Bondiau Bonws Plant

Am fuddsoddi cyfandaliadau ar ran plentyn o dan 16 oed? Mae Bondiau Plant – bondiau cynilo gan Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) – yn gadael ichi wneud hynny’n union. Mae’r arian yn tyfu’n ddi-dreth, a chan fod NS&I wedi’i gefnogi gan y llywodraeth, mae’r arian y byddwch yn ei fuddsoddi yn ddiogel iawn.

Sut mae Bondiau Plant yn gweithio?

  • Bondiau pum mlynedd, y gellir eu hadnewyddu, yw’r rhain. Byddwch yn derbyn taliad llog penodedig bob blwyddyn. (Yn flaenorol roedd Bondiau Plant yn cael eu galw yn Fondiau Bonws Plant a oedd â chyfradd llog benodedig flynyddol a thaliad bonws gwarantedig pe byddech yn cadw’r bond am y bum mlynedd llawn. Bellach nid oes taliad bonws, felly dyna’r rheswm am newid yr enw).
  • Ni fyddwch yn talu unrhyw dreth ar y llog.
  • Mae’r taliadau llog yn sefydlog. Felly pan fyddwch yn prynu’r bondiau, byddwch yn gwybod ymlaen llaw faint y byddant yn tyfu yn ystod y tymor.
  • Dim ond rhieni, gwarcheidwaid, a (hen) taid/nain all brynu’r bondiau hyn i unrhyw un dan 16 oed. Mae rhiant neu warcheidwad yn cadw rheolaeth tan fod y plentyn yn troi 16 (neu’r pen-blwydd pum mlynedd cyntaf ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 16).
  • Gallwch fuddsoddi cyn lleied â £25 neu gymaint â £3,000 fesul dyroddiad bond mewn unedau o £25, fesul plentyn. Pan fydd dyroddiad newydd o Fondiau Bonws Plant NS&I, gallwch fuddsoddi hyd at £3,000 arall.
  • Pan fydd y tymor pum mlynedd wedi dod i ben, gallwch naill ai gyfnewid y bondiau am arian parod neu eu hail-fuddsoddi am bum mlynedd arall ar gyfradd llog newydd. Gallwch barhau i ail-fuddsoddi nes bod y plentyn yn 16 oed. Mae’r bondiau’n aeddfedu’n derfynol pan ydynt yn cyrraedd y pen-blwydd pum mlynedd cyntaf ar neu ar ôl pen-blwydd y plentyn yn 16 oed. Ar ôl hynny, mae’r bondiau’n peidio ag ennill llog.
  • Mae’r gosb am gasglu’r arian yn gynnar yn cyfateb i 90 diwrnod o log ar y swm a gesglir.

Penderfynu a yw Bondiau Plant yn addas i chi

Mae Bondiau Bonws Plant NS&I yn cynnig sawl mantais dros gyfrifon cynilo arian parod – mae’r enillion o’r bondiau yn ddi-dreth, ac mae’r gyfradd llog ar fonysau wedi’u gwarantu am bum mlynedd.

Er bod eich arian yn ddiogel iawn, mae’r bondiau hyn yn dueddol o gynnig cyfraddau llog isel. Mae’n bosibl na fydd yr arian yn tyfu’n ddigon cyflym i gyd-fynd â chostau cynyddol. Ac os ydych yn chwilio am fuddsoddiad y gall y plentyn ei reoli ei hun - neu un sy’n cloi’r arian i ffwrdd nes bod y plentyn yn oedolyn - yna nid yw Bondiau Bonws Plant yn mynd i wneud hynny i chi.

Ble i brynu Bondiau Plant

Gallwch wneud cais am Fondiau Plant ar wefan NS&I.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os byddwch yn anfodlon gyda’r gwasanaeth a gewch neu os byddwch am wneud cwyn am fond a brynwyd gennych, gallwch ddysgu rhagor ar wefan NS&I.

Gallwch ddarllen ein canllaw hefyd Datrys problem ariannol, cyflwyno cwyn neu cael iawndal

Ddim i chi?

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?