Beth i’w wneud yn awr gan fod eich cynllun rheoli dyledion wedi dod i ben

Nawr fod cynllun rheoli dyledion wedi dod i ben, mae’n bosib eich bod yn ystyried beth i’w wneud er mwyn dal ati gyda’r gwaith da rydych eisoes wedi ei gyflawni i reoli’ch dyledion a gwneud yn siŵr bod eich ad-daliadau ar y trywydd iawn.

Nid oes angen ichi boeni ond mae’n wir bwysig ichi siarad â chynghorydd arbenigol ar ddyledion ynglŷn â’ch sefyllfa cyn gynted â phosibl. Dylai’r bobl y mae arnoch arian iddynt fod yn oddefgar os gweithredwch yn gyflym. Os na wnewch hynny, gallai pethau waethygu ac efallai y bydd eich dyledion yn gwaethygu.

Gall cynghorydd am ddim ar ddyledion roi cyngor cyfrinachol, diduedd ac o ansawdd ichi. Bydd yn deall eich sefyllfa ac mae’n rhoi cyngor arbenigol am ddim ar ddyledion i gannoedd ar filoedd o bobl bob blwyddyn.

Gall eich helpu i edrych ar eich opsiynau i gyd a gwirio mai aros mewn cynllun rheoli dyledion yw’r peth iawn i chi ei wneud o hyd. Os ydyw, bydd yn eich helpu i sefydlu un am ddim, felly gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt nag y bwriadwyd.

Gallwch ganfod cyngor ar ddyledion am ddim yn lleol i chi gyda’n lleolydd cyngor ar ddyledion.

Beth sydd angen i mi ei wneud gyntaf?

Cysylltwch â darparwr cyngor am ddim ar ddyledion ynglŷn â’ch sefyllfa cyn gynted â phosibl. Gall eich helpu i edrych ar eich opsiynau i gyd a gwirio mai aros mewn cynllun rheoli dyledion yw’r peth iawn i chi ei wneud o hyd. Os ydyw, bydd yn eich helpu i sefydlu un am ddim.

A ddylwn i ganslo fy nebydau uniongyrchol?

Os oes gennych chi ddebyd uniongyrchol wedi’i sefydlu â’ch cwmni rheoli dyledion, dylech ei ganslo cyn gynted â phosibl. Bydd cynghorydd am ddim ar ddyledion yn gallu rhoi gwybod i chi beth yw’r ffordd orau ichi ddal ati i ad-dalu eich dyledion.

Sut allaf gael cyngor am ddim ar ddyledion?

Gallwch dderbyn cyngor am ddim ar ddyledion ar-lein, drwy e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Felly gallwch gysylltu â rhywun sut bynnag sydd orau gennych ar adeg sy’n gyfleus i chi.

A oes arna i arian o hyd?

Pan fydd cwmni rheoli dyledion yn cau, nid yw hynny’n newid faint o ddyled sydd gennych i’w dalu ar y pryd. Mae’n bwysig gofyn am gyngor am ddim ar ddyledion a gweld pa gamau ddylech chi eu cymryd nawr i ddelio â’r dyledion sy’n weddill.

Beth am yr arian rwyf wedi ei dalu’n barod?

Dylai’r arian yr ydych wedi ei dalu’n barod fod wedi mynd tuag at leihau’ch dyledion, ond mae’n bosibl y bydd y bobl mae arnoch chi arian iddynt wedi bod yn parhau i godi llog a thaliadau. Gall hyn olygu nad yw’r cyfanswm sy’n ddyledus gennych wedi lleihau’n sylweddol. Mae’n bwysig cael cyngor am ddim, diduedd i gael dealltwriaeth gyflym o faint o ddyled sydd gennych er mwyn canfod y datrysiad sydd orau i chi gyda’ch dyledion.

Pa mor gyflym fydd angen i mi weithredu?

Dylai’r bobl y mae arnoch arian iddynt fod yn oddefgar os gweithredwch yn gyflym. Os na wnewch hynny, gallai pethau waethygu ac efallai y bydd eich dyledion yn gwaethygu. Bydd darparwr cyngor am ddim ar ddyledion yn gallu helpu i nodi’r camau gweithredu gorau i chi.

A fydd y bobl y bobl y mae arnaf arian iddynt yn dechrau cysylltu â mi?

Mae’n debygol y bydd y bobl y mae arnoch arian iddynt yn cysylltu â chi. Dylai eu blaenoriaeth fod i sicrhau eich bod yn dod o hyd i ddarparwr arall sy’n rhoi cyngor. Dylent roi cyfnod o oddefgarwch i chi. Golyga hyn na ddylent gymryd unrhyw gamau pellach am gyfnod byr. Dylai hyn roi amser i chi gael cyngor ar ddyledion a gweithredu.

Os nad ydych yn gweithredu, bydd eich credydwyr yn cysylltu ac yn disgwyl i chi ddechrau gwneud taliadau yn uniongyrchol iddynt.

A yw cwmnïau rheoli dyledion sy’n codi ffi yn ddrwg?

Mae codi ffi i ddarparu rheolaeth dyledion wedi bod yn arfer busnes cyffredin am nifer o flynyddoedd. Er nad yw’ch cwmni rheoli dyledion yn bodoli mwyach, nid yw hynny’n golygu y dylech osgoi pob cwmni sy’n gweithredu fel hyn.

Ond mae’n bosibl serch hynny i sefydlu cynllun rheoli dyledion am ddim. Mae’r holl ddarparwyr cyngor am ddim ar ddyledion a argymhellwn yn gyfrinachol, diduedd ac yn rhoi cyngor o ansawdd ar ddyledion.

A allaf ymddiried yn y cyngor mae’r cynghorwyr am ddim ar ddyledion yn ei roi i mi?

Mae’r cynghorwyr ar ddyledion a argymhellwn yn rhoi cyngor arbenigol i gannoedd o filoedd o bobl bob blwyddyn a byddant yn deall eich sefyllfa. Maent yn alluog iawn a byddant yn gallu rhoi’r cymorth sydd ei angen arnoch i reoli a lleihau’ch dyledion.

Manteision gofyn am gyngor yw:

  • rydych yn dal i ad-dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych
  • bydd cynghorydd yn dal i gysylltu â’r bobl y mae arnoch chi arian iddynt
  • byddwch yn derbyn cefnogaeth barhaus os bydd angen hynny arnoch.

Gyda phwy ddylwn i gysylltu os ydw i eisiau cwyno am gwmni rheoli dyledion?

Cliciwch yma i gysylltu â Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannolopens in new window a allai eich helpu gyda’ch cwyn.

Neu ffonio eu llinell gymorth i ddefnyddwyr

Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener – 8am i 8pm, dydd Sadwrn – 9am i 1pm

Gallwch ganfod cyngor ar ddyledion am ddim yn lleol i chi gyda’n lleolydd cyngor ar ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?