Y ffordd orau o brynu car drwy drefniant ariannol

Nid yw prynu car yn benderfyniad syml. O brynu llwyr mewn un taliad, i brynu car ar gyllid, mae llawer o opsiynau. Rhaid ystyried costau rhedeg hefyd. Yn wir, mae’n debyg mai car yw’r ail beth drutaf y byddwch chi’n ei brynu ar ôl tŷ. Felly mae’n bwysig sicrhau eich bod chi’n dewis y ffordd orau o brynu car.

Arian parod neu gynilion?

Defnyddiwch ein cyfrifiannell costau Car i weithio allan cyfanswm cost moduro.

Y ffordd rataf o brynu car yw talu amdano’n llawn neu’n rhannol mewn arian parod.

Y rheswm am hyn yw y bydd rhaid i chi dalu llog ar unrhyw fenthyciad neu gytundeb cyllid.

Cofiwch:

 • Gwnewch yn siŵr fod gennych chi ddigon o gynilion ar ôl wedi talu am y car rhag ofn y bydd argyfwng.
 • Os nad oes gennych chi ddigon o gynilion i brynu’r car yn llwyr, gallech eu defnyddio i dalu’r blaendal mwyaf posibl.
 • Hyd yn oed os ydych chi’n defnyddio arian o’ch cynilion efallai y byddai’n well i chi ddefnyddio eich cerdyn credyd i brynu’r car (er y dylech dalu’r bil yn llawn y mis wedyn) er mwyn i chi gael budd o’r warchodaeth ar gyfer pryniadau y mae cardiau credyd yn ei gynnig.
Defnyddiwch ein Cyfrifiannell costau car i gyfrifo cyfanswl cost rhedeg car.
Darllenwch ein canllaw Sut i bennu nod cynilo.

Benthyciad personol

Oeddech chi’n gwybod?

Fel rheol, benthyciad personol yw’r ffordd rataf o brynu car ar gytundeb cyllid, ond dim ond os oes gennych chi statws credyd da.

Gallwch gael benthyciad personol gan fanc, cymdeithas adeiladu neu ddarparwr cyllid ar yr amod bod eich statws credyd yn dda.

Gwnewch yn siŵr nad yw’r benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich cartref. Fel arall, byddwch yn rhoi eich cartref mewn perygl os byddwch chi’n methu cadw at yr ad-daliadau.

Chwiliwch o gwmpas am y gyfradd llog orau drwy gymharu’r APR (neu’r gyfradd ganrannol flynyddol, sy’n cynnwys ffioedd y mae’n rhaid i chi eu talu yn ogystal â’r llog).

Manteision

 • Gellir ei drefnu dros y ffôn, ar y rhyngrwyd neu wyneb yn wyneb
 • Gellir defnyddio’r benthyciad i dalu am y car i gyd, ond nid oes rhaid iddo wneud hynny
 • Drwy chwilio am y fargen orau, gallwch gael cyfradd llog sefydlog a chystadleuol

Anfanteision

 • Efallai y bydd angen disgwyl am yr arian, er bod rhai benthycwyr yn darparu arian bron yn syth
 • Gall hyn effeithio ar fenthyciadau eraill
Tarwch olwg ar ein canllaw ar brynu car drwy fenthyciad personol ar gyfer yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Hurbwrcas (HP)

Mae hurbwrcas yn ffordd o brynu car ar gynllun cyllid, lle mae’r benthyciad yn cael ei warantu yn erbyn y car. Felly, ni fyddwch yn berchen ar y car nes bod y taliad olaf wedi’i wneud

Caiff y rhain eu trefnu fel arfer gan werthwr y car felly maent yn hwylus i’w trefnu. Maent yn gystadleuol iawn ar gyfer ceir newydd ond yn llai cystadleuol ar gyfer ceir ail-law.

Manteision

 • Cyflym a hwylus i’w drefnu
 • Blaendal isel (10% fel arfer)
 • Cyfnodau ad-dalu hyblyg (rhwng 12 a 60 mis)
 • Cyfraddau llog sefydlog a chystadleuol

Anfanteision

 • Ni fyddwch yn berchen ar y car tan y taliad olaf
 • Mae’n tueddu i fod yn fwy drud ar gyfer cytundebau tymor byr
Darllenwch ein canllaw i brynu car drwy hurbwrcasu.

Cynllun contract personol

Ffurf ar drefniant hurbwrcas yw’r math hwn o gytundeb cyllid car, ac mae’n tueddu i arwain at daliadau misol is. Yn hytrach na thalu am y car yn llawn ar y dechrau, rydych chi’n cytuno i dalu’r gwahaniaeth rhwng pris gwerthu’r car a phris ei werthu’n ôl i’r gwerthwr, ar sail rhagolwg o filltiroedd blynyddol dros gyfnod y cytundeb.

