Betio lledaenu a chontractau talu'r gwahaniaeth (CFDs)

Mae betiau lledaenu a CFDs yn gynhyrchion buddsoddi risg uchel wedi’u manteisio arnynt i’r eithaf. Gall defnyddio manteisio arnynt i’r eithaf gynhyrchu elw sylweddol o fuddsoddiadau cymharol fach. Mae hyn yn golygu eu bod yn cario lefel llawer uwch o risg na buddsoddiadau traddodiadol a gall cwsmeriaid golli mwy na’u buddsoddiad cychwynnol, a bod arian yn ddyledus arnynt i’r busnes yn y pen draw. Fe’u defnyddir yn nodweddiadol i wneud betiau neu weithredoedd masnachu tymor byr yn seiliedig ar p’un a ydych yn credu y bydd pris ased sylfaenol penodol yn mynd i fyny neu i lawr. Y gwahaniaeth allweddol rhwng betio lledaenu a masnachu CFD yw sut maent yn cael eu trin at ddibenion treth. Ymhlith y marchnadoedd sylfaenol a gynigir mae cyfnewid tramor, ecwiti, mynegeion a nwyddau.

Nid yw betio lledaenu a CFDs yn addas i chi oni bai:

Rhybudd!

Mae’r rhain yn gynhyrchion risg uchel iawn. Os nad ydych yn deall cynnyrch ariannol, ceisiwch gyngor ariannol annibynnol gan gynghorydd ariannol rheoledig cyn i chi fuddsoddi.

  • Rydych yn deall eu bod yn cael eu masnachu ar ffin. Hynny yw, does dim rhaid i chi roi gwerth llawn yr amlygiad sylfaenol yr ydych yn cymryd.
  • Rydych yn gwerthfawrogi bod y trosoliad mae masnachu mewn ffiniau yn ei gynnig yn cynyddu eich risg i symudiadau prisiau positif a negyddol yn sylweddol.
  • Rydych yn sylweddoli y bydd eich costau masnachu yn seiliedig ar werth llawn eich amlygiad i fuddsoddiad. Gall fod angen talu costau ychwanegol os ydych yn cadw safle’n agored dros gyfnod o amser.
  • Rydych yn ymwybodol bod y trosoliad sy’n gynhenid yn y cynnyrch yn golygu y gallech golli llawer mwy na’ch gwariant cychwynnol. Gallech ganfod bod gennych ddyledion ariannol atodol sy’n fwy na’ch cronfeydd a adneuwyd.
  • Gallwch fforddio colli eich buddsoddiad cychwynnol a mwy o bosibl.
  • Nid ydych yn chwilio am fuddsoddiad hirdymor. Mae gennych amser i fonitro eich buddsoddiad yn ofalus er mwyn gallu ymateb i newidiadau’r farchnad.

Beth yw betiau lledaenu a CFDs?

Mae betio lledaenu a chontractau talu’r gwahaniaeth yn galluogi buddsoddwyr i gael amlygiad i amrywiaeth eang o asedau sylfaenol heb fod yn berchen ar yr ased na thalu gwerth llawn yr ased yr ydych wedi ei hamlygu iddi. Fel arfer nid ydynt yn cael eu gwerthu ar leoliadau masnachu wedi eu rheoleiddio. Yn hytrach, rydych fel arfer yn masnachu’n uniongyrchol gyda’r cwmni (a elwir yn gyffredinol yn dros y cownter) ac ar amodau nad ydynt yn safonol.

Mae betio lledaenu ariannol yn gweithredu mewn ffordd debyg i CFD, heblaw eich bod yn betio £x y pwynt ar symudiad pris yr asedau (naill ai fyny neu i lawr) ac yna’n talu neu dderbyn y gwahaniaeth rhwng pris agoriadol a chau’r bet. Mae betiau lledaenu yn ddi-dreth yn y Deyrnas Unedig a Gogledd Iwerddon o dan y ddeddfwriaeth gyfredol. Nid yw CFD yn ddi-dreth yn y DU.

