Beth yw cost ysgariad neu ddiddymiad?

Os ydych yn ysgaru neu’n diddymu’ch partneriaeth sifil, byddwch angen gwybod beth fydd y gost debygol. Mae rhai costau, fel costau’r llys, yn sefydlog. Bydd costau eraill, fel costau cyfreithiol, yn dibynnu ar faint o gyngor cyfreithiol a gymerwch ynghyd â faint mae’r cyfreithiwr yn ei godi. Efallai y gallech gael cymorth gyda’r costau.

Faint yw ffioedd llys?

Coronafeirws

Yn ystod yr achos o goronafeirws mae’r system llysoedd yn canolbwyntio ar achosion sydd â blaenoriaeth. Mae hyn yn golygu y bydd oedi gyda nifer o achosion ysgariad a theuluol. Darganfyddwch fwy am sut mae’r Gwasanaeth Llys a Thribiwnlysoedd yn gweithredu yn ystod y cyfnod hwn.

Os ydych yn ysgaru neu’n diddymu’ch partneriaeth sifil, bydd yn rhaid i chi neu’ch cyn bartner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) dalu ffioedd llys.

Bydd yn rhaid i chi eu talu os ydych yn setlo’r ysgariad neu’r diddymiad eich hunan neu’n defnyddio cyfreithiwr i’ch helpu.

Mae ffioedd llys yn amrywio gan ddibynnu ymhle yn y DU rydych yn ysgaru neu’n diddymu’ch partneriaeth sifil. Rhestrir y prif rai isod, ond efallai y bydd yn rhaid i chi dalu rhai eraill.

Ffioedd llys yng Nghymru a Lloegr

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • ffi’r llys am wneud cais am ysgariad neu ddiddymiad - £550
 • ffi’r llys am wneud cais am wahaniad barnwrol - £365 (a ddefnyddir os nad ydych yn dymuno diweddu’ch priodas neu bartneriaeth sifil, am resymau crefyddol efallai)
 • cais am orchymyn caniatâd - £100 (dogfen gyfreithiol sy’n cofnodi’r trefniadau ariannol a gytunwyd rhyngoch a’u rhwymo’n gyfreithiol)
 • cais am orchymyn ariannol - £255 (cais i’r llys benderfynu sut y dylid rhannu’ch arian, pan nad ydych wedi dod i gytundeb).

Ffioedd llys yn yr Alban

Yn yr Alban mae dwy ffordd o gael ysgariad:

 • y broses sydd wedi’i symleiddio, a elwir hefyd yn ysgariad DIY
 • y drefn arferol.

Bydd y ffioedd a dalwch yn dibynnu ar ba drefn rydych yn ei ddefnyddio.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • ffi am y ‘minute for decree’ (y term cyfreithiol am y ddogfen sy’n cadarnhau’r ysgariad) - £51.
 • cais am ysgariad neu ddiddymiad ‘arferol’ lle nad yw’n bosib defnyddio’r drefn ‘syml’ - £159 mewn llys siryf neu £173 yn Llys y Sesiwn
 • cais am ysgariad neu ddiddymiad ‘syml’ - £128 (Llys Siryf) neu £134 (Llys y Sesiwn) – efallai y gallech ddefnyddio’r drefn hon os nad oes gennych blant dan 16 oed ac nid ydych chi na’ch cyn bartner yn hawlio cyfandaliad neu daliadau parhaus gan eich gilydd.

Ffioedd llys yng Ngogledd Iwerddon

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • ffi’r llys am wneud cais am ysgariad neu ddiddymiad - £249
 • gwneud cais am archddyfarniad absoliwt neu derfynol - £93 (dywed hyn fod eich ysgariad neu ddiddymiad wedi ei gwblhau)
 • gwneud cais am wrandawiad llys - £373 yn yr Uchel Lys neu £311 mewn Llys Sirol (os caiff eich ysgariad neu ddiddymiad ei herio, yna ond Uchel Lys all ddelio ag o)
 • cais am lareiddiad ategol (sef cais am daliadau parhaus neu gyfran o’r eiddo neu’r meddiannau sy’n perthyn i chi) - £373 yn yr Uchel Lys a £296 mewn Llys Sirol.

Cymorth i dalu ffioedd llys

Efallai y gallech chi gael cymorth i dalu ffioedd llys os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau penodol neu os yw’ch cynilion a’ch incwm yn is na swm penodol.

Yn yr Alban, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am gymorth gyda ffioedd llys ar wefan Llysoedd yr Alban.

Yng Ngogledd Iwerddon, rhaid i chi gwblhau ffurflen o’r enw ER1 (PDF 89KB) i gael cymorth gyda ffioedd llys.

