Ble i brynu car newydd

Wrth brynu car newydd, mae gennych y dewis o naill ai ddefnyddio gwerthwyr ceir neu frocer ceir. Mae gan y ddau fanteision ac anfanteision gwahanol, felly dyma’r ffeithiau sydd arnoch angen eu gwybod cyn penderfynu pa lwybr i’w ddilyn.

Prynu car newydd gan werthwr ceir

Gwerthwyr ceir yw dewis cyntaf llawer o bobl wrth brynu car newydd, er nad ydyn nhw fel arfer yn cynnig y math o fargeinion sy’n bosibl trwy frocer ceir. Dyma’r rhesymau am eu poblogrwydd, ynghyd â rhai o’r anfanteision y bydd angen i chi eu hystyried.

Manteision prynu gan werthwr ceir

Wyddoch chi?

Car wedi ei gofrestru ymlaen llaw neu ‘bron yn newydd’ yw car newydd sbon am bris gostyngol, oherwydd mae eisoes wedi cael un perchennog – y gwerthwr ceir. Bydd gwerthwyr yn cofrestru ceir newydd yn eu henwau eu hunain er mwyn cael bonws gan y gweithgynhyrchwyr am daro targedau gwerthiant misol, yna byddant yn gwerthu’r ceir am brisiau is i symud stoc. Darllenwch ragor am geir bron yn newydd ar wefan Which? Car.

 • Mae eich hawliau defnyddiwr yn gryfach pan fyddwch yn prynu gan werthwr ceir.
 • Gwasanaeth cwsmeriaid wyneb yn wyneb.
 • Gallwch gyfnewid eich car presennol.
 • Gallwch roi prawf gyrru a gwirio’r car.
 • Gwerthwyr ceir sy’n gallu cynnig y dewis ehangaf o geir, a’ch union fanyleb.
 • Os oes gennych unrhyw broblemau gyda’ch car newydd, mae eich gwerthwr ceir yn debygol o fod yn lleol a bod ar gael i siarad â chi yn bersonol.

Anfanteision prynu gan werthwr ceir

 • Bydd raid i chi fargeinio i gael y fargen orau – darllenwch sut.
 • Efallai na fyddwch yn cael y fargen orau am gyfnewid eich car – fe gewch fwy trwy werthu eich car yn breifat.
 • Os byddwch yn prynu car sydd wedi ei gofrestru ymlaen llaw, rydych yn annhebygol o gael yswiriant “cyfnewid am gar newydd” gan eich yswiriwr os bydd eich car yn cael ei falu tu hwnt i’w drwsio yn ystod y flwyddyn gyntaf yn eich meddiant.

Prynu car newydd gan frocer

Awgrym da

Os byddwch yn prynu car sydd wedi ei gofrestru ymlaen llaw, gwnewch yn siŵr nad yw hyn wedi effeithio ar warant y gweithgynhyrchwr mewn unrhyw fodd.

Bydd gwerthwyr ceir yn honni y gallan nhw gynnig arbedion o hyd at £5,000 oddi ar bris llyfr car.

Mae hyn yn wir oherwydd y disgownt y mae gweithgynhyrchwyr yn ei roi iddyn nhw am werthu nifer benodol o geir ac oherwydd nad oes comisiwn i’r gwerthwr unigol.

Mae’r rhan fwyaf ar-lein, er bod gan rai safleoedd gwerthu hefyd. Mae broceriaid yn dueddol o gynnig ceir y maen nhw wedi eu cofrestru ymlaen llaw ar ôl eu derbyn gan y gweithgynhyrchwr, neu i ganfod ceir newydd gan werthwyr ceir.

Manteision prynu gan frocer

 • Gallwch arbed miloedd o bunnoedd.
 • Bydd gan y rhan fwyaf y modelau a’r dewisiadau y mae arnoch eu hangen.
 • Bydd eich car newydd yn cael ei yrru at eich drws.
 • Dim bargeinio oherwydd eich bod yn annhebygol o fedru taro bargen well felly fel arfer bydd yn rhaid ichi dalu’r pris a hysbysebir.

Anfanteision prynu gan frocer

 • Mae’r rhan fwyaf o froceriaid yn gweithredu ar-lein, felly fedrwch chi ddim mynd draw i gael gair os bydd problem gyda’ch car newydd.
 • Mae’n debyg na fyddwch yn medru cyfnewid eich hen gar fel rhan o’r fargen.
 • Efallai na fydd rhai broceriaid yn gallu cynnig dewis mor eang o geir ag y bydd gwerthwyr ceir, na’r rhestr lawn o ychwanegion dewisol.
 • Os byddwch yn prynu car wedi ei gofrestru ymlaen llaw, chi yw’r ail berchennog mewn gwirionedd, a all effeithio ar werth y car pan ddaw hi’n fater o’i werthu.
 • Ni all broceriaid gynnig y gwasanaeth wyneb yn wyneb y gall gwerthwr ceir.
 • Ni fedrwch roi prawf gyrru i’r car, felly byddai’n rhaid i chi fynd at brif werthwr y gwneuthuriad i fedru gwneud hyn.

Eich cam nesaf

Darllenwch pryd i brynu car newydd neu ail-law fel eich bod yn gwneud y mwyaf o gynigion tymhorol y gwerthwyr.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?