Beth i’w wneud gydag arian etifeddiaeth?

Os ydych wedi etifeddu ychydig o arian, mae’n syniad da cymryd cam yn ôl ac ystyried beth yw’r ffordd orau i’w ddefnyddio. Yn ddibynnol ar faint o arian a etifeddoch a’ch sefyllfa ariannol, gallai fod yn beth doeth talu’ch dyledion neu hyd yn oed fuddsoddi’r arian. Bydd y canllaw hwn yn rhoi help i chi benderfynu ar y lle gorau i roi eich arian.

Gynilo neu dalu dyledion?

Os oes gennych ddyledion cerdyn credyd neu fenthyciad personol, fel arfer mae’n well defnyddio’ch etifeddiaeth i dalu’r rhain yn hytrach na chynilo.

Fel arfer mae’r llog y byddwch chi’n ei dalu ar unrhyw ddyled sy’n weddill yn llawer uwch na llog y byddwch chi’n ei ennill ar gyfrif cynilo.

Unwaith yr ydych chi wedi talu’ch dyledion, rydych chi mewn sefyllfa well i gynilo.

Talu’r morgais neu dalu dyledion eraill?

Mae’n demtasiwn i ddefnyddio’ch etifeddiaeth i dalu’ch morgais yn llwyr. Ond wedyn efallai y byddwch chi’n profi trafferthion wrth dalu’ch dyledion eraill

Mae’r gyfradd llog uwch ar gardiau credyd a benthyciadau personol yn gwneud y dyledion hyn yn ddrutach yn y tymor hir. O’i gymharu, mae cyfraddau llog morgeisi fel arfer, er enghraifft, yn llai na hanner APR cerdyn credyd arferol.

Buddsoddi neu gynilo?

Cynilo

Gallech roi’ch etifeddiaeth mewn cyfrif cynilo mynediad hawdd.

Mae hyn yn syniad da, yn enwedig os ydych chi’n meddwl y byddwch chi angen cael gafael ar arian yn gyflym yn y dyfodol agos.

Chwiliwch am y fargen orau er mwyn cael y cyfrif cynilo sy’n fwyaf addas ar eich cyfer chi.

Darllenwch Cipolwg ar gynilion arian parod er mwyn rhoi cychwyn arni.

Buddsoddi

Gall buddsoddi ymddangos yn beryglus, ond gyda chynllunio gofalus, fe allech chi gael adenillion rheolaidd o fuddsoddi’ch etifeddiaeth.

Er mwyn eich helpu chi i benderfynu beth sydd ei angen arnoch o’ch buddsoddiadau, defnyddiwch ein Ffeithiau Arian Cyflawn.

Talu i mewn i bensiwn neu ei gynilo mewn banc?

Gyda chymaint o gynnyrch pensiwn i ddewis ohonynt, fe allai ymddangos yn haws rhoi eich etifeddiaeth mewn cyfrif cynilo at pan fyddwch chi’n ymddeol.

Ond os gwnewch hynny, byddech chi’n colli ar y gostyngiad treth y byddech chi’n ei gael o’i roi mewn pensiwn.

Defnyddio cynghorydd ariannol neu ei reoli eich hun?

Mae rhai pobl yn defnyddio cynghorydd ariannol i’w helpu i wneud y gorau o’u hetifeddiaeth. Mae’n well gan eraill ei reoli eu hunain.

Mae llawer o ganllawiau ar gael os hoffech ddysgu sut i reoli’ch arian etifeddiaeth, neu gallwch gyflogi cynghorydd ariannol i’ch helpu.

Chi sydd i benderfynu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?