Beth yw’r ffordd orau o brynu car drwy drefniant ariannol?

Nid yw prynu car yn benderfyniad syml. O brynu llwyr, i brynu car ar gyllid, mae llawer o opsiynau. Yn wir, mae’n debyg mai car yw’r ail beth drutaf y byddwch chi’n ei brynu ar ôl tŷ. Rhaid ystyried costau rhedeg hefyd. Felly mae’n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn cael y trefniant ariannol gorau.

Arian parod neu gynilion?

Pan fydd cyfraddau llog mor isel, mae’n debygol na fyddwch yn ennill llawer ar gynilion mewn cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu. Felly yn hytrach na chadw eich cynilion a chael benthyg ar gyfradd llog uwch, gallech eu defnyddio i ariannu cost y car naill ai’n llawn neu’n rhannol.

Cofiwch:

 • Dylech wneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o gynilion ar ôl ar gyfer argyfwng ar ôl ichi dalu am eich car.
 • Os nad oes gennych chi ddigon o gynilion i brynu’r car, gallech eu defnyddio i sicrhau’r blaendal mwyaf posibl.
 • Hyd yn oed os ydych chi’n defnyddio arian o’ch cynilion efallai y byddai’n well ichi ddefnyddio eich cerdyn credyd i brynu’r car (er y dylech dalu’r bil yn llawn y mis wedyn) er mwyn ichi gael budd o’r warchodaeth ar gyfer pryniadau y mae cardiau credyd yn ei gynnig.

Cyfrifiannell costau car

Sut i bennu nod cynilo

Dysgwch sut y gallwch ddiogelu eich hun rhag yr annisgwyl

Sut rydych wedi’ch diogelu wrth dalu gyda cherdyn

Benthyciad personol

Wyddech chi?

Os ydych chi’n prynu car, fel rheol, benthyciad personol yw’r ffordd rataf o ariannu hynny, ond dim ond os oes gennych chi statws credyd da.

Gallwch gael benthyciad personol gan fanc, cymdeithas adeiladu neu ddarparwr cyllid (ar yr amod bod eich statws credyd yn dda). Gwnewch yn siŵr nad yw’r benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich cartref. Fel arall, byddwch yn rhoi eich cartref mewn perygl os byddwch chi’n methu cadw at yr ad-daliadau. Chwiliwch o gwmpas am y gyfradd llog orau drwy gymharu’r APR (neu’r gyfradd ganrannol flynyddol, sy’n cynnwys ffioedd y mae’n rhaid ichi eu talu yn ogystal â’r llog).

Manteision

 • Gellir trefnu dros y ffôn, ar y rhyngrwyd neu wyneb yn wyneb
 • Gellir defnyddio’r benthyciad i dalu am y car i gyd ond nid oes raid
 • Gallwch gael cyfradd llog sefydlog a chystadleuol os ydych chi’n chwilio am y fargen orau

Anfanteision

 • Efallai y bydd angen aros i’r arian ymddangos, er bod rhai benthycwyr yn darparu arian bron yn syth
 • Gall hyn effeithio ar fenthyciadau eraill

Hurbwrcas

Gyda hurbwrcas, caiff y rhandaliadau eu talu dros gyfnod o 12-60 mis, ac fel arfer (ond nid bob amser), bydd yn rhaid ichi roi blaendal o 10%. Maent yn cael eu trefnu gan werthwr y car ac yn aml maent yn gystadleuol iawn ar gyfer ceir newydd (ac yn llai cystadleuol ar gyfer ceir ail law). Mae’r benthyciad yn cael ei warantu yn erbyn y car, felly ni fyddwch yn berchen ar y car nes bod y taliad olaf wedi ei wneud.

Manteision

 • Cyflym a hwylus i’w drefnu
 • Blaendal isel (10% fel arfer)
 • Cyfnodau ad-dalu hyblyg (rhwng 12 a 60 mis)
 • Cyfraddau llog sefydlog a chystadleuol

Anfanteision

 • Ni fyddwch yn berchen ar y car tan y taliad olaf
 • Mae’n tueddu i fod yn fwy drud ar gyfer cytundebau tymor byr

Cyn prynu car trwy hurbwrcasu

Cynllun contract personol

Ffurf ar drefniant hurbwrcas yw’r math hwn o gytundeb cyllid car, ac mae’n tueddu i arwain at daliadau misol is. Yn hytrach na thalu am y car yn llawn ar y dechrau, rydych chi’n cytuno i dalu’r gwahaniaeth rhwng pris gwerthu’r car a phris ei werthu’n ôl i’r gwerthwr, ar sail rhagolwg o filltiroedd blynyddol dros gyfnod y cytundeb. Mae’r taliadau’n cael eu rhannu dros gyfnod byrrach o 12 i 36 mis.

