Beth sy'n digwydd pan fydd darparwr benthyciadau diwrnod cyflog yn mynd i weinyddiaeth?

Mae darparwyr benthyciadau diwrnod cyflog yn cynnwys QuickQuid, Wonga, WageDay Advance, Juo Loans a Sunny wedi mynd i weinyddiaeth. Ond beth mae hyn yn ei olygu i chi os ydych yn gwsmer iddynt ar hyn o bryd, yn hawlio iawndal neu’n ystyried cymryd benthyciad diwrnod cyflog?

A fydd y darparwyr yma’n dal i gynnig benthyciadau diwrnod cyflog?

Na. Unwaith y bydd darparwr benthyciadau diwrnod cyflog yn mynd i weinyddiaeth, ni fydd yn cynnig benthyciadau newydd.

Dylech fod yn dal i allu defnyddio eu gwasanaethau i reoli eich benthyciadau presennol.

Mae gennyf fenthyciad diwrnod cyflog yn barod, a oes angen i mi barhau i’w ad-dalu?

Oes. Os ydych chi eisoes wedi cymryd benthyciad diwrnod cyflog, bydd angen i chi ei ad-dalu, hyd yn oed os yw’r cwmni yn mynd i weinyddiaeth.

Talwch yn unol â’ch trefniant arferol.

Os byddwch yn methu unrhyw ad-daliadau, gallech orfod talu ffioedd a chostau ychwanegol.

Gallai methu taliadau effeithio ar eich sgôr credyd hefyd gan fod darparwyr benthyciadau yn edrych ar sut y llwyddoch i reoli’ch credyd presennol wrth benderfynu a ddylent fenthyca arian i chi.

Rwy’n hawlio iawndal gan ddarparwr benthyciadau diwrnod cyflog. Beth fydd yn digwydd nawr?

Os ydych chi wedi gwneud hawliad llwyddiannus cyn i’r darparwr benthyciadau diwrnod cyflog fynd i weinyddiaeth, ond nad ydych wedi cael eich talu, byddwch yn ymuno â’r rhestr o gredydwyr.

Wedi i’r busnes gael ei ddirwyn i ben, bydd y gweinyddwyr yn dosbarthu unrhyw asedau sydd yn weddill. Mae rhestr bendant o ran pwy gaiff ei dalu gyntaf. Gallai hyn olygu na chewch chi unrhyw arian a gymeradwywyd i chi.

Roeddwn yn ystyried cyflwyno hawliad am iawndal gan y camwerthwyd benthyciad i mi. A allaf barhau i wneud hynny?

Ar ôl i’r gweinyddwyr gael eu penodi, bydd Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (FOS) yn egluro ar unwaith effaith yr achosion o iawndal a gyflwynwyd ers i’r cyhoeddiad gael ei wneud.

Ni allwch gyflwyno hawliad yn erbyn Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) gan nad yw benthyciadau yn rhan o’r cynllun FSCS.

Rwy’n cael trafferth ad-dalu fy menthyciad diwrnod cyflog yn ôl. Pa gymorth sydd ar gael i mi?

Rydych yn parhau’n atebol i ad-dalu’r benthyciad, felly os ydych yn cael trafferth mae’n bwysig i chi gael cyngor am ddim ar ddyledion i’ch helpu i roi trefn ar eich arian. Mae ein partneriaid cyngor ar ddyledion yn cynnig cyngor diduedd a chyfrinachol wyneb yn wyneb, ar-lein neu dros y ffôn. Byddant yn fodlon iawn cael sgwrs gyda chi, waeth beth yw maint eich problem.

Ffyrdd amgen i dalu am bryniannau

Gall benthyciadau diwrnod cyflog fod yn ffordd ddrud iawn i dalu am bethau ac mae’n werth ystyried y dulliau eraill sydd ar gael os oes angen arian parod ychwanegol arnoch.

Torri’n ôl neu gynilo

Os nad oes brys arnoch i gael yr arian, ystyriwch a allwch chi ei gynilo’n gyntaf. Gallai hynny gymryd amser, ond bydd yn costio llai i chi na chael benthyciad gan ddarparwr benthyciadau diwrnod cyflog.

Os na fydd yr hyn sydd ei angen arnoch yn fater o frys, tybed a allwch chi gynilo’r arian yn gyntaf? Gall gymryd amser, ond bydd yn costio llai i chi na benthyca’r arian.

Gorddrafft awdurdodedig

Os bydd angen i chi newid rhywbeth ar frys, gallech fedru defnyddio gorddrafft awdurdodedig, ond gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i awdurdodi, neu wedi ei gynnwys o fewn eich terfyn gorddrafft di-log. Bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd drud iawn os ewch i orddrafft heb awdurdod.

