Beth yw cost ysgariad neu ddiddymiad?

Os ydych yn ysgaru neu’n diddymu’ch partneriaeth sifil, byddwch angen gwybod beth fydd y gost debygol. Mae rhai costau, fel costau’r llys, yn sefydlog. Bydd costau eraill, fel costau cyfreithiol, yn dibynnu ar faint o gyngor cyfreithiol a gymerwch ynghyd â chostau’r cyfreithiwr. Efallai y gallech gael cymorth gyda’r costau.

Faint yw ffioedd llys?

Os ydych yn ysgaru neu’n diddymu’ch partneriaeth sifil, bydd yn ofynnol i chi neu’ch cyn bartner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) dalu ffioedd llys. Bydd yn rhaid i chi eu talu pa un ai eich bod yn setlo’r ysgariad neu’r diddymiad eich hun neu’n defnyddio cyfreithiwr i roi cymorth i chi.

Mae ffioedd llys yn amrywio gan ddibynnu ymhle yn y DU rydych yn ysgaru neu’n diddymu’ch partneriaeth sifil. Rhestrir y prif rai isod, ond efallai y bydd yn rhaid i chi dalu rhai eraill.

Ffioedd llys yng Nghymru a Lloegr

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • ffi’r llys am wneud cais am ysgariad neu ddiddymiad - £550
 • ffi’r llys am wneud cais am wahaniad barnwrol - £365 (a ddefnyddir os nad ydych yn dymuno diweddu’ch priodas neu bartneriaeth sifil, am resymau crefyddol efallai)
 • cais am orchymyn caniatâd - £100 (dogfen gyfreithiol sy’n cofnodi’r trefniadau ariannol a gytunwyd rhyngoch a’u rhwymo’n gyfreithiol)
 • cais am orchymyn ariannol - £255 (cais i’r llys benderfynu sut y dylid rhannu’ch arian, pan na lwyddoch i gytuno).

Ffioedd llys yn yr Alban

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • cais am ysgariad neu ddiddymiad ‘syml’ - £113 (Llys Siryf) neu £125 (Llys y Sesiwn) – efallai y gallech ddefnyddio’r drefn hon os nad oes gennych chi blant dan 16 oed ac nid ydych chi na’ch cyn bartner yn hawlio cyfandaliad neu daliadau parhaus gan eich gilydd
 • cais am ysgariad neu ddiddymiad ‘arferol’ lle nad yw’n bosib defnyddio’r drefn ‘syml’ - £150 mewn llys siryf neu £166 yn Llys y Sesiwn
 • ffi am ‘gofnod’ (y term cyfreithiol ar gyfer y math hon o ddogfen) archddyfarniad - £48.

Ffioedd llys yng Ngogledd Iwerddon

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • ffi’r llys am wneud cais am ysgariad neu ddiddymiad - £249
 • gwneud cais am wrandawiad llys - £373 yn yr Uchel Lys neu £311 mewn llys sirol (os caiff eich ysgariad neu ddiddymiad ei herio, yna yr Uchel Lys yn unig all ddelio ag o)
 • gwneud cais am archddyfarniad absoliwt neu orchymyn terfynol - £93 (dywed hyn fod eich ysgariad neu ddiddymiad wedi ei gwblhau)
 • cais am lareiddiad ategol (sef cais am daliadau parhaus neu gyfran o’r eiddo neu’r meddiannau sy’n perthyn i chi) - £373 yn yr Uchel Lys a £311 mewn llys sirol.

Cymorth i dalu ffioedd llys

Efallai y gallech chi gael cymorth i dalu ffioedd llys os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau penodol neu os yw’ch cynilion a’ch incwm yn is na swm penodol.

Yn yr Alban, gallwch lawrlwytho rhagor o wybodaeth am gymorth gyda ffioedd llys ar wefan Llysoedd yr Alban.

Yng Ngogledd Iwerddon, rhaid i chi gwblhau ffurflen o’r enw ER1 (PDF 89KB) i gael cymorth gyda ffioedd llys.

Beth yw cost ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol?

