Y ffordd orau o brynu car drwy drefniant ariannol

Nid yw prynu car yn benderfyniad syml. O brynu’r car yn gyfan gwbl i brynu car ar gyllid, mae sawl opsiwn. Rhaid i chi ystyried costau rhedeg hefyd. Yn wir, mae’n debyg mai dyma’r ail beth drutaf y byddwch chi’n ei brynu - ar ôl eich cartref. Felly mae’n bwysig gwneud yn siwr eich bod chi’n dewis y ffordd orau i chi brynu car.

Pam ddylwn i ddefnyddio arian neu cynilion wrth brynu car?

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell costau car i gyfrifo’r gost o foduro.

Y ffordd rataf i brynu car yw cyllido’r cyfan ohono, neu ran ohono, gydag arian parod.

Y rheswm dros hyn yw y bydd yn rhaid i chi dalu llog ar unrhyw fenthyciad neu gytundeb cyllido.

Coronafeirws a thaliadau car

Darganfyddwch fwy am wyliau talu os ydych yn cael trafferthion gyda thaliadau cyllid car.

Os byddwch chi’n penderfynu defnyddio arian parod, cofiwch:

 • Sicrhau bod digon o gynilion yn weddill gennych ar gyfer argyfwng ar ôl i chi dalu am eich car.
 • Os nad oes gennych chi ddigon o gynilon i brynu’r car yn llawn, defnyddiwch beth y gallwch chi ei fforddio er mwyn rhoi’r blaendal mwyaf y gallwch chi.
 • Hyd yn oed os ydych chi’n defnyddio arian o’ch cynilion efallai y byddai’n well i chi dalu am ychydig o’r car ar eich cerdyn credyd er mwyn i chi gael budd amddiffyniad prynu ar gerdyn credyd – byddai rhoi dim ond £100 o gost cerdyn yn golygu y byddai’r cwmni cardiau yn rhannu cyfrifoldeb gyda’r manwerthwr os aiff rhywbeth o’i le. Dylech dalu’r bil yn llawn yn ystod y mis nesaf.
Darllenwch ein canllaw ar Sut i bennu nod cynilo.

Prynu car gan ddefnyddio benthyciad personol

A wyddech chi?

Os na allwch chi fforddio arian parod, fel arfer benthyciad personol yw’r ffordd rataf o gyllido car – ond dim ond os oes gennych chi sgôr credyd da.

Gallwch gael benthyciad personol o fanc, cymdeithas adeiladu neu ddarparwr cyllid os yw’ch sgôr credyd yn dda. Gallwch ledaenu’r gost dros un i saith mlynedd.

Gwnewch yn siŵr nad yw’r benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich cartref. Fel arall byddwch yn rhoi’ch cartref dan risg os byddwch chi’n methu talu’r ad-daliadau.

Edrychwch o gwmpas am y gyfradd log orau trwy gymharu’r APR (neu gyfradd ganrannol flynyddol, sy’n cynnwys costau eraill sy’n rhaid i chi eu talu ar ben llog).

Manteision

 • Fel arfer y dewis amgen rhataf yw prynu gydag arian parod.
 • Gellir trefnu dros y ffôn, ar y rhyngrwyd neu wyneb yn wyneb.
 • Gellir defnyddio’r benthyciad i dalu am y car i gyd (ond nid oes raid).
 • Gallwch gael cyfradd llog sefydlog cystadleuol os byddwch chi’n edrych o gwmpas.

Anfanteision

 • Efallai y bydd angen i chi aros i’r arian gael ei dalu i’ch cyfrif banc ond mae rhai darparwyr benthyciadau yn sicrhau bod arian ar gael ymron ar unwaith.
 • Gallai effeithio ar fenthyciadau eraill.
 • Gall costau misol fod yn uwch na gydag opsiynau eraill.
Edrychwch ar ein canllaw ar Prynu car trwy fenthyciad personol am yr holl wybodaeth yr ydych chi ei hangen.

Hurbwrcasu (HP) i gyllido car newydd

Mae hurbwrcasu yn ffordd o brynu car ar gyllid, ble y mae’r benthyciad wedi’i ddiogelu yn erbyn y car. Byddwch chi angen talu blaendal o tua 10%, ac yna gwneud taliadau misol sefydlog dros gyfnod penodol o amser.

Mae hyn yn golygu na fyddwch chi’n berchen arno hyd nes y bydd y taliad olaf wedi’i wneud.

