Newidiadau bancio, yswiriant a gwasanaethau ariannol ar ôl Brexit

Mae’r Deyrnas Unedig (DU) bellach wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE). Rydym nawr mewn cyfnod gweithredu tan fis Rhagfyr 2020 a fydd yn cael ei ddefnyddio i drafod perthynas y DU â’r UE yn y dyfodol. Yn ystod y cyfnod gweithredu, bydd cyfraith yr UE yn berthnasol yn y DU. Bydd trwyddedau pasbort yn parhau, yn yr un modd â hawliau ac amddiffyniadau defnyddwyr sydd wedi deillio o gyfraith yr UE. Mae trwyddedau pasbort yn cyfeirio at reoli gwasanaethau ariannol, gan ganiatáu cwmnïau y DU i barhau i gynnal eu busnes ar draws yr UE heb fod angen awdurdodiad pellach.

Mae unrhyw ddeddfwriaeth newydd yr UE sy’n dod i rym cyn diwedd y cyfnod gweithredu yn parhau i fod yn berthnasol yn y DU ar ôl 31 Rhagfyr 2020, nes bod y llywodraeth yn gwneud newidiadau i’r cyfreithiau hynny.

A fyddaf i’n dal yn gallu gwario neu dalu mewn Ewros yn electronig?

Byddwch, mae’r DU yn parhau â’i chyfranogiad yn yr Ardal Taliadau Ewro Sengl (SEPA). Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu parhau i wario neu dalu mewn Ewros yn electronig.

Fodd bynnag, byddwch yn gweld bod yr amser a gymerir i brosesu unrhyw daliadau a throsglwyddiadau mewn Ewros yn cynyddu.

Os bydd arnoch angen talu erbyn dyddiad cau penodol, gall fod yn syniad da rhoi amser ychwanegol i’r taliad gael ei brosesu.

Mae gennyf gyfrif banc yn y DU. A fyddaf i’n dal yn gallu defnyddio fy ngherdyn i dalu masnachwyr yn yr UE a’r AEE?

Byddwch, ni fydd hyn yn newid nawr bod y DU wedi gadael yr UE. Mae hyn yn wir hefyd os oes gennych gyfrif banc gyda darparwr yn yr UE neu’r AEE ac rydych am ddefnyddio eich cerdyn banc yn y DU.

Bydd hawliau ac amddiffyniadau defnyddwyr cyfredol yn parhau i fod yn berthnasol wrth i chi ddefnyddio eich cerdyn i dalu am nwyddau a gwasanaethau.

Rwy’n byw yn y DU. Sut fydd fy mholisïau yswiriant, pensiynau personol, blwydd-daliadau neu gynhyrchion ariannol eraill gan gwmnïau yn yr UE neu’r AEE yn cael eu heffeithio nawr bod y DU wedi gadael yr UE?

Ni ddylai’r hyn a gynhwysir na’ch cynnyrch newid oherwydd bod y DU wedi gadael yr UE.

Y rheswm dros hyn yw bod y llywodraeth wedi sefydlu deddfwriaeth er mwyn galluogi i ddarparwyr gwasanaethau ariannol yn yr AEE barhau i ddarparu gwasanaethau yn y DU am gyfnod dros dro.

Mae’r Llywodraeth wedi sefydlu trefn caniatâd dros dro i ganiatáu darparwyr yr AEE i weithredu yn y DU am gyfnod ar ôl i’r DU adael yr UE tra eu bod yn derbyn awdurdodiad parhaol gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Mae deddfwriaeth bellach wedi’i chreu am drefn cytundebau gwasanaethau ariannol yn caniatáu cwmnïau nad ydynt yn rhan o’r drefn caniatâd dros dro i ddiddymu eu busnes yn y DU yn drefnus.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi? Dylai’ch darparwr ddweud wrthych chi os effeithir ar eich cynnyrch mewn unrhyw ffordd. Fodd bynnag, cysylltwch â darparwr eich cynnyrch yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw bryderon. Pan ddaw hi’n bryd i adnewyddu eich yswiriant, gofalwch eich bod yn chwilio am y fargen orau sy’n iawn i’ch gofynion chi.

Os hoffech gael cyngor am gynnyrch ariannol, dylech ystyried siarad â chynghorydd ariannol cymwys.

Sut gallaf gael gwybod lle mae darparwr y cynnyrch yn gweithredu ohono neu wedi ei awdurdodi?

Gallwch ddefnyddio’r Gofrestr Gwasanaethau Ariannol i ganfod lle mae darparwr gwasanaethau ariannol wedi’i leoli neu’i awdurdodi, a ph’un a yw’ch darparwr gwasanaeth ariannol wedi’i awdurdodi gan yr AEE.

Diogelu adnau

A fydd Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) yn berthnasol ar ôl Brexit?

