Beth i’w wneud os gwrthodwyd benthyciad neu gerdyn credyd i chi

Os ydych chi wedi cael eich gwrthod ar gyfer cerdyn credyd neu fenthyciad, gallwch gymryd camau i ddeall pam. Mae pethau y dylech osgoi eu gwneud hefyd a allai ei gwneud hyd yn oed yn anos i chi gael credyd yn y dyfodol. Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy a dysgu am opsiynau benthyca eraill i’w hystyried neu’u hosgoi.

Beth y dylech gael gwybod

Os cewch eich gwrthod ar gyfer benthyciad neu gerdyn credyd, dylai’r cwmni cerdyn credyd neu fenthyciad ddweud wrthych a gawsoch eich gwrthod o ganlyniad i chwilio ar eich ffeil credyd. Os felly, dylent ddweud wrthych pa asiantaeth cyfeirio credyd a ddefnyddiwyd ganddynt. Gallwch ofyn am fwy o wybodaeth ynghylch pam y cawsoch eich gwrthod, ond nid oes rhaid iddynt roi ateb manwl i chi.

Ond gall camgymeriadau ddigwydd. Os sylwch ar gamgymeriad, ysgrifennwch at yr asiantaeth cyfeirio credyd a gofyn iddynt ei gywiro ar unwaith. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eglurhad o’r rheswm am y camgymeriad, a chynnwys unrhyw dystiolaeth sydd gennych chi. Mae gan yr asiantaeth 28 diwrnod i weithredu. Bydd y manylion perthnasol yn eich adroddiad credyd wedi ei farcio fel ‘cael ei herio’ wrthi iddynt archwilio’r mater.

Peidiwch â dal ati i wneud cais

Gallech ofyn ‘pam y gwrthodwyd credyd i mi?’ Os cawsoch eich gwrthod ar gyfer benthyciad neu gerdyn credyd, y peth gwaethaf y gallwch ei wneud yw dal ati i wneud cais am fwy o gredyd. Bydd unrhyw geisiadau am gredyd a wnewch – llwyddiannus neu beidio – yn dangos ar eich ffeil gredyd.

Gallai sawl cais mewn cyfnod byr wneud i ddarparwyr benthyciadau feddwl bod angen arian arnoch yn enbyd. Gallai hyn niweidio’ch statws credyd ymhellach. Mae’ch statws credyd yn effeithio ar ba un ai allwch chi gael credyd neu beidio a faint gewch chi ei fenthyca. Gall effeithio ar y gyfradd llog y gallech chi orfod ei thalu hefyd.

Beth i’w wneud nesaf

Mae’r hyn y dylech ei wneud nesaf yn dibynnu pam eich bod yn chwilio am gredyd.

Os oes angen cael benthyg arian arnoch i dalu dyledion eraill

Os ydych yn gobeithio benthyca i dalu dyledion eraill neu i’ch helpu i dalu biliau a chostau byw ar ddiwedd y mis, yna mae’n werth siarad gydag ymgynghorydd ar ddyled am ddim cyn gynted ag y bo modd. Byddant yn gallu eich helpu i lunio cynllun ac osgoi mynd i fwy o ddyled. Dilynwch y ddolen gyswllt isod i gael mwy o wybodaeth.

Os ydych chi’n bwriadu ariannu pryniant ac yn gallu fforddio’r ad-daliadau

Os ydych chi’n chwilio am gredyd i ariannu pryniant, fel prynu car, ac yn gallu fforddio’r credyd neu ad-daliadau’r benthyciad, yna gwiriwch eich statws credyd. Rydych yn gwneud hyn trwy gael gafael ar eich adroddiad credyd – mae hyn yn debygol o fod yn hanfodol wrth ddylanwadu ar benderfyniad y darparwr benthyciadau i roi credyd i chi neu beidio.

Gallwch weld eich adroddiad trwy danysgrifio i wasanaeth adroddiad credyd llawn neu drwy brynu adroddiad unwaith.

Cyn i chi edrych am gael benthyg rhywle arall

Os ydych chi wedi cael eich gwrthod ar gyfer benthyciad neu gerdyn, gallai fod yn gyfle da i chi feddwl am eich sefyllfa ariannol bresennol.

Os oes gennych ddyledion yr ydych yn cael trafferth i’w talu yn barod, dylech siarad gyda rhywun amdanynt. Mae nifer o sefydliadau sy’n cynnig cyngor cyfrinachol am ddim ar ddyled.

Os ydych chi wedi talu’ch dyledion, dylech feddwl am geisio arbed ychydig o arian os gallwch i adeiladu cronfa o gynilion mewn argyfwng.

Defnyddiwch ein cynlluniwr Cyllideb i weld os gallwch wneud unrhyw arbedion.

Opsiynau benthyca eraill os oes gennych statws credyd gwael

Os oes angen benthyca arian ar gyfer pryniant arnoch ac y gallwch fforddio’r ad-daliadau, mae opsiynau eraill y tu hwnt i gardiau credyd a benthyciadau personol.

