Beth i fod yn wyliadwrus ohono wrth brynu yswiriant

Rydych ar fin prynu polisi yswiriant. Cyn ymrwymo, ewch drwy’r rhestr wirio i sicrhau eich bod yn gwybod beth ydych ar fin ei brynu.

Byddwch yn wyliadwrus o brynu yswiriant a gynigir ochr yn ochr â rhywbeth arall

Er enghraifft, gallwch gael cynnig:

  • yswiriant adeiladau a chynnwys, yswiriant bywyd ac yswiriant salwch critigol wrth i chi brynu morgais
  • yswiriant i ddiogelu offer pan fyddwch yn prynu peiriant golchi neu gyfrifiadur
  • yswiriant teithio pan fyddwch yn prynu gwyliau
  • yswiriant diogelu taliadau gyda nwyddau o gatalog

Os ydych chi angen yr yswiriant gall fod yn rhatach ac yn well yn rhywle arall.

Ydych chi wedi chwilio am y fargen orau?

Awgrym da

Ewch yn ôl at eich yswiriwr presennol gyda phris rhatach o rywle arall ac fe allech chi lwyddo i ostwng eich pris adnewyddu.

Peidiwch â chymharu ar bris yn unig gan nad yw’r polisi rhataf fel arfer yr yswiriant gorau ar gyfer eich anghenion, ac mae’n bwysig cymharu’r ddau bris a lefel yr yswiriant. Ceisiwch gael o leiaf tri dyfynbris.

Mae nifer o ffyrdd gwahanol i brynu yswiriant, dyma’r prif rai:

  • brocer morgais neu gynghorydd ariannol annibynnol
  • safleoedd cymharu ac yswirwyr ar lein
  • banciau a chymdeithasau adeiladu
  • archfarchnadoedd a siopau adrannol

Peidiwch â chymryd yn ganiataol mai yswiriant a brynir ar y rhyngrwyd neu ar safle cymharu yw’r rhataf, neu sy’n cynnig yr yswiriant gorau. Os ydych yn chwilio am gar neu yswiriant cartref, mae’r gwefannau hyn yn lle da i gychwyn. Ond cofiwch nad oes yr un safle cymharu yn cynnwys yr holl gwmnïau yswiriant.

Cymerwch bris gan fwy nag un gwefan gymharu a’u cymharu gyda phrisiau gan yswirwyr nad ydynt yn ymddangos ar safleoedd cymharu.

Ydych chi wedi cymharu tebyg at ei debyg?

Byddwch yn wyliadwrus o’r modd y cyfrifir gwahanol gostau, mathau a lefelau o yswiriant a’ch taliadau dros ben pan fyddwch yn cymharu polisïau.

Er enghraifft, mae rhai yswirwyr yn gosod eu tâl dros ben gwirfoddol (y swm nad yw’n cael ei yswirio gan yr yswiriwr mewn unrhyw hawliad) yn uchel i wneud yn siŵr mai nhw yw’r cwmni rhataf ar safleoedd cymharu.

Wrth gymharu polisïau a phrisiau, gwnewch yn siŵr bod y nodweddion yr ydych yn eu cymharu – megis swm taliadau dros ben – yn union yr un fath.

Os ydych yn prynu o safle cymharu, cofiwch wirio lefel yr yswiriant a gynigir i chi – mae yswirwyr yn lleihau’r yswiriant yn aml er mwyn bod yn rhatach na phawb arall.

Ydi’r polisi yn yswirio popeth sydd ei angen arnoch?

Gocheled y prynwr

Mae hyd at hanner y boblogaeth yn anghyfarwydd â’r hyn y mae yswiriant yn ei yswirio. Dim ond pan fyddwn angen gwneud hawliad y cawn wybod, weithiau gyda chanlyniadau echrydus.

Darllenwch y ddogfen bolisi. Gwiriwch y nodweddion sy’n bwysig i chi yng nghrynodeb y polisi o leiaf. Fel arall, gallech fod yn gwastraffu’ch arian a heb yswiriant pan fydd wir ei angen arnoch.

Os ydych wedi prynu polisi eisoes, mae gennych 14 diwrnod (30 diwrnod ar gyfer polisïau bywyd, diogelu incwm, diogelu taliadau a salwch critigol) i newid eich meddwl os teimlwch nad yw’r polisi yn addas i chi. Er hyn, ar gyfer yswiriant cartref a char, fe allech orfod talu ffi weinyddol a chost unrhyw ddyddiau a sicrhawyd eisoes.

Ydych chi wedi ateb holl gwestiynau’ch yswiriwr yn onest a chywir?

P’un a ydych yn gwneud cais ar-lein, dros y ffôn neu trwy ffurflen gais, sicrhewch eich bod yn cymryd gofal rhesymol i ateb holl gwestiynau’r yswiriwr yn onest a hyd eithaf eich gwybodaeth. Os nad ydych, efallai y bydd eich polisi yn cael ei ganslo, neu gellid gwrthod unrhyw hawliad yn y dyfodol neu beidio ei dalu yn llawn.

A oes angen cymorth arbenigol arnoch?

Os oes gennych chi gar anghyffredin neu dŷ sydd o wneuthuriad gwahanol i’r arfer yna gall defnyddio brocer yswiriant sicrhau telerau gwell i chi.

Mae rhai mathau o yswiriant – megis salwch critigol a diogelwch incwm – yn amrywio’n sylweddol ac yn cynnwys amodau a thelerau cymhleth. Os ydych yn prynu’r math hwn o yswiriant, mae o fantais cael cynghorydd i’ch cynorthwyo i ddod o hyd i’r polisi gorau i chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?