Beth os na allwch fforddio cynilo?

Gall hyd yn oed swm bach o gynilion fod yn ddefnyddiol a’ch atal rhag mynd i ddyled os aiff pethau o chwith. Os ydych yn brwydro i gael deupen llinyn ynghyd, efallai y byddwch yn meddwl na allwch fforddio cynilo, ond mae’n syndod sut y gallwch ddod o hyd i symiau bach yma ac acw ac fe allant gronni yn gyflym.

Mae’n werth casglu newid sbâr

Erbyn diwedd yr wythnos, mae gan lawer ohonom ychydig o ddarnau arian ar ôl yn ein pocedi a phyrsiau - a hyd yn oed i lawr yng nghefn y soffa! Casglwch y darnau arian sbâr hyn bob wythnos a’u rhoi mewn pot. Bydd hyd yn oed £1 yn unig bob wythnos mewn newid sbâr yn rhoi dros £50 wrth gefn ichi erbyn diwedd y flwyddyn. Gall gofalu am y ceiniogau olygu y bydd y punnoedd yn gofalu amdanynt eu hunain mewn gwirionedd.

Cadwch ddyddiadur gwariant

Weithiau mae’n anodd gwybod ble mae’r arian yn mynd. Rhowch gynnig ar gadw dyddiadur gwariant am wythnos neu ddwy drwy wneud nodyn o bopeth yr ydych yn gwario arian arno o’r darn lleiaf o gwm cnoi hyd at lenwi’r tanc gyda phetrol. Bydd hyn yn eich helpu i ganfod eitemau y gallech dorri yn ôl arnynt.

Defnyddiwch ein Canfod arian parod yn gyflym i weld faint allech chi ei gyfeirio i’ch cynilion yn lle hynny.

Arian yn mynd i fyny mewn mwg?

Os ydych yn ysmygu 15 sigarét y dydd, mae hynny’n costio bron i £2,000 y flwyddyn ichi. Os hoffech roi’r gorau i’r arfer a rhoi hwb i’ch cynilion ar yr un pryd, sicrhewch fod y GIG o’ch plaid.

Peidiwch â thalu gormod

Chwiliwch am y fargen orau am eich biliau ffôn, rhyngrwyd a thanwydd ac adolygu’ch cyflenwyr bob blwyddyn i weld a ydych yn derbyn bargen dda o hyd.

Arbedwch arian ar deithio, yr archfarchnad a biliau trwy ddilyn ein Hawgrymiadau arbed arian.

Allech chi roi hwb i’ch incwm?

Does dim ffyrdd syml o gynyddu eich incwm. Efallai y bydd rhai opsiynau posibl yn cynnwys derbyn gwaith ychwanegol - efallai swydd y gallech ei gwneud gartref, fel gwarchod plant, neu droi hobi’n fusnes bach, yn gwerthu pethau rydych yn eu gwneud.

Os oes gennych ystafell sbâr, gallech ystyried cymryd lletywr.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?