Wyddoch Chi?

Dadansoddodd yr FCA sampl o gyfrifon cleientiaid gan gwmnïau CFD yn y Deyrnas Unedig a chafodd fod 82% o’r cleientiaid yn colli arian ac, ar gyfartaledd, fod cleientiaid yn profi colled o £2,200 wrth fasnachu’r cynnyrch hyn.

Am nad ydych yn berchen ar y buddsoddiad mewn gwirionedd, dosbarthir betiau lledaenu a CFDs yn ddeilliannau ariannol. Mae’r ffaith nad ydynt ychwaith angen i chi ariannu gwerth llawn eich amlygiad sylfaenol yn golygu eu bod wedi eu hystyried i fod yn gynnyrch cymhleth.

Dim ond talu adnau sy’n rhaid i chi ei wneud er mwyn gosod bet neu lunio contract, sef canran fach o’r buddsoddiad llawn. Mae hyn yn golygu bod gennych y cyfle i wneud elw heb wario llawer, ond gallwch hefyd golli llawer o arian yn gyflym – a hyd yn oed fynd i’r coch – os bydd prisiau’n symud i’r cyfeiriad anghywir.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng betio lledaenu a chontractau talu’r gwahaniaeth?

Mae CFDs a betiau lledaenu ill dau yn ddeilliannau wedi eu trosoli sy’n galluogi cleientiaid i gael amlygiad i newidiadau ym mhris ased, heb fod yn berchen ar yr ased ei hun. Sefydlir contract CFD / bet lledaenu agoriadol trwy gychwyn safle prynu neu werthu yn y swm gofynnol. Yna mae hyn yn cael ei wyrdroi i gau’r contract, sydd yna’n cael ei setlo mewn arian parod.

Y prif wahaniaeth rhwng y cynnyrch yma yw sut y’i hystyrir i ddibenion treth:

  • Os byddwch yn gwneud arian ar gontractau talu’r gwahaniaeth, bydd yn rhaid i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf os byddwch yn mynd dros eich terfyn Treth Enillion Cyfalaf am y flwyddyn. Ni fydd yn rhaid i chi dalu Treth Stamp pan fyddwch yn prynu neu’n gwerthu contractau talu’r gwahaniaeth.
  • Ar hyn o bryd, nid oes rhaid i chi dalu CGT ar enillion betio lledaenu oherwydd fe’i hystyrir yn fath o gamblo. Ond gallech fod yn atebol i dalu treth incwm os penderfynir bod eich betio lledaenu yn fath o fasnach, hynny yw os ydych yn byw oddi ar yr elw a wnaed.

A ddylech ystyried betiau lledaenu neu CFDs?

Mae CFDs a betiau lledaenu yn offerynnau ariannol cymhleth o ddeilliannau wedi eu trosoli. Maent yn gynhyrchion risg uchel sy’n annhebygol o fod yn briodol ar gyfer y rhan fwyaf o fuddsoddwyr masnachol. Mae buddsoddwyr masnachol dan risg o golli mwy na’u cronfeydd a adneuwyd.

Dim ond os allwch chi roi ateb cadarnhaol i’r holl gwestiynau hyn y dylech ystyried buddsoddi yn y cynhyrchion buddsoddi risg uchel, cymhleth hyn:

