Newidiadau gwasanaethau bancio, yswiriant ac ariannol ar ôl Brexit

Gadawodd y Deyrnas Unedig (DU) yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar 31 Ionawr 2020.

Mae perthynas y DU yn y dyfodol â’r UE yn awr wedi cael ei bennu gan fwyaf gan gytundeb newydd a negododd â’r UE ar fasnach a meysydd eraill o gydweithredu a’r darpariaethau a amlinellir ym mhrotocol Gogledd Iwerddon.

Trosolwg o beth sy’n newid

Bydd y DU yn parhau i ddilyn rheolau’r UE sydd wedi’u trosglwyddo i gyfraith y DU trwy’r Ddeddf Ymadael â’r UE 2018 er y bydd y llywodraeth yn cadw’r gallu i wyro pe byddai’n penderfynu i gyflwyno newidiadau yng nghyfraith y DU.

Mae hawliau pasportio yn awr wedi peido ac mae’r cyfnod trosglwyddo wedi dod i ben. Mae pasportio yn cyfeirio at reoleiddio gwasanaethau ariannol, sy’n caniatáu i gwmnïau o’r DU wneud busnes ledled yr UE heb yr angen am awdurdodaeth ychwanegol.

Mae angen caniatâd Rhan 4A o dan y Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol (FSMA) ar gwmnïau o’r EEA sy’n gweithredu ar hyn o bryd trwy basport yn y DU o dan y fframwaith pasport Ewropeaidd presennol i allu parhau i gyflawni gweithgareddau rheoledig yn y DU. Mae hyn wedi arwain at Drysorlys EM yn deddfu ar gyfer Trefn Caniatadau Dros Dro (TPR) sydd wedi dod i rym
yn awr.

Nod y TPR yw caniatáu i gwmnïau heb eu lleoli yn y DU barhau i wneud busnes yn y DU am gyfnod cyfyngedig tra’u bod yn ceisio awdurdodaeth gan reoleiddwyr y DU. Dylai’ch darparwr gwasanaethau ariannol gysylltu â chi os bydd y cynnyrch ariannol neu’r gwasanaeth a gynigiant yn cael ei effeithio.

Fodd bynnag, wrth ddelio â chwmni o’r ardal Economaidd Ewropaidd (EEA) sy’n ceisio awdurdodaeth gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential (PRA) tra yn y TPR, mae’n bosibl na fyddwch yn cael yr un gofal â chwmni wedi’i leoli yn y DU wrth wneud cwyn neu’n ceisio iawndal. Dylai eich darparwr ddweud wrthych chi os ydych chi’n cael eich heffeithio mewn unrhyw ffordd.

Fydda i’n dal i allu anfon neu dalu mewn Ewros yn electronig?

Byddwch, mae’r DU wedi cynnal ei gyfranogaeth yn yr Ardal Taliadau Ewro Sengl (SEPA). Mae hyn yn golygu y byddwch chi’n gallu anfon neu dalu mewn Ewros yn electronig. Fodd bynnag, mae’n bosibl y gwelwch chi’r amser a gymerir i brosesu unrhyw daliadau a throsglwyddiadau Ewro yn cynyddu. Os oes angen gwneud taliad erbyn dyddiad terfyn sefydlog arnoch chi, gallai fod yn syniad da i adael rhywfaint o amser ychwanegol i gael prosesu’r taliad.

Ers 1 Ionawr 2021, mae’n rhaid i fanciau a mathau eraill o ddarparwyr gwasanaethau talu (PSPs) yn awr ddarparu gwybodaeth ychwanegol wrth wneud taliadau penodol rhwng y DU a’r EEA. Mae hyn yn cynnwys enw’r talwr a’r talai, a chyfeiriad y talwr. Os nad ydynt yn darparu’r wybodaeth hon, mae’n bosibl y bydd tarfu ar rai taliadau, gan gynnwys Debydau Uniongyrchol.

Pe byddai tarfu ar eich taliadau, dylai’ch darparwr gwasanaeth gysylltu â chi.

Fydda i’n dal i allu tynnu arian allan yn yr EEA?

Byddwch, byddwch chi’n dal i allu tynnu arian allan yn yr EEA. Fodd bynnag, gallai’r rhain fod yn ddrutach yn y dyfodol. Dylai’ch darparwr gwasanaeth roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau mewn ffïoedd a chostau a allai effeithio ar gynhyrchion sydd gennych gyda hwy.

Mae gennyf gyfrif banc yn y DU. Fydda i’n gallu defnyddio fy ngherdyn i dalu masnachwyr yn yr EEA?

