Bondiau Premiwm

Cawsant eu cyflwyno am y tro cyntaf yn 1956, a bellach mae Bondiau Premiwm yn berchen gan 23 miliwn o bobl yn y DU. Yma gallwch ganfod beth yw Bondiau Premiwm, pa bryd gallant fod yn fuddsoddiad da a sut i’w prynu a’u gwerthu.

Beth yw Bondiau Premiwm

Mae Bondiau Premiwm yn gynnyrch buddsoddi a gyflwynir gan y Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I). Yn wahanol i fuddsoddiadau eraill, lle enillwch log neu incwm buddran rheolaidd, cewch eich rhoi mewn raffl fisol i ennill gwobr lle gallwch ennill rhwng £25 ac £1 miliwn yn ddi-dreth.

Sut mae Bondiau Premiwm yn gweithio?

● Bydd angen i chi fuddsoddi o leiaf £25

● Gallwch barhau i brynu bondiau hyd nes y byddwch yn cyrraedd yr uchafswm o £50,000.

● Byddwch yn cael rhif bond unigryw ar gyfer pob £1 a gaiff ei buddsoddi. Felly os byddwch yn cynilo £100, byddwch yn cael 100 o rifau bond (a bydd gan bob un ohonynt gyfle i ennill gwobr).

● Ar ôl ichi ddal eich bondiau am fis llawn, fe’u cynhwysir mewn raffl fawr fisol ac mae gennych gyfle i ennill gwobr arian parod.

● Gallwch eu prynu i chi eich hun neu ar ran eich plentyn, ŵyr neu wyres neu or-ŵyr neu or-wyres. Rhaid i chi fod yn 16 oed o leiaf i brynu Bondiau Premiwm i chi’ch hun.

Pryd y gallai Bondiau Premiwm fod yn addas ar eich cyfer chi?

Gallai Bondiau Premiwm fod yn addas ar eich cyfer chi:

● Os ydych am gael cyfle i ennill gwobrau arian parod di-dreth mewn raffl fawr fisol.

● Os ydych yn rhiant, gwarcheidwad, taid neu nain, hendaid neu hen-nain sydd am brynu ar gyfer plentyn dan 16 oed.

● Os oes gennych £25 neu fwy i’w fuddsoddi.

Gallai Bondiau Premiwm fod yn addas ar eich cyfer chi os hoffech gael:

● Incwm rheolaidd.

● Elw a warantir.

● Os ydych yn pryderu am effaith chwyddiant ar eich cynilion.

A yw Bondiau Premiwm yn werth da am arian?

Mae’r tebygolrwydd y byddwch yn ennill y brif wobr yn isel iawn – bydd y rhan fwyaf o bobl yn ennill gwobrau llai neu ddim byd o gwbl.

● Mae’r holl arian y byddwch yn ei fuddsoddi mewn Bondiau Premiwm yn ddiogel.

● Mae tebygolrwydd isel iawn y gallech ennill elw di-dreth uchel iawn.

● Ni fyddwch yn ennill incwm rheolaidd ar eich bondiau.
Bydd y rhan fwyaf o bobl sy’n prynu Bondiau Premiwm yn ennill swm bach yn unig fel canran o’r arian maent yn ei gyfrannu.

● Oni fyddwch yn ennill un o’r gwobrau uwch, nid yw’r elw a wnewch yn debygol o drechu chwyddiant. Hynny yw, fwy na thebyg ni fydd eich arian yn tyfu’n ddigon cyflym i gadw i fyny â chostau cynyddol a chael yr un pŵer prynu dros gyfnod o amser oherwydd caiff ei leihau gan chwyddiant.

Sut i brynu Bondiau Premiwm

Gallwch brynu Bondiau Premiwm yn uniongyrchol o NS&I ar-lein drwy gofrestru’ch manylion ar eu gwefan, neu drwy ffonio 08085 500 000.

Sut i werthu Bondiau Premiwm

Gallwch godi arian o’ch Bondiau Premiwm ar unrhyw adeg drwy’r wefan heb gael eich cosbi os ydych eisoes wedi cofrestru, drwy lawrlwytho ffurflen Codi Arian o’ch Bondiau Premiwmopens in new window a’i phostio i NS&I neu drwy ofyn am y ffurflen drwy ffonio 08085 007 007.

Faint o amser mae’n ei gymryd i godi arian o’ch Bondiau Premiwm?

Yn ôl yr NS&I, mae’n cymryd hyd at wyth diwrnod gwaith i’r arian gyrraedd eich cyfrif, oni bai eich bod wedi dewis codi’r arian parod ar ôl y raffl nesaf.

Treth

Ni chodir Treth Incwm na Threth Enillion Cyfalaf y DU ar unrhyw wobrau y byddwch yn eu hennill ar Fond Premiwm.

A yw Bondiau Premiwm yn ddiogel a sicr?

Mae eich arian yn ddiogel, gan fod Bondiau Premiwm wedi’u cefnogi’n llawn gan y llywodraeth.

Mae NS&I yn gweithio’n wirfoddol o fewn ysbryd canllawiau’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Camau nesaf

Am ragor o wybodaeth ar Fondiau Premiwm ewch i wefan NS&I neu lawrlwythwch lyfryn ar Fondiau Premiwm yma.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?