Newidiadau bancio, yswiriant a gwasanaethau ariannol ar ôl Brexit

Pan fydd y Deyrnas Unedig (DU) yn gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) mae’n bosibl y bydd rhai newidiadau i sut y mae cynnyrch bancio, yswiriant ac ariannol yn gweithio. Dyma sy’n rhaid i chi ei wneud i baratoi at y newidiadau pan fydd y DU yn gadael ar 31 Ionawr 2020.

A fyddaf yn dal i allu anfon neu dalu mewn Ewros yn electronig?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Byddwch chi’n dal i allu anfon neu dalu mewn Ewros yn electronig os bydd y DU yn gadael gyda chytundeb neu heb gytundeb.

Ond, efallai y byddwch yn gweld bod yr amser a gymerir i brosesu taliadau a throsglwyddiadau Ewro yn cynyddu.

Os bydd arnoch angen talu erbyn dyddiad cau penodol, gall fod yn syniad da rhoi amser ychwanegol i’r taliad gael ei brosesu.

Mae gennyf gyfrif banc yn y DU. A fyddaf yn gallu defnyddio fy ngherdyn i dalu i fasnachwyr yn yr UE a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE)?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Mae hyn yn annhebygol o newid ar ôl Brexit p’un a yw’r DU yn gadael gyda chytundeb neu heb gytundeb.

Mae hyn yn wir hefyd os oes gennych gyfrif banc gyda darparwr yn yr UE, neu’r AEE ac am ddefnyddio eich cerdyn banc yn y Deyrnas Unedig.

Rwy’n byw yn y Deyrnas Unedig. Sut y bydd Brexit yn effeithio ar yswiriant, pensiynau personol, blwydd-daliadau neu gynhyrchion ariannol eraill gan gwmnïau o’r UE neu AEE?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Ni ddylai’r hyn a gynhwysir na’ch cynnyrch newid oherwydd Brexit, os bydd y DU yn gadael gyda chytundeb neu hebddo.

Y rheswm dros hyn yw bod y llywodraeth wedi deddfu er mwyn galluogi i ddarparwyr gwasanaethau ariannol yn yr AEE barhau i ddarparu gwasanaethau yn y DU am gyfnod dros dro. Dylai’ch darparwr ddweud wrthych chi os effeithir ar eich cynnyrch mewn unrhyw ffordd.

Os cewch anhawster pan ddaw hi’n bryd i adnewyddu eich yswiriant, gofalwch eich bod yn chwilio am y fargen orau sy’n iawn i’ch gofynion chi.

Os hoffech gael cyngor am gynnyrch ariannol, dylech ystyried siarad â chynghorydd ariannol cymwys.

Sut gallaf gael gwybod ble mae darparwr y cynnyrch yn gweithredu ohono neu wedi ei awdurdodi?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Gallwch ddefnyddio’r Cofrestr Gwasanaethau Ariannol i ganfod lle y mae darparwr gwasanaethau ariannol wedi’i leoli neu’i awdurdodi, a ph’un a yw’ch darparwr gwasanaeth ariannol wedi’i awdurdodi gan AEE.

Diogelu adnau

A fydd Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) yn weithredol ar ôl Brexit?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda chytundeb

Pan fydd y DU yn gadael yr UE gyda chytundeb, mae’n debyg y bydd cyfnod gweithredu y cytunir arno yn dechrau o 31 Ionawr 2020. Yn ystod y cyfnod gweithredu, ni fydd y fframwaith diogelu FSCS yn newid o ganlyniad i Brexit.

Bydd diogeliad FSCS ar adneuon yn dibynnu ar nifer o ffactorau gan gynnwys lle y mae’r cwmni wedi’i awdurdodi ac ym mha awdurdodaeth y mae’r cwmni yn cadw’ch adneuon. Gwiriwch gyda’ch cwmni am ragor o wybodaeth.

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

Pan fydd y DU yn gadael yr UE ym mis Ionawr 2020 heb gytundeb, ni fydd cyfnod gweithredu. O dan y senario hwn, gallai diogeliad FSCS newid. Gweler y cwestiynau isod a/neu cysylltwch â’ch cwmni yn uniongyrchol.

Mae gwybodaeth bellach ar effaith Brexit ar ddiogeliad Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol ar FSCS.org.uk ac ar wefan Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Rwy’n defnyddio banc/cymdeithas adeiladu/undeb credyd y DU yn y Deyrnas Unedig. A fydd FSCS yn diogelu fy arian ar ôl Brexit ar 31 Ionawr 2020?

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

Bydd. Bydd adneuon cymwys a gedwir gan fanciau, cymdeithasau adeiladu ac undebau credyd y DU yn y DU yn cael eu diogelu gan yr FSCS ar ôl i’r DU adael yr UE (gan gymryd yn ganiataol y bydd y cwmni yn parhau i gael ei awdurdodi gan y DU).

Nid yw diogeliad FSCS yn dibynnu ar le’r ydych chi’n byw, ond ym mha le y mae’r banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn cadw’r adnau. Os yw adnau yn cael ei gadw gan gangen yn y DU, mae diogeliad FSCS yn gymwys (oni bai bod ei gangen yn gwmni wedi’i leoli yn Gibraltar, ac o dan amgylchiadau o’r fath, cynllun sicrwydd adnau yn Gibraltar fydd yn gyfrifol am y diogeliad).

Mae’ch banc, cymdeithas adeiladu ac undeb credyd yn rhwym i roi dalen wybodaeth flynyddol i chi sy’n disgrifio’ch adneuwr. Gwiriwch gyda’ch cwmni am ragor o wybodaeth.

