Beth yw yswiriant?

Mae yswiriant yn eich helpu i ddiogelu’ch hun yn erbyn risgiau fel tân yn y cartref, damwain car neu fyrgleriaeth. Gallwch hefyd gael yswiriant sy’n talu arian i chi petaech yn rhy wael i weithio neu i roi cymorth i’ch teulu petaech chi’n marw.

Sut mae yswiriant yn gweithio

Wyddoch chi?

Mae gan bob oedolyn yn y Deyrnas Unedig rhyw fath o yswiriant – o yswiriant car i yswiriant os bydd anifeiliaid anwes yn sâl.

Gydag yswiriant, chi sy’n dewis pa bethau y dymunwch gael eich yswirio yn eu herbyn. Yna bydd eich cwmni yswiriant yn cyfrifo’r risg o’r tebygolrwydd y bydd y digwyddiadau i’w hyswirio’n digwydd a bydd y darparwr yswiriant neu’r yswiriwr yn penderfynu faint fydd angen i chi dalu (eich premiwm).

Dyma’r tri phrif gam.

  1. Dewis polisi. Dogfen yw polisi yswiriant sydd yn rhestru yn union yr hyn yr ydych wedi ei ddiogelu yn ei erbyn a’r hyn nad ydych. Er enghraifft, gall polisi yswiriant teithio ddweud eich bod wedi eich yswirio am filiau meddygol os digwydd i chi anafu’ch hun dramor – ond nid felly os oeddech yn gwneud rhywbeth peryglus, fel sgïo.
  2. Talu’r premiwm. Y premiwm yw’r cyfanswm sydd angen i chi dalu’n fisol neu’n flynyddol (neu weithiau dim ond unwaith) er mwyn cael yr yswiriant. Bydd y cyfanswm y byddwch yn ei dalu yn dibynnu ar y risg ac ar werth y pethau yr ydych yn eu hyswirio. Er enghraifft, os ydych yn yrrwr dibrofiad mae’n fwy tebygol y byddwch yn cael damwain, felly bydd eich yswiriant car yn costio mwy – ac yn ddrytach fyth os yw’ch car yn un drud, gan fod y gost o drwsio’n debygol o fod yn uwch.
  3. Gwneud hawliad. Os digwydd rhywbeth sydd wedi ei yswirio yn eich polisi, gallwch wneud hawliad ar eich yswiriant. Rydych yn dweud wrth y cwmni yswiriant beth ddigwyddodd, maent yn gwirio bod hyn wedi ei yswirio yn eich polisi, ac os yw’r hawliad yn cwrdd â’r hyn yr ydych wedi ei yswirio yn ei erbyn yna byddant yn eich talu yn ôl y cytundeb.

Mae rhai pethau eraill y dylech wybod amdanynt ynglŷn â chael yswiriant. Cewch fwy o wybodaeth yn ein canllawiau eraill:

A oes angen yswiriant arnoch?

Mae llawer o wahanol fathau o yswiriant – gallwch yswirio bron unrhyw beth, o’ch priodas i’ch anifeiliaid anwes.

Mae rhai yswiriant yn orfodol – ni allwch yrru car heb yswiriant car sylfaenol, ac ni allwch gael morgais ar eich tŷ heb gael yswiriant adeiladau.

Yn dilyn yswiriant gorfodol, y peth pwysicaf i’w ddiogelu yw chi’ch hun a’ch teulu. Bydd y mathau o yswiriant fydd ei angen arnoch yn dibynnu ar beth sydd angen i chi ei ddiogelu. Gofynnwch i chi’ch hun beth sydd yn bwysig i chi.

  • Os oes gennych chi blant , beth fyddai’n digwydd iddynt petaech chi’n marw’n annisgwyl? Byddai yswiriant bywyd yn helpu rhoi yswiriant ariannol iddynt.
  • Os ydych yn teithio dramor , cymerwch yswiriant teithio i’ch helpu i dalu ffioedd ysbyty a chostau eraill petaech chi’n brifo neu yn mynd yn sâl.
  • Os oes gennych forgais mawr , beth fyddai’n digwydd petaech chi’n rhy wael i weithio? Gallai yswiriant diogelu incwm roi cymorth i chi gyda’ch taliadau.

Meddyliwch amdano ac edrychwch ar y prisiau – gallwch wedyn ddechrau penderfynu beth sydd ei angen arnoch a beth allwch ei fforddio.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?