Beth yw pryniadau prynu nawr talu wedyn?

Os ydych chi erioed wedi siopa ar-lein, mae’n debyg eich bod wedi gweld yr opsiwn o ‘prynwch nawr talwch wedyn’. Mae’n cael ei hwyluso’n aml gan gwmnïau fel Klarna, Clearpay a Laybuy – ac mae’na gyllid catalogau mwy traddodiadol hefyd gan fanwerthwyr ar-lein fel Very.co.uk a Littlewoods.

Er gall fod yn demtasiwn i oedi talu – ac fe all hysbysebion yn aml fod yn hynod o ddeniadol ac weithiau’n gamarweiniol – gall yn aml fod yn llethr llithrig i fod yn y fagl o ddyled.

Beth yw prynu nawr talu wedyn?

Mae cytundebau prynu nawr talu wedyn hefyd yn adnabyddus fel cyllid gan siop. Maen nhw’n ffordd i chi brynu nwyddau ar gredyd a thalu amdanyn nhw fel rheol ar ôl cyfnod di-log penodol, neu mewn rhandaliadau.

Er gallwch chi ddefnyddio’r dull yma o dalu yn rhai siopau ar y stryd fawr, fe’i defnyddir yn fwyaf cyffredin gan gatalogau a manwerthwyr ar-lein. Maen nhw’n aml wedi eu hanelu at bobl ifanc a theuluoedd.

Mae darparwyr prynu nawr talu wedyn cyffredin yn cynnwys Klarna, Clearpay a Laybuy.

Fe fydd rhai cytundebau yn caniatau i chi dalu ar ôl cyfnod penodol o amser (dyna pam yr enw), tra bydd eraill yn gadael i chi dalu am eich pryniadau mewn rhandaliadau a elwir weithiau yn ‘dafelli’).

Pam fod prynu nawr talu wedyn mor boblogaidd?

Mae’r math yma o gyllid wedi bodoli am flynyddoedd, ond yn ddiweddar, mae rhai cwmnïau wedi ei boblogeiddio â chwsmeriaid iau, diolch yn rhannol i ymgyrchoedd hysbysebion slic gydag enwogion o sioeau teledu poblogaidd.

Yn aml, ni fydd yr hysbysebion hyn yn amlygu’r peryglon o dalu fel hyn.

Fe all peryglon gynnwys niwed i’ch statws credyd os ydych chi’n hwyr neu wedi methu taliad ac yn codi ffioedd a chyfraddau llog uchel os na allwch chi fforddio talu’r swm dyledus ar amser.

Weithiau, mae’r hysbysebion yn targedu pobl ar y cyfryngau cymdeithasol a all fod yn llai abl i fforddio’r eitemau a’u hannog nhw i brynu nawr a thalu wedyn.

Nid darparwyr prynu nawr talu wedyn yn unig sy’n gwneud hyn, mae rhai manwerthwyr, yn enwedig manwerthwyr dillad, yn gwneud hyn hefyd.

Mae prynu nawr talu wedyn yn hawdd iawn i’w ddefnyddio, gyda thechnoleg effeithiol a gwariant isafsymiau isel o ddim ond £10.

Felly, nid yw’n syndod bod llawer o bobl yn cael eu temtio i’w ddefnyddio i dalu am eu negeseuau.

Ond mae’n hawdd peidio â sylweddoli’r effaith negyddol enfawr gallai ei gael ar eich dyled a’ch statws credyd os nad ydych chi’n cadw’ch ad-daliadau ar y trywydd iawn.

Faint fydd yn cael ei godi arnaf fi?

Mae’r union ffioedd yn amrywio yn ôl y darparwr, ond fel rheol, gall faint gallwch chi ei dalu dibynnu ar y math o daliad rydych chi’n ei ddewis.

Talu mewn rhandaliadau

Dyma le mae cyfanswm eich pryniant yn cael ei rannu i ychydig o ddarnau – yn nodweddiadol, yn dri neu’n bedwar. Fel rheol, mae’n rhaid i chi wneud un taliad ymlaen llaw a rhoi caniatâd i’r darparwr gymryd y taliad am y gweddill am weddill y rhandaliadau yn ddiweddarach.

Os ydych chi’n methu’r taliadau diweddarach yma, byddwch yn cael eich llosgi’ch bysedd gan ‘ffioedd am daliad hwyr’ costus. Fe fydd y ffioedd hyn yn cynyddu os ydych chi’n parhau i fethu taliadau.

