Beth i’w wneud pan fydd eich gwyliau talu benthyciad diwrnod cyflog coronafeirws wedi dod i ben

Os cymeroch chi wyliau talu benthyciad diwrnod cyflog oherwydd coronafeirws a’u bod yn awr wedi dod i ben, mae’n syniad da i ddeall y dewisiadau sydd ar gael i chi, yn enwedig os ydych chi wedi dioddef gostyngiad mewn incwm.

Beth yw benthyciad diwrnod cyflog?

Mae’r rhain yn fenthyciadau drud, tymor byr a gafodd eu cynllunio’n wreiddiol i’ch cynorthwyo hyd at ddiwrnod eich cyflog, a dyna’r rheswm am yr enw.

Mae’r arian yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc, ac rydych chi’n ad-dalu’n llawn gyda llog a chostau – ar ddiwrnod cyflog – neu ar ddiwedd y mis os ydych chi’n cael eich talu’n wythnosol neu’n afreolaidd.

Fel arfer gallwch chi fenthyg am hyd at dri mis a bydd y swm y gallwch ei fenthyg yn gymharol fach – hyd at tua £1,000.

Bydd llog a chostau yn llawer uwch nag ar fenthyciad personol gan fanc ar y stryd fawr.

Fodd bynnag, mae rheolau ‘Cap Cost Cyfan’ a amlinellir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn golygu nad oes rhaid talu mwy na dwbl y swm gwreiddiol a fenthycoch chi byth.

Dysgwch ragor am sut mae benthyciadau diwrnod cyflog yn gweithio yn ein canllaw.

Beth oedd gwyliau talu benthyciad diwrnod cyflog?

Byddai’r canlynol wedi digwydd yn ystod y gwyliau talu:

 • ni fydd llog na chostau ychwanegol
 • hyd yn oed os yw eich benthyciwr wedi gwrthod rhoi cymorth i chi yn y gorffennol, mae’n werth gofyn eto
 • os ydych chi wedi methu taliadau yn barod cyn cymryd gwyliau talu, bydd y costau hyn yn parhau yn gymwys.

Peidiwch â phoeni amdanynt yn ystod cyfnod rhewi’r talu – byddant yn cael eu hychwanegu at eich cynllun talu a byddant yn ddarostyngedig i’r Cap Cost Cyfan.

Ni fydd cymryd y gwyliau talu wedi cael effaith ar eich hadroddiad credyd, ond bydd methu taliadau yn y dyfodol yn cael effaith. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol nad eich adroddiad credyd yw’r unig beth y bydd benthycwyr y dyfodol yn ei ddefnyddio i benderfynu a ddylid rhoi benthyg i chi ai peidio.

Edrychwch ar ein canllaw i ddeall eich graddfa gredyd am ragor.

Os na wnaethoch chi ofyn i’ch benthyciwr diwrnod cyflog am wyliau talu, bydd disgwyl i’ch cytundeb fod wedi parhau yn ôl yr arfer.

Os cymeroch chi wyliau talu benthyciad diwrnod cyflog oherwydd coronafeirws, bydd yn debygol o fod wedi dod i ben yn awr neu ar fin dod i ben.

Beth sy’n digwydd pan fydd eich gwyliau talu benthyciad diwrnod cyflog wedi dod i ben?

Bydd ad-daliadau’n ailddechrau yn awtomatig ar ôl i’ch gwyliau talu ddod i ben, ond dylai’ch benthyciwr fod wedi cysylltu â chi yn ystod y gwyliau talu i gadarnhau eich bod yn gallu fforddio gwneud yr ad-daliadau hyn.

Bydd y taliadau a fethoch chi yn cael eu hychwanegu at eich gweddill. Mae hyn yn golygu bod swm y taliadau a ad-dalwch yn gallu cynyddu pan ddaw eich gwyliau talu i ben i dalu am y taliadau a fethwyd.

Mae Ein Cynlluniwr Cyllideb yn eich helpu chi i weld os yw’n bosibl i dorri ar gostau a rhyddhau rhywfaint o arian ychwanegol.

Os ydych yn parhau i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais o hyd am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau penodol.

Os nad ydych eto wedi cymryd gwyliau talu ar eich benthyciad diwrnod cyflog, gallwch wneud cais am wyliau talu am hyd at fis. Fodd bynnag, dylech barhau i wneud taliadau os gallwch fforddio gwneud.

Mae’r dyddiad cais i wneud cais am wyliau talu wedi cael ei ymestyn hyd at 31 Mawrth 2021.

Camau nesaf os yw eich incwm wedi gostwng neu eich bod chi’n bryderus ynglŷn â gwneud ad-daliadau

Bydd cychwyn y coronafeirws wedi cael effaith ar gyllid llawer o bobol, yn enwedig y rheiny sydd wedi cael eu diswyddo, eu gosod ar ffyrlo neu sydd wedi colli incwm hunangyflogaeth.

Os yw eich incwm wedi gostwng neu eich bod chi’n bryderus ynglŷn â gwneud ad-daliadau, dylech chi drafod eich sefyllfa â’ch benthyciwr diwrnod cyflog cyn gynted ag y gallwch chi a chyn i’ch ad-daliad nesaf ddod yn ddyledus. Byddant yn fwy bodlon ac abl i’ch helpu chi os ydych chi’n rhagweithiol ac yn esbonio’ch sefyllfa.

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth y mae gennych chi hawl iddo

Gwiriwch yr hyb cymorth Coronafeirws i sicrhau eich bod yn cael popeth y mae gennych chi hawl iddo.

Gwnewch gyllideb argyfwng

Os ydych chi’n bryderus am lif arian, edrychwch ar beth rydych chi’n ei wario a pha incwm sy’n dod i mewn gennych chi.

