Betio lledaenu a chontractau talu'r gwahaniaeth (CFDs)

Mae betiau lledaenu a CFDs yn gynnyrch wedi eu trosoli. Defnyddir y rhain fel arfer i wneud betiau byr dymor neu gyfnewid yn seiliedig ar y posibilrwydd y bydd pris ased sylfaenol neilltuol yn mynd i fyny neu i lawr. Mae marchnadoedd sylfaenol a gynigir yn cynnwys cyfnewid arian tramor, soddgyfrannau, mynegeion a nwyddau.

Nid yw betio lledaenu a CFDs yn addas i chi oni bai:

Rhybudd!

Mae’r rhain yn gynhyrchion risg uchel. Os nad ydych yn deall cynhyrchion ariannol, ceisiwch gyngor ariannol annibynnol cyn i chi fuddsoddi.

 • Rydych yn deall eu bod yn cael eu masnachu ar ffin. Hynny yw, does dim rhaid i chi roi gwerth llawn yr amlygiad sylfaenol yr ydych yn cymryd.
 • Rydych yn gwerthfawrogi bod y trosoliad mae masnachu mewn ffiniau yn ei gynnig yn cynyddu eich risg i symudiadau prisiau positif a negyddol yn sylweddol.
 • Rydych yn sylweddoli y bydd eich costau masnachu yn seiliedig ar werth llawn eich amlygiad i fuddsoddiad. Gall fod angen talu costau ychwanegol os ydych yn cadw safle’n agored dros gyfnod o amser.
 • Rydych yn ymwybodol bod y trosoliad sy’n gynhenid yn y cynnyrch yn golygu y gallech golli llawer mwy na’ch gwariant cychwynnol. Gallech ganfod bod gennych ddyledion ariannol atodol sy’n fwy na’ch cronfeydd a adneuwyd.
 • Gallwch fforddio colli eich buddsoddiad cychwynnol a mwy o bosibl.
 • Nid ydych yn chwilio am fuddsoddiad hirdymor. Mae gennych amser i fonitro eich buddsoddiad yn ofalus er mwyn gallu ymateb i newidiadau’r farchnad.

Beth yw betiau lledaenu a CFDs?

Wyddoch Chi?

Nododd astudiaeth gan Ysgol Fusnes Syr John Cass mai dim ond un o bob pum person sy’n buddsoddi mewn betiau lledaenu ariannol a CFDs sydd ar eu hennill yn y pendraw.

Mae’r cynhyrchion hyn yn gadael i chi wneud bet arian sefydlog neu gontract ar symudiad pris ased heb fod yn berchen ar neu dalu gwerth llawn yr ased yr ydych wedi ei hamlygu iddi.

Am nad ydych yn berchen ar y buddsoddiad mewn gwirionedd, dosbarthir betiau lledaenu a CFDs yn ddeilliannau ariannol. Mae’r ffaith nad ydynt ychwaith angen i chi ariannu gwerth llawn eich amlygiad sylfaenol yn golygu eu bod wedi eu hystyried i fod yn gynnyrch cymhleth.

Dim ond talu adnau sy’n rhaid i chi ei wneud er mwyn gosod bet neu lunio contract, sef canran fach o’r buddsoddiad llawn. Mae hyn yn golygu bod gennych y cyfle i wneud elw heb wario llawer, ond gallwch hefyd golli llawer o arian yn gyflym – a hyd yn oed fynd i’r coch – os bydd prisiau’n symud i’r cyfeiriad anghywir.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng betio lledaenu a chontractau talu’r gwahaniaeth?

 • Mae betio lledaenu yn y Deyrnas Unedig a Gogledd Iwerddon yn ffordd ddi-dreth o sicrhau amlygiad i symudiad pris ased. Cyflawnir hyn trwy fetio £x y pwynt ar symudiad pris yr asedau (naill ai fyny neu i lawr) ac yna arian parod yn setlo’r gwahaniaeth rhwng pris agoriadol a chau’r bet.
 • Ar hyn o bryd, nid oes rhaid i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf (CGT) ar enillion betio lledaenu oherwydd fe’i hystyrir yn fath o gamblo. Ond gallech fod yn atebol i dalu treth incwm os penderfynir bod eich betio lledaenu yn fath o fasnach, hynny yw os ydych yn byw oddi ar yr elw a wnaed.
 • Mae CFDs yn ddeilliannau wedi eu trosoli sy’n galluogi cleientiaid i gael amlygiad i newidiadau ym mhris ased, heb fod yn berchen ar yr ased ei hun. Sefydlir contract CFD agoriadol trwy gychwyn safle prynu neu werthu yn y swm gofynnol. Yna mae hyn yn cael ei wyrdroi i gau’r contract, sydd yna’n cael ei setlo mewn arian parod.
 • Os byddwch yn gwneud arian ar CFDs, bydd yn rhaid i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf os byddwch yn mynd dros eich terfyn Treth Enillion Cyfalaf am y flwyddyn. Ni fydd yn rhaid i chi dalu Treth Stamp pan fyddwch yn prynu neu’n gwerthu contractau talu’r gwahaniaeth.