Fel arfer mae trefniadau hurbwrcasu yn cael eu trefnu gan y deliwr car, ac felly maen nhw’n hwylus i’w trefnu a gallant fod yn gystadleuol iawn ar gyfer ceir newydd, ond yn llai cystadleuol ar gyfer rhai ail law.

Manteision

 • Cyflym a hwylus i’w trefnu
 • Blaendal isel (10% fel arfer)
 • Cyfnodau ad-dalu hyblyg (rhwng 12 a 60 mis)
 • Cyfraddau llog sefydlog a chystadleuol.

Anfanteision

 • Ni fyddwch yn berchen ar y car tan y taliad olaf
 • Mae’n tueddu i fod yn fwy drud ar gyfer cytundebau tymor byr
Darllenwch ein canllawiau i Brynu car trwy hurbwrcasu.

Prynu ar Gontract Personol (PCP)

Mae’r math hwn o ddêl cyllido car yn debyg i gytundeb hurbwrcasu ond fel arfer byddwch chi’n gwneud taliadau misol is. Cofiwch y bydd cyfanswm yr arian y byddwch chi’n ei dalu yn aml yn uwch.

Yn lle cael benthyciad am gost lawn y car, rydych chi’n cael benthyciad am y gwahaniaethu rhwng ei bris yn newydd sbon a gwerth disgwyliedig y car ar ddiwedd y contract personol. Mae hyn wedi’i seilio ar ragolwg o filltiroedd blynyddol yn ystod cyfnod y contract.

Ar ddiwedd y cyfnod gallwch wneud y canlynol:

 • Cyfnewid y car a dechrau o’r dechrau eto.
 • Rhoi’r car yn ôl i’r deliwr a thalu dim.
 • Talu’r taliad terfynol, a elwir hefyd yn daliad balŵn, o bris ailwerthu’r car a’i gadw.

Cofiwch y bydd y taliad balŵn fel arfer yn amrywio o ychydig filoedd o bunnoedd i nifer o filoedd o bunnoedd ac yn fwy na’ch taliad misol.

Manteision

 • Taliadau misol is
 • Blaendal isel (10% fel arfer)
 • Cyfnodau ad-dalu hyblyg (rhwng 12 a 48 mis).
 • Dewis o beth i’w wneud ar ddiwedd y tymor ad-dalu.

Anfanteision

 • Bydd gwneud mwy na’r milltiroedd fel arfer yn arwain at gostau ychwanegol.
 • Gallai traul a difrod gormodol, megis crafiadau, olygu y byddwch chi’n talu ffioedd ychwanegol.
 • Gallai’r cyfanswm y byddwch chi’n talu fod yn fwy na’r hyn y byddwch yn ei dalu gyda hurbwrcasu.
 • Rhaid i chi dalu’r balans sy’n weddill i gadw’r car.
Darllenwch ein canllaw Prynu car ar gytundeb personol.

Prydlesu – Llogi contract personol (PCH)

Rydych chi’n talu swm misol sefydlog i’r deliwr am ddefnyddio’r car, gyda chostau gwasanaethu a chynnal a chadw wedi’u cynnwys, ond rhaid i chi gadw o fewn y milltiroedd a nodir.

Pan fydd y cytundeb yn dod i ben, rydych chi’n rhoi’r car yn ôl. Ni fydd y car byth yn eiddo i chi.

Fel arfer mae llogi (PCH) yn costio mwy bob mis na PCP. Serch hynny, bydd gennych fwy o hyblygrwydd i newid darparwr ac fe all cyfanswm y gost fod yn rhatach yn gyffredinol gan fod y taliad yn cynnwys costau gwasanaethu a chynnal a chadw.

Manteision

 • Moduro am gost fisol sefydlog.
 • Yn cynnwys costau gwasanaethu a chynnal a chadw.
 • Does dim angen poeni am y car yn colli ei werth.
 • Cyfnodau talu hyblyg (rhwng 12 a 36 mis).

Anfanteision

 • Mae’r costau misol yn uwch gan fod y gwaith o wasanaethu’r car a’i gynnal a’i gadw yn gynwysedig.
 • Rhaid talu blaendal o dri mis o rent fel arfer.
 • Costau ychwanegol posibl os byddwch chi’n gwneud mwy o filltiroedd na’r cyfyngiad neu eisiau gorffen y cytundeb yn gynnar.
 • Nid yw’r car byth yn dod yn eiddo i chi.

Gallwch weld popeth y mae angen i chi wybod amdano yn llogi car yma.

