Beth yw Gorchymyn Gostwng Dyled (DRO)?

Dysgwch fwy am sut mae Cynllun Rheoli Dyledion (DRO) yn gweithio ac ar gyfer pa ddyledion allwch chi ei ddefnyddio. Yna siaradwch gyda chynghorydd dyledion am p’un ai dyma’r ffordd orau i glirio eich dyledion.

Sut mae Gorchymyn Gostwng Dyled yn gweithio

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

 • yn addas os ydych ar incwm isel gydag ychydig iawn o asedau
 • yn rhewi dyled am flwyddyn ac yna’n ei glirio’n gyfan gwbl os na fydd eich amgylchiadau wedi newid

Wedi i Orchymyn Gostwng Dyled gael ei gytuno, nid ydych yn gwneud rhagor o daliadau i’r bobl y mae arnoch arian iddynt (eich credydwyr).

Nid yw’ch credydwyr yn debygol o gytuno i Orchymyn Gostwng Dyled oni bai ei bod hi’n annhebygol y llwyddwch fyth i glirio’ch dyledion.

A allaf wneud cais am Orchymyn Gostwng Dyled?

Ymunwch â’n grŵp

Rydym wedi sefydlu grŵp Facebook preifat Cymuned Cymorth Dyled i helpu i roi syniadau newydd i chi fynd i’r afael â dyledion a’ch cadw’n frwdfrydig. Cais i ymuno ymaopens in new window.

Gallwch wneud cais am Orchymyn Gostwng Dyled:

 • mae gennych ddyledion cymwys sy’n llai na £20,000
 • mae gennych £50 neu lai dros ben bob mis ar ôl talu biliau cartref
 • nid ydych yn berchen ar bethau o werth neu fod gennych dros £1,000 mewn cynilion
 • os ydych chi wedi byw, wedi cael eiddo neu wedi bod yn berchen ar fusnes yn y tair blynedd diwethaf yng Nghymru, Lloegr neu yng Ngogledd Iwerddon

Ni allwch wneud cais am Orchymyn Gostwng Dyled:

 • os yw eich credydwyr wedi gwneud cais i’ch gwneud yn fethdalwr ond nad yw’r gwrandawiad wedi cael ei gynnal eto (oni bai bod eich credydwyr yn cytuno y gallwch barhau i wneud cais)
 • os ydych chi wedi cael Gorchymyn neu Ymgymeriad Cyfyngiadau Methdaliad
 • os ydych chi wedi deisebu am fod yn fethdalwr ond nad ymdriniwyd â’ch deiseb eto – fodd bynnag, nid yw hyn yn berthnasol os ydych chi wedi deisebu am fod yn fethdalwr a bod y barnwr wedi’ch cyfeirio am orchymyn gostwng dyled yn lle
 • os ydych chi’n fethdalwr ar hyn o bryd
 • os oes gennych Drefniant Gwirfoddol Unigol neu’n gwneud cais am un
 • os ydych chi wedi cael Gorchymyn Gostwng Dyled (gweler yr adran nesaf) yn y chwe blynedd diwethaf
 • os ydych chi wedi cael Gorchymyn neu Ymgymeriad Cyfyngiad ar Ostwng Dyled

Pa ddyledion allaf i eu clirio gyda Gorchymyn Gostwng Dyled?

Yr enw a roddir ar y dyledion allwch chi ddefnyddio Gorchymyn Gostwng Dyled ar eu cyfer yw dyledion cymhwyso. Maent yn cynnwys arian sy’n ddyledus gennych ar:

 • cardiau credyd
 • gorddrafftiau
 • benthyciadau
 • catalogau
 • cytundebau credyd mewn siop
 • rhent, y Dreth Gyngor
 • biliau ffôn a chyfleustodau
 • gordaliadau budd-dal
 • arian sy’n ddyledus i Gyllid a Thollau EM, fel treth incwm neu gyfraniadau Yswiriant Gwladol

Pa ddyledion na allaf i eu clirio gyda Gorchymyn Gostwng Dyled?