Talu wedyn

Dyma le rydych chi’n oedi taliad am gyfanswm eich pryniant am nifer penodol o ddiwrnodiau – yn nodweddiadol 14 neu 30. Ni fydd yn rhaid i chi roi manylion talu ymlaen llaw, ond bydd yn rhaid i chi basio ‘gwiriad credyd meddal’ cyn i’ch pryniant gael ei dderbyn.

Pan fydd yn dod yn amser i wneud taliad, fel arfer byddwch chi’n cael nodyn i’ch atgoffa.

Ond peidiwch â methu taliad, gan y gall gael ei basio ymlaen i asiantaethau casglu dyledion os nad ydych chi’n talu ar amser. Fe all hyn fod yn frawychus, yn enwedig os ydych chi’n fregus a gall fynd yn ddrud iawn yn hawdd.

Mae gan StepChange ganllaw ar beth i’w wneud os yw’ch dyled yn cael ei throsglwyddo i asiantaeth casglu dyledion.

Talu ar gyllid

Dyma’r ffurf fwyaf traddodiadol o brynu nawr talu wedyn. Fe fydd yn rhaid i chi gytuno i gynllun talu ffurfiol ymlaen llaw, fe all ffi gael ei godi arnoch chi ac fe wirir eich credyd pan fyddwch yn ymgeisio.

Fe ddylai benthycwyr ddweud wrthych chi’r gyfradd ganrannol flynyddol (APR – y gyfradd llog) y ffi a godir arnoch chi cyn i chi gymryd y cyllid.

Os ydych chi’n methu taliadau bydd ffioedd yn cael eu codi arnoch chi ac fe fydd effaith negyddol ar eich adroddiad credyd.

Fydd prynu nawr talu wedyn yn effeithio ar fy sgôr credyd?

Fel gyda ffioedd a llog, mae sut yn union mae’n effeithio ar eich sgôr credyd yn dibynnu ar y math o daliad rydych chi’n ei ddewis.

Talu mewn rhandaliadau

Yn ôl pob tebyg byddwch yn cael gwiriad credyd meddal. Mae hyn yn dilysu’ch cyfeiriad, eich dyddiad geni a phwy rydych yn bancio â nhw.

Efallai na fydd pob taliad a fethwyd yn cael ei adrodd amdano i’ch asiantaeth cyfeirio credyd nac ymddangos ar eich adroddiad credyd.

Talu wedyn

Os ydych chi’n methu’r dyddiad talu fe fydd yn effeithio’n negyddol ar eich sgôr credyd.

Fe all eich taliad a fethwyd hefyd gael ei basio ymlaen at asiantaethau casglu dyledion os nad ydych chi’n talu ar amser a all effaith negyddol bellach ar eich sgôr credyd.

Mae gan StepChange ganllaw ar beth i’w wneud os yw’ch dyled yn cael ei phasio ymlaen i asiantaeth casglu dyledion.

Talu ar gyllid

Gan fydd rhaid i chi gytuno i gynllun talu ffurfiol ymlaen llaw, bydd eich credyd yn cael ei wirio pan fyddwch yn ymgeisio.

Mae hwn yn ‘wiriad caled’ sy’n edrych ar eich adroddiad credyd ac mae’n golygu gallwch gael eich gwrthod os yw’r benthyciwr yn penderfynu nad yw eisiau benthyg i chi.

Mae gan Gyngor ar Bopeth rhywfaint o ganllaw ar sut mae benthycwyr yn penderfynu rhoi credyd i chi ai peidio.

Os ydych chi’n methu taliadau bydd ffioedd yn cael eu codi arnoch chi ac fe fydd effaith negyddol ar eich adroddiad credyd.

Sut gallaf fi cadw golwg ar fy mhryniadau prynu nawr talu wedyn?

Os ydych chi wedi gwneud pryniadau prynu nawr talu wedyn, mae’n bwysig eich bod yn cadw cofnod o faint rydych chi wedi talu, a pha bryd mae’ch taliadau’n daladwy.

Fe ddylech chi hefyd baratoi cyllideb i wneud yn siŵr fod gennych chi ddigon o arian i wneud pob taliad, neu fel arall, fe allwch chi gael eich dal allan gan ffioedd taliad hwyr uchel.

Defnyddiwch ein teclyn canfod arian cyflym i’ch helpu chi.
Defnyddiwch ein Cynlluniwr cyllideb i weld lle gallwch chi wneud arbedion hir dymor.

Beth sy’n digwydd os ydw i’n colli taliad?

Os ydych chi wedi methu taliad, cysylltwch â’ch benthyciwr er mwyn egluro’ch sefyllfa. Fe ddylech chi osgoi cymryd mwy o gredyd oni bai eich bod chi’n gwybod y gallwch chi fforddio ei dalu yn ei ôl.