Ar ddiwedd y cyfnod gallwch wneud y canlynol:

 • rhoi’r car yn ôl i’r gwerthwr a thalu dim
 • cyfnewid y car am gar arall a dechrau o’r dechrau eto
 • talu pris ailwerthu’r car a’i gadw

Manteision

 • Taliadau misol is
 • Blaendal isel (10% fel arfer)
 • Cyfnodau ad-dalu hyblyg (rhwng 12 a 36 mis)
 • Dewis o ran beth i’w wneud pan ddaw’r cyfnod ad-dalu i ben

Anfanteision

 • Mae faint o filltiroedd mae’r car wedi’i deithio a’i gyflwr yn effeithio ar y costau
 • Gall y cyfanswm sy’n cael ei dalu fod yn fwy na chynlluniau hurbwrcas
 • Mae’n rhaid ichi dalu’r balans sy’n weddill er mwyn cael cadw’r car

Prydlesu personol

Gallwch dalu swm sefydlog i’r gwerthwr bob mis am ddefnyddio car, gyda’r gwaith o’i wasanaethu a’i gynnal a’i gadw yn gynwysedig, ar yr amod nad yw’r milltiroedd yn mynd dros derfyn penodol. Pan fydd y cytundeb yn dod i ben, rydych chi’n rhoi’r car yn ôl. Ni fydd y car byth yn eiddo i chi.

Manteision

 • Moduro am gost misol sefydlog
 • Does dim angen poeni am y car yn colli ei werth
 • Cyfnodau talu hyblyg (rhwng 12 a 36 mis)

Anfanteision

 • Mae’r costau misol yn uwch gan fod y gwaith o wasanaethu’r car a’i gynnal a’i gadw yn gynwysedig
 • Mae angen dod o hyd i flaendal (cost rhentu am 3 mis fel rheol)
 • Costau ychwanegol posibl os ydych chi’n mynd dros y terfyn milltiroedd
 • Nid yw’r car byth yn dod yn eiddo i chi

Pethau i gadw llygad amdanynt

Wrth ichi gymharu opsiynau ar gyfer cyllido car, mae rhai pethau allweddol i’w gwneud cyn gwneud penderfyniad terfynol.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r taliad misol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymharu’r cyfraddau llog drwy edrych ar yr APR (cyfradd ganrannol flynyddol), sy’n cynnwys yr holl ffioedd y mae’n rhaid ichi eu talu. Cofiwch y bydd blaendal uwch fel arfer yn golygu cyfradd llog is.
 • Cymharwch gost y benthyciad drwyddo draw, gan gynnwys yr holl ffioedd sy’n gysylltiedig â’r benthyciad.
 • Meddyliwch yn ofalus cyn prynu yswiriant diogelu taliadau (PPI) neu yswiriant arall, megis GAP (sydd wedi’i gynllunio i dalu os bydd eich car yn cael ei ddifrodi y tu hwnt i’w adfer a bod y ddyled sy’n weddill yn fwy na gwerth y car), sy’n gallu bod yn ddrud ac yn gyfyngedig o ran gwarchodaeth.
 • Byddwch yn wyliadwrus o ffioedd ad-dalu cynnar neu ffioedd eraill, sy’n dod i rym os ydych chi’n gwneud mwy o filltiroedd na’r hyn a ragdybiwyd yn y cynlluniau contract personol (a phrydlesu personol hefyd).

Defnyddio eich cynilion yw’r opsiwn rhataf ar gyfer prynu car, a benthyciadau personol yw’r ffordd rataf o gael benthyg arian i brynu car, ond dim ond os oes gennych chi statws credyd da. Os oes gennych chi statws credyd gwael, efallai y bydd angen ichi ddewis un o’r dulliau cyllido eraill i brynu car.

Chwiliwch am y fargen orau

Y ffordd orau o chwilio am fargen dda yw defnyddio gwefan gymharu. Dyma rai o’r safleoedd y gallech eu hystyried.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Canllaw ar gyllido eich car newydd gan y Gymdeithas Cyllido a Phrydlesuyn agor mewn ffenestr newydd

Eich cam nesaf

Os na fyddwch yn talu’ch ad-daliadau brydlon, gallech golli eich car. Felly gwnewch yn siŵr y gallwch gwrdd â’ch taliadau car.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?