Beth i'w wneud pan mae'ch gwyliau rhag taliadau cerdyn credyd yn sgil y coronafeirws wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau rhag taliadau cerdyn credyd yn sgil y coronafeirws ac mae bellach wedi dod i ben, mae’n syniad da i ddeall beth sy’n digwydd nesaf, a pha opsiynau sydd ar gael i chi os ydych dal i fynd i gael anawsterau i wneud ad-daliadau.

Beth sy’n digwydd pan mae’ch gwyliau rhag talu drosodd?

Bydd eich ad-daliadau’n ailddechrau’n awtomatig unwaith mae eich gwyliau drosodd. Felly, mae’n bwysig eich bod yn gwybod ar ba ddyddiad bydd eich ad-daliadau yn ailddechrau.

Bydd unrhyw daliadau llog a gynyddodd dros y cyfnod hwn yn cael eu hychwanegu i’ch balans sy’n weddill, felly bydd eich isafswm taliadau misol ar eich cerdyn credyd yn mynd i fyny.

Bydd eich benthyciwr yn dweud wrthych faint yn eich cyfriflen gyntaf ar ôl i’ch gwyliau rhag talu dod i ben.

Os gallwch fforddio gwneud eich taliadau eto, nid oes rhaid i chi wneud dim gan y byddant yn ailddechrau’n awtomatig.

Os ydych yn mynd i barhau i gael anawsterau i wneud ad-daliadau ar ôl i’ch gwyliau rhag taliadau ddod i ben, mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â’ch darparwr cerdyn credyd cyn gynted â phosibl.

Gallwch ofyn am wyliau talu arall am hyd at dri mis, ond efallai y bydd opsiynau ar gael i chi.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi hawlio popeth mae gennych hawl iddo

Edrychwch ar ein Hyb cefnogi coronafeirws i wneud yn siŵr eich bod yn cael popeth mae gennych hawl iddo.

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar beth rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

Bydd ein Cynlluniwr cyllideb yn eich helpu i wneud hyn.

Edrychwch ar sut i gwtogi biliau’r tŷ, fel drwy newid darparwyr ar gyfer eich nwy, trydan neu gontractau ffôn symudol.

Mae gan ein hadran Fy Arian awgrymiadau defnyddiol.
Darganfyddwch sut i arbed arian a chynyddu incwm i’ch helpu i ddal i fyny â’ch taliadau ar wefan StepChange.

Pa opsiynau gall eich benthyciwr eu hystyried?

Gwyliau talu

Os ydych yn dal i gael trafferth gwneud ad-daliadau ar ôl i’r gwyliau talu ddod i ben, gallwch ofyn am wyliau talu arall am hyd at dri mis arall.

Bydd eich taliadau a fethwyd yn parhau i gael eu hychwanegu at eich balans sy’n weddill, ynghyd â’r llog.

Fel eich gwyliau talu cyntaf, ni fydd hyn yn effeithio ar eich ffeil gredyd.

Mae gennych tan 31 Hydref 2020 i wneud cais am wyliau talu.

Newid dyddiad mae’ch taliad yn ddyledus

Os bydd o fantais i chi, gall eich benthyciwr newid y dyddiad mae’ch taliad yn ddyledus. Er enghraifft, i yn syth ar ôl i chi gael eich talu.

Lleihau’r cyfraddau llog ar eich cerdyn credyd

Gall lleihau’r gyfradd llog ar eich cerdyn credyd wneud eich ad-daliadau’n haws eu trin, neu leihau’r gyfradd mae’ch balans sy’n weddill yn cynyddu.

Fodd bynnag, bydd dal angen i chi dalu o leiaf yr isafswm bob mis.

Rhoi cynllun talu realistig at ei gilydd

Os yw’ch arian wedi ei effeithio’n ddifrifol gan y coronafeirws, efallai gall eich benthyciwr roi cynllun ad-dalu gwahanol at ei gilydd.

Gallai hyn gynnwys cyfuniad o bethau i wneud eich ad-daliad yn haws i’w drin.

Mae’n ofynnol ar fenthycwyr i weithio gyda chi i weithio allan cynllun ad-dalu yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Effaith cefnogaeth bellach ar eich ffeil gredyd

Os yw’ch benthyciwr yn cynnig cefnogaeth bellach i chi ar ôl i’ch gwyliau talu ddod i ben, bydd hyn yn cael ei gofnodi ar eich ffeil gredyd. Gallai hyn olygu y gallai fod yn anoddach i chi fenthyg arian yn y dyfodol.

Y camau nesaf os ydych wedi methu taliad

Os ydych wedi methu taliad cysylltwch â’ch benthyciwr i egluro’r sefyllfa. Dylech osgoi cymryd allan mwy o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch fforddio i’w dalu yn ei ôl.

Gall y canllawiau hyn eich helpu gyda sut i siarad â’ch benthyciwr:

Beth i’w wneud os na allwch fforddio’ch bil cerdyn credyd ar wefan StepChange a’r canllaw StepChange.
Os ydych yn cael anawsterau â dyled cerdyn credyd ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Pryd i gael am gyngor ar ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i helpu chi i weithio allan pa rai i’w talu gyntaf.
Canfyddwch fwy ar wefan StepChange am sut y cesglir dyledion ac mae gennych ôl-ddyledion.
Mae gan Gyngor ar Bopeth ragor o wybodaeth am sut i wneud cynllun i dalu eich dyledion.
Canfyddwch gyngor cyfrinachol ar ddyledion ar-lein, dros y ffôn neu yn agos at ble rydych yn byw gan ddefnyddio ein teclyn lleolwr cyngor ar ddyledionopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?