Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu coronafeirws prynu nawr talu yn nes ymlaen (BNPL) wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau talu prynu nawr talu yn nes ymlaen oherwydd coronafeirws a’i fod wedi dod i ben, mae’n syniad da i ddeall y dewisiadau sydd ar gael i chi, yn enwedig os ydych chi wedi dioddef gostyngiad mewn incwm.**

Beth yw prynu nawr talu yn nes ymlaen?

Mae cytundebau prynu nawr talu yn nes ymlaen hefyd yn cael eu hadnabod fel cyllid siop. Mae’n ffordd i chi brynu nwyddau ar gredyd a thalu amdanynt fel arfer ar ôl cyfnod di-log gosodedig, neu mewn rhandaliadau.

Tra’ch bod yn gallu defnyddio’r dull talu hwn yn rhai o siopau’r stryd fawr, mae’n cael ei ddefnyddio’n fwy cyffredin gan gatalogau a manwerthwyr ar-lein. Mae darparwyr prynu nawr talu yn nes ymlaen yn cynnwys Klarna, Clearpay a Paypal.

Bydd rhai cytundebau yn caniatau i chi dalu ar ôl cyfnod gosodedig o amser (felly yr enw), tra bydd eraill yn caniatáu i chi dalu am eich pryniadau mewn rhandaliadau (weithiau’n cael eu galw’n ‘gyfrannau’).

Dysgwch ragor am sut mae cytundebau prynu nawr talu yn nes ymlaen yn gweithio yn y canllaw hwn gan Stepchange.

Beth oedd gwyliau talu prynu nawr talu yn nes ymlaen?

Roedd gennych hyd at 31 Hydref 2020 i wneud cais am wyliau talu ar eich cytundeb prynu nawr talu yn nes ymlaen.

Byddai’r canlynol wedi digwydd yn ystod y gwyliau talu:

 • Byddai llog wedi cael ei godi o hyd a gallech chi fod wedi cytuno i wneud taliadau symbolaidd bychan
 • Os oeddech chi mewn cyfnod hyrwyddol, er enghraifft llog 0%, dylai eich darparwr fod wedi estyn hyn gan hyd eich gwyliau talu.

Ni fydd cymryd y gwyliau talu wedi cael effaith ar eich adroddiad credyd, ond bydd methu taliadau yn y dyfodol. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol nad eich adroddiad credyd yw’r unig beth y bydd benthycwyr y dyfodol yn ei ddefnyddio i benderfynu a ddylid rhoi benthyg i chi neu beidio

Gweler ein canllaw i ddeall eich statws credyd am ragor o wybodaeth.

Os nad ydych chi’n gofyn i’ch darparwr am wyliau talu, bydd disgwyl i’ch cytundeb fod wedi parhau fel arfer.

Os wnaethoch chi gymryd gwyliau talu prynu nawr talu yn nes ymlaen (BNPL) oherwydd coronafeirws bydd yn debygol o fod wedi gorffen neu’n tynnu i ben.

Beth sy’n digwydd pan fydd eich gwyliau talu prynu nawr talu yn nes ymlaen wedi dod i ben?

Bydd ad-daliadau yn ailddechrau’n awtomatig ar ôl i’ch gwyliau talu ddod i ben oni bai yr oeddech chi mewn cyfnod hyrwyddol

Bydd y taliadau a fethoch chi yn cael eu hychwanegu at eich gweddill. Mae hyn yn golygu y gall eich taliadau misol godi pan ddaw eich gwyliau talu i ben i dalu am y taliadau coll, neu bydd cyfnod eich cytundeb yn cael ei estyn.

Os ydych yn parhau i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais o hyd am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau penodol.

Os nad ydych eto wedi cymryd gwyliau talu ar eich cytundeb Prynu Nawr Talu yn Nes Ymlaen, gallwch wneud cais am wyliau talu am hyd at gyfanswm o chwe mis. Fodd bynnag, dylech barhau i wneud taliadau os gallwch fforddio gwneud.

Os ydych eisoes wedi cymryd gwyliau talu, gellir ymestyn hyn am hyd at uchafswm o chwe mis. Fodd bynnag, mae er eich budd chi i ddechrau eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud.

Mae’r dyddiad cais i wneud cais am wyliau talu wedi cael ei ymestyn hyd at 31 Mawrth 2021.

Os ydych eisoes wedi cymryd y wyliau talu llawn o chwe mis, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am wyliau arall.

Camau nesaf os yw eich incwm wedi gostwng neu eich bod yn bryderus am wneud ad-daliadau

Bydd cychwyn y coronafeirws wedi cael effaith ar gyllid llawer o bobl, yn enwedig y rheiny sydd wedi cael eu diswyddo, eu gosod ar ffyrlo neu sydd wedi colli incwm hunangyflogaeth.

Os yw eich incwm wedi gostwng neu eich bod yn bryderus am wneud ad-daliadau dylech drafod eich sefyllfa gyda’ch benthyciwr prynu nawr talu yn nes ymlaen cyn gynted ag y gallwch a chyn i’ch taliad nesaf fod yn ddyledus. Byddant yn fwy bodlon a galluog i helpu os ydych chi’n rhagweithiol ac yn esbonio’ch sefyllfa.

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth mae gennych chi hawl iddo

Gwiriwch ein hyb cymorth Coronafeirws i sicrhau eich bod yn cael popeth y mae gennych chi hawl iddo.

Gwnewch gyllideb argyfwng

Os ydych chi’n bryderus am lif arian, edrychwch ar beth rydych chi’n ei wario a pha incwm sydd gennych chi yn dod i mewn.

