Newidiadau i gartrefi, eiddo a morgeisi wedi Brexit

Nawr bod y DU wedi gadael yr UE, rydym wedi llunio canllaw i’ch helpu chi i ddeall yr hyn sydd wedi newid, beth sydd heb newid, a beth fydd yn newid yn y dyfodol ynglŷn â chartrefi, eiddo a morgeisi.

A fydd cyfraddau llog morgeisi yn codi a beth allaf i wneud am hyn?

Bydd cyfraddau llog y dyfodol yn codi a gostwng yn dibynnu ar sawl ffactor a allai effeithio ar economi y DU. Er enghraifft, os yw’r economi yn arafu, gall y llywodraeth gymryd camau i ostwng cyfraddau llog i helpu annog twf. Ar y llaw arall, efallai y bydd y llywodraeth yn penderfynu codi cyfraddau llog os bydd chwyddiant yn broblem.

Os bydd cyfraddau llog yn codi

Os bydd cyfraddau llog yn codi, mae’n debygol y bydd cyfraddau morgeisi yn codi i’r rheiny nad ydynt ar gytundebau cyfradd sefydlog ar hyn o bryd.

Os oes gennych chi forgais cyfradd amrywiol a’ch bod yn poeni am gyfraddau’n codi, efallai yr hoffech chi ystyried cytundeb cyfradd sefydlog nawr i gael tawelwch meddwl na fydd eich ad-daliadau morgais yn cynyddu yn ystod tymor y gyfradd sefydlog.

Os oes gennych chi forgais cyfradd sefydlog eisoes, bydd eich cyfradd llog yn aros yr un fath nes bydd eich morgais presennol yn dod i ben. Mae’n debyg y byddai’n well i chi aros ar y cytundeb sydd gennych chi.

Er, bydd angen i chi feddwl am beth i’w wneud pan fydd eich cynnig presennol yn dod i ben. Beth bynnag y penderfynwch, mae’n bwysig pwyso a mesur y manteision a’r anfanteision. Ystyriwch unrhyw ffioedd ymadael y gall fod angen i chi eu talu os byddwch yn symud eich morgais cyn diwedd eich cytundeb morgais presennol.

Os ydych chi’n poeni y gallai’ch ad-daliadau morgais gynyddu, rydym wedi creu canllaw defnyddiol i helpu ymdopi gyda chynnydd mewn cyfradd llog ar eich morgais.

Os bydd cyfraddau llog yn gostwng

Os bydd cyfraddau llog yn gostwng, gallai hynny fod yn newyddion da os ydych yn ystyried ail-forgeisio neu os ydych ar forgais cyfradd amrywiol.

Os newidiwch y cytundeb cyfradd sefydlog cyn i gyfraddau llog ostwng, yna ni fyddech yn elwa o unrhyw ostyngiad mewn cyfraddau llog.

Mae gennyf dŷ gwyliau dramor. Sut fydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar hynny?

Mae hyn yn dibynnu ar le mae eich cartref.

Mae gan rai gwledydd yr UE gyfreithiau cartrefi gwyliau sy’n wahanol yn ddibynnol ar os ydych chi’n ddinesydd y wlad honno, yn ddinesydd yr UE neu’n ddinesydd o’r tu allan i’r UE.

Dylech wirio gyda’r awdurdodau lleol yn y wlad lle rydych chi’n berchen ar gartref i weld sut allai’r rhain fod yn berthnasol i chi.

Dysgwch fwy o wybodaeth am ddinasyddion y DU yn byw yn yr UE ar GOV.uk.

Mae gennyf eiddo ac asedau eraill yn yr UE. A yw fy ewyllys yn dal yn ddilys ar ôl Brexit?

Ydy. Bydd unrhyw ewyllys ddilys a wneir dan gyfraith y DU cyn ymadawiad y DU o’r UE, yn cynnwys ewyllysiau sy’n berthnasol i eiddo wedi ei leoli yn yr UE, yn parhau i fod yn ddilys gan gyfraith y DU.

Fodd bynnag, mae effaith yr ewyllys mewn perthynas ag eiddo dramor yn parhau i fod yn amodol ar gyfraith y wlad lle mae’r eiddo.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?