Newidiadau wrth deithio i’r Undeb Ewropeaidd a mynediad at ofal iechyd ar ôl Brexit

Mae’n debygol y bydd rhai newidiadau i’r rheolau yn ymwneud â theithio os bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr 2020. Dysgwch ragor am yr hyn allai newid a beth i’w wneud os bydd yn effeithio arnoch chi.

A fyddaf yn dal i fedru teithio i’r Undeb Ewropeaidd ar ôl Brexit?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Byddwch yn dal i allu mynd i’r Undeb Ewropeaidd, ond fe fydd raid i chi wirio ychydig o bethau, ac ymgeisio am ddogfennau ychwanegol, efallai.

Cyn i chi archebu eich taith, rhaid i chi wirio bod gan basbortau oedolion a phlant o leiaf chwe mis ar ôl cyn iddynt ddod i ben.

Bydd unrhyw reolau newydd yn berthnasol i basbortau a gyhoeddwyd gan y Deyrnas Unedig, Gibraltar, Gurnesey, Ynys Manaw a Jersey.

Adnewyddu pasbortau deng mlynedd oedolion yn gynnar

Os gwnaethoch adnewyddu pasbort deng mlynedd cyn iddo ddod i ben, efallai bod misoedd ychwanegol wedi eu hychwanegu at ddyddiad dod i ben eich pasbort newydd, gan ei wneud yn ddilys am fwy na deng mlynedd.

Efallai na fydd unrhyw fisoedd ychwanegol ar eich pasbort dros y cyfyngiad deng mlynedd yn cyfrif tuag at y chwe mis y mae’n rhaid eu cael ar ôl ar eich pasbort i deithio i’r rhan fwyaf o wledydd Ewrop.

A fydd fy EHIC yn ddilys ar ôl Brexit os byddaf yn ymweld â’r Undeb Ewropeaidd neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd?

Mae’r Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC), yn rhoi mynediad i chi i ofal iechyd y wladwriaeth yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA), a’r Swistir. Rydych yn cael eich trin fel preswyliwr y wlad yr ydych ynddi, naill ai ar gost gostyngedig neu am ddim gan system gofal iechyd y wladwriaeth.

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda chytundeb

O Fawrth 2019 hyd Ragfyr 2020, bydd yr EHIC yn gweithio fel y mae yn awr, cyn belled â bod y cytundeb ymadael yn cael ei basio gan lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Ar ôl Rhagfyr 2020, efallai y bydd yr EHIC yn gweithio fel y mae yn awr, ond mae hyn yn dibynnu ar yr hyn a benderfynir.

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

Ar ôl 31 Ionawr 2020 mae’n bosibl y byddwch yn colli mynediad am ddim neu ar gost ostyngedig i ofal iechyd yn yr Undeb Ewropeaidd os na fydd y llywodraeth a’r Undeb Ewropeaidd yn llwyddo i ddod i gytundeb ar fynediad i ofal iechyd i bobl Prydain sydd ar eu gwyliau neu yn byw dramor.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod chi’n parhau i brynu yswiriant teithio i wneud yn siŵr bod gennych y sicrwydd.

Bydd cynlluniau EHIC yn dod i ben ac ni fydd ffurflenni S1 yn ddilys ar gyfer pensiynwyr y DU sydd eisoes yn byw yn yr UE ar ôl Brexit heb gytundeb. Dylai pensiynwyr y DU sicrhau bod eu cofrestriad iechyd mewn trefn cyn 31 Ionawr 2020.

Yswiriant teithio a mynd yn sâl neu gael eich anafu dramor

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Dylech sicrhau’ch bod chi’n deall telerau ac amodau eich polisi yswiriant teithio, a’ch bod hi’n hapus gyda’r lefel gofal iechyd a sicrwydd aflonyddwch teithio y mae’n ei ddarparu.

Os oes gennych yswiriant teithio i roi sicrwydd yn ystod eich taith yn barod, dylai’ch yswiriwr roi gwybod i chi os bydd unrhyw newidiadau i’r ffordd y bydd eich polisi yn cael ei wasanaethu ar ôl i’r DU adael yr UE.

Os oes gennych gwestiynau am yr hyn sy’n rhan o’ch polisi yswiriant dylech gysylltu â’ch yswiriwr.

Mynediad at ofal iechyd os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd yn byw yn y Deyrnas Unedig

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda chytundeb

Ni fydd unrhyw newid i hawliau a statws dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sydd yn byw yn y Deyrnas Unedig ar 31 Ionawr 2020 hyd 30 Mehefin 2021. Mae hynny’n golygu y byddwch chi’n gallu cael mynediad i’r GIG am ddim os ydych chi fel arfer yn preswylio yn y Deyrnas Unedig.