Rwyf yn y DU ac yn bancio gyda changen y DU o gwmni AEE, a fyddaf i wedi fy niogelu?

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

Pan fydd y DU yn gadael yr UE ym mis Ionawr 2020 heb gytundeb, bydd canghennau cwmnïau cymryd adneuon awdurdodedig yr AEE (e.e. banc AEE) yn cael eu trin fel rhai sydd wedi’u hawdurdodi yn y DU ac yn aelodau o’r FSCS. Os yw’r cwmnïau hyn yn cadw’ch adneuon yn y DU, bydd adneuon cymwys yn derbyn diogeliad FSCS hyd at £85,000.

Bydd adneuon a gedwir mewn canghennau DU o gwmnïau yn Gibraltar yn cael eu trin yn wahanol a bydd diogeliad adneuwr yn parhau yn gyfrifoldeb ar gynllun sicrwydd adnau Gibraltar.

Rwy’n byw yn yr AEE ac yn bancio gyda chwmni AEE, a fyddaf i wedi fy niogelu?

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

Ni ddylai adneuwyr sy’n bancio gyda chwmnïau wedi’u hawdurdodi gan yr AEE yn yr AEE weld eu diogeliad adnau yn newid - ar hyn o bryd dylent fod yn rhan o gynllun sicrwydd adnau AEE, a fydd yn parhau ar ôl Brexit.

Cysylltwch â’ch cwmni am ragor o wybodaeth neu ewch i wefan EFDI i gael rhestr lawn o gynlluniau diogelu adnau AEE.

Rwyf yn yr AEE ac yn bancio gyda changen AEE o gwmni DU ac ar hyn o bryd wedi fy niogelu gan yr FSCS. A fydd y diogeliad yn parhau yn berthnasol i mi?

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

Pan fydd y DU yn gadael yr UE ym mis Ionawr 2020 heb gytundeb, bydd diogeliad adnau a ddarparwyd yn flaenorol gan FSCS ar gyfer adneuon a gadwyd mewn canghennau AEE cwmnïau’r DU yn dod i ben. Serch hynny, dylech chi dderbyn diogeliad gan gynllun sicrwydd adnau AEE yn lle hynny, ond bydd hyn yn dibynnu ar reolau pob awdurdodaeth AEE. Dylai cwmnïau roi gwybod i gwsmeriaid am unrhyw newid mewn diogeliad, neu golli diogeliad.

Mae adneuon cymwys a gedwir mewn canghennau Gibraltar o gwmnïau’r DU yn cael eu trin yn wahanol a byddant yn parhau i gael eu diogelu gan FSCS ar ôl Brexit.

Cysylltwch â’ch cwmni am ragor o wybodaeth neu ewch i wefan EFDI am restr lawn o gynlluniau diogelu adneuon AEE.

A fydd Brexit yn effeithio ar werth fy muddsoddiadau marchnad stoc a’r cronfeydd pensiwn yr wyf wedi buddsoddi ynddynt?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Pa bynnag ffordd y bydd y DU yn gadael yr UE mae’n anodd rhagweld yr effaith ar eich buddsoddiadau unigol oherwydd y gall hyn ddibynnu ar nifer o ffactorau

Mae’n bosibl y gall gadael yr UE greu cyfnod o ansefydlogrwydd ariannol dros dro, a all olygu bod gwerth eich buddsoddiadau yn y tymor byr yn gostwng. Mae p’un a fyddant yn gostwng, ac os felly o faint ac am ba hyd, yn anodd ei ragweld.

Os nad oes arnoch angen defnyddio’r arian hwn yn y dyfodol agos, efallai nad yw’n broblem fawr oherwydd mae’r marchnadoedd yn debygol o adfer maes o law.

Ond, os ydych yn bwriadu tynnu unrhyw arian allan yn y dyfodol agos, mynnwch gyngor proffesiynol mor fuan â phosibl.

A fydd darparwyr yn y DU yn dal i fedru rhoi gwasanaethau ariannol i ddinasyddion y DU sy’n byw yn yr UE a’r AEE?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Mae llawer o ddarparwyr y DU yn cymryd camau er mwyn iddynt allu parhau i gynnig gwasanaethau os ydych chi’n byw yn yr UE neu AEE, p’un a yw’r DU yn gadael yr UE gyda chytundeb neu heb gytundeb.

Os bydd ar eich darparwr angen gwneud newidiadau i’ch cynnyrch neu’r ffordd y mae’n ei ddarparu, dylai gysylltu â chi.

Os oes gennych unrhyw bryderon o ran a allai hyn effeithio arnoch chi, dylech gysylltu â’ch darparwr.

A allaf i gwyno wrth y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda chytundeb

Pan fydd cytundeb yn cael ei gytuno rhwng y DU neu’r UE yna ni ddylai unrhyw newid fod yn y cwynion y bydd y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol yn gallu edrych arnynt.

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

Os na fydd cytundeb, disgwylia’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol allu parhau i edrych ar gwynion sy’n perthyn i weithgareddau cyn i’r DU adael yr UE yn yr un ffordd ag o’r blaen.

Os dymuna busnes ariannol a sefydlwyd yn yr AEE weithredu yn y DU ar ôl Brexit, bydd angen iddo ymuno â threfn caniatâd dros dro yr FCA.

Bydd busnesau sy’n ymuno â’r drefn caniatâd dros dro yn dod o dan awdurdodaeth y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol.

A fydd Brexit yn effeithio ar, neu’n diwygio, cyfyngiad diogeliad adnau FSCS o £85,000?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Nid oes cynlluniau i ddiwygio cyfyngiad diogeliad adnau’r FSCS oherwydd Brexit.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?