Bydd fframwaith diogelu cyfredol y FSCS yn parhau i fod yn berthnasol yn ystod y cam gweithredu nawr bod y DU wedi gadael yr UE, a bydd yn berthnasol hyd at 31 Rhagfyr 2020.

Bydd diogelwch adnau y FSCS yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys lle mae’r cwmni wedi’i awdurdodi ac ym mha awdurdodaeth mae’r cwmni yn cadw’ch adneuon.

Os oes gennych ragor o gwestiynau, dylech gysylltu â’ch cwmni yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

Fel arall gallwch ddysgu mwy am effaith y DU yn gadael yr UE a Chynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol ar FSCS.org.uk a’n tudalen Iawndal os bydd eich banc neu gymdeithas adeiladu yn mynd i’r wal.

Rwy’n defnyddio banc/cymdeithas adeiladu/undeb credyd y DU yn y DU. A fydd y FSCS yn parhau i ddiogelu fy arian ar ôl 31 Ionawr 2020?

Bydd. Bydd adneuon cymwys sy’n cael eu cadw gan fanciau, cymdeithasau adeiladu ac undebau credyd wedi’u hawdurdodi gan y DU yn y DU yn parhau i gael eu diogelu gan y FSCS ac ar ôl i’r cyfnod gweithredu ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2020, gan gymryd yn ganiataol y bydd y cwmni yn parhau i gael ei awdurdodi gan y DU.

Nid yw diogeliad y FSCS yn dibynnu ar le’r ydych chi’n byw, ond ym mha le y mae’r banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn cadw’r adnau. Os yw adnau yn cael ei gadw gan gangen yn y DU, mae diogeliad y FSCS yn gymwys (oni bai bod ei gangen yn gwmni wedi’i leoli yn Gibraltar, ac o dan amgylchiadau o’r fath, cynllun sicrwydd adnau yn Gibraltar fydd yn gyfrifol am y diogeliad).

Mae’ch banc, cymdeithas adeiladu ac undeb credyd yn rhwym i roi dalen wybodaeth flynyddol i chi sy’n disgrifio amddiffynnwr eich adneuon. Gwiriwch gyda’ch cwmni am ragor o wybodaeth.

A fydd cyfyngiad diogeliad adnau y FSCS o £85,000 yn cael ei effeithio gan y DU yn gadael yr UE gyda chytundeb ymadael?

Nid oes cynlluniau i ddiwygio cyfyngiad diogeliad adnau’r FSCS.

Nawr bod y DU wedi gadael yr UE, sut bydd hyn yn effeithio ar werth fy muddsoddiadau marchnad stoc a’r cronfeydd pensiwn yr wyf wedi’u buddsoddi ynddynt?

Mae’n anodd rhagweld yr effaith ar unrhyw fuddsoddiadau unigol oherwydd gall hyn ddibynnu ar sawl ffactor.

Mae’n bosibl y bydd cyfnod o ansefydlogrwydd ariannol dros dro, a all olygu bod gwerth eich buddsoddiadau yn gostwng yn y tymor byr. Mae p’un a fyddant yn gostwng, a faint ac am ba hyd, yn anodd ei ragweld.

Os oes gennych fuddsoddiadau ac nad oes arnoch angen defnyddio’r arian hwn yn y dyfodol agos, efallai nad yw’n broblem fawr oherwydd mae’r marchnadoedd yn debygol o adfer maes o law.

Fodd bynnag, os ydych yn bwriadu tynnu unrhyw arian allan yn y dyfodol agos, mynnwch gyngor proffesiynol mor fuan â phosibl.

A fydd darparwyr yn y DU yn dal i allu rhoi gwasanaethau ariannol i ddinasyddion y DU sy’n byw yn yr UE a’r AEE?

Mae nifer o ddarparwyr y DU yn cymryd camau er mwyn iddynt allu parhau i gynnig gwasanaethau i chi. Os bydd ar eich darparwr angen gwneud newidiadau i’ch cynnyrch neu’r ffordd y mae’n ei ddarparu, dylai gysylltu â chi.

Os oes gennych unrhyw bryderon o ran a allai hyn effeithio arnoch chi, dylech gysylltu â’ch darparwr.

Cyflwyno cwyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

A allaf i gwyno wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol?

Ni ddylai unrhyw newid fod yn y cwynion y bydd Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol yn gallu edrych arnynt.

Bydd busnesau sy’n ymuno â’r drefn caniatâd dros dro hefyd yn dod o dan awdurdodaeth Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

A fydd fy hawliau defnyddiwr yn aros yr un fath yn ystod y cyfnod gweithredu?

Yn ystod y cyfnod gweithredu, bydd cyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol tan 31 Rhagfyr 2020. Ni fydd yr amddiffyniadau a’r hawliau sydd gennych i’ch cynnyrch a gwasanaethau ariannol yn newid yn sgil y cyfnod gweithredu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?