Beth yw Cynllun Rheoli Dyledion (DMP)?

Dysgwch fwy am sut mae Cynllun Rheoli Dyledion yn gweithio ac ar gyfer pa ddyledion allwch chi ei ddefnyddio. Yna siaradwch gyda chynghorydd dyledion am p’un ai dyma’r ffordd orau i glirio eich dyledion.

Sut mae Cynllun Rheoli Dyledion yn gweithio

Mae Cynllun Rheoli Dyledion (DMP) yn eich caniatáu i dalu eich dyledion ar gyfradd y gallwch fforddio.

Mae’n addas os oes gennych ddyledion nad ydynt yn flaenoriaeth fel cardiau credyd neu siop, gorddrafftiau a benthyciadau personol.

Bydd eich darparwr DMP yn helpu cyfrifo taliad fforddiadwy i chi ac yn siarad gyda’ch credydwyr.

Byddwch yn gwneud un taliad misol i’r darparwr DMP, sydd yn ei dro yn talu credydwyr ar eich rhan.

Pa ddyledion allaf i eu talu gyda Chynllun Rheoli Dyledion?

Ar gyfer dyledion nad ydynt yn flaenoriaeth yn unig allwch chi ddefnyddio Cynllun Rheoli Dyledion. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • dyledion cerdyn credyd, cerdyn siop neu fenthyciadau diwrnod cyflog
 • dyledion catalog, credyd cartref neu gredyd mewn siop
 • gorddrafftiau
 • benthyciadau banc neu gymdeithas adeiladu
 • benthyciadau personol
 • arian wedi’i fenthyca gan ffrindiau neu deulu

Pa ddyledion na allaf i eu talu gyda Chynllun Rheoli Dyledion?

Ni allwch ddefnyddio Cynllun Rheoli Dyledion i dalu dyledion blaenoriaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • morgais, rhent ac unrhyw fenthyciadau a sicrhawyd yn erbyn eich cartref
 • Treth Incwm, Yswiriant Gwladol a TAW
 • Y Dreth Gyngor
 • biliau nwy a thrydan
 • cynhaliaeth a chynnal plentyn
 • Trwydded Deledu
 • cytundebau hurbryniant, os yw’r hyn rydych yn ei brynu â nhw yn hanfodol
 • dirwyon llys

Pwy sy’n cynnig Cynlluniau Rheoli Dyledion?

Gall nifer o sefydliadau cyngor ar ddyledion am ddim drefnu Cynllun Rheoli Dyledion i sicrhau bod yr holl arian fyddwch chi’n talu i mewn iddo yn mynd tuag at dalu eich dyledion. Mae hyn yn golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt nag y gobeithioch.

Mae cynghorwyr am ddim ar ddyledion yn rhoi cyngor arbenigol i gannoedd o filoedd o bobl bob blwyddyn a byddant yn deall eich sefyllfa. Maent yn alluog iawn a byddant yn gallu rhoi’r cymorth rydych ei angen i reoli a lleihau’ch dyledion i chi.

Os byddwch yn dewis darparwr sy’n codi ffi, dylech fod yn ymwybodol bod yn rhaid i bob darparwr DMP gael ei awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) i sicrhau eu bod yn bodloni’r safonau a gytunwyd.

Cyn eich bod yn cytuno i dderbyn cynllun gyda darparwr sy’n codi ffi, gwiriwch eu bod wedi eu hawdurdodi.

Cael cyngor am ddim am Gynllun Rheoli Dyledion

“Roedd ganddon ni gymaint o gywilydd i’n problemau dyledion fel ein bod yn osgoi dweud wrth bobl. Roedd ceisio byw bywyd normal ac esgus bod popeth yn iawn yn anodd.”

Hayley – sy’n rhedeg gwefan Disease Called Debt ac sydd wedi clirio dyledion o £41,000.

Mae’n well trafod pethau gyda chynghorydd dyledion profiadol cyn i chi benderfynu cymryd cynllun rheoli dyledion.

Mae hyn oherwydd bod y datrysiad dyledion sydd orau i chi yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol.

Gall cynghorwyr dyledion am ddim eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir sy’n golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt nag yr ystyrioch.

Bydd cynghorydd dyledion:

 • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
 • byth yn eich barnu na’n gwneud i chi deimlo’n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi, waeth pa mor fawr neu fach yw’ch problem
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
 • yn gwirio eich bod wedi ymgeisio am yr holl fudd-daliadau a hawliau sydd ar gael i chi
 • yn rhoi cyngor ar ffyrdd gwell o reoli eich arian

“Mae’n beth brawychus i godi’r ffôn a dweud bod gennych broblemau dyledion, ond mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo rhyddhad enfawr wrth wneud hynny.”

Debt Camelopens in new window – blogiwr cyllid personol a dyledion.

Efallai mai dim ond un sgwrs gyda chynghorydd dyledion profiadol fyddwch chi angen i sicrhau bod eich cynllun i reoli neu glirio eich dyledion yr un iawn i chi.

Os ydych chi angen mwy o gefnogaeth neu os nad ydych yn gwybod ble i gychwyn, mae yna bobl eraill yn yr un sefyllfa â chi. Mae bron i hanner y bobl mewn dyled wedi dweud wrthym nad ydynt yn siŵr am y ffordd orau i dalu eu dyledion, a dyna ble gall cynghorydd dyledion wir eich helpu.

Mae mwy nag wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion yn dweud ei bod yn teimlo dan lai o bwysau neu’n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto.

“Fe newidiodd cyngor ar ddyledion y ffordd dwi’n delio efo hyn. Cael gwared ar y cywilydd. Yr unig beth anffodus yw i mi gymryd cyhyd i’w wneud.”

Client cyngor ar ddyledion.

Mae’r bobl sy’n gadael i’w dyledion gronni cyn gofyn am help yn aml yn teimlo bod pethau wedi mynd allan o reolaeth, mae eu cardiau wedi cyrraedd y terfyn, does yna neb eisiau benthyg arian iddyn nhw ac mae’n cymryd llawer mwy o amser i dalu eu dyledion yn ôl.

Gallwch gysylltu â chynghorydd dyledion am ddim yn y ffordd sydd orau i chi – ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?