A ddylech ystyried betiau lledaenu neu CFDs?

Oherwydd natur risg uchel iawn y cynhyrchion hyn – cofiwch, gallwch golli llawer mwy nag y gwnaethoch ei adneuo’n wreiddiol – yr ateb mwyaf tebygol yw na. Dim ond os gallwch ateb ‘ydw’ i bob un o’r cwestiynau hyn y dylech ystyried y cynhyrchion cymhleth hyn.

 • A ydych yn eu deall yn llawn?
 • A ydych yn deall sut y gallwch wneud a cholli arian gan ddefnyddio’r cynhyrchion deilliannol hyn?
 • A ydych chi’n deall sut mae’r trosoliad mae’r cynhyrchion hyn yn ei gynnig yn uchafu eich amlygiad i symudiadau prisiau cymharol fach yn y farchnad sylfaenol?
 • A ydych chi’n deall amodau a thelerau masnachu gyda darparwr posibl? Fel sut a phryd y gall fod angen i chi ddarparu cronfeydd atodol i dalu am eich buddsoddiad? A dan ba amgylchiadau y gallant gau allan eich masnachu yn awtomatig os ydych chi’n colli arian ar safle?
 • A oes gennych ddigon o arian fel y gallwch fforddio colli eich buddsoddiad i gyd ac o bosibl fynd i hyd yn oed fwy o ddyled?
 • A ydych yn sylweddoli os byddwch yn colli y byddwch nid yn unig yn colli eich buddsoddiad cychwynnol, ond efallai bydd angen i chi dalu arian ychwanegol hefyd?
 • A ydych yn deall y gallai faint yn ychwanegol ar ben eich buddsoddiad cychwynnol y bydd yn rhaid i chi ei dalu os byddwch yn colli gael ei arwain gan eich amlygiad i drosoli?
 • Os bydd pethau’n mynd yn eich erbyn, a fydd gennych ddigon o arian i dalu colledion atodol uwchlaw’r cronfeydd a ddyrannoch yn wreiddiol i’r buddsoddiad hwn?
 • Ydych chi’n sylweddoli bod y cynhyrchion hyn wedi eu cynllunio ar gyfer buddsoddiad byrdymor, hapfasnachol ac angen monitro gofalus? Yn gyffredinol, nad ydynt yn briodol ar gyfer bodloni amcanion buddsoddi tymor hirach?
 • Ydych chi’n sylweddoli na fydd defnyddio offer buddsoddi a chyfrifon masnachu pan nad oes unrhyw gronfeydd gwirioneddol mewn perygl, yn ailadrodd eich ymddygiad masnachu ac agwedd i risg wrth ddefnyddio eich arian eich hun yn llawn?
 • Ydych chi’n gwybod os yw’r cwmni sy’n cynnig y buddsoddiadau hyn wedi ei awdurdodi a’i reoleiddio’n llawn gan yr FCA?

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Mae betiau lledaenu a CFDs yn fuddsoddiadau penodol, sy’n golygu y dylai cwmnïau sy’n cynghori arnynt neu’n eu trefnu gael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth a dderbyniwch neu os ydych eisiau gwneud cwyn, darllenwch Datrys problem ariannol, gwneud cwyn neu gael iawndal.

Fodd bynnag, cofiwch na allwch hawlio iawndal os byddwch yn colli arian ar fet.

Camau nesaf

Gwnewch eich gwaith cartref er mwyn sicrhau na chewch eich temtio gan gwmnïau sy’n marchnata’r cynhyrchion hyn heb roi’r ffeithiau i gyd i chi.

Peidiwch â chael eich denu gan honiadau o elw posibl neu gredyd masnachu ‘am ddim’. Mae’r rhain yn fuddsoddiadau risg uchel, ac efallai y byddwch yn colli arian.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y nodweddion a risgiau sy’n gysylltiedig â’r cynhyrchion deilliannol cymhleth hyn. Cadwch draw os oes gennych unrhyw amheuon neu os nad ydych yn eu deall.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?