Blwydd-daliadau sengl neu ar y cyd

Mae blwydd-dal yn talu incwm ymddeol rheolaidd – fel arfer am oes. Os penderfynwch chi brynu blwydd-dal oes gyda’ch cronfa bensiwn, penderfyniad allweddol fydd rhaid i chi ei wneud fydd a ydych chi eisiau incwm i chi’ch hun neu un a fyddai’n parhau i dalu i rywun arall wedi i chi farw.

Blwydd-dal sengl

Gyda blwydd-dal sengl byddwch yn derbyn incwm nes i chi farw – wedi hynny mae’r taliadau yn stopio. Felly gallai fod yn addas os nad oes gennych ddibynyddion ariannol, neu os yw eich partner wedi trefnu ei bensiwn ei hun, neu os yw ei ddisgwyliad oes yn fyrrach na chi.

Yr unig adeg pan fyddai incwm yn parhau wedi i chi farw gyda blwydd-dal sengl yw pe byddech hefyd yn dewis cael ‘cyfnod gwarant’.

Darllenwch am gyfnodau gwarant yn ein canllaw Diogelu eich incwm ymddeol.

Blwydd-dal oes ar y cyd

Mae blwydd-dal oes ar y cyd yn cynnig incwm am oes i chi. Yna mae’n trosglwyddo i’ch cymar, partner neu unrhyw fuddiolwr arall pan fyddwch chi’n marw ac yn talu incwm rheolaidd iddo/iddi am weddill ei fywyd/bywyd. Neu gellir ei ddefnyddio i dalu incwm i’ch plentyn dibynnol, hyd nes i’ch plentyn gyrraedd 23 oed fel arfer.

Gallai’r blwydd-dal oes ar y cyd fod yn arbennig o addas os nad oes gan eich priod neu bartner ei drefniadau pensiwn ei hun, neu os na fydd ei daliadau pensiwn yn ddigonol i ddiwallu ei anghenion ariannol.

Pan fyddwch yn marw, bydd yr incwm a delir i’r sawl yr ydych wedi ei ddewis yn gyfran o’r incwm roeddech yn ei dderbyn yn uniongyrchol cyn i chi farw. Chi sy’n penderfynu ar y gyfran a delir pan brynir y blwydd-dal.

Er enghraifft, gallai fod yn 100%, yn ddwy ran o dair neu’n hanner eich incwm ar ôl ymddeol ar adeg eich marwolaeth. Po fwyaf y gyfran y byddwch yn ei dewis, yr isaf fydd eich incwm ymddeol.

Opsiynau blwydd-dal eraill i benderfynu arnynt

Yn ogystal â dewis rhwng blwydd-dal sengl neu oes ar y cyd, bydd angen i chi benderfynu a ydych eisiau i’ch incwm chi (a’ch buddiolwr enwebedig) fod yn sefydlog am oes neu i gynyddu.

Gweler ein canllaw Incwm blwydd-dal sefydlog neu gynyddol.

Mae yna nodweddion ychwanegol y gallwch eu dewis hefyd, fel gwarantu bod eich incwm yn parhau am gyfnod penodol wedi i chi farw.

Gweler ein canllaw Diogelu eich incwm ar ôl ymddeol.

Os oes gennych chi gyflwr meddygol neu ffordd o fyw gwael, efallai y byddwch yn gymwys i gael incwm uwch, a elwir yn flwydd-dal uwch. Os ydych chi’n meddwl bod hyn yn berthnasol i chi, gweler ein canllaw Incwm ymddeol uwch i bobl gydag iechyd gwael.

Cymharu cyfraddau blwydd-daliadau oes

I gymharu faint o incwm ymddeol allech chi gael o flwydd-dal sengl neu oes y ar y cyd, defnyddiwch ein tablau cymharu isod. Maent yn egluro’r dewisiadau eraill sydd angen i chi eu gwneud hefyd ynglŷn â’ch incwm blwydd-dal a sut i benderfynu pa un fyddai’n addas ar eich cyfer chi.

Defnyddiwch ein tablau cymharu blwydd-dal

Ceisiwch gyngor cyn cymryd blwydd-dal

Unwaith y cymerwch chi flwydd-dal ni allwch newid eich meddwl – a dyma un allan o nifer o opsiynau sydd gennych wrth drefnu incwm ymddeol. Felly mae’n bwysig gwneud yn siŵr mai hwn yw’r dewis iawn i chi.

I gael trosolwg o’ch holl opsiynau ac i gael gwybod lle i gael cymorth a chyngor, yn cynnwys canllaw yn rhad ac am ddim ac a gefnogir gan y llywodraeth o Pension Wise, gweler ein canllawiau isod.

Opsiynau ar gyfer defnyddio’ch cronfa bensiwn

Ymddeoliad – pam ddylech chi gael cyngor?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?