Bondiau buddsoddi

Mae bondiau buddsoddi yn bolisïau yswiriant bywyd lle rydych yn buddsoddi cyfandaliad mewn amrywiaeth o gronfeydd sydd ar gael. Bydd rhai bondiau buddsoddi yn para am dymor sefydlog, ni fydd tymor buddsoddi penodedig gan eraill. Pan fyddwch yn codi arian bondiau buddsoddi , bydd faint y byddwch yn ei gael yn ôl yn dibynnu ar lwyddiant – neu fethiant – y buddsoddiad.

Pryd y gallai bondiau buddsoddi fod yn addas ar eich cyfer chi?

Gair o gyngor

Os nad ydych yn deall cynnyrch ariannol, gofynnwch am gyngor ariannol annibynnol cyn i chi brynu.

 • Os ydych am fuddsoddi cyfandaliad – £5,000 o leiaf fel arfer
 • Os gallwch ymrwymo eich arian am bum mlynedd o leiaf
 • Os ydych yn fodlon â’r ffaith y gall gwerth eich buddsoddiad ostwng yn ogystal â chodi ac y gallech gael llai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych

Sut mae bondiau buddsoddi yn gweithio

Byddwch yn buddsoddi cyfandaliad – mae’r isafswm fel arfer rhwng £5,000 a £10,000.

 • Mae’r rhan fwyaf o fondiau buddsoddi yn fondiau oes gyfan. Fel arfer, nid oes isafswm tymor, ond gall cosbau ildio fod yn weithredol yn ystod y blynyddoedd cynnar.
 • Fel arfer bydd gennych chi neu’ch cynghorydd ddewis o gronfeydd y gallwch fuddsoddi’r arian ynddynt.
 • Ar adeg ildio neu farwolaeth (neu os nad yw’n fond oes gyfan ar ddiwedd y tymor), telir cyfandaliad i chi. Bydd y swm yn dibynnu ar delerau ac amodau’r bond a gall ddibynnu ar berfformiad y buddsoddiad.
 • Gall rhai bondiau buddsoddi warantu eich cyfalaf neu’ch adenillion. Mae’r gwarantau hyn fel arfer yn cynnwys gwrthbarti. Os felly, bydd risg y gallai’r gwrthbarti fethu.

Sut y caiff eich arian ei fuddsoddi

Mae gennych ddewis o ddau fath o gronfa – gydag-elw, neu wedi’i chysylltu ag unedau. Mae gan y ddwy yr un rheolau treth lle telir treth ar dwf ac incwm a gronnir yn y gronfa gan yr yswiriwr fel ei gilydd.

Risg ac elw

 • Mae rhai buddsoddiadau yn gwarantu na fyddwch yn cael llai yn ôl na’r swm a fuddsoddwyd gennych yn wreiddiol.
 • Drwy ddewis bond sy’n caniatáu ichi fuddsoddi mewn amrywiaeth o gronfeydd buddsoddi a newid rhwng cronfeydd yn hawdd gallwch ymdopi’n well ag uchafbwyntiau ac isafbwyntiau’r farchnad. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am Arallgyfeirio – y ffordd ddoeth i fuddsoddi.
 • Gan fod elfen o aswiriant bywyd, gall eich polisi dalu ychydig yn fwy na gwerth y gronfa os byddwch yn marw yn ystod ei dymor.

Cael gafael ar eich arian

 • Fel arfer, gallwch godi rhywfaint o’ch arian neu’r swm cyfan pryd bynnag y bydd angen i chi wneud hynny, ond mae’n bosibl y codir dirwy ildio arnoch os byddwch yn gwneud hynny yn ystod y blynyddoedd cyntaf. Hefyd, efallai y bydd taliad treth. Os credwch y gallai fod angen i chi gael gafael ar eich arian yn gynnar, ystyriwch ddewisiadau eraill:

Cipolwg ar fuddsoddiadau poblogaidd

 • Mae bondiau buddsoddi hefyd yn galluogi i chi godi arian yn rheolaidd bob blwyddyn hyd at derfyn penodedig. Gellir codi hyd at 5% bob blwyddyn o’r swm a fuddsoddwyd gennych heb i hynny achosi unrhyw rwymedigaeth treth uniongyrchol. Fodd bynnag, mewn gwirionedd dim ond gohirio’r dreth a wneir, oherwydd, pan godir arian y bond, caiff arian a godwyd ei ychwanegu at unrhyw elw a wnaed a chaiff ei drethu fel incwm yn y flwyddyn nesaf.
 • Dylech bob amser edrych ar amodau eich polisi er mwyn gweithio allan pa daliadau all fod yn berthnasol ar gyfer codi’r swm cyfan neu ran ohono.

