Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu benthyciad coronafeirws wedi dod i ben

Mae’n syniad da i ddeall yr opsiynau sydd ar gael i chi pan ddaw y gwyliau talu (a elwir hefyd yn rhewi taliad) ar eich benthyciad i ben, yn enwedig os ydych chi wedi dioddef gostyngiad incwm difrifol.

Beth sy’n digwydd pan mae eich gwyliau talu wedi dod i ben?

Bydd eich benthyciwr yn cysylltu â chi os ydych yn dod i ddiwedd gwyliau talu (a elwir hefyd yn rhewi taliad) er mwyn trafod eich opsiynau.

Bydd er eich budd chi i drafod y camau nesaf gyda’ch benthyciwr. Os na fyddant yn clywed yn ôl gennych byddant yn ailddechrau eich ad-daliadau’n awtomatig.

O dan amgylchiadau arferol, bydd y taliadau a fethwyd yn ystod y gwyliau yn cael eu hychwanegu at eich gweddill sy’n sefyll, ynghyd â’r llog.

Mae hyn yn golygu y bydd eich ad-daliadau misol yn uwch nag o’r blaen. Mae faint yn uwch yn dibynnu ar ba mor hir sydd gennych chi ar ôlar gyfnod eich benthyciad.

Os ydych yn dal i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau.

Pa ddewisiadau allai eich benthyciwr eu hystyried

Mae sawl dewis y gallai eich benthyciwr drafod â chi. Fodd bynnag, gallai rhai o’r rhain gael effaith ar eich adroddiad credyd, a chael effaith ar eich gallu i fenthyg arian yn y dyfodol.

Gwyliau talu

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Os ydych yn parhau i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais o hyd am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau penodol.

Os nad ydych eto wedi cymryd gwyliau talu ar eich taliadau benthyciad personol, gallwch wneud cais am wyliau talu am hyd at gyfanswm o chwe mis. Fodd bynnag, dylech barhau i wneud taliadau os gallwch fforddio gwneud.

Os ydych eisoes wedi cymryd gwyliau talu, gellir ymestyn hyn am hyd at uchafswm o chwe mis. Fodd bynnag, mae er eich budd chi i ddechrau eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud.

Mae’r dyddiad cais i wneud cais am wyliau talu wedi cael ei ymestyn hyd at 31 Mawrth 2021.

Os ydych eisoes wedi cymryd y wyliau talu llawn o chwe mis, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am wyliau arall.

Cynyddu cyfnod eich benthyciad

Bydd cynyddu faint o amser sydd gennych chi i ad-dalu’r benthyciad yn cadw eich ad-daliad ar yr un lefel ag yr oedd o’r blaen, neu o leiaf yn lleihau’r cynnydd i’ch ad-daliadau.

Er enghraifft, os cymeroch chi wyliau talu tri mis, gallai eich benthyciwr gytuno i ychwanegu tri mis at ddiwedd cyfnod eich morgais.

Fodd bynnag, gallech chi gael eich hun yn talu rhagor yn ôl nac y byddech chi’n wreiddiol oherwydd y taliadau llog ychwanegol.

Mae’n bwysig i gofio gwneud cyllideb ar gyfer gwneud y taliadau hyn am gyfnod hirach o amser.

Diddymu ffïoedd ar gyfer taliadau a fethwyd

Os ydych chi’n dal i gael anhawster i wneud ad-daliadau, gallai eich benthyciwr gytuno i ddiddymu ffïoedd a thaliadau y byddech chi fel arfer yn eu talu am daliadau hwyr neu a fethwyd. Dylech chi drafod hyn â’ch benthyciwr.

Ffurfio cynllun talu realistig

Os yw eich cyllid wedi cael ei effeithio’n wael gan gychwyn y coronafeirws, gallai eich benthyciwr roi cynllun ad-dalu gwahanol at ei gilydd.

Gallai hyn gynnwys cyfuniad o ostwng eich ad-daliadau misol ac ymestyn cyfnod eich benthyciad i wneud y cwbl yn fwy rheoladwy.

Mae’n ofynnol i fenthycwyr weithio gyda chi i ffurfio cynllun ad-dalu yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Mae angen cymorth arnaf i esbonio fy sefyllfa i fy menthyciwr

Os oes angen cymorth arnoch chi gyda beth i’w ddweud gallwch chi ddefnyddio llythyr templed.

