Beth i'w wneud os gwrthodir eich hawliad yswiriant

Os bydd eich hawliad wedi ei wrthod a’ch bod yn meddwl ei fod yn annheg, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud i ymdrin â’r broblem.

Pam y gall eich hawliad gael ei wrthod?

A wnaethoch chi ddefnyddio brocer?

Os gwnaethoch brynu eich polisi trwy frocer yswiriant, efallai y gwnaiff gyflwyno eich cwyn ar eich rhan – mae’n werth gofyn, i arbed y drafferth i chi eich hun.

Mae nifer o resymau pam y gall hawliad gael ei wrthod.

 • Gwybodaeth anghywir – os byddwch wedi rhoi’r wybodaeth anghywir ar unrhyw gam (er enghraifft, am sut y cafodd rhywbeth ei ddifrodi), gallai hyn effeithio ar eich hawliad.
 • Diffyg gofal dyledus – er enghraifft, gall gadael pethau gwerthfawr mewn lle amlwg yn eich car neu eich ffôn symudol ar y bws olygu nad oes gennych sicrwydd dan delerau’r polisi
 • Ni wnaethoch gymryd gofal rhesymol i ateb yr holl gwestiynau ar y ffurflen gais yn onest a chywir – er enghraifft efallai nad ydych wedi dweud wrth y cwmni am gyflwr meddygol sydd gennych neu gollfarn droseddol

Os nad ydych yn fodlon ar y rhesymau a roddir gan y cwmni yswiriant am wrthod eich hawliad, mae gennych hawl i gwyno.

Beth i’w wneud os byddwch yn teimlo na ddylech fod wedi cael eich gwrthod

Gwiriwch eich dogfen bolisi

Gwiriwch fanylion eich polisi i weld a yw’r holl ffeithiau yn ffitio’r rheswm am y gwrthodiad.

 • Gwiriwch eich bod wedi rhoi’r manylion cywir yn y dechrau
 • Nodwch neu danlinellwch yr union eiriau yn eich polisi sy’n dweud bod gennych sicrwydd – fe fydd arnoch ei angen eto
 • Os yw’r geiriad yn amwys neu heb ei esbonio’n ddigonol, nodwch hynny hefyd. Mae’n ddyletswydd ar eich cwmni yswiriant i roi gwybodaeth glir i chi
 • Mae rheolau newydd yn datgan na all cwmni yswiriant wrthod eich hawliad os cymeroch chi ofal rhesymol i ateb eu holl gwestiynau’n onest ac hyd eithaf eich dealltwriaeth. Os na wnaeth eich yswiriwr ofyn am wybodaeth maent yn dweud nawr y dylech fod wedi’i datgelu’n wirfoddol, nodwch hynny hefyd

Yna chwiliwch am unrhyw ddogfennau eraill ynglŷn â’ch polisi. Er enghraifft, os gwnaethoch anfon llythyr at eich cwmni yswiriant yn rhoi gwybod iddynt am newid yn eich amgylchiadau (dyma eich cyfrifoldeb chi), ceisiwch ddod o hyd i gopi o’r llythyr.

Cysylltwch â’r cwmni yswiriant

Ar ôl i chi edrych ar eich polisi, mae’n bryd i chi gysylltu â’r cwmni yswiriant. Gallwch ffonio’r cwmni a siarad â’u trafodwyr cwynion neu ysgrifennu llythyr ffurfiol i gwyno a’i anfon at y cyswllt a roddir yng ngweithdrefn gwynion y cwmni.

Sut i ysgrifennu llythyr cwyno ffurfiol

Defnyddiwch ein templed llythyrau (DOC 30KB) neu dilynwch yr awgrymiadau isod i ysgrifennu eich llythyr cwyn.

