Taliad ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol a help arall

Os ydych yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf a does gennych ddim neu fawr ddim o arian i fyw arno, gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw. Mae’r dudalen hon yn egluro am daliadau ymlaen llaw yn ogystal â mathau eraill o gymorth ariannol efallai y gallech ei gael.

Sut mae taliadau ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol yn gweithio

Awgrym Da

Bydd rhaid i chi ad-dalu’r taliad ymlaen llaw o’ch taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol, felly dylech ond gofyn beth rydych ei angen arnoch i’ch cadw i fynd tan eich taliad cyntaf.

Os ydych yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf a does gennych ddim neu fawr ddim o arian, gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw. Mae’n rhaid i chi ad-dalu’r taliad ymlaen llaw o’ch taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol o fewn 24 mis.

Gallwch ofyn am hyd at daliad mis llawn fel taliad ymlaen llaw. Nid oes rhaid i chi ofyn am y cyfan ar yr un pryd. Gallwch ofyn am daliad rhannol i ddechrau, yna cyflwyno cais arall os byddwch chi’n canfod eich bod angen mwy o arian cyn i’ch taliad Credyd Cynhwysol cyntaf gyrraedd.

Fel rheol dim ond ar eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf y gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw.

Gwneud cais am daliad ymlaen llaw wrth aros am gynnydd Credyd Cynhwysol

Os yw’ch amgylchiadau wedi newid a bod eich taliad nesaf i fod i gynyddu ond nad ydych wedi’i dderbyn eto gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw.

Sut i wneud cais am daliad ymlaen llaw

Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol

Os ydych chi angen help gyda’ch taliad ymlaen llaw, ffoniwch llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 1744
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus).

Mae’r llinell gymorth yn brysur iawn oherwydd yr argyfwng presennol. Mae’n well i chi ddefnyddio eich cyfrif ar-lein os gallwch.

Gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw trwy eich anogwr gwaith, drwy eich cyfrif ar-lein, neu drwy ffonio Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol. Ers dechrau’r argyfwng coronafeirws (Covid-19), mae’r llinellau ffôn wedi bod yn brysur iawn, felly mae’n debyg mai ar-lein yw’r dewis gorau.

Fe ofynnir i chi esbonio pam eich bod angen y taliad ymlaen llaw, i ddarparu eich manylion banc ac i gael gwiriad hunaniaeth.

Dylech gael penderfyniad yr un diwrnod a dylai unrhyw daliad ymlaen llaw y cytunir arno gael ei dalu i’ch banc o fewn tri diwrnod gwaith. Os na allwch aros am dri diwrnod, mae’n bosibl ei gael ar yr un diwrnod.

Ad-dalu eich taliad ymlaen llaw o Credyd Cynhwysol

Coronafeirws

Os ydych yn derbyn taliad o’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth, efallai y gofynnir i chi ad-dalu’ch taliad ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol yn syth. Ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu unrhyw daliadau Credyd Cynhwysol gwirioneddol a gawsoch, dim ond y taliad ymlaen llaw.

Gallwch wneud eich ad-daliadau dros uchafswm o gyfnod o 24 mis a gall hyn fod am hyd at 25% o lwfans sylfaenol eich Credyd Cynhwysol.

  • Os ydych wedi gwneud cais trwy eich cyfrif ar-lein, bydd y symiau am y gwahanol gyfnodau ad-daliadau yn cael eu dangos i chi.
  • Os ydych wedi gwneud cais trwy eich anogwr gwaith neu ymgynghorydd llinell gymorth, byddant yn egluro faint fydd yn rhaid i chi ei ad-dalu bob mis.

Mae’r ad-daliad cyntaf yn cael ei dynnu o’ch taliad cyntaf.

Os gwrthodir eich taliad ymlaen llaw?

Efallai y gwrthodir eich taliad ymlaen llaw os ydych chi (neu’r ddau ohonoch os ydych chi’n hawlio fel cwpl):

  • heb gael eich hunaniaeth wedi wirio
  • gyda digon o arian i barhau tan eich taliad nesaf
  • yn byw gyda rhieni, perthnasau neu ffrindiau
  • gydag unrhyw enillion terfynol, taliadau diswyddo neu gynilion ar gael

Gallwch ofyn i’r penderfyniad gael ei ailystyried gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), ond nid oes gennych yr hawl i apelio.

Darganfyddwch sut i ofyn i’r DWP i ailystyried eu penderfyniad – Beth i’w wneud os ydych yn credu bod eich penderfyniad budd-dal yn anghywir.

Sgamiau Credyd Cynhwysol

Mae hawlwyr Credyd Cynhwysol yn cael eu targedu gan dwyllwyr yn cynnig benthyciadau cost isel neu grantiau gan y llywodraeth.

