Blwydd-daliadau sefydlog neu gynyddol

Os byddwch yn prynu blwydd-dal i ddarparu incwm oes sylfaenol i’ch hun ar ôl ymddeol, un o’r dewisiadau allweddol y mae’n rhaid i chi eu gwneud yw dewis un sy’n darparu incwm ymddeoliad sefydlog neu un sy’n cynyddu bob blwyddyn. (Nid yw’r dewis hwn yn berthnasol i flwydd-daliadau cysylltiedig â buddsoddiad.)

Incwm sefydlog

Byddwch yn derbyn mwy i gychwyn o incwm ar ôl ymddeol sefydlog na gydag un cynyddol, ond bydd ei bŵer prynu yn gostwng dros amser.

Mae incwm sefydlog ar ôl ymddeol (a elwir yn flwydd-dal lefel weithiau) yn golygu y byddwch yn derbyn yr un taliadau pensiwn flwyddyn ar ôl blwyddyn am weddill eich oes. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu prynu llai gyda’ch incwm dros amser wrth i brisiau pethau fel bwyd ac ynni gynyddu. Fodd bynnag, mae incwm ar ôl ymddeol sefydlog yn dechrau’n uwch yn gyffredinol nag incwm ar ôl ymddeol cynyddol a brynwyd gyda chronfa pensiwn o’r un maint.

Incwm cynyddol

Er mwyn helpu i ddiogelu eich incwm rhag prisiau sy’n cynyddu, gallwch ddewis incwm cynyddol ar ôl ymddeol. Gelwir hyn weithiau yn flwydd-dal sy’n cynyddu.

Gydag incwm cynyddol mae gennych ddau ddewis, sef:

  • Incwm sy’n codi pob blwyddyn ar gyfradd sefydlog – fel arfer 3% neu 5%
  • Incwm sy’n cael ei addasu pob blwyddyn yn unol â chwyddiant – indecs gyswllt

Gydag indecs gyswllt, os yw prisiau yn gostwng yna bydd eich incwm ymddeol hefyd yn gostwng, ond, yn gyffredinol, os yw’ch incwm yn codi neu’n gostwng, bydd ei bŵer prynu yn aros yr un fath. Fodd bynnag, bydd rhai darparwyr ond yn caniatáu i’ch incwm gynyddu o swm penodol, hyd yn oed os bydd chwyddiant yn uwch.

Pa un sydd werth mwy i chi?

Dyma ambell awgrym:

  • Gydag incwm ar ôl ymddeol cynyddol, bydd eich incwm cychwynnol yn llawer is nag y byddech yn ei dderbyn o incwm ar ôl ymddeol sefydlog os byddwch yn dewis cyfradd cynnydd blynyddol uchel
  • Er y gallai incwm sefydlog ymddangos i fod yn ddeniadol am ei fod yn talu mwy i gychwyn, gyda’r rhan fwyaf o bobl yn byw ar eu hincwm ymddeoliad am 20 mlynedd o leiaf ac yn ystod y 10 mlynedd diwethaf achosodd chwyddiant i brisiau godi 3-4% y flwyddyn ar gyfartaledd.

Bydd penderfynu ar pa ddewis sydd orau i chi yn ddibynnol ar nifer o bethau, yn cynnwys a oes gennych ffynonellau incwm eraill, a pha mor hir ydych chi’n disgwyl y byddwch fyw. Gallwch ddefnyddio ein tablau cymharu blwydd-dal i gyflwyno eich swm cronfa bensiwn a chymharu effaith y gwahanol ddewisiadau ochr yn ochr.

Opsiynau blwydd-dal eraill i benderfynu arnynt

Yn ogystal â dewis rhwng blwydd-dal sefydlog neu gynyddol, bydd angen i chi benderfynu a ydych eisiau iddo ddarparu incwm i chi yn unig neu i rywun arall hefyd wedi i chi farw (blwydd-dal sengl neu ar y cyd). Gallwch hefyd ddewis nodweddion ychwanegol fydd yn gwarantu taliadau ar gyfer cyfnod sefydlog os byddwch yn marw yn gynt na’r disgwyl neu’n gwarantu y byddwch o leiaf yn cael yr hyn a daloch i mewn yn ôl. Gweler ein canllawiau isod er mwyn canfod mwy.

Os oes gennych chi gyflwr meddygol neu ffordd o fyw gwael, efallai y byddwch yn gymwys i gael incwm uwch, a elwir yn flwydd-dal uwch. Os ydych chi’n meddwl bod hyn yn berthnasol i chi, gweler ein canllaw Incwm ymddeol uwch i bobl gydag iechyd gwael.

Cymharu cyfraddau blwydd-daliadau oes

I gymharu faint o incwm ymddeol allech chi gael o flwydd-dal sefydlog neu gynyddol, defnyddiwch ein tablau cymharu isod. Maent yn egluro’r dewisiadau eraill sydd angen i chi eu gwneud hefyd ynglŷn ag incwm blwydd-dal a sut i benderfynu pa un fyddai’n addas ar eich cyfer chi.

Defnyddiwch ein tablau cymharu blwydd-dal

Ceisiwch gyngor cyn cymryd blwydd-dal

Unwaith y cymerwch chi flwydd-dal ni allwch newid eich meddwl – a dyma un allan o nifer o opsiynau sydd gennych wrth gymryd eich pensiwn. Felly mae’n bwysig gwneud yn siŵr mai hwn yw’r dewis iawn i chi.

I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod lle i gael cymorth a chyngor, yn cynnwys canllaw yn rhad ac am ddim ac a gefnogir gan y llywodraeth o Pension Wise, gweler ein canllawiau isod.

Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn

Pryd a ble i gael cymorth a chyngor ar bensiynau

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?