Fodd bynnag, dylech chi a’ch teulu wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i barhau i fyw yn y Deyrnas Unedig ac i warchod eich gallu i gael mynediad at ofal iechyd. Bydd y cynllun yn agor yn llawn erbyn 30 Mawrth 2019.

A allaf ddal i hawlio iawndal os bydd oedi i fy nhaith awyren ar ôl Brexit?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Mae Rheoliad 261 UE yn sefydlu hawliau teithwyr – gan gynnwys eu hawl i iawndal a chymorth – os na chaniateir iddynt fynd ar awyren yn erbyn eu hewyllys, neu os bydd eu hediad yn cael ei ganslo neu’i oedi.

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, ar gyfer teithwyr awyr ar hediad yn gadael y DU, byddai’r un hawliau i deithwyr ag sy’n gymwys heddiw yn parhau yn gymwys ar ôl i’r DU adael yr UE. Bydd deddfwriaeth hawliau teithwyr UE yn cael eu cyfyngu mewn cyfraith ddomestig gan y Ddeddf Ymadael. Mae hyn yn golygu y byddai teithwyr sy’n amodol ar wrthod cael mynd ar awyren, neu hediad yn cael ei oedi neu’i ganslo, â’r un hawl i gymorth ac iawndal ar yr un seiliau â heddiw.

Os yw’r DU yn gadael yr UE gyda chytundeb, bydd y trefniadau hawliau teithwyr yn parhau yn gymwys.

A fydd taliadau teithio yn dod yn ôl am ddefnyddio ffonau symudol yn yr Undeb Ewropeaidd?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda chytundeb

Byddai trawsrwydweithio am ddim yn cael ei gadw hyd at ddiwedd y Cyfnod Gweithredu.

Ar ôl hynny, byddai’n dibynnu ar beth y bydd y DU a’r UE yn penderfynu ei gynnwys fel rhan o gytundeb yn y dyfodol.

Mae’r pedwar prif weithredwr symudol – EE, O2, Three a Vodafone – wedi dweud nad oes ganddynt unrhyw gynlluniau cyfredol i ailgyflwyno taliadau ychwanegol trawsrwydweithio.

Os bydd y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

Mewn achos y byddwn yn gadael yr UE heb gytundeb, ni fyddai’r costau y byddai gweithredwyr symudol yr UE yn gallu’u codi ar weithredwyr y DU ar gyfer darparu gwasanaeth trawsrwydweithio yn cael eu rheoleiddio mwyach ar ôl mis Ionawr 2020. Byddai hyn yn golygu na ellid gwarantu trawsrwydweithio heb daliadau ychwanegol wrth i chi deithio i’r UE.

Mae’r pedwar prif weithredwr symudol – EE, O2, Three a Vodafone – wedi dweud nad oes ganddynt unrhyw gynlluniau cyfredol i ailgyflwyno taliadau ychwanegol trawsrwydweithio.

Mae Llywodraeth y DU yn pasio deddf i sicrhau bod gweithredwyr yn parhau i atal eich taliadau trawsrwydweithio data rhag mynd y tu hwnt i’r £45 fesul cyfnod bilio misol oni bai eich bod chi’n dewis yn weithredol i ddefnyddio mwy o ddata. Ond dylech wirio beth sydd gan eich rhwydwaith symudol i’w ddweud am drawsrwydweithio cyn i chi deithio dramor.

A allaf deithio gyda’m hanifeiliaid anwes rhwng y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd ar ôl Brexit?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Gallwch, bydd dinasyddion y Deyrnas Unedig yn dal i fedru mynd â chŵn, cathod (a ffuredau) i’r Deyrnas Unedig ac oddi yma ar ôl i’r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd.

Er mwyn sicrhau bod modd i’ch anifail anwes deithio o’r Deyrnas Unedig i’r Undeb Ewropeaidd ar ôl 31 Ionawr 2020 mewn unrhyw senario, dylech gysylltu â’ch milfeddyg. Gwnewch hyn o leiaf 4 mis cyn teithio i gael y cyngor diweddaraf. Mae rhagor o wybodaeth ar y paratoadau iechyd a dogfennau y byddai eu hangen arnoch chi i deithio i’r Undeb Ewropeaidd gan gynnwys gwybodaeth ar y dogfennau sy’n ofynnol i gael mynediad neu ail fynediad i’r Deyrnas Unedig ar gael ar GOV.UK.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?