Lle fedra i gael cymorth a chyngor am fudd-daliadau?

Y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth

Gall Y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth roi cyngor cyfrinachol, diduedd ac annibynnol am ddim ichi ar fudd-daliadau.

Y cyngor a gynigir

Yn ogystal â chyngor ar fudd-daliadau, gallant eich helpu i ddatrys problemau gyda dyled, tai a llawer mwy o broblemau.

Y gwasanaethau a ddarperir

 • Wyneb yn wyneb
 • Llinell gymorth
 • Ar-lein
 • E-bost (mewn rhai achosion)
 • Ymweliadau cartref

Yn addas ar gyfer

Pawb.

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth

Chwiliwch am eich canolfan leol i drefnu apwyntiad neu i weld rhestr o rifau ffôn.

Sut i gael mynediad at fanc bwyd

Os ydych yn wynebu argyfwng ac nid oes gennych arian i dalu am fwyd, efallai y gallech ddefnyddio banc bwyd.

Fel arfer ni allwch fynd yn uniongyrchol at fanc bwyd. Bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gofyn i chi gael taleb atgyfeirio gan sefydliad yn eich cymuned cyn i chi allu eu defnyddio.

Dyma rai o’r llefydd ble gallwch gael taleb banc bwyd:

 • Cyngor ar Bopeth
 • Eich cyngor lleol
 • Meddyg teulu neu ymwelydd iechyd
 • Gweithiwr cymorth
 • Gweithiwr cymdeithasol
 • Canolfan Blant
 • Heddlu

Os credwch fod angen i chi ddefnyddio banc bwyd, dilynwch y camau canlynol:

 1. Os oes gennych chi fynediad at y rhyngrwyd, chwiliwch ar-lein am fanciau bwyd yn eich ardal leol. Byddwch yn medru gweld lleoliad pob un a gyda pha sefydliadau cymunedol y mae’r banciau bwyd yn cydweithio â nhw a fydd yn gallu trefnu’r daleb ar eich cyfer.
 2. Os nad oes gennych chi fynediad at y rhyngrwyd, bydd angen i chi fynd at sefydliad atgyfeirio a fydd yn rhoi cymorth i chi ddod o hyd i’r banc bwyd agosaf a rhoi taleb i chi.
 3. Wedi i chi gyrraedd y sefydliad atgyfeirio, byddant yn gofyn am ychydig o wybodaeth syml gennych er mwyn canfod eich anghenion a gwirio a ydych yn ddilys i gael taleb.
 4. Os byddwch yn ddilys, fe gewch daleb gan y sefydliad atgyfeirio i’w defnyddio yn y banc bwyd i chi ei chyfnewid am fwyd.
 5. Os bydd angen i ddefnyddio banc bwyd eto, bydd angen i chi gael atgyfeiriad arall.

Pethau i’w hystyried os bydd angen taleb banc bwyd gennych

Os credwch y byddwch yn fyr o fwyd erbyn diwedd yr wythnos yna mae’n bwysig i chi gynllunio ymlaen llaw. Nid yw’r rhan fwyaf o fanciau bwyd ar agor dros y penwythnos, felly ceisiwch gael atgyfeiriad cyn i’r penwythnos ddechrau.

Nid yw pob un sefydliad atgyfeirio, fel Cyngor ar Bopeth er enghraifft, ar agor bob diwrnod, felly cofiwch wirio yn gyntaf cyn teithio yno.

Wedi i chi gael eich taleb ond nid oes modd i chi deithio, efallai y gallai’ch banc bwyd ddanfon y bwyd atoch. Dylech gysylltu â nhw’n uniongyrchol i gael gwybod hynny.

Mae rhai banciau bwyd yn cyfyngu ar y nifer o weithiau y cewch fynd atynt. Os gwelwch eich bod yn dibynnu’n ormodol arnynt, byddant yn medru eich cyfeirio at rywle arall am gymorth.

