Newidiadau i gartrefi, eiddo a morgeisi wedi Brexit

Rydym wedi casglu ynghyd pa newidiadau allai ddigwydd i gartrefi a morgeisio os bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr 2020. Dysgwch fwy am beth allai newid a beth i’w wneud os ydych wedi’ch effeithio.

A fydd cyfraddau llog morgeisi yn codi a beth allaf i wneud am hyn?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Gallai senario cytundeb neu heb gytundeb olygu cynnydd neu leihad mewn cyfraddau llog yn y dyfodol yn ddibynnol ar yr economi. Er enghraifft, os yw’n arafu, efallai y bydd y llywodraeth yn cymryd camau i leihau cyfraddau llog a helpu annog twf.

Ar y llaw arall, efallai y bydd y llywodraeth yn penderfynu codi cyfraddau llog os bydd chwyddiant yn broblem.

Os bydd cyfraddau llog yn codi

Os bydd cyfraddau llog yn codi, mae’n debygol y byddai cyfraddau morgais yn codi, ar gyfer y rhai nad ydynt ar gytundebau cyfradd sefydlog ar hyn o bryd.

Os oes gennych chi forgais cyfradd amrywiol a’ch bod yn poeni am gyfraddau’n codi, efallai yr hoffech chi ystyried cytundeb cyfradd sefydlog nawr i gael tawelwch meddwl na fydd eich ad-daliadau morgais yn cynyddu yn ystod tymor y gyfradd sefydlog.

Os oes gennych chi forgais cyfradd sefydlog, bydd eich cyfradd llog yn aros yr un fath nes bydd eich morgais presennol yn dod i ben. Mae’n debyg y byddai’n well i chi aros ar y cytundeb sydd gennych chi.

Ond bydd angen i chi feddwl am beth i’w wneud pan fydd eich cynnig presennol yn dod i ben. Beth bynnag y penderfynwch, mae’n bwysig pwyso a mesur y manteision a’r anfanteision. Ystyriwch unrhyw ffioedd ymadael y gall fod angen i chi dalu os byddwch yn symud eich morgais cyn diwedd eich cytundeb morgais presennol.

Os ydych chi’n poeni y gallai’ch ad-daliadau morgais gynyddu, rydym wedi creu canllaw defnyddiol i helpu ymdopi gyda chynnydd mewn cyfradd llog ar eich morgais.

Os bydd cyfraddau llog yn gostwng

Os bydd cyfraddau llog yn gostwng, gallai fod yn newyddion da i chi os ydych chi’n bwriadu ail-forgeisio neu os ydych chi ar forgais cyfradd amrywiol.

Os newidiwch y cytundeb cyfradd sefydlog cyn i gyfraddau llog ostwng, yna ni fyddech yn elwa o unrhyw ostyngiad mewn cyfraddau llog.

Mae gen i gartref gwyliau dramor, sut fydd Brexit yn effeithio ar hynny?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Mae hyn yn dibynnu ar ble mae eich cartref.

Mae gan rai gwledydd yr Undeb Ewropeaidd gyfreithiau cartrefi gwyliau sy’n wahanol yn ddibynnol ar os ydych chi’n ddinesydd y wlad honno, yn wladolyn yr UE neu’n wladolyn o’r tu allan i’r UE.

Dylech wirio gyda’r awdurdodau lleol yn y wlad ble rydych chi’n berchen ar gartref i weld sut allai’r rhain fod yn berthnasol i chi.

Dysgwch fwy am wladolion y Deyrnas Unedig yn byw yn yr Undeb Ewropeaidd ar GOV.uk a’r wefan EU Exitopens in new window.

Mae gen i eiddo ac asedau eraill yn yr Undeb Ewropeaidd, a yw fy ewyllys yn dal yn ddilys wedi Brexit?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Ydy. Bydd unrhyw ewyllys dilys a wneir dan gyfraith y Deyrnas Unedig cyn ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd, yn cynnwys ewyllysiau sy’n berthnasol i eiddo wedi ei leoli yn yr Undeb Ewropeaidd, yn parhau i fod yn ddilys gan gyfraith y Deyrnas Unedig.

Fodd bynnag, mae effaith yr ewyllys parthed eiddo tramor yn parhau i fod yn amodol ar gyfraith y wlad ble mae’r eiddo.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?