adennill y ddyled.

Yn wir, does dim hawl cyfreithiol ganddynt i’ch gorfodi chi i dalu’r benthyciad yn ôl o gwbl - oherwydd mae’r benthyciad yn anghyfreithlon.

Adrodd ar fenthyciwr arian didrwydded

Os oes rhywun wedi dod atoch chi, a chithau’n meddwl ei fod yn fenthyciwr arian didrwydded, mae angen i chi ei adrodd a chysylltu â’r heddlu os ydych chi mewn perygl ar y pryd.

Cewch wybod sut i adrodd ar fenthyciwr arian didrwydded ar wefan GOV.UK

Opsiynau eraill heblaw benthycwyr arian didrwydded

Os yw’ch incwm yn isel, a’ch statws credyd yn wael, neu os mai dim ond swm bychan rydych ei angen am gyfnod byr, mae benthycwyr dibynadwy ar gael ar eich cyfer yn hytrach na benthycwyr arian didrwydded.

Undebau Credyd

Os ydych chi ar incwm isel neu os oes angen gwella’ch statws credyd a bod angen benthyca swm bychan arnoch am gyfnod byr, ystyriwch gael benthyg gan undeb credyd. Fel arfer bydd yn rhaid ichi ymuno â’r undeb credyd i ddechrau a bydd rhai yn gofyn ichi gynilo ychydig cyn cael benthyg.

Benthyca gan undeb credyd

Help gan y llywodraeth

Os ydych chi’n brin o arian, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau mae gennych hawl i’w cael.

Sicrhewch eich bod yn cael yr hawliadau cywir

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol. Fel arall, gallai help arall fod ar gael gan eich awdurdod lleol yn Lloegr, neu lywodraethau Cymru a’r Alban.

Benthyciadau Cyllidebu gan y Gronfa Gymdeithasol

Ymdrin â dyledion

Os ydych chi’n ystyried defnyddio benthyciwr arian didrwydded oherwydd nad ydych chi’n gallu cael benthyciad gan neb arall, mae nifer o sefydliadau ar gael sy’n cynnig cyngor rhad ac am ddim ar ddyledion, megis Cyngor ar Bopeth, Elusen Dyledion StepChange neu’r Llinell Ddyled Genedlaethol.

Ble i gael cyngor rhad ac am ddim ar ddyledion

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?