Bydd ein Cynlluniwr cyllideb yn eich helpu chi i wneud hyn

Edrychwch ar sut i dorri biliau eich cartref, fel newid darparwyr ar gyfer eich contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

Mae gan ein hadran Fy Arian gynghorion defnyddiol.

Dysgwch sut i arbed arian a chynyddu incwm i’ch helpu chi i ddal i fyny â’ch taliadau ar wefan StepChange.

Pa un yw’r ffordd orau i gysylltu â fy menthyciwr diwrnod cyflog?

Mae llinellau ffôn yn brysur iawn ar hyn o bryd. Os nad ydych chi’n gallu cael ateb, rhowch gynnig ar anfon e-bost atynt neu ddefnyddio ffurflenni cyswllt ar-lein i roi eich ymholiad yn ysgrifenedig. Gallai hyn ddarparu tystiolaeth ddefnyddiol yn ddiweddarach os yw problem yn gwaethygu.

Beth ddylwn i ddweud wrth fy menthyciwr diwrnod cyflog?

Gallech chi deimlo’n nerfus neu’n chwithig ynglŷn â gofyn am gymorth, yn enwedig os na fu’n rhaid i chi erioed o’r blaen. Ond mae llawer o bobl yn yr un sefyllfa, ac mae cwmnïau yn disgwyl galwadau gan gwsmeriaid sydd wedi gweld eu hincwm yn dioddef ergyd.

Gyntaf oll y cewch chi gymorth, gyntaf oll y dewch chi yn ôl i drefn.

Meddyliwch am y sgwrs fel un barhaus, yn hytrach nag un unigol, hyd y daw eich cyllid yn ôl i drefn.

Beth mae fy menthyciwr diwrnod cyflog yn gallu gwneud i helpu?

Os ydych chi’n parhau i gael problemau arian o ganlyniad i argyfwng y coronafeirws, gallai fod gennych chi hawl i ymestyn eich gwyliau talu os yw er budd i chi.

Mae’n rhaid i fenthycwyr weithio gyda chi i ddeall pa mor debygol yr ydych chi o ailddechrau eich taliadau cyn gynted â bod rhewi’r taliadau wedi dod i ben.

Os oes angen rhagor o amser arnoch chi, dylent ystyried gohirio, lleihau, diddymu neu ganslo unrhyw log neu gostau ychwanegol. Gallai hyn gynnwys caniatáu i chi:

 • ohirio eich taliadau ymhellach; neu
 • wneud taliadau gostyngol neu ran-daliadau.

Dylech chi ystyried gwneud cais am gyfnod rhesymol o amser i’ch galluogi chi i ddod at eich hun o effaith ariannol coronafeirws, pa un a yw eich cyfrif mewn diffyg daliad neu ôl-ddyled.

Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n cysylltu â fy menthyciwr diwrnod cyflog?

Os nad ydych chi’n cysylltu â hwy, bydd benthycwyr diwrnod cyflog fel arfer yn dilyn y broses hon:

 1. gallent ofyn i chi’n gyntaf i gysylltu trwy ysgrifennu atoch chi neu roi galwad
 2. byddant wedyn fel arfer yn dosbarthu ‘rhybudd diffygdalu’ ysgrifenedig i chi. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi drefnu sut i ddal i fyny â’ch taliadau a fethwyd
 3. os nad ydych chi’n delio â’r ddyled, bydd y ddyled yn ‘diffygdalu’. Bydd hyn fel arfer ar ôl methu dau neu dri thaliad
 4. cyn gynted â bod y benthyciad wedi ‘diffygdalu’, gallai rhagor o log a chostau gael eu hychwanegu – gan gynyddu’r hyn sy’n ddyledus gennych chi
 5. os ydych chi’n parhau heb ymateb iddynt, gallai eich benthyciwr fynd i lys i geisio dyfarniad Llys Sirol (CCJ) (fe’i gelwir yn archddyfarniad yn yr Alban). Mae CCJ yn rhoi rhagor o ddewisiadau i’ch benthyciwr i orfodi ad-daliad y ddyled. Cofiwch y gall y mesurau hyn gael effaith ddifrifol ar eich gallu i gael credyd gan fenthycwyr eraill yn y dyfodol
 6. gallai’r ddyled gael ei throsglwyddo yn y pen draw i asiantaeth casglu dyled (hefyd yn cael eu hadnabod fel beilïaid neu swyddogion siryf).

Camau nesaf os ydw i wedi methu taliad

Os ydych chi wedi methu taliad cysylltwch â’ch benthyciwr i esbonio’ch sefyllfa. Dylech chi osgoi cymryd rhagor o gredyd oni bai eich bod chi’n gwybod y gallwch chi fforddio ei dalu yn ôl.

Edrychwch ar ein benthyciadau Diwrnod talu – canllaw ar beth i’w wneud gyda phroblemau ad-dalu.

Pryd i gael cyngor treth

Os ydych chi wedi methu taliadau yn barod ac nad ydych chi’n gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, mae’n well i chi gael cyngor cyn gynted ag y gallwch chi, yn enwedig os oes gennych chi ddyledion eraill hefyd.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i’ch helpu chi i adnabod pa rai i’w talu gyntaf.
 • Dysgwch ragor ar wefan StepChange am sut mae dyledion yn cael eu casglu pan rydych chi mewn ôl-ddyled.
 • Mae gan Gyngor ar Bopethopens in new window ragor o wybodaeth am sut i wneud cynllun i dalu’ch dyledion.
Canfyddwch gyngor dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at lle rydych chi’n byw gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor dyled.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?