Undebau credyd

Os oes angen benthyca arian ar gyfradd llog fforddiadwy arnoch, ceisiwch gael gwybod a oes undeb credyd yn eich ardal chi. Sefydliadau di-elw yw undebau credyd a sefydlwyd i helpu pobl yn eu cymunedau lleol. Mae cap, ar faint o log y gallant ei godi ar eu benthyciadau o 3% y mis neu 42.6% y flwyddyn APR. Nid oes unrhyw gostau neu gosbau cudd os ad-dalwch y benthyciad yn gynnar (y cap yng Ngogledd Iwerddon yw 1% y mis). Gyda’r rhan fwyaf o undebau credyd, mae’n rhaid i chi gynilo am gyfnod cyn y caniateir i chi fenthyca.

Darllenwch ein canllaw ar gyfer benthyca gan undeb credyd.

Benthyciadau Cyllidebu gan y Gronfa Gymdeithasol

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol. Fel arall, gallai help arall fod ar gael gan eich awdurdod lleol yn Lloegr, neu lywodraethau Cymru a’r Alban.

Benthycwyr os aiff hi i’r pen

Meddyliwch yn ofalus cyn benthyca gan ddefnyddio benthyciadau diwrnod cyflog, credyd cartref neu drwy ddefnyddio gwystlwr (pawnbroker). A cheisiwch osgoi benthycwyr arian didrwydded anghyfreithlon yn gyfan gwbl.

Benthyciadau diwrnod cyflog

Gall cymryd benthyciad diwrnod cyflog fod yn ffordd ddrud iawn o fenthyca. Mae’r benthyciwr diwrnod cyflog cyfartalog yn codi llog o £25 am bob £100 sy’n cael ei fenthyca, os byddwch yn ei dalu’n ôl mewn pryd (h.y. o fewn mis). O gymharu, byddai’r cerdyn credyd arferol yn codi £1.52 arnoch. Mae hefyd yn rhy hawdd ymestyn eich benthyciadau o un mis i’r llall ac o un benthyciwr i’r llall, sy’n golygu y bydd eich dyled gychwynnol yn tyfu’n gyflym i fod yn ddyled na ellir ei rheoli.

Cewch wybod mwy yn ein canllaw ar gyfer benthyciadau diwrnod cyflog.

Benthyca credyd cartref neu stepen y drws

Yn achos credyd cartref, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel benthyca stepen y drws, mae gwerthwr yn benthyca arian i chi yn eich cartref. Gall fod yn ddrud iawn, felly meddyliwch yn ofalus iawn cyn cymryd y math hwn o fenthyciad. Er enghraifft, os ydych chi’n benthyca ar gyfradd llog uchel, a fyddwch chi’n gallu talu’ch benthyciad? Gwnewch yn siwr eich bod dim ond yn defnyddio benthyciwr trwyddedig, a pheidiwch â benthyca gan unrhyw un sy’n galw yn eich cartref yn cynnig benthyciad i chi, gan fod hyn yn anghyfreithlon.

Darllenwch fwy yn ein canllaw Credyd cartref neu fenthyca stepen y drws.

Gwystlwyr

Bydd gwystlwyr yn benthyca arian i chi ond ar gyfraddau llog uwch na banciau’r stryd fawr, a bydd yn rhaid i chi adael rhywbeth gwerthfawr fel ernes – gemwaith fel arfer. Caiff yr eitem ei galw’n ‘gwystl’. Os na allwch dalu’ch dyled yn ôl, byddwch yn colli’ch eitem.

I gael rhagor o dawelwch meddwl, gwiriwch fod eich gwystlwr yn aelod o’r Gymdeithas Gwystlwyr Cenedlaethol, sefydliad canolog sy’n hyrwyddo safonau ymddygiad busnes uchel.

Benthycwyr arian didrwydded

Benthycwyr anghyfreithlon yw benthycwyr arian didrwydded sy’n aml yn targedu teuluoedd sydd ar incwm isel ac mewn sefyllfa enbyd. Gallent ymddangos yn gyfeillgar i ddechrau, ond dydy hi byth yn syniad da benthyca arian ganddynt – hyd yn oed os yw eich statws credyd yn wael neu fod dim ond angen swm bach o arian arnoch am gyfnod byr. Dylech eu hosgoi ar bob cyfrif.

Gan nad ydynt wedi’u trwyddedu, bydd benthycwyr arian didrwydded yn codi cyfraddau llog gormodol ac efallai y byddant yn aflonyddu arnoch os byddwch ar ei hôl hi â’ch ad-daliadau. Os oes arnoch arian i fenthyciwr arian didrwydded, nid oes rhaid i chi ei dalu’n ôl gan eu bod yn anghyfreithlon. Rhowch wybod i’r tîm Atal Benthycwyr Arian Didrwydded amdanynt.

Cewch wybod mwy am sut i’w hadnabod yn ein canllaw i fenthycwyr Arian Didrwydded.
Cysylltwch â’r tîm Atal Benthycwyr Arian Didrwydded.

Arian parod am aur

Os ydych chi am werthu hen aur, mae sawl opsiwn gwahanol i ddewis oddi wrthynt, yn cynnwys safleoedd aur post, masnachwyr aur arbenigol (yn y Jewellery Quarters yn Llundain a Birmingham), safleoedd aur ar y teledu a gwystlwyr traddodiadol. Meddyliwch yn ofalus iawn os ydych chi’n ystyried gwerthu aur i gael gafael ar arian.

Ailadeiladu eich statws credyd

Mae camau y gallwch eu cymryd i ailadeiladu eich statws credyd ar ôl bod mewn dyled.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?