Beth yw Gorchymyn Gweinyddu?

Dysgwch fwy am sut mae Gorchymyn Gweinyddu yn gweithio ac ar gyfer pa ddyledion allwch chi ei ddefnyddio. Yna siaradwch gyda chynghorydd dyledion am p’un ai dyma’r ffordd orau i glirio eich dyledion.

Sut mae Gorchymyn Gweinyddu yn gweithio

Gallwch wneud cais i’r Llys Sirol am Orchymyn Gweinyddu os:

 • mae gennych un Dyfarniad Llys Sirol neu Un Dyfarniad Uchel Lys yn eich herbyn o leiaf
 • rydych yn dymuno atal y bobl y mae arnoch arian iddynt (eich credydwyr) rhag gweithredu ymhellach yn eich erbyn

Bydd barnwr yn penderfynu pa un ai i gymeradwyo Gorchymyn Gweinyddu neu beidio. Yn ddibynnol ar y sefyllfa, efallai y bydd y barnwr yn gofyn i chi fynychu gwrandawiad llys

Os cytunir ar y Gorchymyn, bydd eich holl ddyledion yn cael eu trin gyda’i gilydd.

Cytunwch i wneud taliadau misol rheolaidd i’r llys am y swm llawn sy’n ddyledus i’ch holl gredydwyr.

Yna mae’r llys yn rhannu’r arian ymysg y credydwyr hynny.

Gwaherddir eich credydwyr rhag cysylltu â chi heb ganiatâd y llys.

A gaf i ymgeisio am Orchymyn Gweinyddu?

Efallai y gallech wneud cais i’r Llys Sirol am Orchymyn Gweinyddu:

 • os oes gennych chi ddwy ddyled o leiaf
 • mae gennych un Dyfarniad Llys Sirol neu Un Dyfarniad Uchel Lys yn eich herbyn o leiaf
 • os oes arnoch chi lai na chyfanswm o £5,000
 • os allwch chi fforddio gwneud taliadau rheolaidd tuag at eich dyledion – gall hyn fod cyn lleied ag £1 fesul dyled

Beth yw Gorchymyn Cyfansawdd?

Os yw’n annhebygol y byddwch yn gallu talu’r ddyled yn llawn dros gyfnod rhesymol, gall y llys gytuno i warantu Gorchymyn Cyfansawdd.

Mae’r Gorchymyn hwn yn caniatáu i chi dalu rhan o’r hyn sy’n ddyledus gennych yn ôl, ac fe gaiff y gweddill ei ddileu.

Ceisiwch gyngor dyledion rhad ac am ddim

Mae’n well trafod pethau gyda chynghorydd dyledion profiadol cyn i chi benderfynu ymgeisio am Orchymyn Gweinyddu neu Gyfansawdd.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Mae hyn oherwydd bod y datrysiad dyledion sydd orau i chi yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol.

Gall cynghorwyr dyledion am ddim eich helpu i wneud y penderfyniadau cywir – sy’n golygu y gallech fod yn rhydd o ddyledion yn gynt nag yr ystyrioch.

Bydd cynghorydd ar ddyledion:

 • yn trin popeth a ddywedwch yn gyfrinachol
 • byth yn eich barnu na’n gwneud i chi deimlo’n wael am eich sefyllfa
 • bob amser yn hapus i siarad â chi, waeth pa mor fach neu fawr yw eich problem
 • awgrymu ffyrdd i ddelio â dyledion nad oeddech chi’n ymwybodol ohonynt efallai
 • yn gwirio eich bod wedi ymgeisio am yr holl fudd-daliadau a hawliau sydd ar gael i chi
 • yn rhoi cyngor ar ffyrdd gwell o reoli eich arian

Efallai mai dim ond un sgwrs gyda chynghorydd dyledion profiadol fyddwch chi angen i sicrhau bod eich cynllun i reoli neu glirio eich dyledion yr un iawn i chi.

Os ydych chi angen mwy o gefnogaeth neu os nad ydych yn gwybod ble i gychwyn, mae yna bobl eraill yn yr un sefyllfa â chi.

Mae bron i hanner y bobl mewn dyled wedi dweud wrthym nad ydynt yn siŵr am y ffordd orau i dalu eu dyledion, a dyna ble gall cynghorydd dyledion wir eich helpu.

Mae wyth o bob deg o bobl sydd wedi cael cyngor ar ddyledion yn dweud eu bod yn teimlo dan lai o bwysau neu’n llai pryderus a gyda mwy o reolaeth ar eu bywydau eto.

Mae’r bobl hynny sy’n caniatau i ddyledion waethygu cyn ceisio cyngor, yn aml yn canfod fod pethau’n mynd allan o reolaeth, ni chânt ddefnyddio eu cardiau credyd mwyach ac ni fydd neb arall yn benthyca arian iddynt ac mae’n cymryd mwy o amser i dalu’r hyn sy’n ddyledus ganddynt.

Gallwch gysylltu â chynghorydd dyledion yn y ffordd sydd orau i chi – ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Felly ymunwch â’r cannoedd o filoedd o bobl y byddwn yn eu helpu bob blwyddyn a chymryd y cam cyntaf i fod yn rhydd o ddyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?