 • Nodwch ‘cwyn’ yn glir ar frig y llythyr
 • Rhowch y dyddiad ar y llythyr
 • Rhowch eich enw a rhif polisi
 • Eglurwch eich cwyn yn glir, gan ddweud pam rydych chi’n meddwl na ddylai eich cais fod wedi cael ei wrthod
 • Cofiwch gynnwys unrhyw dystiolaeth sydd gennych i gefnogi eich cwyn
 • Dywedwch beth fyddech chi’n hoffi i’r cwmni ei wneud i gywiro pethau
 • Nodwch, os nad ydych yn fodlon ar ymateb y cwmni y byddwch yn mynd â’r mater at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (gweler isod)

Ceisiwch gael asesiad annibynnol

Os yw’r broblem yn dechnegol neu’n arbenigol – er enghraifft os yw eich yswiriwr yn dadlau bod y difrod i’ch eiddo wedi digwydd oherwydd traul a chithau’n dadlau ei fod oherwydd difrod damweiniol – fe allai fod o help cael asesiad annibynnol.

Gofynnwch i aseswr colledion edrych ar y gwaith ac anfon ei adroddiad at y cwmni yswiriant fel tystiolaeth (ni ddylid camgymryd hyn am aseswr colledion, sy’n gweithio i’r cwmni yswiriant). Byddant yn codi tâl am eich cynrychioli.

Hyd yn oed os nad yw’n newid meddwl y cwmni yswiriant, gall fod yn wybodaeth ddefnyddiol i’w chael yn nes ymlaen.

Ewch at Wasanaeth yr Ombwdsmon

Os, ar ôl i chi fynd trwy broses gwynion y cwmni yswiriant, y byddwch yn dal yn anfodlon ar y canlyniad, mae gennych yr hawl i fynd â’ch cwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. Dim ond pan fyddwch wedi derbyn yr hyn a elwir yn ‘ateb terfynol’ gan eich cwmni yswiriant y gallwch wneud hyn, neu y mae wyth wythnos wedi mynd heibio ac nid ydych wedi cael ateb ganddynt.

Mae Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol yn wasanaeth annibynnol, am ddim sy’n ymchwilio i gwynion gan unigolion am gwmnïau ariannol. Os ewch chi â’ch cwyn atynt fe fyddant yn ystyried y ddwy ochr i’r stori, yn edrych ar y dogfennau ac yn ceisio dod o hyd i ganlyniad teg ar sail y ffeithiau a synnwyr cyffredin.

Os byddant yn penderfynu bod eich hawliad wedi ei wrthod ar gam, mae gan Wasanaeth yr Ombwdsmon y grym i wneud i’r cwmni yswiriant:

 • Esbonio eu gweithredoedd
 • Ymddiheuro, a
 • Thalu iawndal neu gymryd camau addas i newid y canlyniad

Lawrlwythwch a chwblhewch ffurflen gwyn o wefan Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. Anfonwch ef gyda chopi o’r llythyr ateb terfynol gan eich cwmni yswiriant ynghyd ag unrhyw ddogfennau eraill sydd gennych i gefnogi eich cais.

Edrychir ar eich achos yn gyntaf gan ‘ddyfarnwr’ ond os byddwch chi neu eich cwmni yswiriant yn anfodlon ar y canlyniad, gellir ei gyfeirio i fyny’r gadwyn at ‘Ombwdsmon’. Mae penderfyniad yr Ombwdsmon yn derfynol a rhwymol ar y cwmni yswiriant. Os byddwch yn anfodlon ar y canlyniad, bydd gennych yr hawl i fynd â’ch achos i’r llys o hyd.

A oes arnoch angen ‘arbenigwr’ i’ch helpu gyda’ch cwyn?

Na. Ni ddylai fod arnoch angen unrhyw help arbenigol na chefnogaeth os byddwch yn cwyno. Hefyd, mae Gwasanaeth yr Ombwdsmon yn wasanaeth rhad ac am ddim ac anffurfiol ac mae’n well ganddynt glywed gennych chi yn eich geiriau eich hun.

Mae gan bawb yr hawl i gael rhywun arall i weithredu ar ei ran. Gall rhai pobl ddymuno cael rhywun o’u Canolfan Cyngor ar Bopeth leol neu berthynas neu ffrind i’w helpu gyda’u cwyn.

Ond, os byddwch yn penderfynu cyflogi rhywun i gyflwyno eich achos ar eich rhan – er enghraifft, cwmni rheoli hawliadau – byddwch bron yn sicr o orfod talu eu costau eich hun. Gall hyn olygu eich bod chi yn talu rhan o unrhyw iawndal a roddir i chi iddyn nhw.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?