Mae’r rhan fwyaf o gyfreithwyr yn cynnig gwasanaeth ysgariad neu ddiddymiad am ffi sefydlog, ond gallant hefyd godi ffi fesul awr. Bydd y swm fydd yn rhaid i chi ei dalu yn dibynnu ar faint o waith y bydd angen i’r cyfreithiwr ei wneud i chi. Gallwch gapio ffioedd neu’r gwaith y dymunwch i’r cyfreithiwr ei wneud i chi. Ceisiwch gytuno ymlaen llaw faint o gyswllt drwy e-bost neu dros y ffôn a ddymunwch.

Cyfreithiwr (yn codi cyfradd fesul awr): Mae cyfanswm y costau’n amrywio o £2,000 i £3,000 ar gyfer setliad ariannol a negodwyd, hyd at £30,000 a TAW neu ragor ar gyfer setliad sy’n cyrraedd gwrandawiad olaf mewn llys i’w ddyfarnu. Bydd y costau’n dibynnu ar pa un ai eich bod yn ceisio penderfynu ar ofal a chymorth i’ch plant, rhoi trefn ar eich arian, neu’r ddau. Bydd yn dibynnu hefyd ar y graddau y gallwch chi a’ch cyn bartner gytuno ar bethau rhyngoch a pha mor gymhleth yw’ch amgylchiadau.

Cyfreithiwr (yn codi ffi sefydlog): Gallai cyfanswm y costau ar gyfer llunio gorchymyn caniatâd yn dilyn setliad ariannol diwrthwynebiad gychwyn ar £250 a TAW, gyda ffioedd llys yn ychwanegol i hyn yn ddibynnol ar yr hyn a gytunwch â’ch cyfreithiwr. Fel arfer ni fydd hyn yn cynnwys negodi sut y dylid rhannu asedau cymhleth (fel pensiwn) neu waith ychwanegol os na allwch chi a’ch cyn bartner gytuno ar setliad.

Cyfreithiwr teulu cydweithredol: Gall y costau fod yn anodd eu hamcangyfrif, ond gallent fod oddeutu £8,000 i £15,000.

Gwasanaeth ysgaru neu ddiddymu ar-lein: Cyfanswm y costau hyd at £400 os bydd cyfreithiwr yn rheoli’ch ysgariad neu ddiddymiad. Rhwng £40 a £200 os nad oes cyfreithiwr ynghlwm â’r broses a bydd raid i chi dalu ffioedd y llys. Dylech wirio a yw’r gwasanaeth sydd ar gael ar gyfer gwaith papur yr ysgariad neu’r diddymiad yn unig, neu ar gyfer y setliad ariannol hefyd.

Cyfryngwr: Mae cyfryngwyr yn codi £100 neu ragor yr awr fel arfer. Mae’r rhan fwyaf o gyplau yn cael rhwng tair a phedair sesiwn. Mae’r rhan fwyaf o gyplau sy’n gwahanu yn cymryd cyngor cyfreithiol ynghyd â chyfryngiad.

Help drwy gyngor cyfreithiol yng Nghymru neu Loegr

Ni allwch gael cymorth cyfreithiol mwyach i dalu costau’ch cyfreithiwr oni bai bod tystiolaeth o drais domestig neu os herwgydiwyd plentyn. Efallai y byddwch yn gallu cael cymorth cyfreithiol o hyd i helpu i dalu costau cyfryngol. Gwiriwch a ydych chi’n gymwys i gael cymorth cyfreithiol ar y wefan GOV.UK.

Help drwy gymorth cyfreithiol yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban

Gall cymorth cyfreithiol fod ar gael i helpu i dalu am gostau cyfreithiol ysgariad neu ddiddymiad. Cewch eich asesu ar sail cyfanswm eich incwm a chynilion, buddsoddiadau a phethau gwerthfawr (heb gynnwys eich prif gartref).

Yng Ngogledd Iwerddon, mae cyfreithwyr yn gyfrifol am gyfrifo a ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol neu beidio.

Gallwch wirio a ydych chi’n gymwys i gael cymorth cyfreithiol yn yr Alban ar wefan Bwrdd Cymorth Cyfreithiol yr Albanopens in new window.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?