Beth i'w wneud pan mae eich gwyliau talu rhentu i berchen (RTO) yn sgil y coronafeirws wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau talu rhentu i berchen yn sgil y coronafeirws ac mae bellach wedi dod i ben, mae’n syniad da dod i ddeall yr opsiynau sydd ar gael i chi, yn enwedig os ydych wedi dioddef gostyngiad mewn incwm.

Beth yw rhentu i berchen?

Efallai bod gennych gytundeb rhentu i berchen (RTO) os ydych yn gwneud taliadau wythnosol neu fisol am eitemau fel dodrefn, offer tŷ neu nwyddau trydanol, fel teledu neu gonsolau gemau.

Gyda threfniadau rhentu i berchen, fel rheol gallwch brynu’r eitem yn gyfan gwbl ar ryw adeg yn ystod y cytundeb, dyna pam yr enw.

Canfyddwch fwy am sut mae cytundebau rhentu i berchen yn gweithio yn ein canllaw.

Beth oedd gwyliau talu rhentu i berchen?

Byddai’r canlynol wedi digwydd yn ystod y gwyliau talu:

 • nid yw benthycwyr wedi cael caniatâd i ail-feddiannu’r nwyddau
 • nid oedd rhaid i chi dalu ffioedd ychwanegol os yw mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi atal benthycwyr rhag cymryd taliad neu gasglu nwyddau
 • byddai llog o hyd yn cael ei godi ac efallai eich bod wedi cytuno i wneud rhan-daliadau bychain
 • gallai bod unrhyw warant neu yswiriant yr oedd gennych fel rhan o’r cytundeb wedi ei ymestyn am y tri mis.
 • Ni fydd cymryd y gwyliau talu wedi cael effaith ar eich ffeil gredyd, ond fe fydd methu taliadau yn y dyfodol. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol nad eich adroddiad credyd yw’r unig beth y bydd benthycwyr y dyfodol yn ei ddefnyddio i benderfynu a ddylid rhoi benthyg i chi ai peidio.
Gweler ein canllaw i ddeall eich statws credyd am fwy .

Os na ofynnoch i’ch darparwr am ohirio taliad, byddai disgwyl i’ch cytundeb barhau fel o’r blaen.

Os gwnaethoch gymryd gohiriad taliad rhentu i berchen (RTO) yn sgil y coronafeirws, mae’n debygol ei fod bellach wedi dod i ben neu y mae’n dod i ben.

Beth sy’n digwydd pan mae’ch gwyliau talu rhentu i berchen drosodd?

Bydd ad-daliadau yn ailddechrau’n awtomatig ar ôl i’ch gwyliau talu dod i ben.

Bydd y taliadau rydych wedi eu methu yn cael eu hychwanegu i’ch balans. Mae hyn yn golygu bydd eich taliadau misol yn mynd i fyny pan fydd eich gwyliau talu yn dod i ben er mwyn cynnwys y taliadau a fethwyd, neu bydd cyfnod eich cytundeb yn cael ei ymestyn.

Roedd benthycwyr wedi cael eu gwahardd rhag adfeddiannu’ch nwyddau tan 31 Hydref 2020 os ydych dal angen y nwyddau ond yn wynebu anawsterau ariannol dros dro ac yn methu â cwrdd â’ch taliadau.

Os ydych yn parhau i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais o hyd am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau penodol.

Os nad ydych eto wedi cymryd gwyliau talu ar eich trefniadau Rhentu i Berchen, gallwch wneud cais am wyliau talu am hyd at gyfanswm o chwe mis. Fodd bynnag, dylech barhau i wneud taliadau os gallwch fforddio gwneud.

Os ydych eisoes wedi cymryd gwyliau talu, gellir ymestyn hyn am hyd at uchafswm o chwe mis. Fodd bynnag, mae er eich budd chi i ddechrau eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud.

Mae’r dyddiad cais i wneud cais am wyliau talu wedi cael ei ymestyn hyd at 31 Mawrth 2021.

Os ydych eisoes wedi cymryd y wyliau talu llawn o chwe mis, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am wyliau arall.

Beth pe bai gen i warantau neu yswiriant ar fy nwyddau rhentu i berchen?

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) yn gorfodi benthycwyr i ystyried effaith y gwarantau neu’r yswiriant maent wedi ei werthu neu ei drefnu.

Mae hyn yn golygu, lle bo’n bosibl, dylai fod eich benthyciwr rhentu i berchen unrhyw yswiriant neu warantau yn ystod eich gwyliau talu a dylai eu hymestyn os estynnir hyd eich cytundeb pan fydd eich gwyliau talu drosodd.

Efallai nad yw hyn yn bosibl os gwerthwyd eich yswiriant neu warant gan drydydd parti, ond dylai eich benthyciwr rhentu i berchen dal eich gwneud yn ymwybodol o’r goblygiadau o hyn arnoch chi.

Mae ein Cynlluniwr Cyllideb yn eich helpu i weld a yw’n bosibl torri i lawr ar gostau a rhyddhau rhywfaint o arian ychwanegol.

Y camau nesaf os yw’ch incwm wedi disgyn neu rydych yn poeni am wneud ad-daliadau

Bydd yr achos o goronafeirws yn effeithio ar gyllid lawer o bobl, yn enwedig y rhai sydd wedi eu diswyddo, eu gosod ar ffyrlo neu sydd wedi colli incwm o hunangyflogaeth.

Os yw’ch incwm wedi disgyn neu rydych yn poeni am wneud ad-daliadau, dylech drafod eich sefyllfa â’ch benthyciwr RTO cyn gynted ag y gallwch a chyn bod eich taliad nesaf yn ddyledus. Byddant yn fwy awyddus ac abl i helpu os ydych yn rhagweithiol ac yn egluro’ch sefyllfa.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi hawlio popeth mae gennych hawl iddo

Gweler ein Hyb cefnogi coronafeirws i wneud yn siŵr eich bod yn cael popeth mae gennych hawl iddo.

