Newidiadau i drethi a chyflogaeth ar ôl Brexit

Gall gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) effeithio ar eich treth a’ch cyflogaeth. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud os yw unrhyw rai o’r newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi.

A allwn gael fy nhrethu ddwywaith ar fy incwm os ydw i’n gweithio dramor, naill ai fel dinesyddd y DU yn gweithio yn yr UE neu ddinesydd yr UE yn gweithio yn y DU?

Bydd trefniadau dwyochrog gyda holl aelod wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd i ddiddymu trethu dwbl yn parhau i fod yn berthnasol fel ag y maent nawr.

Mae’r cytundebau hyn yn neilltuo hawliau trethu rhwng gwledydd ac yn dileu trethu dwbl drwy sicrhau mai naill ai un wlad yn unig sy’n gallu trethu incwm cyflogaeth neu, os oes gan y ddwy wlad hawliau trethu, y bydd y wlad lle rydych chi’n byw yn rhoi gostyngiad ar y dreth a dalwyd yn y wlad lle rydych chi’n gweithio.

Ni fydd trefniadau trethu dwbl cyfredol y DU, sydd gan y wlad gyda holl wledydd yr UE, yn newid.

A fydd fy nghyfrifoldeb i dreth etifeddiant yn cael ei effeithio nawr bod y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd?

Na. Ni fydd treth etifeddiant yn cael ei heffeithio, waeth sut mae’r DU yn gadael yr UE.

Codir treth etifeddiant ar drosglwyddiadau o asedau byd-eang gan bobl sy’n byw yn y DU, a throsglwyddiadau asedau y DU gan bobl nad ydynt yn byw yn y DU.

Dysgwch fwy am dreth etifeddiant a rhoddion ac eithriadau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?