Blaendaliadau budd-dal a Benthyciadau Cyllidebu

Os ydych yn disgwyl am eich taliad budd-dal cyntaf a does gennych chi ddim neu fawr ddim o arian ar ôl, efallai y byddwch chi’n medru gwneud cais am daliad budd-dal neu flaendaliad Credyd Cynhwysol tymor byr. Mae’r dudalen hon yn rhoi mwy o eglurhad ichi am flaendaliadau yn ogystal â Benthyciadau Cyllidebu a mathau eraill o gymorth pan rydych eisoes yn hawlio budd-daliadau.

Sut i ymgeisio am Flaendaliadau Credyd Cynhwysol

Awgrym Da

Bydd rhaid i chi ad-dalu’r blaendaliad ar gyfer eich taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol, felly peidiwch â gofyn am fwy nag y byddwch ei angen.

Gall gymryd hyd at bum wythnos i gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf oherwydd fe delir Credyd Cynhwysol yn fisol fel ôl-daliad.

Os byddwch yn brin o arian neu heb arian o gwbl tan eich taliad cyntaf, gallwch ofyn am flaendaliad gan eich hyfforddwr gwaith neu trwy ffonio llinell gymorth am ddim y Credyd Cynhwysol.

Gallwch ofyn am hyd at daliad mis llawn fel blaendaliad a bydd yn rhaid i chi ad-dalu hwn o’ch taliadau Credyd Cynhwysol o hyn ymlaen am hyd at 12 mis.

Gallwch hawlio hyd at y taliad disgwyliedig ar gyfer un mis ond gan y bydd yn rhaid i chi ad-dalu hwn, dylech ond hawlio cymaint ag sydd ei angen arnoch i ymdopi tan y taliad llawn cyntaf.

Os mai dim ond rhan o’r taliad fyddwch chi’n ei hawlio, ond eich bod yn canfod eich bod angen mwy o arian, gallwch wneud hawliad pellach ar gyfer gweddill eich taliad cyntaf.

I ofyn am flaendaliad, bydd angen i chi siarad gyda’ch hyfforddwr gwaith, neu ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol. Gellir gwneud hyn pan:

 • fyddwch chi’n hawlio Credyd Cynhwysol
 • tra byddwch yn aros am eich taliad cyntaf
 • wrth adrodd am newid yn eich amgylchiadau.

Fe ofynnir i chi esbonio pam eich bod angen y blaendaliad, i ddarparu eich manylion banc ac i gwblhau gwiriad hunaniaeth.

Dylech gael penderfyniad yr un diwrnod a dylai unrhyw flaendaliad y cytunir arno gael ei dalu i’ch banc o fewn pum niwrnod gwaith.

Ad-dalu’r blaendaliad

Os cytunir ar flaendaliad, bydd eich hyfforddwr gwaith neu gynghorydd llinell gymorth yn egluro faint fyddwch chi’n ei gael, faint fydd yn rhaid i chi ei ad-dalu bob mis a’r dyddiad pan wneir y taliad cyntaf.

Gellir ad-dalu dros gyfnod am hyd at 12 mis a gall hyn fod yn 40% o lwfans sylfaenol eich Credyd Cynhwysol.

Golyga hyn ei bod hi’n bwysig iawn eich bod yn ystyried sut y byddwch yn ei ad-dalu a sut y bydd ad-dalu o daliadau Credyd Cynhwysol o hyn ymlaen yn effeithio arnoch chi.

Yn fwy na dim, mae angen i chi gofio bod yr ad-daliadau’n dod allan o’ch lwfans sylfaenol, sydd i fod ar gyfer eich gwariant dydd i ddydd. Mae’r elfennau eraill y gallech eu cael ar gyfer ysgwyddo costau penodol fel costau tai neu blant.

Mae’n bwysig cofio hefyd, os ydych yn symud o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol, byddwch yn parhau i gael Budd-dal Tai am bythefnos.

Pam y gellir gwrthod rhoi blaendaliad i chi?

Gellid gwrthod ymlaen llaw os ydych chi (neu’r ddau ohonoch os ydych chi’n hawlio fel cwpl):

 • oes gennych chi ddigon o arian i barhau tan eich taliad nesaf
 • ydych chi’n byw gyda rhieni, perthnasau neu ffrindiau
 • oes gennych chi unrhyw enillion terfynol, taliadau dileu swydd neu gynilion hygyrch.

