Credyd wedi'i wrthod neu fenthyciad wedi'i wrthod - beth allwch ei wneud

Os ydych chi wedi cael eich gwrthod ar gyfer cerdyn credyd neu fenthyciad, gallwch gymryd camau i ddeall pam. Mae rhai pethau hefyd y dylech chi osgoi eu gwneud a allai ei gwneud hi hyd yn oed yn anos i gael credyd yn y dyfodol. Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy a dysgu am opsiynau benthyca eraill i’w hystyried neu’u hosgoi.

Beth y dylid dweud wrthych chi os ydych chi wedi cael eich gwrthod am gredyd neu fenthyciad

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Os ydych chi wedi cael eich gwrthod am fenthyciad neu gerdyn credyd, o ganlyniad i chwiliad ar eich ffeil statws credyd, dylai’r cwmni cerdyn credyd neu fenthyciad ddweud hyn wrthoch chi, gan roi gwybod i chi pa asiantaeth statws credyd y gwnaethant ei defnyddio.

Yna gallwch gysylltu â’r asiantaeth statws credyd i ofyn am gopi o’ch ffeil.

Gallwch hefyd ofyn i’r darparwr benthyciadau pam iddo eich gwrthod chi - ac ar ba wybodaeth y mae wedi seilio hyn - ond nid oes yn rhaid iddo roi esboniad manwl i chi.

Os byddwch chi’n sylwi ar gamgymeriad yn eich ffeil credyd, ysgrifennwch at yr asiantaeth statws credyd a gofynnwch iddynt ei gywiro. Cofiwch esbonio pam ei fod yn anghywir, a chynnwys unrhyw dystiolaeth sydd gennych chi. Mae gan yr asiantaeth 28 diwrnod i weithredu. Bydd y manylion perthnasol yn eich adroddiad credyd wedi ei farcio fel ‘cael ei herio’ wrthi iddynt archwilio’r mater.

Peidiwch â dal ati i wneud cais

Os ydych chi wedi cael gwrthod benthyciad neu gerdyn credyd, ystyriwch yn ofalus iawn cyn ymgeisio am ragor o gredyd. Bydd unrhyw geisiadau am gredyd a wnewch – llwyddiannus neu beidio – yn dangos ar eich ffeil gredyd.

Gallai sawl cais mewn cyfnod byr wneud i ddarparwyr benthyciadau feddwl bod angen arian arnoch yn enbyd. Gallai hyn niweidio’ch statws credyd ymhellach. Mae’ch statws credyd yn effeithio ar ba un ai allwch chi gael credyd neu beidio a faint gewch chi ei fenthyca. Gall effeithio ar y gyfradd llog y gallech chi orfod ei thalu hefyd.

Beth i’w wneud nesaf

Mae’r hyn y dylech ei wneud nesaf yn dibynnu pam eich bod yn chwilio am gredyd.

Os oes angen cael benthyg arian arnoch i dalu dyledion eraill

Os ydych yn gobeithio benthyca i dalu dyledion eraill neu i’ch helpu i dalu biliau a chostau byw ar ddiwedd y mis, yna mae’n werth siarad gydag ymgynghorydd ar ddyled am ddim cyn gynted ag y bo modd.

Byddant yn gallu eich helpu i lunio cynllun ac osgoi mynd i fwy o ddyled. Dilynwch y ddolen isod am ragor o wybodaeth.

Os ydych chi’n bwriadu ariannu pryniant ac yn gallu fforddio’r ad-daliadau

Os ydych chi’n chwilio am gredyd i ariannu pryniant, fel prynu car, ac yn gallu fforddio’r credyd neu ad-daliadau’r benthyciad, yna gwiriwch eich statws credyd. Gallwch wneud hyn trwy gael gafael ar eich adroddiad credyd - mae hyn yn debyg o fod yn hanfodol wrth ddylanwadu ar benderfyniad y darparwr benthyciadau ynglŷn â rhoi credyd i chi ai peidio.

Cysylltwch ag un neu’n fwy o asiantaethau statws credyd i ofyn am gopi o’ch adroddiad.

Darllenwch ein canllaw Sut i wirio’ch adroddiad credyd

Adroddiadau credyd gwael - Cyn i chi edrych am gael benthyciad mewn man arall

Os ydych chi wedi cael eich gwrthod ar gyfer benthyciad neu gerdyn, gallai fod yn gyfle da i chi feddwl am eich sefyllfa ariannol bresennol.

Os oes gennych ddyledion yr ydych yn cael trafferth i’w talu yn barod, dylech siarad gyda rhywun amdanynt. Mae nifer o sefydliadau sy’n cynnig cyngor cyfrinachol am ddim ar ddyled.

Ble i gael cyngor am ddim ynghylch dyled

Os ydych chi wedi talu’ch dyledion, dylech feddwl am geisio arbed ychydig o arian os gallwch i adeiladu cronfa o gynilion mewn argyfwng.

Byw ar incwm isel – awgrymiadau

Defnyddiwch ein Cynlluniwr Cyllideb i weld os gallwch wneud unrhyw arbedion.

Opsiynau benthyca eraill os oes gennych statws credyd gwael

Os ydych chi angen benthyg arian ac y gallwch chi fforddio’r ad-daliadau, mae rhai opsiynau y tu hwnt i gardiau credyd a benthyciadau personol.

