Lle fedra i gael cymorth a chyngor am fudd-daliadau?

Y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth

Gall Y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth roi cyngor cyfrinachol, diduedd ac annibynnol am ddim ichi ar fudd-daliadau.

A oes gennych chi gwestiwn?

Bydd ein cynghorwyr yn rhoi’r arweiniad cywir i chi.

Dechreuwch wesgwrs ar-lein neu ffoniwch ni ar 0800 138 0555

Y cyngor a gynigir

Yn ogystal â chyngor ar fudd-daliadau, gallant eich helpu i ddatrys problemau gyda dyled, tai a llawer mwy o broblemau.

Y gwasanaethau a ddarperir

 • Wyneb yn wyneb
 • Llinell gymorth
 • Ar-lein
 • E-bost (mewn rhai achosion)
 • Ymweliadau cartref

Yn addas ar gyfer

Pawb.

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth

Chwiliwch am eich canolfan leol i drefnu apwyntiad neu i weld rhestr o rifau ffôn.

Canolfannau’r Gyfraith

Mae Canolfannau’r Gyfraith yn darparu cyngor cyfreithiol a chynrychiolaeth am ddim i bobl dan anfantais.

Y cyngor a gynigir

Yn ogystal â chyngor ar fudd-daliadau a hawliau lles, mae Canolfannau’r Gyfraith yn cynnig cyngor cyfreithiol ar faterion yn cynnwys cyflogaeth a thai.

Y gwasanaethau a ddarperir

 • Wyneb yn wyneb
 • Ffôn (mewn rhai ardaloedd)

Yn addas ar gyfer

Pawb.

Cysylltwch â’ch Canolfan y Gyfraith leol

Cynghorwyr budd-daliadau Macmillan ar gyfer pobl a effeithir gan ganser

Gall cynghorydd budd-daliadau Macmillan eich helpu i gyfrifo pa gymorth ariannol mae gennych hawl iddo.

Y cyngor a gynigir

Maent yn cynnig cyngor arbenigol i helpu i leddfu pryderon ariannol, gan gynnwys gwybodaeth ar fudd-daliadau, credydau treth, grantiau a benthyciadau.

Y gwasanaethau a ddarperir

 • Wyneb yn wyneb
 • Ymweliadau cartref
 • Ffôn

Yn addas ar gyfer

Unrhyw un a effeithir gan ganser.

Canfyddwch gynghorydd budd-daliadau Macmillan

Canfyddwch gynghorydd budd-daliadau Macmillan yn agos i chi

Cyngor budd-daliadau Age UK ar gyfer pobl hŷn

Mae rhai canghennau lleol Age UK yn cynnig gwasanaeth cyngor cyfrinachol am ddim ar fudd-daliadau.

Y cyngor a gynigir

Cymorth ymarferol i wneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt.

Y gwasanaethau a ddarperir

 • Wyneb yn wyneb
 • Ymweliadau cartref
 • Ffôn
 • Cymorth ilenwiffurflenni hawlio

Yn addas ar gyfer

Unrhyw un sydd dros oedran pensiwn y wladwriaeth ac yn byw yn yr ardal a gwmpasir gan y gangen leol.

Cysylltwch ag Age UK

Ffoniwch Linell Gymorth Age UK: 0800 169 6565 (8am-7pm, 365 o ddiwrnodau’r flwyddyn)

Ewch at wefan Age UK

Neu rhowch ‘Age UK’ ac enw’ch ardal leol mewn chwilotwr.

Llinell Gymorth Gingerbread i Rieni Sengl

Mae Gingerbread yn cynnig cyngor a chymorth ymarferol i rieni sengl, yn cynnwys cyngor ar fudd-daliadau a chredydau treth.

Ffôn: 0808 802 0925 (dydd Llun: 10am i 6pm, dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener: 10am i 4pm, dydd Mercher: 10am-1pm a 5pm-7pm)

Cymorth a chyngor arall am ddim

Cyngor ar ddyledion

Os ydych yn poeni am gadw i fyny ag ad-daliadau dyled mae llawer o gymorth a chyngor cyfrinachol ar gael am ddim. Darganfyddwch ragor trwy ddilyn y ddolen isod.

Ble i gael cyngor am ddim ar ddyledion

Cyngor ar dai

Os oes gennych ôl-ddyledion rhent neu forgais neu os ydych yn poeni am golli’ch cartref, mae Shelter yn cynnig cyngor cyfrinachol ar amrediad o broblemau ynghylch tai.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?