Beth yw Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA)?

Dysgwch fwy am sut mae Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA) yn gweithio a pha ddyledion mae’n eu cwmpasu. Yna siaradwch gyda chynghorydd dyledion am p’un ai dyma’r ffordd orau i glirio eich dyledion.

Sut mae IVA yn gweithio

Mae Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA) yn rhewi’ch dyledion ac yn caniatáu i chi eu talu’n ôl dros gyfnod penodol. Caiff unrhyw arian sy’n ddyledus gennych wedi’r cyfnod hwn ei ddileu.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Gallwch ymgeisio am IVA os gallwch fforddio dalu rhywbeth tuag at eich dyledion ond nid y swm llawn o reidrwydd y bydd eich credydwyr ei eisiau.

Bydd angen i chi ddangos bod gennych incwm rheolaidd tymor hir oherwydd bydd yr ad-daliadau’n para cyfnod dros 60 neu 72 o fisoedd (pump i chwe blynedd).

Os oes gennych gyfandaliad i’w dalu tuag at eich dyledion, efallai y byddwch yn gymwys i gael IVA hefyd.

Mae’r IVA yn cael ei drefnu gan weithiwr proffesiynol cymwys a elwir yn Ymarferwr Methdaliad, a fydd yn gweithio gyda chi i lunio cynnig i’w gyflwyno i’ch credydwyr iddynt ei gymeradwyo. Mae’n dibynnu cryn dipyn ar beth yw eich amgylchiadau o ran a fyddant yn cytuno i’r cynllun.

Mae IVA yn gytundeb sy’n gyfreithiol rwymol rhyngoch chi a’r bobl y mae arnoch arian iddynt. Mae hyn yn golygu unwaith y byddwch wedi ei lofnodi, ni fyddwch chi na’ch credydwyr yn gallu dod allan o’r cytundeb. Felly bydd angen i chi sicrhau ei fod yn iawn i chi.

Pa ddyledion allwch chi eu talu gydag IVA?

Gallwch ddefnyddio IVA i helpu talu unrhyw ddyledion cyffredin, yn cynnwys:

 • gorddrafftiau
 • benthyciadau personol
 • cardiau credyd a chardiau siop
 • dyledion catalog
 • dyledion hurbwrcasu
 • diffygion morgais
 • ôl-ddyledion y Dreth Gyngor
 • arian sy’n ddyledus gennych i Gyllid a Thollau EM, fel treth incwm neu gyfraniadau Yswiriant Gwladol

Pa ddyledion na allwch chi eu talu gydag IVA?

Ni allwch ddefnyddio IVA i dalu:

 • mathau penodol o gyllid car
 • dirwyon llys ynadon
 • ôl-ddyledion cynhaliaeth plentyn neu Gynnal Plant
 • benthyciadau myfyrwyr

Ôl-ddyledion morgais a rhent

Yn dechnegol, gallwch gynnwys ôl-ddyledion morgais a rhent a benthyciadau eraill wedi eu diogelu yn erbyn eich eiddo mewn IVA. Fodd bynnag, rhaid i’ch credydwyr gytuno i hyn ac yn aml ni fyddant yn gwneud hynny.

Gwiriwch gyda chynghorydd dyledion beth allwch ac na allwch ei gynnwys mewn IVA.

Sut i sefydlu IVA

Rhaid i chi sefydlu IVA trwy Ymarferwr Methdaliad.

Mae yna ffioedd i’w talu i’w Ymarferwr Methdaliad sydd fel arfer yn cael eu tynnu o’ch taliadau misol.

Ni ddylech orfod talu unrhyw daliadau o flaen llaw cyn sefydlu’ch IVA.

Cael cyngor am ddim am sefydlu IVA

Mae’n well trafod pethau gyda chynghorydd dyledion profiadol cyn i chi benderfynu cymryd IVA.

Mae hyn oherwydd bod y datrysiad dyledion sydd orau i chi yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol ac efallai nad hwn fydd.

Gall cynghorwyr dyledion eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir fel y bydd y rhan fwyaf o’ch arian yn mynd ar dalu eich dyledion – sy’n golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt nag yr ystyrioch.

Bydd cynghorydd dyledion am ddim:

 • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
 • byth yn eich barnu na’n gwneud i chi deimlo’n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi, waeth pa mor fawr neu fach yw’ch problem
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
 • yn gwirio eich bod wedi ymgeisio am yr holl fudd-daliadau a hawliau sydd ar gael i chi
 • yn rhoi cyngor ar ffyrdd gwell o reoli eich arian

Efallai mai dim ond un sgwrs gyda chynghorydd dyledion profiadol fyddwch chi angen i sicrhau bod eich cynllun i reoli neu glirio eich dyledion yr un iawn i chi.

Os ydych chi angen mwy o gefnogaeth neu os nad ydych yn gwybod ble i gychwyn, mae yna bobl eraill yn yr un sefyllfa â chi. Mae bron i hanner y bobl mewn dyled wedi dweud wrthym nad ydynt yn siŵr am y ffordd orau i dalu eu dyledion, a dyna ble gall cynghorydd dyledion wir eich helpu.

Mae wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion yn dweud eu bod yn teimlo dan lai o bwysau neu’n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto.

Mae pobl sy’n gadael i’r broblem ddyledion gronni yn aml yn teimlo bod pethau wedi mynd allan o reolaeth, mae eu cardiau wedi cyrraedd y terfyn, does yna neb eisiau benthyg arian iddyn nhw ac mae’n cymryd llawer mwy o amser i dalu eu dyledion yn ôl.

Mae cyngor ar ddyledion am ddim ac yn gyfrinachol, a gallwch gysylltu â chynghorydd yn y ffordd sydd orau i chi – ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Felly ymunwch â’r cannoedd o filoedd o bobl y byddwn yn eu helpu bob blwyddyn a chymryd y cam cyntaf i fod yn rhydd o ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?