Mae gan National Debtline ystod o lythyrau, gan gynnwys gofyn am ddatganiad sy’n dangos beth sydd gennych chi ar ôl i’w dalu ar eich benthyciad a gofyn i unrhyw gredydwyr ddal yn ôl rhag gweithredu tra’ch bod yn cael cyngor.
Mae gan StepChange a Chyngor ar Bopeth ddewisiadau templed hefyd.

Pa warchodaeth gyfreithiol sydd gennyf i?

Mae’r Ddeddf Credyd Defnyddwyr yn rhoi hawliau i chi tra’n delio â chredydwyr fel darparwyr benthyciadau. Os ydych chi’n syrthio i ôl-ddyled, mae’n rhaid iddynt:

  • roi amser i chi ddod â’ch cyfrif yn gyfredol cyn iddynt weithredu ymhellach
  • anfon datganiadau rheolaidd atoch chi a llythyrau ôl-ddyled os ydych chi’n syrthio ar ei hôl hi
Mae gan StepChange ragor o wybodaeth am y Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

Os cawsoch chi ohiriad talu, neu ddatrysiad gwahanol a farnwyd yn anaddas i chi yn ddiweddarach, dylai unrhyw log a gasglwyd yn ystod y cyfnod perthnasol hwn gael ei ddiddymu.

Os ydych chi’n gwneud cwyn i’ch benthyciwr ac nad ydych chi’n hapus gyda’r ymateb, mae gennych chi’r hawl i gwyno i’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol.

Effaith cefnogaeth bellach ar eich ffeil gredyd

Os yw’ch benthyciwr yn cynnig cefnogaeth bellach i chi ar ôl i’ch gwyliau talu ddod i ben, bydd hyn yn cael ei gofnodi ar eich ffeil gredyd. Gallai hyn olygu y gallai fod yn anoddach i chi fenthyg arian yn y dyfodol.

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth y mae gennych chi hawl iddo

Gwiriwch ein hyb cymorth Coronafeirws i sicrhau eich bod yn cael popeth y mae gennych chi hawl iddo.

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych chi’n bryderus am lif arian, edrychwch ar beth rydych chi’n gwario a pha incwm sydd gennych chi yn dod i mewn.

Bydd ein cynlluniwr Cyllideb yn eich helpu i wneud hyn

Edrychwch ar sut i dorri biliau eich cartref, fel newid darparwyr ar gyfer contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

Mae gan ein hadran Fy Arian gynghorion defnyddiol.
Dysgwch sut i arbed arian a chynyddu incwm i’ch helpu chi i ddal i fyny â’ch taliadau ar wefan StepChange.

Camau nesaf os ydych chi wedi methu taliad

Os ydych chi wedi methu taliad benthyciad personol, cysylltwch â’ch benthyciwr i esbonio eich sefyllfa. Ceisiwch osgoi cymryd rhagor o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch chi fforddio i’w dalu yn ôl.

Mae’r canllawiau hyn yn gallu eich helpu chi i siarad â’ch benthyciwr.

Beth i’w wneud os nad ydych chi’n gallu fforddio bil eich benthyciad personol ar wefan StepChange.
Os ydych chi’n cael anhawster â benthyciad personol ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Pryd i gael cyngor am ddyled

Os ydych chi wedi methu taliadau eisoes ac nad ydych chi’n gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, mae’n well i chi gael cyngor cyn gynted ag y gallwch chi, yn enwedig os oes gennych chi ddyledion eraill hefyd.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i’ch helpu chi i ddatrys pa rai i’w talu gyntaf.
Dysgwch ragor ar wefan StepChange am sut mae dyledion yn cael eu casglu pan rydych chi mewn ôl-ddyled}.
Mae gan Gyngor ar Bopeth ragor o wybodaeth am sut i wneud cynllun i dalu eich dyledion.
Gwiriwch ganllaw StepChange ar sut i ostwng eich gwariannau i’ch helpu i ddal i fyny â’ch taliadauopens in new window.
Canfyddwch gyngor dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu yn agos at lle rydych chi’n byw gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor dyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?