Beth yw Lle i Anadlu a sut y gall fy helpu

Os ydych chi’n cael trafferth gyda dyledion, efallai y gallwch gael cefnogaeth trwy’r cynllun seibiant dyled, a elwir hefyd yn Lle i Anadlu. Gallai hyn roi amser gwerthfawr i chi ddod o hyd i ateb effeithiol a hirdymor i ddelio â’ch dyledion a’ch helpu i symud ymlaen.

Beth yw Lle i Anadlu?

Mae Lle i Anadlu yn opsiwn dyled newydd sy’n rhoi amddiffyniad dros dro i chi rhag y credydwyr y mae arnoch arian iddynt os ydych chi’n cael trafferth gyda dyledion. Mae hyn yn cynnwys:

 • rhewi’r llog, ffioedd a thaliadau ar ddyledion ac
 • oedi pob cam gorfodi a chontract gan gredydwyr.

Mae’n opsiwn byrdymor, i roi amser a lle i chi ymgysylltu â chyngor ar ddyledion a dod o hyd i ateb hirdymor.

Mae dau fath o Le i Anadlu:

 • Lle i Anadlu Safonol - yr ydych yn gwneud cais amdano trwy gyngor dyled, ac sy’n para am hyd at 60 diwrnod, gydag adolygiad rhwng diwrnodau 25 a 35
 • Lle i Anadlu Iechyd Meddwl - sydd yn benodol i bobl sy’n cael triniaeth argyfwng iechyd meddwl a dim ond Ymarferydd Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP) sy’n gallu gwneud cais amdano.

Mae’r erthygl hon yn ymwneud â Lle i Anadlu Safonol, y gallwch wneud cais eich chi hun trwy gyngor dyled.

I ddarganfod mwy am Le i Anadlu gallwch ddod o hyd i gynghorydd dyled annibynnol, am ddim ar-lein, dros y ffôn neu’n agos at ble rydych chi’n byw gyda’n teclyn Lleoli Cyngor Dyled.

Ydw i’n gymwys am ‘Lle i Anadlu’?

Efallai y byddwch chi’n gymwys am Le i Anadlu os ydych chi:

 • yn byw yng Nghymru neu Loegr
 • â dyled gymwys
 • heb orchymyn rhyddhad dyled (DRO), trefniant gwirfoddol unigol (IVA), gorchymyn dros dro, neu ddim yn fethdalwr heb ei ryddhau ar yr adeg y gwnewch gais
 • ddim eisoes wedi cymryd Lle i Anadlu Safonol yn ystod y 12 mis diwethaf.

Os ydych chi’n byw yn yr Alban, mae yna gynllun tebyg o’r enw ‘Statutory Moratorium’.

Gallwch ddarganfod mwy am hyn ar wefan Advice Scotlandopens in new window.

Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon, nid oes cynllun cyfatebol.

Beth yw dyledion cymwys?

Bydd y mwyafrif o ddyledion personol yn gymwys am Le i Anadlu gan gynnwys:

 • cardiau credyd a storfa
 • benthyciadau personol
 • benthyciadau diwrnod cyflog
 • gorddrafftiau
 • ôl-ddyledion ar forgeisiau, biliau cyfleustodau, cytundebau hurbwrcasu a dyledion gwarantedig eraill
 • mwyafrif dyledion y llywodraeth, gan gynnwys dyledion treth a budd-daliadau
 • Ôl-ddyledion Treth Gyngor.

Mae dyledion ar y cyd, fel morgais ar y cyd, yn gymwys, hyd yn oed os mai dim ond un ohonoch sydd eisiau Lle i Anadlu. Fodd bynnag, lle bo hynny’n bosibl, dylech siarad â’r unigolyn y mae gennych ddyled ar y cyd â nhw i’w gwneud yn ymwybodol eich bod yn gwneud cais am Le i Anadlu.

Mae benthyciadau gwarantwr yn gymwys, ond nid yw’r Lle i Anadlu yn cwmpasu’r person sy’n gwarantu’r benthyciad.

Pa ddyledion nad ydynt yn gymwys?

Ni fydd rhai dyledion yn gymwys am Le i Anadlu, gan gynnwys:

 • dyledion yn rhedeg oherwydd twyll
 • dirwyon llys
 • taliadau cynhaliaeth plant
 • benthyciadau argyfwng neu gyllidebu o’r gronfa gymdeithasol
 • Taliadau ymlaen llaw Credyd Cynhwysol
 • benthyciadau myfyrwyr
 • iawndal am farwolaeth neu anafiadau personol a achoswyd i rywun arall
 • rhwymedigaethau o orchymyn atafaelu

Sut i wneud cais am ‘Lle i Anadlu’.

Dim ond trwy gynghorydd dyled y gallwch chi wneud cais am Le i Anadlu.

Os bydd rhywun yn mynd atoch yn uniongyrchol ynglŷn â Lle i Anadlu neu’n cynnig ei drefnu ar eich cyfer am ffi, mae’n debygol o fod yn sgâm.

Gallwch ddod o hyd i gyngor dyled annibynnol, rhad ac am ddim gan ddefnyddio ein teclyn Lleoli Cyngor Dyled.

Beth sydd angen i mi ei wneud yn ystod Lle i Anadlu?

Dyluniwyd Lle i Anadlu i roi amser i chi gael cyngor ar ddyledion ac edrych ar unrhyw atebion dyled posibl.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi barhau i siarad â chynghorydd dyled trwy gydol Lle i Anadlu i barhau i gael ei amddiffyniadau.

Rhaid i’r cynghorydd gynnal adolygiad hanner ffordd gyda chi rhwng diwrnodau 25 a 35 i gadarnhau eich bod yn ymgysylltu â chyngor ac yn cwrdd ag amodau Lle i Anadlu, sef:

 • hysbysu’ch cynghorydd dyledion os bu unrhyw newid yn eich amgylchiadau
 • peidio â chymryd unrhyw fenthyca unigol neu ar y cyd mwy na £500, gan gynnwys gorddrafftiau
 • parhau i dalu’ch biliau hanfodol ac unrhyw ddyledion nad ydyn nhw wedi’u cynnwys yn Lle i Anadlu

Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch yr hyn sydd angen i chi ei wneud yn ystod Lle i Anadlu, dylech siarad â’ch cynghorydd dyled.

Beth sy’n digwydd ar ôl i’r Lle i Anadlu dod i ben?

Ar ddiwedd Lle i Anadlu, bydd yr amddiffyniadau’n dod i ben a gall y credydwyr y mae arnoch arian iddynt:

 • ddechrau ychwanegu llog, ffioedd a chosbau at eich dyledion
 • gweithredu i orfodi’r ddyled
 • ailddechrau neu ddechrau achos cyfreithiol

Dyma pam ei bod yn bwysig iawn eich bod yn mynd ati i ymgysylltu â chynghorydd dyled yn ystod Lle i Anadlu i ddod o hyd i ateb dyled hirdymor sy’n gweithio i chi a allai osgoi i’r pethau hyn ddigwydd.

Pa opsiynau eraill sydd ar gael?

Bydd y cynghorydd dyledion sy’n delio â’ch cais yn edrych ar yr holl opsiynau sydd ar gael i chi a gallai argymell rhywbeth heblaw am Lle i Anadlu. Byddant yn trafod manteision ac anfanteision opsiynau eraill sydd ar gael i chi.

Darganfyddwch gyngor dyled annibynnol, am ddim yn eich ardal gyda’n teclyn Lleoli Cyngor Dyled.
Darganfyddwch fwy am yr opsiynau i glirio’ch dyledion yng Nghymru a Lloegr.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?