Beth i'w wneud pan mae'ch gwyliau rhag taliadau cerdyn credyd yn sgil y coronafeirws wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau rhag taliadau cerdyn credyd yn sgil y coronafeirws ac mae bellach wedi dod i ben, mae’n syniad da i ddeall beth sy’n digwydd nesaf, a pha opsiynau sydd ar gael i chi os ydych dal i fynd i gael anawsterau i wneud ad-daliadau.

Beth sy’n digwydd pan mae’ch gwyliau rhag talu drosodd?

Bydd eich ad-daliadau’n ailddechrau’n awtomatig unwaith mae eich gwyliau drosodd. Felly, mae’n bwysig eich bod yn gwybod ar ba ddyddiad bydd eich ad-daliadau yn ailddechrau.

Bydd unrhyw daliadau llog a gynyddodd dros y cyfnod hwn yn cael eu hychwanegu i’ch balans sy’n weddill, felly bydd eich isafswm taliadau misol ar eich cerdyn credyd yn mynd i fyny.

Bydd eich benthyciwr yn dweud wrthych faint yn eich cyfriflen gyntaf ar ôl i’ch gwyliau rhag talu dod i ben.

Os gallwch fforddio gwneud eich taliadau eto, nid oes rhaid i chi wneud dim gan y byddant yn ailddechrau’n awtomatig.

Os ydych yn dal i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau.

Pa opsiynau gall eich benthyciwr eu hystyried?

Newid dyddiad mae’ch taliad yn ddyledus

Os bydd o fantais i chi, gall eich benthyciwr newid y dyddiad mae’ch taliad yn ddyledus. Er enghraifft, i yn syth ar ôl i chi gael eich talu.

Lleihau’r cyfraddau llog ar eich cerdyn credyd

Gall lleihau’r gyfradd llog ar eich cerdyn credyd wneud eich ad-daliadau’n haws eu trin, neu leihau’r gyfradd mae’ch balans sy’n weddill yn cynyddu.

Fodd bynnag, bydd dal angen i chi dalu o leiaf yr isafswm bob mis.

Rhoi cynllun talu realistig at ei gilydd

Os yw’ch arian wedi ei effeithio’n ddifrifol gan y coronafeirws, efallai gall eich benthyciwr roi cynllun ad-dalu gwahanol at ei gilydd.

Gallai hyn gynnwys cyfuniad o bethau i wneud eich ad-daliad yn haws i’w drin.

Mae’n ofynnol ar fenthycwyr i weithio gyda chi i weithio allan cynllun ad-dalu yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi hawlio popeth mae gennych hawl iddo

Edrychwch ar ein Hyb cefnogi coronafeirws i wneud yn siŵr eich bod yn cael popeth mae gennych hawl iddo.

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar beth rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

Bydd ein Cynlluniwr cyllideb yn eich helpu i wneud hyn.

Edrychwch ar sut i gwtogi biliau’r tŷ, fel drwy newid darparwyr ar gyfer eich nwy, trydan neu gontractau ffôn symudol.

Mae gan ein hadran Fy Arian awgrymiadau defnyddiol.
Darganfyddwch sut i arbed arian a chynyddu incwm i’ch helpu i ddal i fyny â’ch taliadau ar wefan StepChange.

Effaith cefnogaeth bellach ar eich ffeil gredyd

Os yw’ch benthyciwr yn cynnig cefnogaeth bellach i chi ar ôl i’ch gwyliau talu ddod i ben, bydd hyn yn cael ei gofnodi ar eich ffeil gredyd. Gallai hyn olygu y gallai fod yn anoddach i chi fenthyg arian yn y dyfodol.

Y camau nesaf os ydych wedi methu taliad

Os ydych wedi methu taliad cysylltwch â’ch benthyciwr i egluro’r sefyllfa. Dylech osgoi cymryd allan mwy o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch fforddio i’w dalu yn ei ôl.

Gall y canllawiau hyn eich helpu gyda sut i siarad â’ch benthyciwr:

Beth i’w wneud os na allwch fforddio’ch bil cerdyn credyd ar wefan StepChange a’r canllaw StepChange.
Os ydych yn cael anawsterau â dyled cerdyn credyd ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Pryd i gael am gyngor ar ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i helpu chi i weithio allan pa rai i’w talu gyntaf.
Canfyddwch fwy ar wefan StepChange am sut y cesglir dyledion ac mae gennych ôl-ddyledion.
Mae gan Gyngor ar Bopeth ragor o wybodaeth am sut i wneud cynllun i dalu eich dyledion.
Canfyddwch gyngor cyfrinachol ar ddyledion ar-lein, dros y ffôn neu yn agos at ble rydych yn byw gan ddefnyddio ein teclyn lleolwr cyngor ar ddyledionopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?