Faint yw ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol?

Mae’r rhan fwyaf o gyfreithwyr yn cynnig gwasanaeth ysgariad neu ddiddymiad am ffi sefydlog, ond gallant hefyd godi ffi fesul awr.

Bydd y swm y byddwch yn ei dalu yn dibynnu ar faint o waith y bydd angen i’r cyfreithiwr ei wneud ar eich rhan.

Gallwch gapio ffioedd neu’r gwaith y dymunwch i’ch cyfreithiwr ei wneud. Ceisiwch gytuno ymlaen llaw faint o gyswllt drwy e-bost neu dros y ffôn a ddymunwch.

Cyfreithiwr (yn codi cyfradd fesul awr): Mae cyfanswm y costau’n amrywio o £2,000 i £3,000 ar gyfer setliad ariannol a negodwyd, hyd at £30,000 a TAW neu fwy ar gyfer setliad sy’n cyrraedd gwrandawiad olaf mewn llys. Bydd y costau’n dibynnu ar os ydych yn ceisio penderfynu ar ofal a chymorth i’ch plant neu roi trefn ar eich arian, neu’r ddau. Bydd hefyd yn dibynnu ar faint y gallwch chi a’ch cyn bartner gytuno ar bethau rhyngoch a pha mor gymhleth yw’ch amgylchiadau.

Cyfreithiwr (yn codi ffi sefydlog): Gallai cyfanswm y costau ar gyfer llunio gorchymyn caniatâd yn dilyn setliad ariannol diwrthwynebiad gychwyn ar £250 a TAW, gyda ffioedd llys yn ychwanegol i hyn yn ddibynnol ar yr hyn a gytunwch â’ch cyfreithiwr. Fel arfer ni fydd hyn yn cynnwys negodi sut y dylid rhannu asedau cymhleth (fel pensiwn) neu waith ychwanegol os na allwch chi a’ch cyn bartner gytuno ar setliad.

Cyfreithiwr teulu cydweithredol: Gall y costau fod yn anodd eu hamcangyfrif, ond gallent fod oddeutu £8,000 i £15,000.

Gwasanaeth ysgaru neu ddiddymu ar-lein: Cyfanswm y costau hyd at £400 os bydd cyfreithiwr yn rheoli’ch ysgariad neu ddiddymiad. Rhwng £40 a £200 os nad oes cyfreithiwr ynghlwm â’r broses a bydd angen i chi dalu ffioedd y llys. Dylech wirio a yw’r gwasanaeth sydd ar gael ar gyfer gwaith papur yr ysgariad neu’r diddymiad yn unig, neu ar gyfer y setliad ariannol hefyd.

Cyfryngwr: Mae cyfryngwyr yn codi o £100 yr awr fel arfer. Mae’r rhan fwyaf o gyplau yn cael rhwng tair a phedair sesiwn.

Os ydych am fynd â’ch achos i’r llys, fel rheol mae’n ofyniad cyfreithiol i fynychu cyfarfod Cyfryngu Gwybodaeth ac Asesu (MIAM). Disgwylir i’r person arall sy’n rhan o’r broses fynychu MIAM hefyd, ond does dim rhaid iddynt fynd i’r un cyfarfod â chi.

Os byddwch yn mynd at gyfreithiwr yn gyntaf, mae’n debyg y byddant yn siarad â chi ynghylch a allai defnyddio cyfryngu yn gyntaf helpu

Darganfyddwch fwy am am setlo ysgariad neu ddiddymiad eich hun.

Help drwy gymorth cyfreithiol yng Nghymru neu Loegr

Ni allwch gael cymorth cyfreithiol bellach i dalu costau’ch cyfreithiwr oni bai bod tystiolaeth o drais domestig neu os gipwyd plentyn. Efallai y byddwch dal yn gallu cael cymorth cyfreithiol i helpu i dalu costau cyfryngol.

Gwiriwch a ydych chi’n gymwys i gael cymorth cyfreithiol ar y wefan GOV.UK.

Help drwy gymorth cyfreithiol yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban

Gall cymorth cyfreithiol fod ar gael i helpu i dalu am gostau cyfreithiol ysgariad neu ddiddymiad.

Cewch eich asesu ar sail cyfanswm eich incwm a chynilion, buddsoddiadau a phethau gwerthfawr sydd gennych (heb gynnwys eich prif gartref).

Yng Ngogledd Iwerddon, mae cyfreithwyr yn gyfrifol am gyfrifo a ydych yn gymwys am gymorth cyfreithiol neu beidio.

Gallwch wirio a ydych yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol yn yr Alban ar wefan Bwrdd Cymorth Cyfreithiol yr Albanopens in new window.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?