Byddwch, ni ddylech gael eich effeithio nawr fod y DU wedi gadael yr UE a’r cyfnod trosglwyddo wedi dod i ben. Dyma’r gwir hefyd os oes gennych gyfrif banc gyda darparwr wedi’i leoli yn yr UE neu’r EEA a’ch bod yn dymuno defnyddio’ch cerdyn banc yn y DU.

Bydd hawliau ac amddiffynfeydd presennol yn parhau i fod yn gymwys wrth ddefnyddio’ch cerdyn ar gyfer talu am nwyddau a gwasanaethau.

Rwy’n byw yn y DU. Sut fydd fy mholisïau yswiriant, pensiynau personol, blwydd-daliadau neu gynhyrchion ariannol eraill gan gwmnïau wedi’u lleoli yn yr EAA yn cael eu heffeithio nawr fod y DU wedi gadael yr UE?

Ni ddylai eich gwarchodaeth na’ch cynnyrch newid oherwydd bod y DU wedi gadael yr UE yn awr.

Mae’r DU wedi trafod ei pherthynas yn y dyfodol â’r UE ac mae wedi sefydlu Trefn Caniatadau Dros Dro (TPR) yn awr i ganiatáu i ddarparwyr o’r EEA weithredu yn y DU wrth iddynt geisio awdurdodaeth barhaol.

Ewch i wefan FCA am ei ganllaw Brexit: gwybodaeth i gwmnïau buddsoddiadau manwerthu yn y DU {:target=”_blank”}

Fydd telerau ac amodau fy mholisïau yswiriant yn newid yn awr?

Bydd eich darparwr yn dweud wrthych chi os yw’ch cynhyrchion yn cael eu heffeithio mewn unrhyw ffordd. Fodd bynnag, dylech chi gysylltu â’ch darparwr cynnyrch yn uniongyrchol os oes gennych chi unrhyw bryderon am eich polisi neu’r gwasanaeth a gynigiant. Pan ddaw’r amser i adnewyddu eich yswiriant, sicrhewch eich bod yn siopa o gwmpas i ganfod bargen sy’n gywir ar gyfer eich anghenion chi.

Ewch i wefan FCA ar gyfer ei ganllaw Brexit: gwybodaeth i gwmnïau buddsoddiadau manwerthu yn y DU {:target=”_blank”}

Sut ydw i’n cael gwybod ble mae fy narparwr cynnyrch wedi’i leoli neu’i awdurdodi?

Rydych chi’n gallu defnyddio Cofrestr Gwasanaethau Ariannol {:target=”_blank”} FCA i ddysgu ble mae darparwr gwasanaethau ariannol wedi’i leoli neu’i awdurdodi, ac os yw eich darparwr gwasanaeth ariannol wedi’i awdurdodi gan EEA.

Diogelu adneuo

Fydd y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS) yn parhau i fod yn gymwys?

Bydd y fframwaith diogelu FSCS presennol yn parhau i fod yn gymwys. Fodd bynnag, bydd gwarchodaeth FSCS dros adneuon yn dibynnu ar sawl ffactor gan gynnwys ble mae’r cwmni wedi’i awdurdodi ac ym mha awdurdodaeth mae’r cwmni’n cadw’ch adneuon.

Wrth ddelio â chwmni o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) sy’n ceisio awdurdodaeth gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential (PRA) tra yn y TPR, mae’n bosibl na fydd gennych warchodaeth yn yr un ffordd â chwmni wedi’i leoli yn y DU wrth wneud cwyn neu geisio iawndal. Dylai eich darparwr ddweud wrthych chi os ydych chi’n cael eich effeithio mewn unrhyw ffordd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau dylech chi gysylltu â’ch cwmni yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.

Byddwch chi’n gallu dysgu a yw cwmni rydych yn delio ag ef yn y TPR wrth wirio Cofrestr Gwasanaethau Ariannol {:target=”_blank”} FCA. Bydd yn datgan hyn yn glir ar frig tudalen cwmni.

Fel arall gallwch ddysgu rhagor am effaith y DU yn gadael yr UE a’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol ar FSCS.org.uk a’n tudalen Iawndal os yw eich banc neu gymdeithas adeiladu yn mynd i’r wal.

Rwy’n defnyddio banc, cymdeithas adeiladu, undeb credyd o’r DU yn y DU. Fydd yr FSCS yn parhau i ddiogelu fy arian ar ôl31 Ionawr 2020?

Bydd. Bydd adneuon cymwys yn cael eu cadw gan fanciau, cymdeithasau adeiladu, ac undebau credyd wedi’u hawdurdodi yn y DU yn y DU, yn parhau i gael eu diogelu gan yr FSCS, gan gymryd bod y cwmni’n dal i gael ei awdurdodi gan y DU.

