Bitcoin a cryptocurrencies

Yn llythrennol, mae yna gannoedd o wahanol fathau o cryptocurrencies ar gael, ac mae gan bob un werthoedd gwahanol. Meddyliwch amdanynt fel math o arian digidol heb ei reoleiddio er nid yw’n hawdd iawn gwario’r rhan fwyaf ohonynt, ac mae risg uchel ynghlwm â bob un. Dyma grynodeb o’r hyn sydd angen i chi ei wybod.

Bitcoin a cryptocurrencies eraill

Mae’n debyg mai bitcoin yw’r cryptocurrency mwyaf adnabyddus ond maent ar gael mewn sawl ffurf sy’n cynnwys Ethereum, Ripple, Litecoin a Bitcoin Cash. Maent oll yn fathau o arian digidol neu rithwir a elwir yn gyffredinol yn cryptocurrencies.

Fodd bynnag, po fwyaf sefydlog fydd Bitcoin a cryptocurrencies eraill yn y dyfodol, po fwyaf parod fydd manwerthwyr a busnesau i’w dderbyn fel arian cyfreithlon. Mae cryptocurrencies yn wynebu bygythiadau rheoleiddiol cynyddol ac wrth i brisiau amrywio’n barhaus, maent yn creu lefelau uchel o risg i fuddsoddwyr.

Beth yw bitcoin a cryptocurrencies?

Un math yn unig o cryptocurrency yw bitcoin, math o ased digidol neu arian y gellir ei gyfnewid mewn dull tebyg iawn i arian cyffredin. Nid oes arian gwirioneddol yn gysylltiedig â cryptocurrency, felly nid oes darnau o arian neu arian papur, dim ond cofnod digidol o’r trafodion. Cyfeirir at y cofnod digidol hwn yn aml fel blockchain.

Cofnod hanesyddol yw blockchain o bob un o’r trafodion a ddilysir gan bob cyfrifiadur yn y rhwydwaith. Gwneir y dilysiad ar ôl bob un o’r trafodion, er enghraifft pan werthwyd cryptocurrency a pha gyfrif gafodd y credyd. Mae gan bob cryptocurrency ei blockchain ei hun.

Cynrychioliad digidol yn unig yw cryptocurrencies o werth nad yw wedi ei gyhoeddi na’i warantu gan fanc canolog neu awdurdod cyhoeddus.

Golyga hyn nad oes ganddo’r un statws cyfreithiol ag arian.

Yn gyffredinol nid oes ased diriaethol yn sail iddynt ac nid ydynt yn cael eu rheoleiddio ar hyn o bryd – sy’n golygu, os aiff unrhyw beth o’i le, ni chewch chi unrhyw iawndal.

Felly, os ydych yn dymuno prynu neu fuddsoddi mewn Bitcoin neu fathau eraill o cryptocurrency, prin iawn fydd y diogelwch cyfreithiol a bydd risg uchel i chi golli rhan neu’r cyfan o’ch cyfalaf.

Sut mae cryptocurrencies yn cael eu gwneud?

Mae bitcoins a cryptocurrencies yn cael eu creu drwy broses a elwir yn gloddio. Gall unrhyw un gloddio am y rhan fwyaf o cryptocurrencies, ond mae’n broses anodd ac sy’n cymryd llawer iawn o amser.

Mae cloddio’n golygu timau o gyfrifiaduron yn datrys problemau mathemategol. Pan gaiff y broblem ei datrys, caiff tocynnau eu creu ar gyfer y cryptocurrency dan sylw, bitcoin er enghraifft, ac mae’r cyfrifiadur a lwyddodd i ddatrys y broblem yn cael y tocyn newydd.

Y cloddio sydd hefyd yn diogelu cryptocurrencies. Mae’r problemau mathemategol sy’n cael eu datrys yn gysylltiedig â’r blockchain, sef cofnod pob tocyn unigol mewn cryptocurrency. Nid yn unig mae’r broblem fathemategol ddiweddaraf yn creu tocynnau, mae hefyd yn gwirio’r trafodion diweddaraf ar yr un pryd.