  • A ydych yn eu deall yn llawn?
  • A ydych yn deall sut y gallwch wneud a cholli arian gan ddefnyddio’r cynhyrchion deilliannol hyn?
  • A ydych chi’n deall sut mae’r trosoliad mae’r cynhyrchion hyn yn ei gynnig yn uchafu eich amlygiad i symudiadau prisiau cymharol fach yn y farchnad sylfaenol?
  • A ydych chi’n deall amodau a thelerau masnachu gyda darparwr posibl? Fel sut a phryd y gall fod angen i chi ddarparu cronfeydd atodol i dalu am eich buddsoddiad? A dan ba amgylchiadau y gallant gau allan eich masnachu yn awtomatig os ydych chi’n colli arian ar safle?
  • A oes gennych ddigon o arian fel y gallwch fforddio colli eich buddsoddiad i gyd ac o bosibl fynd i hyd yn oed fwy o ddyled?
  • A ydych yn sylweddoli os byddwch yn colli y byddwch nid yn unig yn colli eich buddsoddiad cychwynnol, ond efallai bydd angen i chi dalu arian ychwanegol hefyd?
  • A ydych yn deall y gallai faint yn ychwanegol ar ben eich buddsoddiad cychwynnol y bydd yn rhaid i chi ei dalu os byddwch yn colli gael ei arwain gan eich amlygiad i drosoli?
  • Os bydd pethau’n mynd yn eich erbyn, a fydd gennych ddigon o arian i dalu colledion atodol uwchlaw’r cronfeydd a ddyrannoch yn wreiddiol i’r buddsoddiad hwn?
  • Ydych chi’n sylweddoli bod y cynhyrchion hyn wedi eu cynllunio ar gyfer buddsoddiad byrdymor, hapfasnachol ac angen monitro gofalus? Yn gyffredinol, nad ydynt yn briodol ar gyfer bodloni amcanion buddsoddi tymor hirach?
  • Ydych chi’n sylweddoli na fydd defnyddio offer buddsoddi a chyfrifon masnachu pan nad oes unrhyw gronfeydd gwirioneddol mewn perygl, yn ailadrodd eich ymddygiad masnachu ac agwedd i risg wrth ddefnyddio eich arian eich hun yn llawn?
  • Ydych chi’n gwybod os yw’r cwmni sy’n cynnig y buddsoddiadau hyn wedi ei awdurdodi a’i reoleiddio’n llawn gan yr FCA?

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Mae betiau lledaenu a CFDs yn fuddsoddiadau penodol, sy’n golygu y dylai cwmnïau sy’n cynghori arnynt neu’n eu trefnu gael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth a dderbyniwch neu os ydych eisiau gwneud cwyn, darllenwch Datrys problem ariannol, gwneud cwyn neu gael iawndal.

Fodd bynnag, cofiwch na allwch hawlio iawndal os byddwch yn colli arian ar fet.

Opsiynau Deuaidd a Hapchwarae Gwasgarol

Mae opsiynau deuaidd a hapchwarae gwasgarol yn debygi iawn i’w gilydd gan eu bod yn galluogi masnachwyr i ragdybio symudiadau prisiau amrywiaeth eang o asedau sefydledig a risgio arian ar y rhagdybiaethau hynny. Mewn gwirionedd, cynnyrch gamblo cudd ydynt sy’n ymddangos fel offer ariannol.

O ganlyniad, cânt eu hystyried yn gynnyrch risg uchel sy’n annhebygol o fod yn briodol ar gyfer y rhan fwyaf o fuddsoddwyr manwerthu.

Ers mis Ebrill 2019, bu gwaharddiad parhaol ar werthu opsiynau deuaidd i ddefnyddwyr manwerthu. Y rheswm am hyn yw oherwydd y pryderon sylweddol am risgiau cynhenid y cynnyrch hyn ac ymddygiad gwael y cwmnïau sy’n eu gwerthu.

Mae gwerthu, marchnata a dosbarthu contract ar gyfer gwahaniaethau (CFDs) a chynhyrchion tebyg i gwsmeriaid manwerthu hefyd wedi’i wahardd gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Camau nesaf

Gwnewch eich gwaith cartref er mwyn sicrhau na chewch eich temtio gan gwmnïau sy’n marchnata’r cynhyrchion hyn heb roi’r ffeithiau i gyd i chi.

Peidiwch â chael eich denu gan honiadau o elw posibl neu gredyd masnachu ‘am ddim’. Mae’r rhain yn fuddsoddiadau risg uchel, ac efallai y byddwch yn colli arian.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y nodweddion a risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynhyrchion deilliannol cymhleth hyn. Cadwch draw os oes gennych unrhyw amheuon neu os nad ydych yn eu deall.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?