Newidiadau pensiwn ac ymddeol ar ôl Brexit

Os ydych chi’n bryderus am yr effaith ar eich pensiwn preifat, Pensiwn Gwladol neu flwydd-dâl nawr fod y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r Gwasanaeth Cynghori Pensiynau {:target=”_blank”} yn darparu llinell gymorth am ddim 0800 011 3797 a gwasanaeth sgwrsio ar y we ar ei gwefan.

Ble i fynd am ragor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ar fudd-daliadau a phensiynau sy’n esbonio hawliau dinasyddion o’r DU sy’n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) neu’r Swistir o 1 Chwefror 2020.

Am wybodaeth ar fudd-daliadau a phensiynau sy’n esbonio hawliau dinasyddion yr UE neu’r Swistir sy’n byw yn y DU o 1 Chwefror 2020.

Taliadau Pensiwn y Wladwriaeth

Mae’ch Pensiwn y Wladwriaeth yn gallu cael ei dalu i mewn i unrhyw fanc yn y wlad rydych chi’n byw ynddi. Bydd angen y rhif cyfrif banc rhyngwladol (IBAN) a rhifau cod adnabod banc (BIC) os oes gennych chi gyfrif dramor.

Byddwch chi’n cael eich talu yn yr arian lleol. Gallai hynny olygu y gallai’r swm a gewch chi newid oherwydd cyfraddau cyfnewid.

Beth i’w wneud os ydych chi wedi cael gwybod bod eich cyfrif banc yn y DU yn cau

Os ydych chi’n byw dramor ac wedi derbyn rhybudd bod y cyfrif banc yn y DU rydych chi’n derbyn taliadau incwm pensiwn iddo ar fin cael ei gau, mae’n bwysig i wirio gyda’ch darparwr pensiwn pa opsiynau talu meant yn eu cynnig i gwsmeriaid sy’n byw dramor heb gyfrif banc yn y DU. Mewn llawer o achosion byddant yn gallu talu’ch incwm i fanc dramor o’ch dewis chi, hynny yw, cyfrif banc lleol yn eich gwlad breswyl neu yn yr EEA.

Fel arall, edrychwch os yw’n bosibl i sefydlu cyfrif gyda banc o’r DU sy’n gweithredu yn y wlad rydych yn byw ynddi a threfnwch i’ch incwm gael ei dalu yno. Gwiriwch eich bod yn gallu ateb meini prawf cymhwysedd y banc i agor cyfrif banc newydd ac y bydd y cyfrif yn ateb eich anghenion. Er enghraifft, a yw’n gofyn i chi gael isafswm incwm neu adnau gyda nhw.

Os nad yw unrhyw un o’r rhain yn bosibl, gwiriwch a yw eich darparwr pensiwn yn gallu anfon taliad trwy siec i’ch cyfeiriad cartref yn y wlad rydych yn byw ynddi.

Mae’n bwysig hefyd gymryd y camau hyn os ydych yn defnyddio’ch cyfrif banc yn y DU i gyfrannu’n rheolaidd i bensiwn, buddsoddiad neu gynnyrch diogelu.

Os ydych chi’n dal yn ansicr am beth yw’r dewis gorau i chi, gallech chi geisio cyngor gan gynghorwr ariannol sy’n arbenigo mewn cyngor ariannol i Ddinasyddion y DU sy’n byw dramor a allai helpu.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?