Beth i'w wneud nawr bod eich cyfrif cerdyn Swyddfa'r Post yn cau

Os oes gennych gyfrif cerdyn Swyddfa’r Post ar gyfer eich budd-daliadau, credydau treth neu daliadau Pensiwn y Wladwriaeth, bydd hyn yn cau ym mis Tachwedd. Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn anfon llythyrau dros y misoedd nesaf. Darganfyddwch beth i’w wneud nesaf yn y canllaw hwn.

Beth yw cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post?

Mae cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post (POca) yn gyfrif banc arbennig y gallech ei gael gan Swyddfa’r Post yn unig ar gyfer taliadau awtomataidd y llywodraeth fel budd-daliadau. Nid yw yr un peth ag unrhyw gyfrif cyfredol neu gyfrif cynilo arall a gynigir gan Swyddfa’r Post.

Oes rhaid i mi gau fy nghyfrif cerdyn Swyddfa’r Post?

Oes bydd yn rhaid i chi yn y pen draw. Ond does dim angen mynd i banig gan fod gennych chi amser.

O fis Tachwedd 2021, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) a Chyllid a Thollau EM (HMRC) yn rhoi’r gorau i wneud taliadau, gan gynnwys Credyd Cynhwysol, budd-daliadau eraill, credydau treth neu eich Pensiwn y Wladwriaeth, i gyfrifon cardiau Swyddfa’r Post.

Byddwch yn dal i gael eich taliad ond bydd yn rhaid i chi ddefnyddio cyfrif banc gwahanol i dynnu’ch arian allan. Dylech gael llythyr yn fuan gan y DWP yn egluro’ch camau nesaf.

Beth fydd yn digwydd i’m budd-daliadau neu daliadau pensiwn y wladwriaeth ar ôl Tachwedd 2021?

Ni fydd eich budd-daliadau na thaliadau Pensiwn y Wladwriaeth yn dod i ben ac ni fydd eich dyddiadau talu yn newid. Yr unig newid yw na fyddwch yn gallu defnyddio cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post mwyach i dynnu’ch arian allan.

Beth sydd angen i mi ei wneud nawr?

Gallwch ddarganfod mwy am y llythyr y byddwch yn ei dderbyn a’r camau y mae’n rhaid i chi eu cymryd ar wefan Swyddfa’r Post. Cliciwch ar dudalen we Swyddfa’r Post, sgroliwch i lawr a dewiswch y tab llwyd wedi’i farcio ‘POca convert’.

Gallwch hefyd gysylltu â chanolfan gyswllt Swyddfa’r Post ar 0345 722 3344 (neu 0345 722 3355 ar gyfer Typetalk), 8:15 am-6pm, Llun-Gwener, 8:30 am-7: 15pm, Sad, Ar gau dydd Sul neu ofyn yn eich cangen Swyddfa Post lleol.

Sut i ddewis cyfrif banc gwahanol

Bydd y mwyafrif o gyfrifon cyfredol neu sylfaenol gan fanciau’r DU, cymdeithasau adeiladu ac undebau credyd eisoes yn cael taliadau awtomataidd ar gyfer eich Credyd Cynhwysol, budd-daliadau eraill neu’ch Pensiwn y Wladwriaeth.

Gallai hwn fod yn gyfrif cyfredol gan fanc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd neu gyfrif banc sylfaenol sydd ddim yn codi unrhyw ffioedd. Pa bynnag opsiwn rydych yn ei ddewis, ni ddylech weld eich hyn yn waeth allan..

Darganfyddwch fwy am y cyfrifon gorau ar gyfer eich budd-daliadau neu daliadau pensiwn yn ein canllaw Dewis cyfrif banc ar gyfer eich taliad budd-dal.

Os nad ydych yn siŵr pa gyfrif banc sydd orau i chi, gallwch ffonio ein Llinell Cynghori Ariannol ar 0800 138 7777 (Saesneg) neu 0800 138 0555 (Cymraeg). Ar gyfer deialu Typetalk 18001 0800 915 4622. Gellir dod o hyd i’n holl wybodaeth gyswllt ar y dudalen hon.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Sut mae sefydlu cyfrif banc newydd os ydw i’n cysgodi am coronafeirws?

