Bondiau Premiwm

Mae Bondiau Premiwm gan Gynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol (NS&I) yn rhoi cyfle i chi ennill gwobrau arian parod di-dreth. Nid yw’r bondiau yn talu llog, ond gallwch ennill rhwng £25 a £1 miliwn mewn gwobrau misol.

Pryd y gallai Bondiau Premiwm fod yn addas ar eich cyfer chi?

Gallai Bondiau Premiwm fod yn addas ar eich cyfer chi:

 • Os ydych am gael cyfle i ennill gwobrau arian parod di-dreth mewn raffl fawr fisol.
 • Os ydych yn rhiant, gwarcheidwad, taid neu nain, hendaid neu hen-nain sydd am brynu ar gyfer plentyn dan 16 oed.
 • Os oes gennych £100 neu fwy i’w fuddsoddi.

Efallai na fydd Bondiau Premiwm yn addas ar eich cyfer chi os dymunwch:

 • Incwm rheolaidd.
 • Elw a warantir.
 • Os yn pryderu am effaith chwyddiant ar eich cynilion.

Sut y maent yn gweithio?

 • Er mwyn dechrau arni, bydd angen i chi fuddsoddi o leiaf £100 (neu £50 os byddwch yn cytuno i dalu arian i mewn yn rheolaidd drwy archeb sefydlog).
 • Gallwch ddal i brynu bondiau hyd nes y byddwch yn cyrraedd yr uchafswm lefel dal. Y lefel honno yw £50,000.
 • Byddwch yn cael rhif bond unigryw ar gyfer pob £1 a gaiff ei buddsoddi. Felly os byddwch yn cynilo £100, byddwch yn cael 100 o rifau bond (a bydd gan bob un ohonynt gyfle i ennill gwobr).
 • Ar ôl ichi ddal eich bondiau am fis llawn, fe’u cynhywysir mewn raffl fawr fisol ac mae gennych gyfle i ennill gwobr arian parod.
 • Gallwch eu prynu i chi eich hun neu ar ran eich plentyn, ŵyr neu wyres neu or-ŵyr neu or-wyres. Rhaid i chi fod yn 16 oed o leiaf i brynu Bondiau Premiwm i chi’ch hun.

Risg ac elw

Mae’r tebygolrwydd y byddwch yn ennill y brif wobr yn isel iawn - bydd y rhan fwyaf o bobl yn ennill gwobrau llai neu ddim byd o gwbl.

 • Mae’r holl arian y byddwch yn ei fuddsoddi mewn Bondiau Premiwm yn ddiogel.
 • Mae tebygolrwydd isel iawn y gallech ennill elw di-dreth uchel iawn.
 • Ni fyddwch yn cael incwm rheolaidd ar eich bondiau.
  Bydd y rhan fwyaf o bobl sy’n prynu Bondiau Premiwm yn ennill swm bach yn unig fel canran o’r arian maent yn ei gyfrannu.
 • Oni fyddwch yn ennill un o’r gwobrau uwch, nid yw’r elw a wnewch yn debygol o drechu chwyddiant. Hynny yw, fwy na thebyg na fydd eich arian yn tyfu’n ddigon cyflym i gadw i fyny â chostau cynyddol a chael yr un pŵer prynu dros gyfnod o amser oherwydd y caiff ei leihau gan chwyddiant.

Sut i gyrchu’ch arian

Gallwch godi arian o’ch Bondiau Premiwm ar unrhyw adeg heb gael eich cosbi. Gellir gwneud hyn drwy:

Gallai gymryd dros wythnos i’r arian gyrraedd eich cyfrif.

A yw Bondiau Premiwm yn ddiogel a sicr?

Mae eich arian yn ddiogel, gan fod Bondiau Premiwm wedi’u cefnogi’n llawn gan y llywodraeth.

Sut i brynu

Gallwch brynu Bondiau Premiwm yn uniongyrchol o wefan NS&I neu dros y ffôn.

Treth

Gallwch brynu Bondiau Premiwm yn uniongyrchol o NS&I drwy gofrestru’ch manylion ar eu gwefan neu drwy ffonio 0500 500 000.

Os bydd pethau’n mynd o chwith

Mae NS&I yn gweithio’n wirfoddol o fewn ysbryd canllawiau’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Cewch ragor o wybodaeth am cael trefn ar broblem ariannol neu wneud cwyn.

Y camau nesaf

Am ragor o wybodaeth ar Fondiau Premiwm ewch i wefan NS&I neu lawrlwythwch lyfryn ar Fondiau Premiwm yma.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?