Beth yw Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA)?

Dysgwch fwy am sut mae Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA) yn gweithio a pha ddyledion mae’n eu cwmpasu. Yna siaradwch gyda chynghorydd dyledion am p’un ai dyma’r ffordd orau i glirio eich dyledion.

Sut mae IVA yn gweithio

Mae Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA) yn rhewi’ch dyledion ac yn caniatáu i chi eu talu’n ôl dros gyfnod penodol. Caiff unrhyw arian sy’n ddyledus gennych wedi’r cyfnod hwn ei ddileu.

Gallwch ymgeisio am IVA os gallwch fforddio dalu rhywbeth tuag at eich dyledion ond nid y swm llawn o reidrwydd y bydd eich credydwyr ei eisiau.

Bydd angen i chi ddangos bod gennych incwm rheolaidd tymor hir oherwydd bydd yr ad-daliadau’n para cyfnod dros 60 neu 72 o fisoedd (pump i chwe blynedd).

Os oes gennych gyfandaliad i’w dalu tuag at eich dyledion, efallai y byddwch yn gymwys i gael IVA hefyd.

Mae’r IVA yn cael ei drefnu gan weithiwr proffesiynol cymwys a elwir yn Ymarferwr Methdaliad, a fydd yn gweithio gyda chi i lunio cynnig i’w gyflwyno i’ch credydwyr iddynt ei gymeradwyo. Mae’n dibynnu cryn dipyn ar beth yw eich amgylchiadau o ran a fyddant yn cytuno i’r cynllun.

Mae IVA yn gytundeb sy’n gyfreithiol rwymol rhyngoch chi a’r bobl y mae arnoch arian iddynt. Mae hyn yn golygu unwaith y byddwch wedi ei lofnodi, ni fyddwch chi na’ch credydwyr yn gallu dod allan o’r cytundeb. Felly bydd angen i chi sicrhau ei fod yn iawn i chi.

Pa ddyledion allwch chi eu talu gydag IVA?

Gallwch ddefnyddio IVA i helpu talu unrhyw ddyledion cyffredin, yn cynnwys:

 • gorddrafftiau
 • benthyciadau personol
 • cardiau credyd a chardiau siop
 • dyledion catalog
 • dyledion hurbwrcasu
 • diffygion morgais
 • ôl-ddyledion y Dreth Gyngor
 • arian sy’n ddyledus gennych i Gyllid a Thollau EM, fel treth incwm neu gyfraniadau Yswiriant Gwladol

Pa ddyledion na allwch chi eu talu gydag IVA?

Ni allwch ddefnyddio IVA i dalu:

 • mathau penodol o gyllid car
 • dirwyon llys ynadon
 • ôl-ddyledion cynhaliaeth plentyn neu Gynnal Plant
 • benthyciadau myfyrwyr

Ôl-ddyledion morgais a rhent

Yn dechnegol, gallwch gynnwys ôl-ddyledion morgais a rhent a benthyciadau eraill wedi eu diogelu yn erbyn eich eiddo mewn IVA. Fodd bynnag, rhaid i’ch credydwyr gytuno i hyn ac yn aml ni fyddant yn gwneud hynny.

Gwiriwch gyda chynghorydd dyledion beth allwch ac na allwch ei gynnwys mewn IVA.

Sut i sefydlu IVA

Rhaid i chi sefydlu IVA trwy Ymarferwr Methdaliad.

Mae yna ffioedd i’w talu i’w Ymarferwr Methdaliad sydd fel arfer yn cael eu tynnu o’ch taliadau misol.

Ni ddylech orfod talu unrhyw daliadau o flaen llaw cyn sefydlu’ch IVA.

Cael cyngor am ddim am sefydlu IVA

Mae’n well trafod pethau gyda chynghorydd dyledion profiadol cyn i chi benderfynu cymryd IVA.

Mae hyn oherwydd bod y datrysiad dyledion sydd orau i chi yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol ac efallai nad hwn fydd.

Gall cynghorwyr dyledion eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir fel y bydd y rhan fwyaf o’ch arian yn mynd ar dalu eich dyledion – sy’n golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt nag yr ystyrioch.

Bydd cynghorydd dyledion am ddim:

 • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
 • byth yn eich barnu na’n gwneud i chi deimlo’n wael am eich sefyllfa
 • yn hapus i siarad gyda chi, waeth pa mor fawr neu fach yw’ch problem
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
 • yn gwirio eich bod wedi ymgeisio am yr holl fudd-daliadau a hawliau sydd ar gael i chi
 • yn rhoi cyngor ar ffyrdd gwell o reoli eich arian

Efallai mai dim ond un sgwrs gyda chynghorydd dyledion profiadol fyddwch chi angen i sicrhau bod eich cynllun i reoli neu glirio eich dyledion yr un iawn i chi.

Os ydych chi angen mwy o gefnogaeth neu os nad ydych yn gwybod ble i gychwyn, mae yna bobl eraill yn yr un sefyllfa â chi. Mae bron i hanner y bobl mewn dyled wedi dweud wrthym nad ydynt yn siŵr am y ffordd orau i dalu eu dyledion, a dyna ble gall cynghorydd dyledion wir eich helpu.

Mae wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion yn dweud eu bod yn teimlo dan lai o bwysau neu’n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto.

Mae pobl sy’n gadael i’r broblem ddyledion gronni yn aml yn teimlo bod pethau wedi mynd allan o reolaeth, mae eu cardiau wedi cyrraedd y terfyn, does yna neb eisiau benthyg arian iddyn nhw ac mae’n cymryd llawer mwy o amser i dalu eu dyledion yn ôl.

Mae cyngor ar ddyledion am ddim ac yn gyfrinachol, a gallwch gysylltu â chynghorydd yn y ffordd sydd orau i chi – ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Felly ymunwch â’r cannoedd o filoedd o bobl y byddwn yn eu helpu bob blwyddyn a chymryd y cam cyntaf i fod yn rhydd o ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?