Bydd ein cynlluniwr Cyllideb yn eich helpu i wneud hyn

Edrychwch ar sut i dorri biliau eich cartref, fel newid darparwyr ar gyfer contractau nwy, trydan a ffôn symudol.

Mae gan ein hadran Fy Arian gynghorion defnyddiol.

Dysgwch sut i arbed arian a chynyddu incwm i’ch helpu chi i ddal i fyny â’ch taliadau ar y wefan StepChange.

Pa un yw’r ffordd orau i gysylltu â fy menthyciwr prynu nawr talu yn nes ymlaen?

Mae canolfannau galwadau yn brysur iawn ar hyn o bryd. Os nad ydych chi’n gallu cael ateb, rhowch gynnig ar anfon e-bost atynt neu ddefnyddio ffurfflenni cyswllt ar-lein i roi eich ymholiad yn ysgrifenedig. Gallai hyn ddarparu tystiolaeth ddefnyddiol yn ddiweddarach os yw problem yn gwaethygu.

Beth ddylwn i ddweud wrth fy menthyciwr prynu nawr talu yn nes ymlaen?

Gallech chi deimlo’n nerfus neu’n chwithig ynglŷn â gofyn am gymorth, yn enwedig os na fu’n rhaid i chi o’r blaen. Ond mae llawer o bobl yn yr un sefyllfa, ac mae cwmnïau yn disgwyl galwadau gan gwsmeriaid sydd wedi gweld eu hincwm yn dioddef ergyd.

Gyntaf oll y cewch chi gymorth, gyntaf oll y gallwch chi ddod yn ôl i drefn.

Meddyliwch am y sgwrs fel un barhaus, yn hytrach nac un unigol, hyd bod eich cyllid yn ôl mewn trefn.

Beth all fy menthyciwr prynu nawr talu yn nes ymlaen wneud i helpu?

Os ydych chi’n dal i gael problemau arian o ganlyniad i’r argyfwng coronafeirws, gallai fod gennych chi hawl i estyn gohirio eich taliadau os yw hynny er budd i chi.

Mae sawl dewis y gallai eich benthyciwr eu hystyried, fel:

 • gostwng neu ddiddymu eich taliadau llog
 • gostwng eich taliadau misol
 • estyn cyfnod eich cytundeb.

Dylai unrhyw wyliau talu a gynigiwyd oherwydd coronafeirws a’i farnu’n ddiweddarach i fod yn anaddas gael diddymu unrhyw log a godwyd yn ystod y cyfnod hwn.

Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n cysylltu â fy menthyciwr prynu nawr talu yn nes ymlaen?

Os nad ydych chi’n cysylltu â hwy, bydd benthycwyr prynu nawr talu yn nes ymlaen yn dilyn y broses hon fel arfer:

 1. gallent ofyn i chi yn gyntaf i gysylltu yn ysgrifenedig trwy ysgrifennu atoch chi neu roi galwad
 2. byddant wedyn fel arfer yn rhoi ‘rhybudd diffygdalu’ ysgrifenedig i chi’. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi drefnu sut i ddal i fyny â’r taliadau a fethwyd
 3. os nad ydych chi’n delio â’r ddyled, bydd y benthyciad yn ‘diffygdalu’. Bydd hyn fel arfer ar ôl dau neu dri taliad a fethwyd
 4. cyn gynted â bod y benthyciad wedi ‘diffygdalu’, gallai rhagor o log a thaliadau gael eu hychwanegu – gan gynyddu eich dyled
 5. os ydych chi’n dal heb ymateb iddynt, gallai eich benthyciwr fynd i lys i geisio dyfarniad Llys Sirol (CCJ) (fe’i gelwir yn archddyfarniad yn yr Alban). Mae CCJ yn rhoi rhagor o ddewisiadau i’ch benthyciwr i orfodi ad-dalu’r ddyled. Cadwch mewn cof y gall y mesurau hyn gael effaith ddifrifol ar eich gallu i gael credyd gan fenthycwyr eraill yn y dyfodol
 6. gallai’r ddyled yn y pen draw gael ei throsglwyddo i asiantaeth casglu dyled (hefyd yn cael eu hadnabod fel beilïaid neu swyddogion siryf).

Camau nesaf os ydw i wedi methu taliad

Os ydych chi wedi methu taliad cysylltwch â’ch benthyciwr i esbonio eich sefyllfa. Dylech chi osgoi cymryd rhagor o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch chi ei ad-dalu.

Mae’r canllawiau hyn yn gallu eich helpu chi i siarad â’ch benthyciwr:

Beth i’w wneud os ydych chi’n cael anhawster â rhywbeth a brynwyd ar fenthyciad ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Delio â thaliad wythnosol dyled storio ar wefan Stepchange.

Pryd i gael cyngor dyled

Os ydych chi wedi methu taliadau eisoes a heb allu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, mae’n well i chi gael cyngor cyn gynted ag y gallwch chi, yn enwedig os oes gennych chi ddyledion eraill hefyd.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i’ch helpu i ddatrys pa rai i’w talu gyntaf.

Dysgwch ragor ar wefan StepChange am sut mae dyledion yn cael eu casglu pan rydych chi mewn ôl-ddyled.

Mae gan Gyngor ar Bopeth ragor o wybodaeth am sut i wneud cynllun i dalu eich dyledionopens in new window.

Canfyddwch gyngor dyledion cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at lle rydych chi’n byw gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor dyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?