Blaendaliadau budd-dal a Benthyciadau Cyllidebu

Os ydych yn disgwyl am eich taliad budd-dal cyntaf a does gennych chi ddim neu fawr ddim o arian ar ôl, efallai y byddwch chi’n medru gwneud cais am daliad budd-dal neu flaendaliad Credyd Cynhwysol tymor byr. Mae’r dudalen hon yn rhoi mwy o eglurhad ichi am flaendaliadau yn ogystal â Benthyciadau Cyllidebu a mathau eraill o gymorth pan rydych eisoes yn hawlio budd-daliadau.

Sut i wneud cais am flaendaliad budd-dal tymor byr

Gallwch ofyn am flaendaliad budd-dal tymor byr os oes gennych anghenion ariannol ac un ai:

  • Eich bod wedi gwneud hawliad newydd am fudd-dal a’ch bod yn disgwyl am eich taliad cyntaf.
  • Bod eich amgylchiadau wedi newid sy’n golygu y bydd eich budd-dal yn cynyddu’n sylweddol ac ni allwch ddisgwyl tan y taliad nesaf.

Os cewch flaendaliad budd-dal byddwch fel arfer yn ei dalu’n ôl o’ch taliadau yn y dyfodol.

Gallwch wneud hawliad yn bersonol yn eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol. Neu gallwch ffonio’r llinell gymorth sy’n delio â’r budd-dal a hawliwch.

Sut i ymgeisio am Flaendaliadau Credyd Cynhwysol

Os ydych wedi gwneud hawliad am Gredyd Cynhwysol, efallai y bydd yn rhaid i chi ddisgwyl hyd at chwe wythnos cyn eich taliad cyntaf oherwydd telir Credyd Cynhwysol fis ar ei hôl hi.

Os na fydd gennych chi ddim neu fawr ddim o arian tan eich taliad cyntaf, gofynnwch i’ch hyfforddwr gwaith neu ffoniwch linell gymorth Credyd Cynhwysol am Flaendaliad Credyd Cynhwysol.

Bydd yn rhaid i chi dalu’r Blaendaliad Credyd Cynhwysol yn ôl o’r taliadau a gewch yn y dyfodol, cyn pen chwe mis fel arfer.

Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol

Ffôn: 0345 600 0723

Ffôn testun: 0345 600 0743

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus).

Sut i wneud cais am help gyda’ch rhent

Os ydych wedi hawlio Budd-dal Tai neu Ostyngiad yn y Dreth Gyngor a bod angen help arnoch i dalu’ch rhent neu’r Dreth Gyngor hyd nes y cewch eich taliadau cyntaf, efallai y gallech wneud cais am Daliad Tai Dewisol tymor byr gan eich cyngor.

Dewch o hyd i’ch cyngor lleol ar wefan GOV.UK.

Sut i wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu

Os ydych wedi bod yn cael rhai budd-daliadau ers 26 wythnos o leiaf efallai y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log i dalu am dreuliau hanfodol fel dillad, esgidiau neu ddodrefn i’ch cartref.

Mae’r budd-daliadau’n cynnwys:

  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm.
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm.
  • Cymhorthdal Incwm.

Holwch eich cynghorydd yn y Ganolfan Byd Gwaith am ffurflen gais.

Dysgwch ragor am Fenthyciadau Cyllidebu. (dolen i erthygl Benthyciadau Cyllidebu a Blaendaliadau Cyllidebu).

Sut i wneud cais am Flaendaliad Cyllidebu os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol

Os ydych wedi bod yn hawlio Credyd Cynhwysol ers chwe mis neu ragor efallai y byddwch yn medru hawlio Blaendaliad Cyllidebu i dalu am dreuliau hanfodol.

Ni allwch hawlio Blaendaliad Cyllidebu os ydych yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf - bydd yn rhaid ichi hawlio Blaendaliad Credyd Cynhwysol yn hytrach.

Rhaid ichi dalu’r arian yn ôl o daliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol ond ni chodir llog ar y benthyciad.

Holwch eich cynghorydd gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith sut i wneud cais.

Ffynonellau eraill o help

Sut i ddod o hyd i’ch cynllun lles lleol

Os oes arnoch angen cymorth gyda biliau gwresogi tanwydd neu fwyd neu os ydych yn wynebu taliad argyfyngus, gallwch holi’ch cynllun lles lleol i weld a allant eich helpu.

Yn Lloegr, rhedir y cynllun hwn gan eich cyngor lleol.

Mae pob gwlad arall yn y Deyrnas Unedig yn rhedeg eu cynlluniau eu hunain.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, dysgwch ragor am Gefnogaeth Ddewisol ar wefan nidirectopens in new window.

Sut i wneud cais am fenthyciad undeb credyd

Os oes raid ichi fenthyca arian, edrychwch a oes undeb credyd yn eich ardal. Maent yn arbenigo mewn cynnig benthyciadau ar gyfraddau isel, a helpu aelodau y mae angen cymorth ariannol arnynt.

Gall rhai undebau credyd gynnig benthyciadau i aelodau newydd ar unwaith heb orfod cynilo gyda nhw yn gyntaf.

Bydd yn rhaid ichi dalu cyfraddau llog uwch na’r rhai a gynigir i gynilwyr rheolaidd, ond fel arfer mae’r gyfradd hon yn llawer is na mathau eraill o gredyd costus, fel benthyciadau diwrnod cyflog neu fenthyciadau stepen drws.

Bydd yr undeb credyd yn dymuno sicrhau y gallwch fforddio i dalu’r benthyciad yn ôl ond byddant yn rhoi cymorth i chi reoli’r taliadau.

Dysgwch ragor yn ein canllaw Benthyca gan undeb credyd.

Cael help i gyllidebu

Os oes arnoch angen help i lunio cyllideb bersonol, holwch yn y Ganolfan Waith ac fe fyddant yn medru dweud wrthych ble mae cymorth wyneb yn wyneb ar gael.

Fel arall, ewch i’n tudalen ar Sut i gyllidebu ar gyfer taliad budd-daliadau misol.

Ceisiwch gyngor dyledion rhad ac am ddim

Os ydych yn ei chael hi’n anodd talu dyledion sydd gennych yn barod, gofynnwch am gyngor gan elusen cyngor dyledion ar unwaith.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?