Beth i’w wneud gyda chyfrifon a chynilion plant os byddwch yn gwahanu

Mae unrhyw arian neu gynilion sydd yn enw’ch plentyn yn perthyn iddo ef neu hi ac nid i chi neu’ch cyn bartner. Ond efallai y bydd angen i chi hysbysu’r banc, cymdeithas adeiladu neu’r llywodraeth ynglŷn â’r newid yn eich amgylchiadau.

Beth sy’n cyfrif fel cyfrifon neu gynilion plant?

Mae cyfrifon neu gynilion plant yn cynnwys pethau fel:

  • ISAs i Bobl Iau
  • Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant
  • Cynilion Cenedlaethol
  • Banc neu gymdeithas adeiladu yn enw’ch plentyn
  • Bondiau Plant (mae’r rheolau ar gyfer y rhain wedi newid, felly darllenwch ein tudalen Bondiau Plant am ragor o wybodaeth)

Cyfrifon plant ac arian a ofalir amdanynt ar y cyd

Mae arian mewn cyfrif plentyn yn perthyn i’r plentyn. Ond byddwch yn ymwybodol fod rhai pobl yn talu arian i mewn i gyfrif plentyn heb fwriad o gwbl i roi’r arian hwnnw i’r plentyn. Mae eraill yn cymryd arian allan o gyfrif plentyn.

Os ydych yn ysgaru neu’n diddymu’ch partneriaeth sifil, mae rhai amgylchiadau prin lle gellir cynnwys cynilion plant ymysg yr asedau ariannol sydd i’w rhannu. Os, er enghraifft, y bydd eich cyn ŵr, cyn wraig neu bartner sifil yn rhoi ei arian ef neu hi’n fwriadol yng nghyfrif eich plentyn er mwyn eich atal chi rhag ei gael.

Ar y llaw arall, os ydych yn pryderu y gall eich cyn-bartner gymryd arian o gyfrif eich plentyn, gofynnwch i’r banc neu i’r gymdeithas adeiladu rewi’r cyfrif dros dro. Mynnwch gyngor proffesiynol os nad ydych yn siŵr beth i’w wneud.

Darllenwch ragor yn Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol wrth wahanu neu Eich dewisiadau o ran cyngor cyfreithiol neu ariannol ar ysgariad neu ddiddymiad.

Dywedwch wrth y banc neu gymdeithas adeiladu eich bod wedi newid cyfeiriad

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â darparwr cyfrifon eich plentyn, er enghraifft y banc neu’r gymdeithas adeiladu, os mai chi yw’r cyswllt a enwir ar gyfrif eich plentyn a’ch bod yn newid cyfeiriad.

Felly hefyd os yw’ch plentyn yn ddigon hen i gynnal cyfrif yn ei enw neu ei henw ei hun, gwnewch yn siŵr fod y plentyn yn dweud wrth y banc neu gymdeithas adeiladu am y cyfeiriad newydd, os yw’n symud. Efallai y gall eich plentyn wneud hyn ar-lein neu dros y ffôn.

Newid y cyswllt cofrestredig

Efallai y penderfynwch yr hoffech chi newid enw’r unigolyn a gofrestrwyd fel cyswllt. Os dymunwch wneud hyn, fel arfer bydd yn rhaid i chi ffonio’r Gronfa Ymddiriedolaeth Plant neu’r darparwr ISA Iau, neu gwblhau ‘ffurflen dileu cyswllt cofrestredig’.

Gall y broses amrywio o un darparwr i’r llall, ac efallai y bydd yn ofynnol i chi a’ch cyn bartner arwyddo’r ffurflen i nodi eich bod yn cytuno â’r newid.

Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant

Os ganed eich plentyn rhwng 1 Medi 2002 a 2 Ionawr 2011, mae’n debygol bod ganddo ef neu hi gyfrif mewn Cronfa Ymddiriedolaeth Plant. Dyma gyfrif cynilo hirdymor, di-dreth, lle rhoddodd y llywodraeth daleb i bob plentyn i’w thalu i mewn i’r cyfrif.

Er nad oes unrhyw Gronfeydd Ymddiriedolaeth Plant newydd yn cael eu cyhoeddi, gall y cyswllt cofrestredig, aelodau eraill o’r teulu a ffrindiau barhau i ychwanegu at y cyfrif hyd nes i’r plentyn gyrraedd 18 oed.

Am ragor o wybodaeth gweler ein canllaw ar Gronfeydd Ymddiriedolaeth Plant.

ISAs i Bobl Iau

Mae ISAs Iau wedi disodli Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant ac maent ar gael i blant dan 18 oed nad ydynt yn gymwys i gael Cronfa Ymddiriedolaeth Plant. Yn union fel Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant, maent yn gyfrifon hirdymor a di-dreth.

Gallwch symud arian rhwng gwahanol ddarparwyr o ISAs Iau. Yn ogystal, os oes gan eich plentyn Gronfa Ymddiriedolaeth Plant, o 6 Ebrill gallwch drosglwyddo’r arian i ISA Iau. Mantais gwneud hyn yw bod rhai darparwyr ISA Iau yn talu cyfradd llog uwch na’r hyn sydd ar gael mewn Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant.

Am ragor o wybodaeth gweler ein canllaw ar ISAs Iau.

Eich cam nesaf

Darllenwch ragor am adolygu yswiriant i’ch dibynyddion a’ch ewyllys ar ôl ysgariad neu ddiddymiad neu ar ôl gwahanu os oeddech chi’n cyd-fyw

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?