Taliadau

 • Mae’n bosibl y bydd taliadau i’w talu pan fyddwch yn trefnu’r bond.
 • Gallai dewis bond sy’n gwarantu na fyddwch yn colli arian, olygu y gallech dalu mwy mewn ffioedd.
 • Fel arfer ni chodir tâl am newid rhwng cronfeydd buddsoddi yswiriwr, ond mae’n bosibl y codir tâl arnoch os byddwch yn newid yn aml.
 • Efallai y bydd yn rhaid ichi dalu ffi os byddwch yn dod â’r polisi i ben yn ystod yr ychydig flynyddoedd cyntaf.
 • Mae yswirwyr yn aml yn cynnig amrywiaeth o strwythurau codi tâl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn fodlon ac yn deall sut y codir tâl ar eich arian

A yw bondiau buddsoddi’n ddiogel a sicr?

Mae eich arian yn ddiogel oni fydd y cwmni yswiriant yn mynd i’r wal, sy’n annhebygol. Darllenwch am y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol.

Ni allwch hawlio iawndal dim ond am fod gwerth eich buddsoddiad yn gostwng.

Trethu bondiau buddsoddi

Trethir unrhyw elw ac incwm a enillir ar fond buddsoddi ar 20% a’i dalu’n uniongyrchol allan o’r bond buddsoddi. Caniateir tynnu hyd at 5% o arian allan am 20 mlynedd heb orfod wynebu unrhyw gostau treth ychwanegol. Os na ddefnyddiwch eich lwfans o 5% mewn blwyddyn benodol, trosglwyddir y lwfans hwnnw drosodd i’r flwyddyn ganlynol h.y. os na fyddwch yn tynnu arian allan yn y flwyddyn gyntaf, cewch dynnu 10% allan yn y flwyddyn ganlynol heb wynebu unrhyw oblygiadau treth.

Felly os ydych yn drethdalwr ar y gyfradd uwch neu ychwanegol, gan dalu 40% neu 45% ar incwm yn y flwyddyn dreth gyfredol, gall bond buddsoddi leihau eich bil treth incwm. Fodd bynnag, nid yw’ch bil treth yn diflannu’n llwyr. Yn hytrach, gohirir y dreth a bydd unrhyw dreth ychwanegol sy’n ddyledus yn daladwy pan drowch y bond yn arian parod neu pan fydd yn aeddfedu. Ystyrir unrhyw elw cyfalaf fel incwm ar yr adeg hon. Er bod treth ar 20% eisoes wedi ei dynnu, gallech wynebu treth bil ychwanegol os bydd eich elw’n gwthio’ch incwm dros y trothwy treth uwch neu ychwanegol yn y flwyddyn aeddfedu.

Gallech osgoi hyn o bosib drwy ddull a elwir yn ‘top sleisio’. Mae top sleisio’n gweithio drwy rannu’ch elw dros oes eich bond (gan gynnwys arian a dynnir allan) gyda nifer y blynyddoedd y bu’r bond mewn bodolaeth. Os bydd y ffigwr terfynol yn sgil hyn, ar ôl ei ychwanegu at eich incwm arall am y flwyddyn, yn is na’r trothwy treth cyfradd uwch, yna ni fydd treth ychwanegol i’w dalu. Fodd bynnag, os bydd yr elw top sleisio yn parhau i’ch gwthio dros y trothwy treth cyfradd uwch am y flwyddyn, yna rhaid talu treth ychwanegol ar yr elw cyfan.

Ble i gael bondiau buddsoddi

Wyddech chi?

Cyfeirir at Fondiau Buddsoddi hefyd fel Bondiau Yswiriant, Bondiau Gydag Elw, Bondiau sy’n gysylltiedig ag Unedau a Bondiau Premiwm Sengl.

Gallwch brynu bondiau buddsoddi drwy gynghorydd ariannol neu’n uniongyrchol gan gwmni yswiriant.

Os nad ydych yn siŵr pa un a yw bond buddsoddi yn addas ar gyfer eich anghenion, mae’n syniad da siarad â Chynghorydd Ariannol Annibynnol (IFA).

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os byddwch yn anfodlon â’r gwasanaeth a gewch neu os byddwch am wneud cwyn, darllenwch Datrys problem ariannol neu wneud cwyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?