Gallwch ofyn am ailystyried penderfyniad, ond nid oes gennych chi hawl i apelio.

Twyll Credyd Cynhwysol

Mae hawlwyr budd-daliadau yn cael eu targedu gan dwyllwyr yn cynnig benthyciadau cost isel neu grantiau gan y llywodraeth.

Efallai bod rhywun wedi eich ffonio yn honni ei fod yn gweithio i’r Ganolfan Byd Gwaith, neu wedi cysylltu â chi trwy hysbysebion cyfryngau cymdeithasol. Mae gan nifer o’r twyllwyr wefannau sy’n eich argyhoeddi, gyda logos a thystebau gan y llywodraeth.

Efallai y byddant yn gofyn am eich manylion hunaniaeth a banc, yn cynnig gwneud hawliad Credyd Cynhwysol ac ymgeisio am flaendaliad ar eich rhan, gan gymryd rhywfaint o’r arian yma fel eu ffi.

Fodd bynnag, mae angen ad-dalu’r swm llawn o flaendaliadau allan o daliadau Credyd Cynhwysol, felly byddwch yn gorfod talu’r swm cyfan a fenthyciwyd yn ôl.

Ni ddylech ychwaith gael eich temtio gan y cynigion hyn os ydych chi eisoes yn hawlio unrhyw rai o’r budd-daliadau (fel credydau treth neu Fudd-dal Tai) sy’n cael eu hamnewid gan Gredyd Cynhwysol. Mae hyn oherwydd y bydd eich hen fudd-daliadau’n stopio a gallai’r arian a gewch ar Gredyd Cynhwysol fod yn llai nag ydych chi’n ei gael nawr.

Efallai y byddant yn cynnig benthyciad y llywodraeth i chi ac y gofynnir i chi roi eich manylion hunaniaeth a banc, efallai y bydd y twyllwr yn ceisio gwneud cais Credyd Cynhwysol heb yn wybod i chi, felly peidiwch â rhoi’r manylion hyn i unrhyw un oherwydd efallai na fydd gennych chi hawl i Gredyd Cynhwysol ac y gallai hyn gael ei ystyried i fod yn dwyll budd-daliadau.

Os ydych chi’n aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf ac eisiau help i ymgeisio am flaendaliad, bydd Gwasanaeth Hawlio Cyngor ar Bopeth yn eich helpu i gael y taliad rydych ei angen am ddim.

Os cawsoch eich targedu, hyd yn oed os nad ydych wedi dioddef, gallwch ei riportio i Action Fraud ar 0300 123 2040, trwy ddefnyddio eu teclyn adrodd ar-lein, neu i wefan FCA Scam Smart.

Darllenwch ein blog ar dwyll Credyd Cynhwysol.

Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol

Os ydych chi angen help gyda’ch hawliad, ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol am ddim ar:

Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344

8am - 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar wyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Mae galwadau am ddim.

Sut i wneud cais am flaendaliad budd-dal tymor byr

Gallwch ofyn am flaendaliad budd-dal tymor byr os oes gennych anghenion ariannol ac un ai:

 • eich bod wedi gwneud hawliad newydd am fudd-dal a’ch bod yn disgwyl am eich taliad cyntaf
 • bod eich amgylchiadau wedi newid sy’n golygu y bydd eich budd-dal yn cynyddu’n sylweddol ac ni allwch ddisgwyl tan y taliad nesaf.

Os cewch flaendaliad budd-dal byddwch fel arfer yn ei dalu’n ôl o’ch taliadau yn y dyfodol.

Gallwch wneud hawliad yn bersonol yn eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol. Neu gallwch ffonio’r llinell gymorth sy’n delio â’r budd-dal a hawliwch.

Erbyn hyn, ni allwch ymgeisio am flaendal Credyd Cynhwysol ar-lein oni bai eich bod wedi hawlio yn ystod y pum wythnos ddiwethaf, yn disgwyl am eich taliad cyntaf neu eisoes wedi cael cyfweliad yn eich Canolfan Waith.

Os buoch yn disgwyl yn hirach na phum wythnos am eich taliad cyntaf, bydd angen i chi ymgeisio drwy alw’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol ar 0800 024 1220 yng Nghymru neu 0800 144 8444 yn Lloegr.