Sut i ddefnyddio bitcoins a cryptocurrencies

Gellir cyfnewid bitcoins a cryptocurrencies eraill am nwyddau a gwasanaethau yn yr un ffordd â Phunnoedd Prydeinig (£), Doleri Americanaidd ($), yr Euro (€) a mathau eraill o arian sy’n gyfarwydd i chi.

I gadw ac i ddefnyddio’ch cryptocurrency, fel arfer bydd angen ‘waled’ arbennig arnoch a fydd â chyfeiriad digidol unigryw ynghlwm â hi, sy’n eich galluogi i anfon a derbyn cryptocurrencies.

Yn ogystal â waledi, gallwch hefyd brynu a gwerthu eich arian ar gyfnewidfeydd. Bydd rhai o’r rhain yn caniatáu i chi hefyd newid eich arian beunyddiol - £, $, € ac ati - i cryptocurrency, a newid eich daliadau o un math o cryptocurrency i un arall.

Pam mae pobl yn prynu bitcoins a cryptocurrencies?

Mae nifer o resymau dilys dros ddefnyddio cryptocurrency yn hytrach nag arian arferol fel Punnoedd Prydeinig – mae’n ddiogel, yn rhad ac yn gyflym ac mae’n cynnig arloesedd technegol gwirioneddol a fydd, ym marn llawer o bobl, yn disodli cyfnewidfeydd mwy traddodiadol dros amser.

Ond oherwydd anhysbysrwydd y trafodion, cânt eu defnyddio’n aml gan droseddwyr hefyd sy’n ceisio osgoi cael eu dal am weithredu’n anghyfreithlon.

Fodd bynnag, mae pobl wedi bod yn prynu cryptocurrencies yn gynyddol, am resymau buddsoddi, yn y gobaith o wneud llawer iawn o arian yn gyflym.

Mae ansefydlogrwydd cryptocurrencies yn golygu ei bod hi’n bosib gwneud arian mawr gyda buddosoddiadau bychain. Ond mae’n bosib colli llawer iawn o arian hefyd mewn cyfnod byr o amser.

Risgiau Bitcoin a cryptocurrencies

Gall risg sylweddol fod ynghlwm â buddsoddi mewn Cryptocurrencies.

Yn gyntaf, mae prynu a chadw cryptocurrency yn anodd yn dechnegol ac mae’n hawdd iawn i bethau fynd o’i le. Golyga’r diffyg rheoleiddio ac awdurdod canolog bod ceisio hawlio iawndal neu gyflwyno cwynion yn gallu bod yn anodd hefyd.

Cymerwch ofal

Yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf 2018, dengys ystadegau Action Fraud y collodd pobl fwy na £2 miliwn i sgamiau cryptoarian – mae hynny’n fwy na £10,000 y person.

Yn ail, mae’r farchnad cryptocurrency yn darged ar gyfer twyll, felly rhaid bod yn eithriadol o ofalus. Ymhellach, mae nifer o gyfnewidfeydd wedi bod yn destun ymosodiadau seiber, gyda phobl a adawodd eu daliadau ar y cyfnewidfeydd hyn yn colli’r cyfan.

Yn olaf, mae natur ansefydlog y gwahanol arian yn golygu ei bod yn hawdd iawn i chi golli rhan neu’r cyfan o’ch buddsoddiad gwreiddiol os oeddech chi’n gobeithio gwneud llawer iawn o arian.

Os ydych yn dymuno buddsoddi, ystyriwch ddulliau mwy traddodiadol yn ein Hadran mathau o fuddsoddiad.

Sut i osgoi twyll cryptocurrency

Gyda phrisiau cryptocurrencies yn cynyddu’n aruthrol dros y blynyddoedd diwethaf, mae sgamwyr bellach yn targedu buddsoddwyr posibl yn bwrpasol. Canlyniad hyn yn aml yw buddsoddwyr yn colli eu buddsoddiad gwreiddiol.