Mae gennych tan fis Tachwedd 2021 (eleni) i agor cyfrif banc newydd. Felly os yw’n well gennych agor cyfrif yn bersonol yn eich cangen banc leol, fe allech chi aros i reolau cloi coronafirws leddfu.

Fel arall, bydd llawer o fanciau yn gadael i chi wneud cais am gyfrif banc newydd ar-lein neu dros y ffôn. Mae hyn yn cynnwys darparu unrhyw adnabod sydd ei angen arnoch i agor y cyfrif.

Os ydych angen help i wneud cais am gyfrif banc ar-lein efallai yr hoffech ofyn i ffrind neu aelod o’r teulu dibynadwy, ond dylai’r broses fod yn ddigon rhwydd felly gallwch gymryd eich amser a’i wneud eich hun os yw’n well gennych.

Os oes gennych gynorthwyydd eisoes (a elwir yn ‘asiant parhaol’) ar gyfer eich cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post, efallai yr hoffech ofyn i’r unigolyn hwn am help.

Darganfyddwch fwy am hyn a chael help i agor a rheoli eich cyfrif banc yn ein canllaw.

Beth ddylwn i ei wneud pan fyddaf wedi agor fy nghyfrif banc newydd?

Pan fyddwch wedi agor eich cyfrif banc newydd dylech roi manylion y cyfrif banc i’r DWP (neu Gyllid a Thollau EM). Gallwch wneud hyn dros y ffôn ar 0800 085 7133 (ar gyfer Typetalk ffoniwch 0800 085 7146), neu trwy’r post os ydych wedi cael y llythyr gan DWP neu HMRC.

Os ydych yn cael budd-dal wedi’i dalu gan Lywodraeth yr Alban, fel Atodiad Lwfans Gofalwr, dylech hefyd gysylltu â ‘Social Security Scotland’. Gallwch wneud hyn dros y ffôn ar 0800 182 2222 neu drwy’r post os ydych wedi derbyn llythyr.

Dylech geisio gwneud hyn cyn gynted ag y byddwch wedi agor y cyfrif newydd.

Sut wyf yn cau fy nghyfrif cerdyn Swyddfa’r Post?

Arhoswch nes i chi ddechrau cael eich budd-daliadau neu Bensiwn y Wladwriaeth i’ch cyfrif banc newydd cyn i chi gau eich cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post.

Mae’n bwysig peidio gadael unrhyw arian yn eich hen gyfrif cyn i chi ei gau. Os ydych angen help i dynnu eich arian allan gallwch ffonio canolfan gyswllt Swyddfa’r Post ar 0345 722 3344.

I gau’r cyfrif bydd angen i chi gasglu ffurflen cau cyfrif P6703 o’ch Swyddfa Bost leol neu ffonio canolfan gyswllt Swyddfa’r Post ar 0345 722 3344 i anfon ffurflen atoch chi.

Os oes angen unrhyw help arnoch i lenwi neu gyflwyno’r ffurflen gallwch gysylltu â chanolfan gyswllt Swyddfa’r Post ar 0345 722 3344 (neu 0345 722 3355 ar gyfer Typetalk).

Pan fyddwch wedi llenwi’r ffurflen dylech fynd â hi yn ôl i’ch Swyddfa Bost leol lle byddant yn ei gwirio a’i hanfon ymlaen. O’r pwynt hwn, bydd yn cymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i’ch cyfrif gael ei gau. Pan fydd eich cyfrif ar gau bydd unrhyw falans sy’n weddill yn cael ei drosglwyddo i gyfrif banc o’ch dewis.

Peidiwch â chau eich cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post nes eich bod wedi gwirio bod eich budd-daliadau neu daliadau Pensiwn y Wladwriaeth yn cael eu talu i’ch cyfrif banc newydd.

A allaf ddal i gasglu fy mudd-daliadau neu daliadau Pensiwn y Wladwriaeth gan Swyddfa’r Post?

Mae’r mwyafrif o gyfrifon banc y DU eisoes yn caniatáu i chi dynnu arian parod yn ôl a rheoli’ch cyfrif o ganghennau Swyddfa’r Post ac ni ddylai hyn newid. Gallwch wirio a yw’ch banc wedi’i restru a pha wasanaethau y gallwch eu cyrchu ar wefan Swyddfa’r Post ymaopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?