Efallai bydd rhywun wedi eich ffonio yn honni eu bod yn gweithio i’r Ganolfan Byd Gwaith, neu wedi cysylltu â chi trwy hysbysebion cyfryngau cymdeithasol. Mae gan nifer o’r twyllwyr wefannau sy’n eich argyhoeddi, gyda logos a thystebau gan y llywodraeth.

Efallai y byddant yn gofyn am eich manylion hunaniaeth a banc, yn cynnig gwneud cais Credyd Cynhwysol a gwneud cais am daliad ymlaen llaw ar eich rhan, gan gymryd rhywfaint o’r arian yma fel eu ffi.

Fodd bynnag, mae angen ad-dalu’r swm llawn o’r taliad ymlaen llaw allan o daliadau Credyd Cynhwysol y dyfodol, felly byddwch yn gorfod talu’r swm cyfan a fenthyciwyd yn ôl.

Ni ddylech ychwaith gael eich temtio gan y cynigion hyn os ydych chi eisoes yn hawlio unrhyw rai o’r budd-daliadau (fel credydau treth neu Fudd-dal Tai) sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol. Mae hyn oherwydd y bydd eich hen fudd-daliadau’n stopio a gallai’r arian a gewch ar Gredyd Cynhwysol fod yn llai nag ydych yn ei gael nawr.

Efallai y byddant yn cynnig benthyciad y llywodraeth i chi ac y gofynnir i chi roi eich manylion hunaniaeth a banc, efallai y bydd y twyllwr yn ceisio gwneud cais Credyd Cynhwysol heb yn wybod i chi, felly peidiwch â rhoi’r manylion hyn i unrhyw un oherwydd efallai na fydd gennych chi hawl i Gredyd Cynhwysol ac y gallai hyn gael ei ystyried i fod yn dwyll budd-daliadau.

Os ydych yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf ac eisiau help i wneud cais am daliad ymlaen llaw, bydd Gwasanaeth Help i Wneud Cais Cyngor ar Bopeth yn eich helpu i gael y taliad rydych ei angen am ddim.

Os cawsoch eich targedu, hyd yn oed os nad ydych wedi dioddef, gallwch ei hysbysu i Action Fraud ar 0300 123 2040, trwy ddefnyddio eu teclyn adrodd ar-lein, neu i wefan FCA Scam Smart.

Darllenwch ein blog ar dwyll Credyd Cynhwysol.

Poeni am eich rhent, morgais neu filiau eraill?

Os yw coronafeirws wedi effeithio ar eich incwm a’ch bod yn poeni am gadw i fyny â’ch rhent, morgais neu filiau eraill, mae help ar gael.

Ffynonellau eraill o help

Help gyda chostau tai

Efallai y gallech wneud cais am Daliad Tai Dewisol tymor byr gan eich cyngor.

Dewch o hyd i’ch cyngor lleol ar wefan GOV.UK.
Darganfyddwch fwy am y Taliadau Tai Dewisol ar wefan Turn2Us.

Sut i ddod o hyd i’ch cynllun lles lleol

Os ydych angen cymorth gyda biliau gwresogi, tanwydd neu fwyd neu os ydych yn wynebu taliad argyfyngus, gallwch weld os gall eich cynllun lles lleol helpu.

Yn Lloegr, rhedir y cynllun hwn gan eich cyngor lleol.

Mae pob gwlad arall yn y Deyrnas Unedig yn rhedeg eu cynlluniau eu hunain.

Os ydych chi’n byw yn Lloegr, gweler y map rhyngweithiol hwn ar wefan Cymdeithas y Plant i ddod o hyd i’ch cynllun cymorth lles lleol.
Os ydych yn byw yn yr Alban, darganfyddwch fwy am y ‘Scottish Welfare Fund ar wefan Llywodraeth yr Alban.
Os ydych yn byw yng Nghymru, darganfyddwch fwy am y Gronfa Gymorth Ddewisol ar wefan Llywodraeth Cymru.
Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, darganfyddwch fwy am gymorth ariannol ychwanegol ar wefan nidirectopens in new window.

Cael help i gyllidebu

Os ydych angen help gyda chyllidebu personol, holwch yn y Ganolfan Gwaith ac fe fyddant yn gallu dweud wrthych ble mae cymorth wyneb yn wyneb ar gael.

Fel arall, ewch i’n tudalen ar Sut i gyllidebu ar gyfer taliad budd-daliadau misol.

Ceisiwch gyngor dyledion rhad ac am ddim

Os ydych yn ei chael hi’n anodd talu dyledion sydd gennych yn barod, gofynnwch am gyngor gan elusen cyngor dyledion ar unwaith.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?