Defnyddio cerdyn credyd i brynu car

Bydd defnyddio cerdyn credyd i dalu am bris cyfan eich car, neu ran ohono, yn rhoi amddiffyniad ychwanegol i chi os aiff rhywbeth o’i le – cyhyd â’ch bod chi’n talu o leiaf £100 ohono ar y cerdyn ac yn talu’ch taliadau cerdyn misol.

Serch hynny, bydd rhai delwyr yn codi ffi trafod – weithiau cymaint â 3% - ac efallai na fydd rhai yn derbyn cerdyn credyd o gwbl.

Defnyddio benthyciadau cyfoed-i-gyfoed i gyllido car newydd

Mae benthyciadau cyfoed-i-gyfoed, neu fenthyca cymdeithasol, yn caniatáu i bobl gael benthyg neu roi benthyg gan ei gilydd heb gynnwys banciau neu gymdeithasau adeiladu. Gallwch weld benthyciadau cyfoed-i-gyfoed ar wefannau megis Zopa.

Byddwch chi angen sgôr credyd da i gael y gyfradd orau, a bydd colli taliadau hefyd yn effeithio ar eich sgôr credyd. Bydd cyfraddau llog yn amrywio gan ddibynnu ar eich sgôr credyd hefyd, efallai y bydd benthyciadau cyfoed-i-gyfoed yn cynnig cyfraddau llog gwell na banciau, ond nid yw hyn bob amser yn wir.

Prynu car ar gyllid: pethau i gadw golwg amdanynt

Cofiwch eich bod chi’n cael y mwyaf am eich car cyfredol, p’un a ydych chi’n rhan-gyfnewid yn y delwriaeth neu’n gwerthu’n breifat.

Po fwyaf yr arian a dderbyniwch, po leiaf yr arian y bydd angen ichi ei godi ar gyfer eich car newydd.

Pan fyddwch chi’n cymharu deliau cyllido, mae rhai pethau allweddol i’w gwneud cyn gwneud y dewis terfynol.

 • Sicrhewch eich bod chi’n gallu fforddio’r taliad misol, nid dim ond yn awr ond ar gyfer cyfnod cyfan y benthyciad. Gall ein cynlluniwr cyllideb eich helpu chi i gyfrifo hyn.
 • Gofynnwch i’r cwmni sy’n cynnig y cyllid i chi beth fydd yn digwydd os byddwch chi’n cael anawsterau i dalu un mis, a pha opsiynau fyddai ar gael i chi os na fyddwch chi’n gallu fforddio talu.
 • Cymharwch gyfanswm cost y benthyca, gan gynnwys yr holl gostau dros dymor llawn y benthyciad.
 • Byddwch yn ymwybodol o gostau ad-dalu’n gynnar neu eraill, megis costau ar gyfer mynd dros y milltiroedd y rhagwelwyd mewn cynlluniau prynu contract personol a llogi personol.
 • Cymharwch gyfraddau llog trwy edrych ar yr APR (cyfradd ganrannol flynyddol), sy’n cynnwys yr holl gostau y mae angen i chi eu talu. Cofiwch y bydd blaendal mwy fel arfer yn golygu cyfradd llog is.
 • Ystyriwch yn ofalus cyn prynu yswiriant gwarchod taliadau (PPI) neu yswiriant arall, megis sicrwydd GAP, a all fod yn ddrud ac fe allai roi sicrwydd cyfyngedig. Mae sicrwydd GAP wedi’i gynllunio i dalu allan os yw’ch car yn cael ei ddifrodi’n llwyr a bod y cyllid sy’n weddill yn fwy na gwerth eich car.
 • A fyddwch chi’n gallu fforddio costau rhedeg y car ar ben eich taliad misol? Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau car i gyfrifo costau rhedeg gwirioneddol ac a allwch chi fforddio eu talu.

Defnyddio eich cynilion yw’r opsiwn rhataf ar gyfer prynu car, a benthyciadau personol yw’r ffordd rataf o gael benthyg arian i brynu car, ond dim ond os oes gennych chi statws credyd da.

Os oes gennych chi sgôr credyd gwael, efallai y bydd angen i chi ddewis un o’r dulliau cyllido amgen i brynu car.

Sut i edrych o gwmpas am y bargeinion cyllido car gorau

Y ffordd orau o chwilio am fargen dda yw defnyddio gwefan gymharu.

Dyma rai o’r safleoedd y gallech eu hystyried.

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer cyllido car

Eich cam nesaf

Os na allwch chi wneud eich ad-daliadau, fe allech chi golli’ch car.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?