Fe all y canllawiau hyn eich helpu chi i siarad â’ch benthyciwr:

Beth i’w wneud os ydych chi’n cael anawsterau â rhywbeth wnaethoch chi dalu ar gyllid ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Yn delio â dyledion prynu nawr talu wedyn ar wefan StepChange.

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych chin gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i helpu chi i weithio allan pa rai i’w talu gyntaf.

Canfyddwch fwy ar wefan StepChange am sut y cesglir dyledion ac mae gennych ôl-ddyledion.

Mae gan Gyngor ar Bopeth ragor o wybodaeth am sut i wneud cynllun i dalu eich dyledion.

Edrychwch ar ganllaw StepChange ar sut i leihau’ch alldaliadau i helpu chi i ddal i fyny â’ch taliadau.

Canfyddwch gyngor cyfrinachol ar ddyledion am ddim ar-lein, dros y ffôn neu yn agos at ble rydych yn byw gan ddefnyddio ein teclyn lleolwr cyngor ar ddyledion.

Gaf i ddefnyddio prynu nawr talu wedyn os ydw i ar gynllun datrys dyledion?

Fel rheol, os ydych chi ar ddatrysiad dyledion, fel cynllun rheoli dyledion neu gytundeb gwirfoddol unigol fe fydd yn erbyn y rheolau i gymryd credyd ychwanegol, fel cytundeb prynu nawr talu wedyn.

Fodd bynnag, efallai bod eithriadau. Mae gan StepChange ganllaw a all helpu.

Dewisiadau eraill i brynu nawr talu wedyn

Fe all y syniad o gael pryniadau nad oes rhaid i chi dalu amdanynt tan yn ddiweddarach eu cyflenwi nawr ymddangos yn ddeniadol, ond fe all cyfraddau llog fod yn uchel, ac mae’n hawdd cael eich dal mewn magl o ddibynnu ar ddyled i wneud pryniadau yn y dyfodol.

Os oes pryniadau penodol mae angen i chi eu gwneud, mae’n werth edrych ar y dewisiadau eraill i brynu nawr talu wedyn.

Torri yn ôl neu gynilo

Edrychwch a oes unrhyw ffordd gallwch chi dorri yn ôl ar dreuliau’r tŷ i ganfod yr arian rydych chi ei angen.

Defnyddiwch ein teclyn canfod arian cyflym i’ch helpu chi.
Defnyddiwch ein Cynlluniwr cyllideb i weld lle gallwch chi wneud arbedion hir dymor.

Os ydy beth rydych chi ei angen i’w brynu ddim yn fater o frys, yna edrychwch a allwch chi gynilo’r arian i ddechrau. Fe allai gymryd rhywfaint o amser, ond fe fydd yn costio llai i chi na benthyca’r arian.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell cynilo i weithio cynllun allan.

Prynwch ddillad ail-law

Efallai na fydd yn rhoi’r un boddhad parod â phrynu dillad rhad ar-lein yn newydd sbon, ond os ydych chi’n awyddus i dreulio rhywfaint o amser, fe allwch chi ganfod gemau mewn siopau elusen, neu o siopau ar-lein fel eBay a Gumtree.

Gorau oll, fe fydd prisiau’n debygol o fod yn rhatach, ac os ydych yn gwneud cyllideb, fe fyddwch chi’n gwybod faint allwch chi fforddio i’w wario.

Mae gan MoneySavingExpert rai awgrymiadau ar sut i ganfod bargeinion mewn siopau elusen.

Gorddrafft awdurdodedig

Os ydych chi angen rhoi rhywbeth yn lle rhywbeth arall ar frys, efallai byddwch yn gallu defnyddio’ch cyfyngiad gorddrafft awdurdodedig di-log os oes gennych chi un. Fe ddylid defnyddio gorddrafftiau dim ond ar gyfer materion brys neu fel opsiwn byr dymor.

Benthyciadau personol

Fe all benthyciadau personol gynnig cyfraddau da o log, yn ddibynnol ar eich sgôr credyd. Fodd bynnag, efallai byddwch chi’n benthyg mwy nac ydych chi ei angen gan na fydd y mwyafrif o fenthycwyr yn cynnig benthyciadau o lai na £1,000, a all fod yn fwy na’r swm rydych chi ei angen ar gyfer prynu rhywbeth i’r tŷ.

Edrychwch ar ein canllaw am fenthyciadau personol.

Cardiau credyd

Mae cardiau credyd yn ddewis arall, ond mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr y gallwch chi wneud mwy na’r isafswm ad-daliad bob mis. Os na allwch chi fforddio gwneud ad-daliadau sylweddol, gall benthyg ar gerdyn credyd fod yn ddrud iawn.

