Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau rhag talu morgais yn sgil y coronafeirws wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau rhag talu morgais yn sgil y coronafeirws ac mae bellach wedi dod i ben, mae’n syniad da ymgyfarwyddo eich hun â’r opsiynau sydd ar gael i chi, yn enwedig os ydych wedi dioddef lleihad sylweddol mewn incwm.

Beth sy’n digwydd pan mae eich gwyliau rhag talu drosodd?

Ychydig cyn i’ch gwyliau rhag talu ddod i ben, dylai eich darparwr gysylltu â chi i ofyn sut ydych yn bwriadu gwneud iawn am y diffyg.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

Os ydych yn dal i brofi anawsterau i dalu o ganlyniad i’r coronafeirws, efallai y byddent yn cynnig ymestyn eich gwyliau rhag talu am dri mis arall. Os gallwch nawr fforddio ailddechrau eich taliadau morgais, dylech wneud hyn cyn gynted ag y gallwch.

Dylech gysylltu â’ch darparwr cyn gynted ag y gallwch ac ymhell cyn i’ch gwyliau rhag talu ddod i ben, yn enwedig os nad ydych yn sicr a allwch wneud ad-daliadau yn y dyfodol.

Yn y rhan fwyaf o achosion, unwaith mae eich gwyliau rhag talu yn dod i ben, bydd eich darparwr yn ailgyfrifo eich taliadau morgais ac yn lledaenu unrhyw daliadau gohiriedig dros y cyfnod sy’n weddill o’ch morgais. Gallent drafod hefyd ffyrdd eraill o sut y gallwch ad-dalu os yw hyn yn fwy addas.

Pa opsiynau all eich darparwr eu hystyried

Lledaenu eich taliadau gohiriedig dros y cyfnod sy’n weddill o’ch morgais

Byddwch yn gweld cynnydd yn eich ad-daliadau morgais misol unwaith mae eich gwyliau rhag talu morgais drosodd. Po fyrraf y cyfnod ar ôl ar eich morgais, y mwyaf fydd y cynnydd yn eich taliadau misol.

Os yw eich dyfodol ariannol yn ansicr, meddyliwch yn ofalus am effaith ad-daliadau morgais uwch ar eich cyllideb.

Cynyddu hyd eich cyfnod morgais

Golyga ymestyn hyd eich morgais y gallwch weld cynnydd llai yn eich ad-daliadau misol. Gall hyn fod yn opsiwn i’w ystyried os ydych yn poeni am eich incwm yn lleihau yn y dyfodol.

Fodd bynnag, byddwch yn ad-dalu eich morgais dros gyfnod hirach, sy’n golygu y byddwch yn talu mwy mewn taliadau llog.

Gwneud taliadau llog neu gyfalaf yn unig

Bydd gwneud ad-daliadau llog neu gyfalaf yn unig yn ystod eich gwyliau rhag talu morgais yn helpu i leihau cynnydd yn eich ad-daliadau misol ar ddiwedd y gwyliau rhag talu.

Fodd bynnag, bydd angen i chi ad-dalu unrhyw ddiffyg yn eich taliadau misol arferol o hyd. Gall yr opsiwn hwn gael effaith ar eich sgôr gredyd hefyd.

Os yw eich sefyllfa ariannol yn gwaethygu

Siaradwch â’ch darparwr morgais am newid yr opsiynau ad-dalu y cytunoch arnynt. Er enghraifft, gallech ofyn am wyliau rhag talu arall.

Fodd bynnag, gallai hyn effeithio ar eich adroddiad credyd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y goblygiadau cyn i chi wneud penderfyniad.

Os ydych yn poeni eich bod am fethu taliadau neu rydych eisoes mewn ôl-ddyledion

Mae eich morgais yn ddyled â blaenoriaeth. Golyga hyn fod y goblygiadau o beidio â’i thalu yn fwy difrifol na dyledion eraill. Os yw eich lleihad mewn incwm yn golygu eich bod yn annhebygol o allu gwneud taliadau, mae’n bwysig eich bod yn siarad â’ch darparwr cyn gynted ag y gallwch.

Darganfyddwch beth ddylech ei wneud os ydych mewn ôl-ddyledion morgais neu’n cael trafferth talu eich morgais.

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth y mae gennych hawl iddo

Edrychwch ar ein Canolfan gymorth coronafeirws i weld pa gymorth allai fod ar gael.

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar yr hyn rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

Cyfrifiannell gwyliau rhag talu morgais

Gallwch ddeall effaith gwyliau rhag talu, cynnydd i’ch taliadau morgais misol a faint yn ychwanegol fydd rhaid i chi ei dalu dros gwrs eich morgais gan ddefnyddio’r gyfrifiannell gwyliau rhag talu morgais honopens in new window.

Gallwch ddefnyddio ein teclyn Gynlluniwr Cyllideb i wneud hyn.

Gallwch hefyd edrych ar ffyrdd o leihau eich biliau cartref, fel newid darparwyr ar gyfer eich contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

Mae gan ein adran Fy Arian awgrymiadau defnyddiol.
Darganfyddwch sut i arbed arian a chynyddu incwm i’ch helpu i ddal i fyny â’ch taliadau ar wefan StepChange.

Os ydych eisoes mewn ôl-ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch darparwr, dylech geisio cyngor ar ddyledion cyn gynted ag sy’n bosibl, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

Canfyddwch gyngor ar ddyledion cyfrinachol, am ddim yn lleol i chi gyda’n lleolydd Cyngor ar Ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?