Mae’r dyledion na allwch ddefnyddio Gorchymyn Gostwng Dyled ar eu cyfer yn cynnwys:

 • ôl-ddyledion cynhaliaeth a chynnal plentyn
 • dirwyon llys ynadon
 • gorchmynion atafaeliad
 • benthyciadau’r Gronfa Gymdeithasol
 • benthyciadau myfyrwyr

Ar gyfer yr holl ddyledion y gallwch ac ni allwch eu cynnwys mewn DRO, cysylltwch â chynghorydd dyledion am ddim.

Sut ydw i yn gwneud cais am Orchymyn Gostwng Dyled?

Dim ond trwy unigolyn cymeradwy o’r enw cyfryngwr y gallwch wneud cais am Orchymyn Gostwng Dyled.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhai sy’n rhoi cyngor am ddim ar ddyled yn gyfryngwyr cymeradwy sy’n gallu’ch helpu chi.

Mae’n costio £90 i drefnu Gorchymyn Gostwng Dyled a gallwch dalu mewn rhandaliadau dros chwe mis.

Fodd bynnag, mae angen i chi fod wedi talu’r ffi yn llawn cyn i rywun edrych ar eich cais.

Pan fyddwch wedi gwneud cais ac wedi talu’r ffi, ac os ydych chi’n gymwys, bydd Derbynnydd Swyddogol yn rhoi’r Gorchymyn Gostwng Dyled.

Ceisiwch gyngor am ddim am Orchymyn Gostwng Dyled

Mae’n well trafod pethau gyda chynghorydd dyledion profiadol cyn i chi benderfynu cymryd Gorchymyn Gostwng Dyled.

Mae hyn oherwydd bod y datrysiad dyledion sydd orau i chi yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol.

Gall cynghorwyr dyledion am ddim eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir – sy’n golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt nag yr ystyrioch.

Bydd cynghorydd ar ddyledion:

 • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
 • byth yn eich barnu na’n gwneud i chi deimlo’n wael am eich sefyllfa
 • bob amser yn hapus i siarad â chi, waeth pa mor fach neu fawr yw eich problem
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
 • yn gwirio eich bod wedi ymgeisio am yr holl fudd-daliadau a hawliau sydd ar gael i chi
 • yn rhoi cyngor ynglŷn â ffyrdd gwell o reoli eich arian.

Efallai mai dim ond un sgwrs â chynghorydd profiadol ar ddyledion fydd ei hangen arnoch i wneud yn siŵr mai eich cynllun i reoli neu glirio’ch dyledion yw’r un cywir i chi.

Os ydych chi angen mwy o gefnogaeth neu os nad ydych yn gwybod ble i gychwyn, mae yna bobl eraill yn yr un sefyllfa â chi.

Mae bron i hanner y bobl mewn dyled wedi dweud wrthym nad ydynt yn siŵr am y ffordd orau i dalu eu dyledion, a dyna ble gall cynghorydd dyledion wir eich helpu.

Mae mwy nag wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion yn dweud wrthym eu bod yn teimlo dan lai o bwysau neu’n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto.

Mae’r bobl hynny a ganiataodd i ddyledion waethygu cyn ceisio cyngor yn aml yn canfod fod pethau wedi mynd allan o reolaeth, ni chânt ddefnyddio eu cardiau credyd mwyach ac ni fydd neb arall yn benthyca arian iddynt ac mae’n cymryd mwy o amser i dalu’r hyn sy’n ddyledus ganddynt.

Gallwch gysylltu â chynghorydd dyledion yn y ffordd sydd orau i chi – ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Felly ymunwch â’r cannoedd o filoedd o bobl y byddwn yn eu helpu bob blwyddyn a chymryd y cam cyntaf i fod yn rhydd o ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?