Nid yw amddifyniad FSCS yn ddibynnol ar ble rydych chi’n byw, ond lle mae’r banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn cadw eich arian. Os yw adnau yn cael ei gadw gan gangen yn y DU, mae amddiffyniad FSCS yn gymwys (oni bai ei fod yn gyfrifoldeb cwmni wedi’i leoli yn Gibraltar, sy’n golygu, byddai amddiffyn yn gyfrifoldeb y cynllun gwarantu adneuo yn Gibraltar).

Mae’n rhaid i’ch banc, cymdeithas adeiladu ac undeb credyd roi dalen wybodaeth flynyddol sy’n disgrifio eich amddifyniad adneuwr. Gwiriwch gyda’ch darparwr cynnyrch neu wasanaethau am ragor o wybodaeth.

Mae’r FSCS wedi darparu gwybodaeth ar eu gwefan ynglŷn â beth mae ymadawiad y DU a’r UE yn ei olygu i amddiffyniad FSCS.

Fydd terfyn amddiffyn adneuo yr FSCS o £85,000 yn cael ei effeithio?

Mae’r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS) yn darparu iawndal ac amddifyniad i gwsmeriaid cwmnïau awdurdodedig gwasanaethau ariannol sydd wedi methu.

Nid oes cynlluniau gan y llywodraeth i adolygu’r terfyn amddiffyn adneuo FSCS ar hyn o bryd i gwsmeriaid wedi’u lleoli yn y DU o gwmnïau wedi’u hawdurdodi yn y DU. Mae’n ofynnol i’ch banc, cymdeithas adeiladu ac undeb credyd ddarparu dalen wybodaeth flynyddol i chi sy’n disgrifio’ch amddifyniad adneuwr.

Fodd bynnag, gall amddiffyniad FSCS newid os yw cwsmer a/neu ei gwmni wedi’i leoli yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA).

Sut fydd gwerth fy muddsoddiadau marchnad stoc a chronfeydd pensiwn buddsoddedig yn cael eu heffeithio?

Mae’n anodd rhagweld yr effaith ar unrhyw fuddsoddiau unigol oherwydd y gall hyn ddibynnu ar sawl ffactor.

Mae’n bosibl y gallai fod cyfnod byr o ansefydlogrwydd marchnad dros dro, a allai olygu y gallai gwerth eich buddsoddiadau syrthio neu godi. A ydynt yn syrthio neu godi, a faint ac am ba hyd, mae’n anodd rhagweld.

Os yw gwerth eich buddsoddiadau wedi syrthio ac nad oes angen mynediad arnoch chi at y cronfeydd hyn yn y dyfodol agos, mae’n bosibl na fydd hon yn broblem fawr oherwydd bod marchnadoedd yn debygol o adfer dros amser.

Fodd bynnag, os ydych chi’n cynllunio terfynu unrhyw fuddsoddiadau yn y dyfodol agos, rydym yn argymell eich bod yn cael cyngor proffesiynol cyn gynted â phosibl.

Fyddai darparwyr y DU yn dal i allu darparu gwasanaethau ariannol i ddinasyddion y DU sy’n byw yn yr UE ac EEA?

Effaith y DU’n gadael yr UE yw y gallai rheolau ar a yw banciau yn gallu darparu cyfrifon i’w cwsmeriaid sy’n preswylio mewn gwlad UE/EAA newid.

Mae gwledydd gwahanol a banciau gwahanol yn cymryd ymagweddau gwahanol.

Bydd yr ymagweddau hyn yn golygu:

  • fydd rhai gwledydd ddim yn caniatáu i fanciau’r DU ddarparu cyfrifon i breswylwyr
  • bydd rhai banciau yn cau cyfrifon i bobl sydd ddim yn breswylwyr yr UE
  • bydd rhai banciau yn parhau i wasanethu preswylwyr yr UE â chyfrifon presennol, ond ni fyddant yn caniatáu cyfrifon newydd.

Beth rydych chi’n gallu ei wneud

Dylai eich banc gysylltu â chi i roi gwybod i chi beth maen nhw’n bwriadu ei wneud. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch a allech chi gael eich heffeithio, cysyltwch â’ch darparwr.

Os yw eich cyfrif banc yn y DU neu gynnyrch ariannol arall yn cael ei gau dyma’r prif ddewisiadau sydd ar gael:

  • Dewch o hyd i fanc o’r DU sy’n gweithredu yn y wlad rydych chi’n byw ynddi a gwiriwch eich bod yn gallu ateb eu meini prawf cymhwysedd ar gyfer agor cyfrif banc newydd ac y bydd y cyfrif yn ateb eich anghenion. Er enghraifft, a yw hyn yn gofyn i chi gael isafswm incwm neu adnau gyda hwy.
  • Os ydych chi’n dal yn breswylydd o’r DU, cysylltwch a’ch banc i ddiweddaru eich manylion a diddymwch y cyfeiriad nad yw yn y DU.
  • Ystyriwch sefydlu cerdyn rhagdaledig neu ddefnyddio darparwr e-daliad, fodd bynnag, nid yw’r rhain yn dod gydag Amddiffyniad FSCS £85,000.
  • Dewch o hyd i fanc lleol fydd yn derbyn taliadau o’r DU. Os nad ydych chi’n gymwys ar gyfer un, gofynnwch iddynt os ydynt yn gallu cynnig cyfrif banc sylfaenol i chi. Mae’n debygol y bydd rhaid i chi gael cyfnewid eich punnoedd i Ewros neu arian lleol i dalu i mewn i’r cyfrif.

