Bondiau buddsoddi

Mae bondiau buddsoddi yn bolisïau yswiriant bywyd lle rydych yn buddsoddi cyfandaliad mewn amrywiaeth o gronfeydd sydd ar gael. Bydd rhai bondiau buddsoddi yn para am dymor sefydlog, ni fydd tymor buddsoddi penodedig gan eraill. Pan fyddwch yn codi arian bondiau buddsoddi , bydd faint y byddwch yn ei gael yn ôl yn dibynnu ar lwyddiant – neu fethiant – y buddsoddiad.

Pryd y gallai bondiau buddsoddi fod yn addas ar eich cyfer chi?

Gair o gyngor

Os nad ydych yn deall cynnyrch ariannol, gofynnwch am gyngor ariannol annibynnol cyn i chi brynu.

 • Os ydych am fuddsoddi cyfandaliad – £5,000 o leiaf fel arfer
 • Os gallwch ymrwymo eich arian am bum mlynedd o leiaf
 • Os ydych yn fodlon â’r ffaith y gall gwerth eich buddsoddiad ostwng yn ogystal â chodi ac y gallech gael llai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych

Sut mae bondiau buddsoddi yn gweithio

Byddwch yn buddsoddi cyfandaliad – mae’r isafswm fel arfer rhwng £5,000 a £10,000.

 • Mae’r rhan fwyaf o fondiau buddsoddi yn fondiau oes gyfan. Fel arfer, nid oes isafswm tymor, ond gall cosbau ildio fod yn weithredol yn ystod y blynyddoedd cynnar.
 • Fel arfer bydd gennych chi neu’ch cynghorydd ddewis o gronfeydd y gallwch fuddsoddi’r arian ynddynt.
 • Ar adeg ildio neu farwolaeth (neu os nad yw’n fond oes gyfan ar ddiwedd y tymor), telir cyfandaliad i chi. Bydd y swm yn dibynnu ar delerau ac amodau’r bond a gall ddibynnu ar berfformiad y buddsoddiad.
 • Gall rhai bondiau buddsoddi warantu eich cyfalaf neu’ch adenillion. Mae’r gwarantau hyn fel arfer yn cynnwys gwrthbarti. Os felly, bydd risg y gallai’r gwrthbarti fethu.

Sut y caiff eich arian ei fuddsoddi

Mae gennych ddewis o ddau fath o gronfa – gydag-elw, neu wedi’i chysylltu ag unedau. Mae gan y ddwy yr un rheolau treth lle telir treth ar dwf ac incwm a gronnir yn y gronfa gan yr yswiriwr fel ei gilydd.

Risg ac elw

 • Mae rhai buddsoddiadau yn gwarantu na fyddwch yn cael llai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych yn wreiddiol.
 • Drwy ddewis bond sy’n caniatáu ichi fuddsoddi mewn amrywiaeth o gronfeydd buddsoddi a newid rhwng cronfeydd yn hawdd gallwch ymdopi’n well ag uchafbwyntiau ac isafbwyntiau’r farchnad. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Arallgyfeirio – y ffordd ddoeth i fuddsoddi.
 • Gan fod elfen o aswiriant bywyd, gall eich polisi dalu ychydig yn fwy na gwerth y gronfa os byddwch yn marw yn ystod ei dymor.

Cael gafael ar eich arian

 • Fel arfer, gallwch godi rhywfaint o’ch arian neu’r swm cyfan pryd bynnag y bydd angen i chi wneud hynny, ond mae’n bosibl y codir dirwy ildio arnoch os byddwch yn gwneud hynny yn ystod y blynyddoedd cyntaf. Hefyd, efallai y bydd taliad treth. Os credwch y gallai fod angen i chi gael gafael ar eich arian yn gynnar, ystyriwch ddewisiadau eraill:

Cipolwg ar fuddsoddiadau poblogaidd

 • Mae bondiau buddsoddi hefyd yn galluogi i chi godi arian yn rheolaidd bob blwyddyn hyd at derfyn penodedig. Gellir codi hyd at 5% bob blwyddyn o’r swm a fuddsoddwyd gennych heb i hynny achosi unrhyw rwymedigaeth treth uniongyrchol. Fodd bynnag, mewn gwirionedd dim ond gohirio’r dreth a wneir, oherwydd, pan godir arian y bond, caiff arian a godwyd ei ychwanegu at unrhyw elw a wnaed a chaiff ei drethu fel incwm yn y flwyddyn nesaf.
 • Dylech bob amser edrych ar amodau eich polisi er mwyn gweithio allan pa daliadau all fod yn berthnasol ar gyfer codi’r swm cyfan neu ran ohono.

Taliadau

 • Mae’n bosibl y bydd taliadau i’w talu pan fyddwch yn trefnu’r bond.
 • Gallai dewis bond sy’n gwarantu na fyddwch yn colli arian, olygu y gallech dalu mwy mewn ffioedd.
 • Fel arfer ni chodir tâl am newid rhwng cronfeydd buddsoddi yswiriwr, ond mae’n bosibl y codir tâl arnoch os byddwch yn newid yn aml.
 • Efallai y bydd yn rhaid ichi dalu ffi os byddwch yn dod â’r polisi i ben yn ystod yr ychydig flynyddoedd cyntaf.
 • Mae yswirwyr yn aml yn cynnig amrywiaeth o strwythurau codi tâl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn fodlon ac yn deall sut y codir tâl ar eich arian

A yw bondiau buddsoddi’n ddiogel a sicr?

Mae eich arian yn ddiogel oni fydd y cwmni yswiriant yn mynd i’r wal, sy’n annhebygol. Darllenwch am y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol.

Ni allwch hawlio iawndal dim ond am fod gwerth eich buddsoddiad yn gostwng.

Treth

Bydd y dreth y byddwch yn ei thalu ar eich bond buddsoddi yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Dysgwch ragor am fanteision treth cynhyrchion buddsoddi yswiriant bywyd cymwys ar wefan Which?yn agor mewn ffenestr newydd.

Ble i gael bondiau buddsoddi

Wyddech chi?

Cyfeirir at Fondiau Buddsoddi hefyd fel Bondiau Yswiriant, Bondiau Gydag Elw, Bondiau sy’n gysylltiedig ag Unedau a Bondiau Premiwm Sengl.

Gallwch brynu bondiau buddsoddi drwy gynghorydd ariannol neu’n uniongyrchol gan gwmni yswiriant.

Os nad ydych yn siŵr pa un a yw bond buddsoddi yn addas ar gyfer eich anghenion, mae’n syniad da siarad â Chynghorydd Ariannol Annibynnol (IFA).

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os byddwch yn anfodlon â’r gwasanaeth a gewch neu os byddwch am wneud cwyn, darllenwch Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?