Dod o hyd i fanc bwyd

Dewch o hyd i fanc bwyd annibynnol yn lleol ar wefan Food Aid Network.
Gallwch ddod o hyd i’ch banc bwyd Ymddiriedolaeth Trussell ar wefan Ymddiriedolaeth Trussell.

Dod o hyd i sefydliad atgyfeirio

Dewch o hyd i fanylion cyswllt eich cyngor lleol ar wefan Gov.uk.

Canolfannau’r Gyfraith

Mae Canolfannau’r Gyfraith yn darparu cyngor cyfreithiol a chynrychiolaeth am ddim i bobl dan anfantais.

Y cyngor a gynigir

Yn ogystal â chyngor ar fudd-daliadau a hawliau lles, mae Canolfannau’r Gyfraith yn cynnig cyngor cyfreithiol ar faterion yn cynnwys cyflogaeth a thai.

Y gwasanaethau a ddarperir

 • Wyneb yn wyneb
 • Ffôn (mewn rhai ardaloedd)

Yn addas ar gyfer

Pawb.

Cysylltwch â’ch Canolfan y Gyfraith leol

Cynghorwyr budd-daliadau Macmillan ar gyfer pobl a effeithir gan ganser

Gall cynghorydd budd-daliadau Macmillan eich helpu i gyfrifo pa gymorth ariannol mae gennych hawl iddo.

Y cyngor a gynigir

Maent yn cynnig cyngor arbenigol i helpu i leddfu pryderon ariannol, gan gynnwys gwybodaeth ar fudd-daliadau, credydau treth, grantiau a benthyciadau.

Y gwasanaethau a ddarperir

 • Wyneb yn wyneb
 • Ymweliadau cartref
 • Ffôn

Yn addas ar gyfer

Unrhyw un a effeithir gan ganser.

Canfyddwch gynghorydd budd-daliadau Macmillan

Canfyddwch gynghorydd budd-daliadau Macmillan yn agos i chi

Cyngor budd-daliadau Age UK ar gyfer pobl hŷn

Mae rhai canghennau lleol Age UK yn cynnig gwasanaeth cyngor cyfrinachol am ddim ar fudd-daliadau.

Y cyngor a gynigir

Cymorth ymarferol i wneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Y gwasanaethau a ddarperir

 • Wyneb yn wyneb
 • Ymweliadau cartref
 • Ffôn
 • Cymorth ilenwiffurflenni hawlio

Yn addas ar gyfer

Unrhyw un sydd dros oedran pensiwn y wladwriaeth ac yn byw yn yr ardal a gwmpasir gan y gangen leol.

Cysylltwch ag Age UK

Ffoniwch Linell Gymorth Age UK: 0800 169 6565 (8am-7pm, 365 o ddiwrnodau’r flwyddyn)

Ewch at wefan Age UK

Neu rhowch ‘Age UK’ ac enw’ch ardal leol mewn chwilotwr.

Llinell Gymorth Gingerbread i Rieni Sengl

Mae Gingerbread yn cynnig cyngor a chymorth ymarferol i rieni sengl, yn cynnwys cyngor ar fudd-daliadau a chredydau treth.

Ffôn: 0808 802 0925 (dydd Llun: 10am i 6pm, dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener: 10am i 4pm, dydd Mercher: 10am-1pm a 5pm-7pm).

Gogledd Iwerddon: ewch at wefan Parenting NI. Ffôn: 0808 8010 722 (dydd Llun, Mawrth, Mercher, Lau: 9:30am i 3:30pm, dydd Gwener: 10am i 4pm, dydd Mercher: 9:30am i 12:30 pm).

Cymorth a chyngor arall am ddim

Cyngor ar ddyledion

Os ydych yn poeni am gadw i fyny ag ad-daliadau dyled mae llawer o gymorth a chyngor cyfrinachol ar gael am ddim. Darganfyddwch ragor trwy ddilyn y ddolen isod.

Ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion

Cyngor ar dai

Os oes gennych ôl-ddyledion rhent neu forgais neu os ydych yn poeni am golli’ch cartref, mae Shelter yn cynnig cyngor cyfrinachol ar amrediad o broblemau ynghylch tai.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?