Ar ddiwedd y cyfnod gallwch wneud y canlynol:

 • rhoi’r car yn ôl i’r gwerthwr a thalu dim
 • cyfnewid y car am gar arall a dechrau o’r dechrau eto
 • talu pris ailwerthu’r car a’i gadw

Manteision

 • Taliadau misol is
 • Blaendal isel (10% fel arfer)
 • Cyfnodau ad-dalu hyblyg (rhwng 12 a 36 mis)
 • Dewis o ran beth i’w wneud pan ddaw’r cyfnod ad-dalu i ben

Anfanteision

 • Mae faint o filltiroedd mae’r car wedi’i deithio a’i gyflwr yn effeithio ar y costau
 • Gall y cyfanswm sy’n cael ei dalu fod yn fwy na chynlluniau hurbwrcas
 • Mae’n rhaid ichi dalu’r balans sy’n weddill er mwyn cael cadw’r car

Prydlesu personol

Rydych yn talu swm sefydlog i’r gwerthwr bob mis am ddefnyddio car, gyda’r gwaith o’i wasanaethu a’i gynnal a’i gadw yn gynwysedig, ar yr amod nad yw’r milltiroedd yn mynd dros derfyn penodol. Pan fydd y cytundeb yn dod i ben, rydych chi’n rhoi’r car yn ôl. Ni fydd y car byth yn eiddo i chi.

Manteision

 • Moduro am gost misol sefydlog
 • Does dim angen poeni am y car yn colli ei werth
 • Cyfnodau talu hyblyg (rhwng 12 a 36 mis)

Anfanteision

 • Mae’r costau misol yn uwch gan fod y gwaith o wasanaethu’r car a’i gynnal a’i gadw yn gynwysedig
 • Mae angen dod o hyd i flaendal (cost rhentu am 3 mis fel rheol)
 • Costau ychwanegol posibl os ydych chi’n mynd dros y terfyn milltiroedd
 • Nid yw’r car byth yn dod yn eiddo i chi
Cewch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am leasio car yma.

Prynu car ar gytundeb cyllid - Pethau i gadw llygad amdanynt

Wrth i chi gymharu cynigion ar gyfer cyllido car, mae rhai pethau pwysig i’w gwneud cyn dod i benderfyniad terfynol.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r taliad misol.
 • Dylech gymharu’r cyfraddau llog drwy edrych ar yr APR (cyfradd ganrannol flynyddol), sy’n cynnwys yr holl ffioedd y mae’n rhaid ichi eu talu. Cofiwch y bydd blaendal uwch fel arfer yn golygu cyfradd llog is.
 • Cymharwch gost y benthyciad drwyddo draw, gan gynnwys yr holl ffioedd sy’n gysylltiedig â’r benthyciad.
 • Meddyliwch yn ofalus cyn prynu yswiriant diogelu taliadau (PPI) neu yswiriant arall, megis GAP (sydd wedi’i gynllunio i dalu os bydd eich car yn cael ei ddifrodi y tu hwnt i’w adfer a bod y ddyled sy’n weddill yn fwy na gwerth y car), sy’n gallu bod yn ddrud ac yn gyfyngedig o ran gwarchodaeth.
 • Byddwch yn wyliadwrus o ffioedd ad-dalu cynnar neu ffioedd eraill, sy’n dod i rym os ydych chi’n gwneud mwy o filltiroedd na’r hyn a ragdybiwyd yn y cynlluniau contract personol (a phrydlesu personol hefyd).

Defnyddio eich cynilion yw’r opsiwn rhataf ar gyfer prynu car, a benthyciadau personol yw’r ffordd rataf o gael benthyg arian i brynu car, ond dim ond os oes gennych chi statws credyd da. Os oes gennych chi statws credyd gwael, efallai y bydd angen ichi ddewis un o’r dulliau cyllido eraill i brynu car.

Chwiliwch am y fargen orau

Y ffordd orau o chwilio am fargen dda yw defnyddio gwefan gymharu. Dyma rai o’r safleoedd y gallech eu hystyried.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Canllaw ar gyllido eich car newydd gan y Gymdeithas Cyllido a Phrydlesuopens in new window

Eich cam nesaf

Os na fyddwch yn talu’ch ad-daliadau brydlon, gallech golli eich car. Felly gwnewch yn siŵr y gallwch gwrdd â’ch taliadau car.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?