Defnyddio mathau eraill o gredyd

Os nad yw cynilo ar gyfer pryniant yn opsiwn, mae amryw o ffyrdd i fenthyca arian ar gyfradd llog is na benthyciadau diwrnod cyflog.

Ond cyn i chi wneud penderfyniad, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod:

 • faint yn union fydd y gost
 • a allwch chi fforddio’r ad-daliadau.

Benthyciadau personol

Gall benthyciadau personol gynnig cyfraddau da o log, yn ddibynnol ar eich sgôr credyd. Fodd bynnag, gallech wynebu benthyca mwy nag sydd ei angen arnoch gan na fydd y rhan fwyaf o ddarparwyr benthyciadau yn cynnig benthyciadau sy’n llai na £1,000, a allai fod yn fwy na’r swm sydd ei angen arnoch ar gyfer pryniant i’r cartref.

Cardiau credyd

Mae cardiau credyd yn opsiwn arall, ond dylech sicrhau y gallwch dalu mwy na’r isafswm yn ôl bob mis. Os na allwch chi fforddio ad-daliadau sylweddol, gall benthyca ar gerdyn credyd fod yn ddrud iawn.

Undebau credyd

Mae benthyciadau gan undebau credyd yn llawer rhatach na rhai gan ddarparwyr benthyciadau eraill a gallwch dalu’r arian yn ôl ar gyfradd sy’n fforddiadwy i chi.

Responsible Finance

Os cawsoch eich gwrthod am gredyd gan ddarparwyr benthyciadau’r stryd fawr, yna gallwch ystyried darparwyr cyllid teg. Mae eu cyfraddau llog yn is na darparwyr credyd drud, ond yn uwch nag undeb credyd. Mae ad-daliadau’n seiliedig ar asesiad o fforddiadwyedd sy’n sicrhau y gall y benthyciwr dalu’r ad-daliadau’n brydlon.

Dewch o hyd i ddarparwr cyllid teg yn eich ardal ar wefan Responsible Finance.

Gwystlwyr

Mae gwystlwyr yn opsiwn arall lle gallwch adael rhywbeth gwerthfawr, fel gemwaith, fel sicrwydd ar gyfer benthyciad. Bydd y gyfradd llog a godir arnoch yn is fel arfer na banc stryd fawr ac mae’n annhebygol y cewch werth llawn yr eitem, ond fe gewch benderfyniad yn y fan a’r lle.

Benthyca gan ffrindiau a theulu

Gallai benthyca gan ffrindiau a theulu fod yn opsiwn sy’n helpu i osgoi’r risgiau ynghlwm â benthyca cost uchel. Gwnewch yn siŵr eich bod chi a’r unigolyn rydych yn benthyca ganddo:

 • yn trefnu cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • yn trafod beth fydd yn digwydd os ydych yn hwyr yn talu’r arian yn ôl neu os nad ydych yn medru fforddio’r ad-daliadau
 • yn cofnodi’ch cytundeb yn ysgrifenedig.

Os ydych yn hawlio budd-daliadau

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol sy’n gysylltiedig ag incwm, gan gynnwys:

 • Cymhorthdal Incwm
 • lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Cynhwysol

efallai y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu (neu Flaendaliad Cyllidebu os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol) i ysgwyddo’r gost o:

 • ddodrefn
 • nwyddau babanod (fel cot neu bram)
 • eitemau’r cartref (fel popty neu oergell)
 • dillad neu esgidiau
 • dillad gwaith neu offer
 • treuliau teithio
 • costau gofal plant i dalu am gyrsiau hyfforddiant.

Cymorth lles lleol

Os ydych yn cael trafferth talu am eitem hanfodol i’r cartref, fel popty, oergell neu beiriant golchi a’ch bod yn cael rhai budd-daliadau, gallech lwyddo i gael hyd i un drwy gynllun cymorth lles eich cyngor lleol.

Efallai y gallai rhai awdurdodau lleol roi benthyciadau i’ch helpu i brynu’r hyn sydd ei angen arnoch:

Sut i osgoi credyd sy’n costio’n ddrud

Gall benthyciadau diwrnod cyflog a mathau eraill o gredyd fod yn ddrud iawn a bydd angen i chi ystyried yn ofalus cyn i chi benderfynu benthyca drwy’r dull hwn. Cyn i chi wneud penderfyniad, darllenwch ein canllawiau.

Osgowch ddarparwyr benthyciadau didrwydded

Darparwyr benthyciadau anghyfreithlon yw darparwyr arian didrwydded sy’n aml yn targedu pobl sydd mewn sefyllfa enbyd nad ydynt yn medru cael credyd arferol. Gallent ymddangos yn gyfeillgar i ddechrau, ond nid yw hi fyth yn syniad da benthyca arian ganddynt – hyd yn oed os teimlwch nad oes gennych opsiynau eraill.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?