Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu morgais yn sgil y coronafeirws wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau talu morgais yn sgil y coronafeirws ac mae bellach wedi dod i ben, mae’n syniad da ymgyfarwyddo eich hun â’r opsiynau sydd ar gael i chi, yn enwedig os ydych wedi dioddef lleihad sylweddol mewn incwm.

Beth sy’n digwydd pan mae eich gwyliau talu drosodd?

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Ychydig cyn i’ch gwyliau talu ddod i ben, dylai eich darparwr gysylltu â chi i ofyn sut ydych yn bwriadu gwneud iawn am y diffyg.

Dylech gysylltu â’ch darparwr cyn gynted ag y gallwch ac ymhell cyn i’ch gwyliau talu ddod i ben, yn enwedig os nad ydych yn sicr a allwch wneud ad-daliadau yn y dyfodol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, unwaith mae eich gwyliau talu yn dod i ben, bydd eich darparwr yn ailgyfrifo eich taliadau morgais ac yn lledaenu unrhyw daliadau gohiriedig dros y cyfnod sy’n weddill o’ch morgais. Gallent drafod hefyd ffyrdd eraill o sut y gallwch ad-dalu os yw hyn yn fwy addas.

Cyfrifiannell gwyliau talu morgais

Gallwch ddeall effaith gwyliau talu, cynyddu eich taliadau morgais a faint yn fwy y byddwch yn ei dalu dros gyfnod eich morgais drwy ddefnyddio’r cyfrifiannell gwyliau talu morgaisopens in new window hwn.

Lledaenu eich taliadau gohiriedig dros y cyfnod sy’n weddill o’ch morgais

Byddwch yn gweld cynnydd yn eich ad-daliadau morgais misol unwaith mae eich gwyliau talu morgais drosodd. Po fyrraf y cyfnod ar ôl ar eich morgais, y mwyaf fydd y cynnydd yn eich taliadau misol.

Os yw eich dyfodol ariannol yn ansicr, meddyliwch yn ofalus am effaith ad-daliadau morgais uwch ar eich cyllideb a chysylltwch â’ch benthyciwr os yw hyn yn mynd i fod yn na ellir ei reoli.

Cynyddu hyd eich cyfnod morgais

Golyga ymestyn hyd eich morgais y gallwch weld cynnydd llai yn eich ad-daliadau misol. Gall hyn fod yn opsiwn i’w ystyried os ydych yn poeni am eich incwm yn lleihau yn y dyfodol.

Fodd bynnag, byddwch yn ad-dalu eich morgais dros gyfnod hirach, sy’n golygu y byddwch yn talu mwy mewn taliadau llog dros hyd y morgais.

Gwneud taliadau llog neu gyfalaf yn unig

Os ydych chi’n profi anawsterau ariannol, efallai y bydd eich benthyciwr yn ystyried caniatáu ichi wneud ad-daliadau llog yn unig neu gyfalaf yn unig d am gyfnod ond bydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw ddiffyg yn y pen draw. Efallai y bydd yr opsiwn hwn hefyd yn cael effaith ar eich sgôr credyd.

Os yw eich sefyllfa ariannol yn gwaethygu

Siaradwch â’ch darparwr morgais am newid yr opsiynau ad-dalu y cytunoch arnynt. Er enghraifft, fe allech chi ofyn a allech chi fod yn gymwys i gymryd gwyliau talu arall.

Fodd bynnag, gallai hyn effeithio ar eich adroddiad credyd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y goblygiadau cyn i chi wneud penderfyniad.

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth y mae gennych hawl iddo

Edrychwch ar ein Canolfan gymorth coronafeirws i weld pa gymorth allai fod ar gael.

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar yr hyn rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

Bydd ein Cynlluniwr Cyllideb yn eich helpu i wneud hyn.

Gallwch hefyd edrych ar ffyrdd o leihau eich biliau cartref, fel newid darparwyr ar gyfer eich contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

Mae gan ein adran Fy Arian awgrymiadau defnyddiol.
Darganfyddwch sut i arbed arian a chynyddu incwm i’ch helpu i ddal i fyny â’ch taliadau ar wefan StepChange.

Os ydych yn poeni eich bod am fethu taliadau neu rydych eisoes mewn ôl-ddyledion

Mae eich morgais yn ddyled â blaenoriaeth. Golyga hyn fod y goblygiadau o beidio â’i thalu yn fwy difrifol na dyledion eraill. Os yw eich lleihad mewn incwm yn golygu eich bod yn annhebygol o allu gwneud taliadau, mae’n bwysig eich bod yn siarad â’ch darparwr cyn gynted ag y gallwch.

Darganfyddwch beth ddylech ei wneud os ydych mewn ôl-ddyledion morgais neu’n cael trafferth talu eich morgais.

Os ydych eisoes mewn ôl-ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch darparwr, dylech geisio cyngor ar ddyledion cyn gynted ag sy’n bosibl, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

Canfyddwch gyngor ar ddyledion cyfrinachol, am ddim yn lleol i chi gyda’n lleolydd Cyngor ar Ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?