Undebau credyd

Edrychwch i weld a oes undeb credyd yn agos atoch chi. Mae undebau credyd yn sefydliadau nid-er-elw a grëwyd i helpu pobl yn eu cymunedau lleol neu sy’n rhannu cwlwm cyffredin - er enghraifft, oherwydd eu bod yn gweithio i’r un cyflogwr.

Mae cap ar y llog y gall undebau credyd ei godi ar eu benthyciadau o 3% y mis neu APR o 42.6% y flwyddyn (y cap yng Ngogledd Iwerddon yw 1% y mis).

Nid oes unrhyw gostau neu gosbau cudd os ad-dalwch y benthyciad yn gynnar. Gyda’r rhan fwyaf o undebau credyd, serch hynny, rhaid i chi gynilo am gyfnod cyn y cewch fenthyca.

Darllenwch ein canllaw ar gyfer Benthyca gan undeb credyd

Benthyciadau Cyllidebu gan y Gronfa Gymdeithasol

Os ydych chi’n daer am fenthyca arian, mae’n bosibl y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log oddi wrth y Gronfa Gymdeithasol. Fel arall, gallai help arall fod ar gael gan eich awdurdod lleol yn Lloegr, neu lywodraethau Cymru a’r Alban.

Darllenwch am Fenthyciadau Cyllidebu gan y Gronfa Gymdeithasol

Benthycwyr os aiff hi i’r pen

Ystyriwch yn ofalus cyn benthyca gan ddefnyddio benthyciadau diwrnod cyflog, credyd cartref neu wystlwr. A cheisiwch osgoi benthycwyr arian didrwydded anghyfreithlon yn gyfan gwbl.

Benthyciadau diwrnod cyflog

Gall cymryd benthyciad diwrnod cyflog fod yn ffordd ddrud iawn o fenthyca. Mae hefyd yn llawer yn rhy hawdd treiglo eich benthyciadau o fis i fis, neu o un darparwr benthyciadau i un arall, gan arwain at eich dyled gychwynnol yn tyfu’n gyflym i un sydd y tu hwnt i reolaeth.

Cewch wybod mwy yn ein canllaw ar gyfer Benthyciadau diwrnod cyflog

Credyd cartref neu fenthyca stepen y drws

Credyd cartref, a elwir hefyd yn benthyca stepen y drws, yw pan fydd cwmni yn benthyg arian i chi ac yn casglu ad-daliadau yn wythnosol neu bob pythefnos o’ch cartref. Mi all fod yn ddrud felly ystyriwch yn ofalus iawn cyn i chi gymryd y math hwn o fenthyciad. Peidiwch â benthyca gan unrhyw un sy’n galw yn eich tŷ yn ddiwahoddiad yn cynnig benthyciad i chi gan fod hyn yn anghyfreithlon.

Darllenwch fwy yn ein canllaw Credyd cartref neu fenthyca stepen y drws

Gwystlwyr

Bydd gwystlwyr yn benthyg arian i chi ond ar gyfraddau llog gweddol uchel a bydd yn rhaid i chi adael rhywbeth gwerthfawr, fel arfer gemwaith, fel sicrwydd.

Caiff yr eitem ei galw’n ‘gwystl’. Os na allwch dalu’ch dyled yn ôl, byddwch yn colli’ch eitem. I gael rhagor o dawelwch meddwl, gwiriwch fod eich gwystlwr yn aelod o’r Gymdeithas Gwystlwyr Cenedlaethol, sefydliad canolog sy’n hyrwyddo safonau ymddygiad busnes uchel.

Darparwyr benthyciadau didrwydded

Mae darparwyr benthyciadau didrwydded yn fenthycwyr anghyfreithlon sy’n aml yn targedu teuluoedd incwm isel a thaer gyda benthyciadau tymor byr bach. Efallai y byddant yn ymddangos yn gyfeillgar yn y lle cyntaf ond nid yw hi fyth yn syniad da benthyca oddi wrthynt. Dylech eu hosgoi ar bob cyfrif. Yn aml iawn byddant yn codi cyfraddau llog gormodol a byddant yn eich poeni chi os ewch ar ei hôl hi gyda’ch ad-daliadau.

Gwiriwch a ydynt wedi’u hawdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Os nad ydynt, peidiwch â mynd yn agos atynt - adroddwch amdanynt wrth y tîm Stop Loan Sharks.

Cewch wybod mwy am sut i’w hadnabod yn ein canllaw i Fenthycwyr Arian Didrwydded

Cysylltwch â’r tîm Atal Benthycwyr Arian Didrwyddedopens in new window.

Arian parod am aur

Os ydych chi eisiau gwerthu hen aur mae sawl opsiwn ar gael i ddewis ohonynt gan gynnwys gwefannau aur trwy’r post, masnachwyr aur arbenigol, gwefannau aur ar y teledu a gwystlwyr traddodiadol. Ystyriwch yn ofalus iawn a gwiriwch a ydych chi’n cael dêl dda.

Cewch weld mwy yn ein canllaw, Mynediad cyflym at arian parod - eich opsiynau.

Ailadeiladu eich statws credyd

Mae camau y gallwch eu cymryd i ailadeiladu eich statws credyd ar ôl bod mewn dyled.

Darllenwch fwy yn Sut i wella’ch statws credyd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?