Os ymgeisiwch am flaendal drwy siarad â’ch hyfforddwr gwaith neu ffonio’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi (a’ch partner os ydych yn hawlio ar y cyd):

 • egluro pam fod angen blaendal arnoch
 • gyflwyno manylion cyfrif banc ynglŷn â lle dylid talu’r blaendal
 • fod wedi cael gwiriad hunaniaeth yn y Ganolfan Waith.

Sut i wneud cais am help gyda’ch rhent

Os ydych wedi hawlio Budd-dal Tai neu Ostyngiad yn y Dreth Gyngor a bod angen help arnoch i dalu’ch rhent neu’r Dreth Gyngor hyd nes y cewch eich taliadau cyntaf, efallai y gallech wneud cais am Daliad Tai Dewisol tymor byr gan eich cyngor.

Dewch o hyd i’ch cyngor lleol ar wefan GOV.UK.

Sut i wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu

Os ydych wedi bod yn cael rhai budd-daliadau ers 26 wythnos o leiaf efallai y gallech wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log i dalu am dreuliau hanfodol fel dillad, esgidiau neu ddodrefn i’ch cartref.

Mae’r budd-daliadau’n cynnwys:

 • lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • cymhorthdal Incwm.

Holwch eich cynghorydd yn y Ganolfan Byd Gwaith am ffurflen gais.

Dysgwch ragor am Fenthyciadau Cyllidebu. (dolen i erthygl Benthyciadau Cyllidebu a Blaendaliadau Cyllidebu).

Sut i wneud cais am Flaendaliad Cyllidebu os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol

Os ydych wedi bod yn hawlio Credyd Cynhwysol ers chwe mis neu ragor efallai y byddwch yn medru hawlio Blaendaliad Cyllidebu i dalu am dreuliau hanfodol.

Ni allwch hawlio Blaendaliad Cyllidebu os ydych yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf - bydd yn rhaid ichi hawlio Blaendaliad Credyd Cynhwysol yn hytrach.

Rhaid ichi dalu’r arian yn ôl o daliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol ond ni chodir llog ar y benthyciad.

Holwch eich cynghorydd gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith sut i wneud cais.

Ffynonellau eraill o help

Sut i ddod o hyd i’ch cynllun lles lleol

Os oes arnoch angen cymorth gyda biliau gwresogi tanwydd neu fwyd neu os ydych yn wynebu taliad argyfyngus, gallwch holi’ch cynllun lles lleol i weld a allant eich helpu.

Yn Lloegr, rhedir y cynllun hwn gan eich cyngor lleol.

Mae pob gwlad arall yn y Deyrnas Unedig yn rhedeg eu cynlluniau eu hunain.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, dysgwch ragor am Gefnogaeth Ddewisol ar wefan nidirectopens in new window.

Sut i wneud cais am fenthyciad undeb credyd

Os oes raid ichi fenthyca arian, edrychwch a oes undeb credyd yn eich ardal. Maent yn arbenigo mewn cynnig benthyciadau ar gyfraddau isel, a helpu aelodau y mae angen cymorth ariannol arnynt.

Gall rhai undebau credyd gynnig benthyciadau i aelodau newydd ar unwaith heb orfod cynilo gyda nhw yn gyntaf.

Bydd yn rhaid ichi dalu cyfraddau llog uwch na’r rhai a gynigir i gynilwyr rheolaidd, ond fel arfer mae’r gyfradd hon yn llawer is na mathau eraill o gredyd costus, fel benthyciadau diwrnod cyflog neu fenthyciadau stepen drws.

Bydd yr undeb credyd yn dymuno sicrhau y gallwch fforddio i dalu’r benthyciad yn ôl ond byddant yn rhoi cymorth i chi reoli’r taliadau.

Dysgwch ragor yn ein canllaw Benthyca gan undeb credyd.

Cael help i gyllidebu

Os oes arnoch angen help i lunio cyllideb bersonol, holwch yn y Ganolfan Waith ac fe fyddant yn medru dweud wrthych ble mae cymorth wyneb yn wyneb ar gael.

Fel arall, ewch i’n tudalen ar Sut i gyllidebu ar gyfer taliad budd-daliadau misol.

Ceisiwch gyngor dyledion rhad ac am ddim

Os ydych yn ei chael hi’n anodd talu dyledion sydd gennych yn barod, gofynnwch am gyngor gan elusen cyngor dyledion ar unwaith.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?