Beth i'w wneud pan mae eich gwyliau rhag talu yswiriant yn sgil y coronafeirws wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau rhag talu yswiriant yn sgil y coronafeirws ac mae bellach wedi dod i ben, mae’n bwysig deall beth sy’n digwydd unwaith mae’r gwyliau rhag talu drosodd a pha opsiynau sydd ar gael i chi os ydych o hyd yn cael anawsterau i wneud taliadau.

Beth sy’n digwydd pan mae’ch gwyliau rhag talu drosodd

Unwaith mae eich gwyliau drosodd, bydd eich taliadau’n ailddechrau’n awtomatig. Mae hyn yn golygu ei bod hi’n bwysig eich bod yn gwybod ar ba ddyddiad bydd y taliadau hyn yn ailddechrau.

Bydd unrhyw daliadau a fethwyd yn cael eu hychwanegu i’ch balans sy’n weddill sy’n golygu bydd eich taliadau misol yn uwch. Felly, mae’n bwysig eich bod yn cyllido ar gyfer hyn.

Os ydych yn mynd i barhau i gael anawsterau i wneud eich taliadau yswiriant ar ôl y gwyliau, mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â’ch darparwr yswiriant cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn dal i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau.

Os ydych eisoes wedi cytuno ar wyliau talu o lai na chwe mis, gellir ymestyn hyn hyd at uchafswm o chwe mis.

Os ydych eisoes wedi cytuno ar wyliau talu o chwe mis, ni fyddwch yn gallu cael estyniad arall. Os ydych yn dal i gael trafferth talu ar ôl eich gwyliau talu, dylech gysylltu â’ch darparwr cyn gynted â phosibl. Bydd opsiynau yn dal ar gael hyd yn oed os na allwch gymryd gwyliau talu arall.

Mae’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FCA) yn dal i drafod y manylion gyda benthycwyr, felly ni ddylech gysylltu â’ch benthyciwr ar hyn o bryd. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru cyn gynted ag y bydd mwy o wybodaeth.

Pa opsiynau gall eich darparwr eu hystyried

Eich symud i bolisi rhatach

Os yw anghenion eich yswiriant wedi newid, efallai gall eich yswiriwr eich symud i bolisi newydd.

Gall eich yswiriwr ddewis i hepgor ffioedd am newid polisi. Fodd bynnag, ni all cyfanswm cost eich polisi newydd, gan gynnwys llog a ffioedd, fod yn fwy na’ch polisi cyfredol.

Lledaenu taliadau dros gyfnod hirach

Drwy ymestyn y cyfnod o amser sydd gennych i dalu am eich polisi yswiriant, bydd eich taliadau misol yn cael eu lleihau.

Er enghraifft, os gwnaethoch gymryd gwyliau rhag talu o dri mis, efallai gall eich yswiriwr gynnig ymestyn eich cyfnod talu am dri mis. Byddai hyn yn cadw’ch ad-daliadau misol yr un fath ac o’r blaen, ond byddwch chi’n ei dalu i ffwrdd dros gyfnod hirach.

Ail-drefnu’r dyddiad talu

Os yw o fantais i chi, gall eich benthyciwr newid y dyddiad mae’ch taliad yn ddyledus. Er enghraifft, i yn syth ar ôl i chi gael eich talu.

Hepgor ffioedd am daliadau a fethwyd

Os ydych wedi methu taliad ar ôl eich gwyliau talu ddod i ben, efallai gall eich yswiriwr hepgor ffioedd am y taliadau a fethwyd.

Os yw’ch sefyllfa ariannol yn gwaethygu

Cysylltwch â’ch darparwr yswiriant cyn gynted â phosibl i drafod eich opsiynau

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar beth rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

Bydd ein Cynlluniwr cyllideb yn eich helpu i wneud hyn

Edrychwch ar sut i gwtogi biliau’r tŷ, fel drwy newid darparwyr ar gyfer eich nwy, trydan neu gontractau ffôn symudol.

Mae gan ein hadran Fy Arian awgrymiadau defnyddiol.
Darganfyddwch sut i arbed arian a chynyddu incwm i’ch helpu i ddal i fyny â’ch taliadau ar wefan StepChange.

Y camau nesaf os ydych wedi methu taliad

Os ydych wedi methu taliad cysylltwch â’ch benthyciwr i egluro’r sefyllfa. Dylech osgoi cymryd allan mwy o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch fforddio i’w dalu yn ei ôl.

Mae’r canllaw StepChange hwn Dyled yswiriant: Beth i’w wneud os oes gennych ôl-daliadau yn egluro beth allwch ei wneud a’r goblygiadau o beidio â chadw i fyny â rhai mathau o yswiriant.

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i helpu chi i weithio allan pa rai i’w talu gyntaf.
Canfyddwch fwy ar wefan StepChange am sut y cesglir dyledion ac mae gennych ôl-ddyledion.
Mae gan Gyngor ar Bopeth ragor o wybodaeth am sut i wneud cynllun i dalu eich dyledionopens in new window.
Canfyddwch gyngor cyfrinachol ar ddyledion am ddim ar-lein, dros y ffôn neu yn agos at ble rydych yn byw gan ddefnyddio ein teclyn lleolwr cyngor ar ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?