Undebau credyd

Fe all benthyciadau gan undebau credyd fod yn rhatach na rhai gan fenthycwyr eraill pan y’u cymharir â darparwyr credyd costau uchel a gallwch chi dalu’r arian yn ei ôl ar gyfradd y gallwch ei fforddio. Mae’r ad-daliadau’n seiliedig ar asesiad o fforddiadwyedd sy’n sicrhau bod y person sy’n benthyg yn gallu cadw i fyny â’r ad-daliadau.

Dysgwch ragor am o fenthyg o undebau credyd.

Cyllid Cyfrifol

Os ydych chi wedi cael eich gwrthod am gredyd gan fenthycwyr y stryd fawr, yna gallwch edrych ar ddarparwyr cyllid teg. Mae eu cyfraddau llog yn is na darparwyr credyd costau uchel ond yn gyffredinol yn uwch nag undeb credyd. Mae ad-daliadau’n seiliedig ar asesiad fforddiadwyedd sy’n sicrhau bod y person sy’n benthyg yn gallu cadw i fyny â’r ad-daliadau.

Canfyddwch ddarparwr cyllid teg yn eich ardal chi ar wefan Cyllid Cyfrifol.

Gwystlwyr

Mae gwystlwyr yn opsiwn arall lle rydych chi’n gadael rhywbeth gwerthfawr, fel darn o emwaith, fel gwarant ar gyfer cael benthyciad. Fel arfer, fe fydd y gyfradd llog a godir arnoch chi’n uwch na rhai banciau’r stryd fawr ac mae hi’n annhebygol byddwch yn cael benthyciad am werth llawn yr eitem, ond byddwch chi’n cael penderfyniad sydyn.

Benthyg gan eich ffrindiau a’ch teulu

Fe all benthyg arian gan ffrindiau neu’r teulu fod yn opsiwn sy’n helpu chi osgoi’r peryglon o fenthyca costau uchel. Gwnewch yn siŵr eich bod chi a’r person rydych chi’n benthyg ganddo yn:

 • gweithio allan cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • trafod beth fydd yn digwydd os ydych chi’n hwyr neu ddim yn gallu fforddio’r ad-daliadau
 • rhoi’ch cytundeb yn ysgrifenedig.

Fe all benthyg gan aelod o’ch teulu neu ffrind arwain yn aml at berthnasau niweidiol pe na baech chi’n gallu talu yn ôl yr hyn mae arnoch chi.

Os ydych chi’n hawlio budd-daliadau

Os ydych chi’n derbyn rhai budd-daliadau arbennig sy’n gysylltiedig ag incwm, gan gynnwys:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) cysylltiedig ag incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) yn seiliedig ar incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Credyd Cynhwysol

mae’n bosibl y gallwch chi geisio am Fenthyciad Cyllidebu (neu Flaendaliad Cyllidebu os ydych chi ar Gredyd Cynhwysol) i dalu am y gost o:

 • ddodrefn
 • eitemau babi (fel cot neu bram)
 • dyfeisiadau’r cartref (fel cwcer neu rewgell)
 • dillad neu esgidiau
 • dillad gwaith neu offer
 • treuliau teithio
 • costau gofal plant i gynnwys cyrsiau hyfforddi.

Cymorth lles lleol

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu am eitem hanfodol i’r tŷ fel cwcer, rhewgell neu beiriant golchi ac rydych yn derbyn rhai budd-daliadau arbennig fe allwch chi ganfod un drwy gynllun cymorth lles eich cyngor lleol.

Fe all rhai awdurdodau lleol hefyd roi benthyciadau i helpu chi brynu beth rydych chi ei angen:

Sut i osgoi credyd costau uchel

Os na allwch chi gymryd cytundeb prynu nawr talu wedyn a byddech chi’n ei chanfod yn anodd defnyddio’r dewisiadau credyd prif ffrwd, fel gorddrafft, benthyciad personol neu gerdyn credyd, fe allwch gael eich temtio gan fathau eraill o fenthyg â chostau uchel fel benthyciadau diwrnod cyflog neu fenthycwyr stepen y drws.

Fe all y mathau hyn o gredyd weithio allan i fod yn ddrud iawn a bydd angen i chi feddwl yn ofalus iawn cyn i chi benderfynu benthyg fel hyn. Cyn gwneud penderfyniad, darllenwch ein canllawiau.

Credyd cartref neu fenthyca stepen y drws.

Benthyciadau diwrnod cyflog – beth sydd angen i chi ei wybod.

Beth yw benthyciadau llyfr cofrestru cerbyd.

Sut i adnabod darparwyr benthyciadau didrwydded.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?