Y sgamiau cryptocurrencies mwyaf cyffredin yw:

Cyfnewidfeydd ffug

Efallai y gwelwch y cyfleoedd buddsoddi Bitcoin a cryptocurrencies eraill yn cael eu marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol a thrwy e-bost – bydd y rhain yn anfon cyfnewidfeydd ffug atoch a all ddiflannu dros nos yn aml.

Sicrhewch fod gwefannau wedi’u diogelu fel HTTPS - er nid yw hyn yn gwarantu bod y wefan yn un ddilys – ond y peth pwysicaf i’w wneud yw ymchwilio a dod o hyd i adolygiadau’r gwefannau hyn.

Waledi ffug

Pwrpas waledi yn bennaf yw cadw’ch cryptocurrency yn hytrach na’i brynu a’i werthu. Sgamiau yw waledi ffug er mwyn i malware fedru heintio’ch cyfrifiadur a dwyn eich cyfrineiriau a gwybodaeth bersonol arall.

Nid yw’n hawdd eu hadnabod ond mae gwefannau fel Bitcoin.com er enghraifft yn argymell waledi ar gyfer defnyddwyr dyfeisiau symudol a bwrdd gwaith ac yn darparu dull syml a diogel o anfon a derbyn bitcoin.

Sgamiau phishing

Phishing yw pan fydd rhywun yn ceisio’ch twyllo i feddwl bod gwefan neu gwmni yn rai dilys. Gall sgamwyr gysylltu â chi mewn amryw o ffyrdd gan gynnwys e-bost a gawsoch sy’n cynnwys dolen ffug, taflen a gawsoch drwy’r post neu drwy hysbyseb ffug. Byddant yn aml yn eich annog i gwblhau trafodion, ond un ffug fydd hwn, sy’n golygu y collwch eich cryptocurrency neu fuddsoddiad o ganlyniad.

Neu, gall fod yn gyfle i sgamwyr osod malware ar eich dyfais a dwyn eich manylion personol.

Sgamiau ponzi

Fel arfer mae sgamiau ponzi yn cynnwys gwneud datganiadau cryf neu afrealaidd am yr elw y gallech ei gael drwy fuddsoddi mewn cryptocurrencies. Yn aml mae ganddynt raglenni atgyfeirio i annog buddsoddwyr i gofrestru eu cyfeillion a’u teuluoedd.

Mewn gwirionedd, bydd y rhan helaeth o bobl yn colli rhan neu’r cyfan o’u buddsoddiad yn y mathau hyn o gynlluniau.

Rhybudd ar cryptocurrencies

Mae defnyddwyr wedi cael eu rhybuddio am y risgiau posib wrth brynu, gwerthu neu gadw arian rhithwir fel Bitcoin gan reolydd ariannol Ewropeaidd.

Mae’r Awdurdod Bancio Ewropeaidd (EBA) wedi rhybuddio mai rhai o’r risgiau mwyaf sy’n wynebu defnyddwyr yw:

  • gallai arian gael ei ddwyn o’ch ‘waled ddigidol’
  • gallai gwerth yr arian rhithwir newid yn gyflym gan leihau gwerth eich buddsoddiad, a
  • cholli eich arian os bydd y llwyfan cyfnewid yn dymchwel.

Nid yw arian rhithwir yn cael eu rheoleiddio, felly os aiff rhywbeth o’i le, ni fyddwch yn gallu hawlio iawndal.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth sut i’ch diogelu eich hun, i wirio a yw cwmni wedi ei awdurdodi, dod o hyd i gwmnïau i’w hosgoi neu i roi adroddiad am gwmni neu sgam, cysylltwch â’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) ar eu llinell gymorth i ddefnyddwyr ar 0800 111 6768 neu ewch i wefan yr FCAopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?