Sicrhewch eich bod yn deall y ffïoedd, costau a chyfraddau cyfnewid ar gyfer unrhyw gyfrif a sefydlwch. Mae Pensiwn Gwladwriaeth y DU, er enghraifft, yn gallu cael ei dalu i mewn i gyfrif banc dramor, ond bydd yr arian a gewch chi yn destun cyfnewid arian.

Unwaith eich bod wedi sefydlu’ch cyfrif newydd, gwiriwch ddwy waith eich bod wedi sefydlu’r holl fanylion talu yn gywir ar gyfer taliadau ‘i mewn’ yn ogystal ag ‘allan’.

Codi cwyn i’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol

Ydw i’n gallu cwyno i’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol?

Os ydych chi’n gwsmer yn y DU o gwmni o’r DU, ni ddylai fod newid i gŵynion mae’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol (FOS) yn gallu edrych arnynt.

Fodd bynnag, os ydych chi’n gwsmer yn y DU o gwmni EEA sy’n gweithredu yn y DU o dan y Drefn Caniatadau Dros Dro (TPR), neu o dan y Drefn Contractau Gwasanaethau Ariannol (FSCR), gallai eich amddiffyniadau fod yn wahanol.

Bydd yr FSCR yn galluogi cwmnïau pasportio EEA sydd ddim yn mynd i mewn i’r TPR i ddod â’u busnes yn y DU i ben mewn modd trefnus.

Bydd yr FSCR yn gyfyngedig gan amser gan ddibynnu ar y math o weithgaredd rheoledig sy’n cael ei berfformio. Bydd yn gymwys am:

  • Uchafswm o 15 mlynedd ar gyfer contractau yswiriant, a
  • 5 mlynedd ar gyfer pob contract arall

Mae’r cyfnodau hyn yn gyfnodau uchafswm ac mae caniatâd (neu eithriad) cwmni o dan yr FSCR yn gymwys yn unig i’r graddau ei fod yn angenrheidiol ar gyfer perfformiad contract sy’n bodoli’n barod a rhai gweithgareddau penodol cyfyngedig.

Byddwch chi’n gallu dysgu os yw cwmni rydych yn delio ag ef yn y TPR wrth wirio Cofrestr Gwasanaethau Ariannolyr FCA. Bydd yn datgan hyn yn glir ar frig tudalen cwmni.

Fydd fy hawliau ac amddiffyniad defnyddiwr yn aros yr un peth?

Mae eich hawliau ac amddiffyniadau defnyddiwr yn seiliedig ar gyfarwyddebau UE sy’n bodoli sydd wedi cael eu hymgorffori i gyfraith y DU. Mae hyn yn golygu na fydd eich amddiffyniadau a hawliau presennol sydd gennych ar gyfer eich cynhyrchion a gwasanaethau ariannol wedi newid oni bai fod y llywodraeth yn penderfynu cyflwyno deddfwriaeth newydd.

Fydda i’n dal i allu cwyno am gwmni wedi’i leoli yn yr UE ar ôl Brexit?

Bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Os yw’r busnes yn gweithredu yn y DU dylai fod wedi ymuno â Threfn Ganiatad Dros Dro )TPR) yr FCA neu fod yn rhan o’r Drefn Contractau Gwasanaethau Ariannol (FSCR). Os yw cwmni wedi ymuno â’r Rheoleiddiwr Pensiynau, yna bydd cwsmeriaid yn dal i allu cyferio cwynion at yr FOS.

Dylai busnesau oedd yn yr FSCR yn flaenorol yn awdurdodaeth y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol (FOS) aros yn awdurdodaeth yr FOS.

Mae rhagor o wybodaeth am y drefn contractau gwasanaethau ariannol (FSCR) – a gwybodaeth benodol am gwsmeriaid ynglŷn â delio â busnesau ariannol yn yr EEAopens in new window – ar gael ar wefan yr FCA.

Os ydych chi’n ansicr a ydych chi’n gallu dod â chwyn i wasanaeth yr ombwdsmon rydych chi’n gallu holi’ch darparwr gwasanaethau ariannol – neu cysylltwch â’r FOS yn uniongyrchol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?