Blwydd-daliadau cyfnod sefydlog

Gyda blwydd-dal tymor penodol rydych yn defnyddio rhan o’ch cronfa bensiwn i brynu incwm ymddeol am nifer gosodedig o flynyddoedd. Mewn cyferbyniad â hynny, mae blwydd-dal oes yn talu incwm ymddeol i chi am weddill eich bywyd.

Sut mae blwydd-daliadau tymor penodol yn gweithio?

Mae blwydd-dal tymor penodol yn darparu incwm ar ôl ymddeol rheolaidd am nifer o flynyddoedd – yn aml bump i ddeg – yn ogystal â ‘swm aeddfedrwydd’ ar ddiwedd y cyfnod penodol. Gallwch ddefnyddio’r swm aeddfedrwydd i fuddsoddi mewn cynnyrch incwm ar ôl ymddeol arall megis blwydd-dal tymor penodol arall neu flwydd-dal oes neu gallwch gymryd arian allan o’ch pensiwn. Nid oes rhaid i chi brynu blwydd-dal i greu incwm o’ch pensiwn.

Wrth brynu blwydd-dal tymor penodol, rydych yn dewis:

  • Tymor y blwydd-dal, a fydd fel arfer rhwng tair ac ugain mlynedd.
  • Opsiynau’r blwydd-dal, fel unigol neu ar y cyd, incwm sefydlog a chynyddol – fwy neu lai yn yr un fath â’r hyn sy’n berthnasol wrth brynu blwydd-dal oes. Gweler ein canllaw ar Defnyddio’ch cronfa bensiwn i brynu blwydd-dal oes.
  • Os ydych am i’r blwydd-dal roi incwm gwarantedig neu incwm cysylltiedig â buddsoddiad.

Gyda blwydd-dal tymor sefydlog sy’n rhoi incwm gwarantedig, gallwch hefyd ddewis lefel yr incwm a’r swm aeddfedrwydd y bydd angen i chi ei fuddsoddi ar ddiwedd y tymor. Yr uchaf fydd yr incwm yr ydych yn ei ddewis, yr isaf fydd y swm aeddfedrwydd.

A yw blwydd-dal tymor penodol yn addas ar eich cyfer chi?

Mae’r adran hon yn amlinellu risgiau posibl a buddion blwydd-daliadau cyfnod penodol. Fodd bynnag, mae’r rheolau ynghylch sut y gallwch gymryd eich pensiwn wedi newid – gweler yr adran nesaf. Ceisiwch gyngor cyn penderfynu sut i gymryd eich pensiwn.

Mae blwydd-daliadau tymor penodol wedi dod yn fwy poblogaidd wrth i incwm o flwydd-daliadau oes mwy traddodiadol ddisgyn.

Maent yn hyblyg iawn ond mae risgiau ynghlwm â nhw. Y risg pennaf yw y gallai newidiadau yn amodau’r farchnad olygu na fydd y swm aeddfedrwydd y byddwch yn ei gael ar ddiwedd y tymor penodol yn ddigon i roi’r incwm ymddeol yr ydych ei angen i chi. Gallai hyn fod oherwydd bod cyfraddau blwydd-daliadau wedi disgyn yn ystod y tymor penodol.

Fodd bynnag, mae’n bosibl hefyd y gallai’r incwm ar ôl ymddeol y gallech ei brynu ar ddiwedd y cyfnod sefydlog fod yn uwch, efallai oherwydd bod cyfraddau blwydd-daliadau wedi gwella, neu o ganlyniad i ddirywiad yn eich iechyd a fydd yn golygu y byddwch yn gymwys i gael blwydd-dal mwy.

Prif fantais blwydd-dal tymor penodol yw y bydd yn caniatáu i chi gadw’ch opsiynau ar agor – byddwch yn osgoi bod yn gaeth i flwydd-dâl oes o’r cychwyn cyntaf. Pan ddaw’r tymor i ben, gallwch siopa o gwmpas am ba bynnag fath o gynnyrch pensiwn a nodweddion sy’n addas ar gyfer eich amgylchiadau ar y pryd.

Ceisiwch gyngor cyn cymryd blwydd-dal

Golyga rheolau newydd a gyflwynwyd yn Ebrill 2015 y bydd gennych ryddid llwyr ynglŷn â beth gewch chi ei wneud gyda’ch cronfeydd pensiwn wedi i chi gyrraedd 55 oed. Gallwch gymryd arian o’ch pensiwn, ei adael ble mae neu ddefnyddio rhywfaint neu’r cyfan ohono i brynu blwydd-dal.

I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod lle i gael cymorth a chyngor, yn cynnwys canllaw yn rhad ac am ddim ac a gefnogir gan y llywodraeth o Pension Wise, gweler ein canllawiau isod neu canfyddwch ragor am eich opsiynau gyda’n hofferyn ar opsiynau incwm Ymddeoliad. >

Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn

Pryd a ble i gael cymorth a chyngor ar bensiynau

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?