Bondiau cynilo

Mae Bondiau Cynilo yn gynhyrchion adneuon sy’n talu llog a gynigir gan fanciau a chymdeithasau adeiladu ac ar brydiau Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) am dymor penodedig. Mewn gwirionedd, benthyciad tymor sefydlog gennych chi i’r darparwr (dyroddwr y bond) yw bond o’r math hwn, fel arfer yn gyfnewid am gyfradd llog uwch nag y byddech o bosibl yn ei chael gan gyfrifon adnau traddodiadol.

Pryd y gallai Bond Cynilo fod yn addas ar eich cyfer chi?

Fe’u gelwir hefyd yn ‘fondiau cyfradd sefydlog’ neu ‘adneuon tymor sefydlog’.

Gallai Bond Cynilo fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • os oes gennych £1,000 neu fwy mewn arian parod y gallwch ei ymrwymo am o leiaf chwe mis neu gyfnod y bond
 • os ydych am adenillion uwch o bosibl na’r adenillion ar eich cyfrif cynilo rheolaidd
 • os nad ydych am fentro colli unrhyw gyfran o’ch cyfalaf

Pa fathau o Fondiau Cynilo sydd ar gael?

Mae Bondiau Cynilo Cyfradd Sefydlog yn gwarantu cyfradd llog benodedig dros dymor penodol – mae’r rhan fwyaf o fondiau cynilo yn talu llog sefydlog.

Mae Bondiau Tracio yn tracio mynegai neu gyfradd benodol (er enghraifft chwyddiant neu gyfradd sylfaen Banc Lloegr) dros gyfnod penodedig, rhwng chwe mis a phum mlynedd.

Er mai £1 yw’r isafswm y gellir ei fuddsoddi ar gyfer rhai Bondiau Cynilo, fel arfer gofynnir am isafswm adnau o £1,000 neu £2,000, gydag uchafswm nodweddiadol o £500,000. Weithiau cynigir cyfraddau llog mewn haenau yn ôl y swm y byddwch yn ei roi fel adnau.

Weithiau caiff adneuon strwythuredig eu hysbysebu fel bond cynilo. Maent yn aml yn addo adenillion uwch, ond gall fod mwy o risg ynghlwm na bondiau cynilo traddodiadol. Os credwch y gallai’r bond rydych yn ei ystyried fod yn gynnyrch strwythuredig, darllenwch ein canllaw.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth rydych yn ei brynu.

Risg ac elw

 • Byddwch yn cael eich cyfalaf gwreiddiol yn ôl ar ddiwedd y tymor ynghyd â’r llog cronedig.
 • Mae’r cynhyrchion hyn yn tueddu i gynnig cyfraddau llog uwch na chyfrifon dim rhybudd.
 • Gyda Bondiau Cynilo Cyfradd Sefydlog, byddwch yn gwybod o’r cychwyn cyntaf faint y byddwch yn ei gael pan fydd y bond yn aeddfedu (fodd bynnag, nid dyma’r achos gyda bondiau tracio).
 • Ni fydd eich buddsoddiad gwreiddiol yn cadw ei werth mewn termau real (ei ‘bŵer prynu’) os bydd y llog rydych yn ei gael yn is na’r gyfradd chwyddiant dros gyfnod y buddsoddiad.
Os yw’r bond rydych yn ei ystyried yn adnau strwythuredig, bydd y risgiau yn wahanol. Darllenwch ein canllaw Cynhyrchion strwythuredig a byddwch yn siŵr eich bod yn deall beth rydych yn ei brynu.

Cael gafael ar eich arian

 • Fel arfer mae’r cynhyrchion hyn yn ei gwneud yn ofynnol i chi ymrwymo eich arian am gyfnod o rhwng chwe mis a phum mlynedd.
 • Gall fod cosbau mawr am godi arian yn gynnar felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o’r cosbau hyn ac y gallwch ymdopi cyn i chi ymrwymo eich arian.
 • Mewn rhai achosion, mae’n bosibl na fyddwch yn gallu cael gafael ar unrhyw ran o’ch cyfalaf tan ddiwedd y tymor – darllenwch y ffeithiau cyn i chi ymrwymo.

Taliadau

Darllenwch lenyddiaeth y cynnyrch i weld a oes unrhyw daliadau os byddwch yn codi eich arian yn gynnar. Efallai na fyddwch yn gallu codi eich arian yn achos rhai cynhyrchion.

Diogel a Sicr?

Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £85,000 (neu £170,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig. Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Dysgwch pa fanciau sy’n rhan o ba gwmniau awdurdodedig ar wefan Banc Lloegr.

Ble i gael Bond Cynilo Arian Parod

Gallwch brynu Bondiau Cynilo yn uniongyrchol gan fanc neu gymdeithas adeiladu neu NS&I. Bydd pob dyroddiad bond yn gyfyngedig felly cadwch lygad allan am fargeinion da.

Prynwch ar-lein, drwy gangen, drwy’r post neu dros y ffôn gan ddibynnu ar y cynnyrch a’r darparwr.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Treth

Telir llog ar eich cynilion yn gros ac efallai y bydd rhaid i chi dalu treth arnynt os ydynt yn uwch na’ch Lwfans Cynilion Personol.

Mae rhai bondiau cynilo ar gael fel cyfrifon ISA di-dreth.

Dysgwch ragor am y Lwfans Cynilion Personol ar dreth a chynilion ar GOV.UKopens in new window.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Os byddwch yn anfodlon â’r gwasanaeth a gewch neu os byddwch am wneud cwyn am Fond Cynilo rydych wedi’i brynu, darllenwch ein tudalen Datrys problem ariannol, gwneud cwyn neu gael iawndal.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?