Newidiadau i drethi a chyflogaeth ar ôl Brexit

Yn sgil y Deyrnas Unedig (DU) yn gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) gallai hynny effeithio ar eich trethi a’ch cyflogaeth. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud os bydd unrhyw un o’r newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi.

A allwn gael fy nhrethu ddwywaith ar fy incwm ar ôl Brexit os wyf yn gweithio dramor, un ai fel dinesydd y DU yn gweithio yn yr UE neu fel dinesydd yr UE yn gweithio yn y DU?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Sut bynnag fydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, bydd cytundebau dwyochrog gyda holl aelod wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd i ddiddymu trethu dwbl yn parhau i fod yn berthnasol fel y maent nawr.

Mae’r cytundebau hyn yn neilltuo hawliau trethu rhwng gwledydd ac yn dileu trethu dwbl trwy sicrhau mai naill ai un wlad yn unig sy’n gallu trethu incwm cyflogaeth neu, os oes gan y ddwy wlad hawliau trethu, y bydd y wlad ble rydych chi’n byw yn rhoi gostyngiad ar y dreth a dalwyd yn y wlad ble rydych chi’n gweithio.

Ni fydd ymadawiad y DU o’r UE yn newid unrhyw drefniadau trethu dwbl presennol sydd gan y wlad gyda gwledydd yr UE.

A fydd fy nghyfrifoldeb i dalu Treth Etifeddiant yn cael ei effeithio gan Brexit?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Na fydd. Ni chaiff Treth Etifeddiant ei heffeithio waeth sut y bydd y DU yn gadael yr UE.

Codir Treth Etifeddiant ar drosglwyddiadau o asedau byd-eang gan bobl sy’n byw yn y DU, a throsglwyddiadau o asedau’r DU gan bobl nad ydynt yn byw yn y DU.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?