Bondiau pensiynwyr: canllaw i’r bondiau cynilo cyfradd sefydlog i’r rhai dros 65 oed

Nid yw Bondiau Twf Gwarantedig 65+ ar werth mwyach. Mae’r erthygl hon yn egluro sut oeddent yn gweithio, pa bryd y cawsant eu lansio ac yn cynnwys rhai dolenni defnyddiol ar gyfer buddsoddiadau amgenach.

Ddim ar gael mwyach

Nid yw’r Bondiau Twf Gwarantedig Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) 65+ ar werth mwyach.

Am ragor o wybodaeth, neu os oes gennych chi fond eisoes, ewch i wefan NS&I.

Beth yw bondiau pensiynwyr?

Mae bondiau pensiynwyr yn fondiau cynilo cyfradd sefydlog NS&I a gefnogir gan y llywodraeth. Yn swyddogol fe’u gelwir yn Fondiau Incwm Gwarantedig 65+, ond weithiau cyfeirir atynt fel bondiau incwm gwarantedig i bensiynwyr.

Cawsant eu lansio gan y llywodraeth ym mis Ionawr 2015 i helpu pobl 65 oed neu’n hŷn i gael rhagor o log ar eu cynilion. Nid yw’r bondiau hyn ar gael mwyach ar y farchnad.

Ar hyn o bryd mae gennych ddewis o ail-fuddsoddi eich bond, neu ei newid am arian parod pan fydd yn aeddfedu. Bydd NS&I yn ysgrifennu atoch oddeutu 30 niwrnod cyn i’ch Bond aeddfedu i esbonio eich opsiynau. Gweler isod ar gyfer y cyfraddau llog presennol.

Darllenwch ein canllaw ar Fondiau Cynilo.
Darllenwch ein canllaw ar Gynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol.

Pethau mae angen i chi eu gwybod am fondiau pensiynwyr

  • Nid yw’r bondiau’n talu incwm rheolaidd. Telir llog i mewn i’ch cyfrif ar ddiwedd bob blwyddyn ers i chi ei agor a’i dalu ar ddiwedd y cyfnod.
  • Rhaid talu treth ar y llog a’i dalu ar gyfradd o 20%. Os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch neu gyfradd ychwanegol, rhaid i chi ddatgan y llog i HMRC a thalu’r dreth ychwanegol sy’n ddyledus. Os nad ydych yn drethdalwr neu’n talu 0% ar incwm eich cynilion, gallwch ymgeisio am ad-daliad treth gyda’r ffurflen R40. From 6 April, 2016, the rules for tax on savings interest are changing. From that date, interest will be added to these bonds without basic-rate tax deducted.
  • Os tynnwch arian allan o’ch bond incwm gwarantedig yn ystod y cyfnod, byddwch yn talu cosb o 90 diwrnod o log ar y swm a dynnoch allan.
  • Nid oes cyfnod ystyried. Os tynnwch eich bond i gyd allan cyn pen y 90 diwrnod cyntaf, cewch lai yn ôl na fuddsoddwyd gennych oherwydd y gosb llog 90 diwrnod.
  • Os oes gennych chi Bŵer Atwrnai Arhosol neu Orchymyn Diogeliad Llys, gallwch ymgeisio ar ei ran.

Y Lwfans Cynilion Personol

O fis Ebrill 2016 mae hawl gennych i lwfans cynilo personol. Mae hyn yn golygu na fyddwch chi’n talu treth ar y £1,000 cyntaf y byddwch chi’n ei ennill o gynilion (neu’r £500 cyntaf os ydych chi’n drethdalwr cyfradd uwch).

Dysgwch ragor am y Lwfans Cynilion Personol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?