Beth ddylwn ei wneud â fy etifeddiaeth?

Gan eich bod chi bellach wedi etifeddu peth arian, cyfranddaliadau, eiddo neu hyd yn oed eitemau casgladwy gwerthfawr, mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud â hwy. O fynd ar wyliau hir i ailhyfforddi am yrfa newydd hyd yn oed. Mae’n debyg y byddwch chi’n meddwl beth i’w wneud yn y tymor byr yn erbyn y tymor hir.

Fe geisiwn eich helpu i wneud y penderfyniad pwysig hwn trwy ateb y cwestiynau a ganlyn; a ddylech chi:

Gynilo neu dalu dyledion?

Os oes gennych ddyledion cerdyn credyd neu fenthyciad personol, fel arfer mae’n well defnyddio’ch etifeddiaeth i dalu’r rhain yn hytrach na chynilo.

Fel arfer mae’r llog y byddwch chi’n ei dalu ar unrhyw ddyled sy’n weddill yn llawer uwch na llog y byddwch chi’n ei ennill ar gyfrif cynilo.

Unwaith yr ydych chi wedi talu’r dyledion hyn, rydych chi mewn sefyllfa well i gynilo. Fe allech chi hyd yn oed ddechrau adeiladu cronfa wrth gefn neu gronfa argyfwng i gynnig mwy o ddiogelwch i chi.

Talu’r morgais yn gyntaf neu ddyledion eraill?

Mae’n demtasiwn i ddefnyddio’ch etifeddiaeth i dalu’ch morgais yn llwyr yn gyntaf. Ond wedyn efallai y byddwch chi’n profi trafferthion wrth dalu’ch dyledion eraill.

Mae’r gyfradd llog uwch ar gardiau credyd a benthyciadau personol yn gwneud y dyledion hyn yn ddrutach yn y tymor hir. O’i gymharu, mae cyfraddau llog morgeisi fel arfer, er enghraifft, yn llai na hanner APR cerdyn credyd arferol.

Buddsoddi neu gynilo?

Fe allai buddsoddi ymddangos yn beryglus. Ond gyda chynllunio gofalus, fe allech chi gael adenillion rheolaidd o fuddsoddi’ch etifeddiaeth.

Er mwyn eich helpu chi i benderfynu beth yr ydych chi ei angen o’ch buddsoddiadau, defnyddiwch ein Ffeithiau Arian Cyflawn.

Fel arall, fe allech chi roi’ch etifeddiaeth mewn cyfrif cynilo mynediad hawdd. Mae hyn yn syniad da, yn enwedig os ydych chi’n meddwl y byddwch chi angen cael gafael ar arian yn gyflym yn y dyfodol agos.

Dylech edrych o gwmpas i ganfod cyfrif cynilo sy’n fwyaf addas ar eich cyfer chi.

Defnyddiwch ein Cipolwg ar gynilon arian i’ch helpu chi i ddechrau arni.

Talu i mewn i bensiwn neu ei gynilo mewn banc?

Gyda chymaint o gynnyrch pensiwn i ddewis ohonynt, fe allai ymddangos yn haws rhoi eich etifeddiaeth mewn cyfrif cynilo at pan fyddwch chi’n ymddeol.

Ond os byddwch chi’n gwneud hyn, byddech chi’n colli ar y gostyngiad treth y byddech chi’n ei gael o’i roi mewn pensiwn yn lle hynny.

Dysgwch sut y gallwch chi gynllunio at ymddeoliad gwell yn Ffyrdd i roi hwb i’ch pensiwn yn y cyfnod yn arwain at eich ymddeoliad.

Defnyddio cynghorydd ariannol neu ei reoli eich hun?

Mae llawer o bobl yn defnyddio cynghorydd ariannol i’w helpu i wneud y gorau o’u hetifeddiaeth. Mae’n well gan eraill ei reoli eu hunain.

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd ymchwilio a gweld pa gynnyrch sydd orau i chi, mae’n syniad da siarad â chynghorydd ariannol annibynnol. Gallant esbonio llawer o amrywiadau cynnil a’ch helpu chi i ganfod y cynnyrch ariannol cywir.

Dysgwch pa bryd i ddefnyddio un yn A ydych chi angen cynghorydd ariannol?

Os hoffech chi reoli’ch cyllid yn agosach, gallwch ddysgu sut i wneud i’ch etifeddiaeth dalu ar ei chanfed.

Dechreuwch eich addysg gyda Sicrhau cymorth ariannol a gwybodaeth am ddim.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?