Blwydd-daliadau sengl neu ar y cyd

Mae blwydd-dal yn talu incwm ymddeol rheolaidd – fel arfer am oes. Os ydych chi’n prynu blwydd-dal oes gyda’ch cronfa bensiwn, penderfyniad allweddol fydd rhaid i chi wneud yw os ydych chi eisiau’ch incwm i chi’ch hun neu un a fyddai’n dal i dalu i rywun arall wedi i chi farw.

Blwydd-dal sengl

Gyda blwydd-dal sengl byddwch yn derbyn incwm nes i chi farw – wedi hynny mae’r taliadau yn stopio. Felly gallai fod yn addas os nad oes gennych ddibynyddion ariannol, neu os yw eich partner wedi trefnu ei bensiwn ei hun, neu os yw ei ddisgwyliad oes yn fyrrach na chi.

Yr unig adeg pan fyddai incwm yn parhau wedi i chi farw gyda blwydd-dal sengl yw pe byddech hefyd yn dewis cael ‘cyfnod gwarant’, sy’n golygu bod y blwydd-dal yn dal i dalu am nifer penodol o flynyddoedd wedi i chi ei gymryd.

Darllenwch am gyfnodau gwarant yn ein canllaw Diogelu eich incwm ymddeol.

Blwydd-dal oes ar y cyd

Mae blwydd-dal oes ar y cyd yn cynnig incwm am oes i chi. Yna mae’n trosglwyddo i’ch cymar, partner neu unrhyw fuddiolwr arall pan fyddwch chi’n marw ac yn talu incwm rheolaidd iddo/iddi am weddill ei fywyd/bywyd. Neu gellir ei ddefnyddio i dalu incwm i’ch plentyn dibynnol, hyd nes i’ch plentyn gyrraedd 23 oed fel arfer.

Gallai’r blwydd-dal oes ar y cyd fod yn arbennig o addas os nad oes gan eich priod neu bartner ei drefniadau pensiwn ei hun, neu os na fydd ei daliadau pensiwn yn ddigonol i ddiwallu ei anghenion ariannol.

Pan fyddwch yn marw, bydd yr incwm a delir i’r sawl yr ydych wedi ei ddewis yn gyfran o’r incwm roeddech yn ei dderbyn yn uniongyrchol cyn i chi farw. Mae’n rhaid i chi ddewis y gyfran wrth brynu eich blwydd-dal. Er enghraifft, gallai fod yn 100%, yn ddwy ran o dair neu’n hanner eich incwm ar ôl ymddeol ar adeg eich marwolaeth. Po fwyaf y gyfran y byddwch yn ei dewis, yr isaf fydd eich incwm ymddeol – mae’r rhan fwyaf o bobl yn dewis hanner.

Pethau i fod yn ymwybodol ohonynt

Peidiwch ag anghofio cynllunio ar gyfer eich priod, eich partner neu’ch dibynyddion eraill os byddant yn dibynnu arnoch chi am incwm.

Mae’n bwysig dewis y math cywir o incwm i chi eich hun ac unrhyw ddibynyddion. Dyma rai pethau i’w hystyried cyn i chi benderfynu:

  • Bydd blwydd-dal oes ar y cyd yn cynnig incwm is na blwydd-dal sengl fel rheol, gan y bydd yr yswiriwr yn disgwyl gwneud taliadau am gyfnod hirach.
  • Efallai na fydd rhai darparwyr yn cytuno i drefnu incwm ymddeol ar gyfer priod neu bartner os bydd dros 10 mlynedd yn iau na chi.
  • Mae’r lefelau incwm oes ar y cyd mwyaf cyffredin yn darparu hanner, dau draean neu 100% i ddibynnydd neu fuddiolwr arall wedi i chi farw. Bydd dewis un o’r lefelau hyn yn rhoi’r detholiad ehangaf o ddarparwyr i chi ddewis o’u plith – fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf yn dewis hanner.
Dan reolau pensiwn newydd nid oes unrhyw gyfyngiadau ar pwy allwch chi ddewis i dderbyn incwm blwydd-dal bywyd ar y cyd wedi i chi farw. Ond gwiriwch gyda’ch darparwr gan y gallent gyfyngu ar pwy allwch chi ddewis.

Opsiynau blwydd-dal eraill i benderfynu arnynt

Yn ogystal â dewis rhwng blwydd-dal sengl neu oes ar y cyd, bydd angen i chi benderfynu a ydych eisiau i’ch incwm chi (a’ch buddiolwr enwebedig) fod yn sefydlog am oes neu i gynyddu– ac/neu ostwng – gydag amser.

Gweler ein canllaw Incwm blwydd-dal sefydlog neu gynyddol.

Mae yna hefyd nodweddion ychwanegol y gallwch eu dewis, naill ai i warantu taliadau blwydd-dal am gyfnod penodol o’r cyfnod pan fydd eich blwydd-dal yn cychwyn, hyd yn oed os byddwch yn marw, neu i warantu bod eich ystâd yn cael o leiaf yr hyn rydych yn ei roi i mewn i flwydd-dal yn ôl os byddwch yn marw cyn i werth eich cronfa bensiwn a ddefnyddiwyd i brynu’r cyfan wedi cael ei dalu allan.

Gweler ein canllaw Diogelu eich incwm ar ôl ymddeol.

Os oes gennych chi gyflwr meddygol neu ffordd o fyw gwael, efallai y byddwch yn gymwys i gael incwm uwch, a elwir yn flwydd-dal uwch. Os ydych chi’n meddwl bod hyn yn berthnasol i chi, gweler ein canllaw Incwm ymddeol uwch i bobl gydag iechyd gwael.

Cymharu cyfraddau blwydd-daliadau oes

I gymharu faint o incwm ymddeol allech chi gael o flwydd-dal sengl neu oes y ar y cyd, defnyddiwch ein tablau cymharu isod. Maent yn egluro’r dewisiadau eraill sydd angen i chi eu gwneud hefyd ynglŷn â’ch incwm blwydd-dal a sut i benderfynu pa un fyddai’n addas ar eich cyfer chi.

Defnyddiwch ein tablau cymharu blwydd-dal

Ceisiwch gyngor cyn cymryd blwydd-dal

Unwaith y cymerwch chi flwydd-dal ni allwch newid eich meddwl – a dyma un allan o nifer o opsiynau sydd gennych wrth gymryd eich pensiwn. Felly mae’n bwysig gwneud yn siŵr mai hwn yw’r dewis iawn i chi.

I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod lle i gael cymorth a chyngor, yn cynnwys canllaw yn rhad ac am ddim ac a gefnogir gan y llywodraeth o Pension Wise, gweler ein canllawiau isod.

Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn

Ymddeoliad – pam ddylech chi gael cyngor?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?