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar beth rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

Bydd ein Cynlluniwr cyllideb yn eich helpu i wneud hyn.

Edrychwch ar sut i gwtogi biliau’r tŷ, fel drwy newid darparwyr ar gyfer eich nwy, trydan neu gontractau ffôn symudol.

Mae gan ein hadran Fy Arian awgrymiadau defnyddiol.

Darganfyddwch sut i arbed arian a chynyddu incwm [Gwefan yn Saesneg]i’ch helpu i ddal i fyny â’ch taliadau ar wefan StepChange.

Beth yw’r ffordd orau o gysylltu â fy menthyciwr rhentu i berchen?

Mae canolfannau galwadau’n brysur iawn ar hyn o bryd. Os na allwch fynd drwodd, rhowch gynnig ar anfon e-bost atynt neu ddefnyddio ffurflenni cyswllt ar-lein i roi eich ymholiad yn ysgrifenedig. Gallai hyn brofi’n dystiolaeth ddefnyddiol yn ddiweddarach pe bai problem yn gwaethygu.

Beth ddylwn i’w ddweud wrth fy menthyciwr rhentu i berchen?

Efallai byddwch yn teimlo’n nerfus neu’n embaras am anfon am help, yn enwedig os nad ydych wedi gwneud hynny o’r blaen. Ond mae llawer o bobl yn yr un cwch, ac mae cwmnïau’n disgwyl galwadau gan gwsmeriaid sydd wedi gweld cwymp yn eu hincwm.

Po gynted y gallwch chi gael help, y cynharaf gallwch fod yn ôl ar y trywydd iawn.

Meddyliwch am y sgwrs fel un sy’n mynd rhagddi, yn hytrach mae digwyddiad untro, nes eich bod ar y trywydd iawn gyda’ch arian.

Beth all fy menthyciwr rhentu i berchen ei wneud i helpu?

Os ydych yn parhau i gael problemau ariannol o ganlyniad i’r argyfwng coronafeirws, efallai bod gennych yr hawl i ymestyn eich gohiriad talu os yw o fudd i chi.

Mae llawer o opsiynau gall eich darparwr eu hystyried, fel:

 • lleihau neu hepgor eich ffioedd llog
 • lleihau eich ad-daliadau misol
 • ymestyn cyfnod eich cytundeb.

Dylai unrhyw ohiriad talu a gynigwyd yn flaenorol oherwydd y coronafeirws ac a ystyriwyd yn ddiweddarach yn amhriodol gael unrhyw ffi’n daladwy arno yn ystod y cyfnod hwn a hepgorwyd.

Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n cysylltu â fy menthyciwr rhentu i berchen?

Os nad ydych yn eu cysylltu, yn arferol bydd benthycwyr rhentu i berchen yn dilyn y broses hon:

 1. gallent yn gyntaf ofyn i chi i ddod i gysylltiad trwy ysgrifennu atoch neu alw
 2. byddant wedyn fel rheol yn cyhoeddi hey will then usually issue you with a written ‘hysbysiad diffyg talu’ i chi. Mae hwn yn rhoi cyfle i chi drefnu sut i ddal i fyny’r taliadau rydych wedi eu methu
 3. os nad ydych yn delio â’r ddyled, bydd y benthyciad ‘yn methu’. Fel arfer, bydd hyn ar ôl dau neu dri o daliadau wedi eu methu
 4. unwaith mae’r benthyciad nce the loan has ‘wedi methu’, gall ragor o log a ffioedd gael eu hychwanegu – gan gynyddu’r swm rydych yn ddyledus amdano
 5. os ydych dal heb ateb iddynt, gall eich benthyciwr fynd i’r llys i geisio Dyfarniad Llys Sirol (CCJ) (a elwir yn archddyfarniad yn yr Alban). Mae CCJ yn rhoi mwy o opsiynau i’ch benthyciwr i orfodi ad-daliad y ddyled. Cadwch mewn cof gall y mesurau hyn effeithio’ch gallu i gael credyd gan fenthycwyr eraill yn y dyfodol yn sylweddol
 6. gellid trosglwyddo’r ddyled yn y diwedd i asiantaeth casglu dyledion (yn hysbys hefyd fel beilïaid neu swyddogion y siryf).

Y camau nesaf os ydw i wedi methu taliad

Os ydych wedi methu taliad cysylltwch â’ch benthyciwr i egluro’r sefyllfa. Dylech osgoi cymryd allan mwy o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch fforddio i’w dalu yn ei ôl.

Gall y canllawiau hyn eich helpu sut i siarad â’ch benthyciwr:

Beth i’w wneud os ydych yn cael anawsterau gyda rhywbeth a brynwyd gyda chyllid ar wefan Cyngor ar Bopeth [Gwefan yn Saesneg].

Delio â dyled siop taliad wythnosol ar wefan StepChange [Gwefan yn Saesneg].

Pryd i gael cyngor am ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill yn ogystal.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i helpu chi i weithio allan pa rai i’w talu gyntaf.

Canfyddwch fwy ar wefan StepChange am sut y cesglir dyledion ac mae gennych ôl-ddyledion [Gwefan yn Saesneg].

Mae gan Gyngor ar Bopethopens in new window ragor o wybodaeth am sut i wneud cynllun i dalu eich dyledion [Gwefan yn Saesneg].

Canfyddwch gyngor cyfrinachol ar ddyledion ar-lein , dros y ffôn neu yn agos at ble rydych yn byw gan ddefnyddio ein teclyn lleolwr cyngor ar ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?