Gyrru yn yr Undeb Ewropeaidd wedi Brexit

Mae rhai newidiadau i reolau gyrru yn yr Undeb Ewropeaidd (UE), a dinasyddion yr UE yn gyrru yn y Deyrnas Unedig (DU), nawr bod y DU wedi gadael yr UE. Dyma sydd angen i chi ei wybod.

A fydd polisi fy yswiriant modur yn parhau i fod yn ddilys yn yr UE/AEE?

Yn ystod y cam gweithredu hyd at 31 Rhagfyr 2020 byddwch yn dal i allu defnyddio eich trwydded yrru y DU i yrru yng ngwledydd yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Mae hyn yn cynnwys holl aelod wladwriaethau’r UE, a Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Mae hyn yn golygu y bydd popeth fwy neu lai yn aros yr un fath tan ddiwedd y flwyddyn. Felly, bydd trwyddedau y DU yn dal i fod yn ddilys i ymweld â gwledydd yr AEE yn ystod y cyfnod gweithredu.

Os ydych yn gyrru cerbyd wedi’i gofrestru a’i yswirio yn y DU gyda pholisi yswiriant modur cynhwysfawr cyflawn y DU, bydd angen i chi barhau i gael o leiaf sicrwydd yswiriant modur trydydd parti i deithio i wledydd yr UE neu wledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Gall rhai polisïau yswiriant modur gynnig parhad o’ch polisi yswiriant modur cynhwysfawr yn yr UE neu’r AEE. Rydym yn eich cynghori chi i wirio telerau eich sicrwydd gyda’ch darparydd yswiriant cyn teithio.

Os ydych yn mynd â’ch cerbyd eich hun, bydd angen i chi fynd â’ch llyfr cofrestru (V5C) a thystysgrif o’ch yswiriant hefyd.

Mae’r hyn fydd yn digwydd ar ôl y cyfnod gweithredu yn dibynnu ar berthynas y DU â’r UE yn y dyfodol. Bydd trefniadau penodol mewn lle ar gyfer bob gwlad. Gallwch wirio beth yw’r rhain ar wefan y llywodraeth.

Gyrru yn yr UE neu’r AEE ar ôl 31 Rhagfyr 2020

Ar ôl i’r cyfnod gweithredu ddod i ben fis Rhagfyr 2020, bydd angen i chi gario cerdyn gwyrdd yswiriant gyda chi pan fyddwch yn gyrru yn yr UE, AEE a bob gwlad arall sy’n cydnabod cardiau gwyrdd. Gellir cymryd hyd at wythnos i fis i brosesu’r rhain ac fel arfer cânt eu darparu am ddim gan eich yswiriwr. Gwiriwch gyda’ch darparwr faint o amser fydd hyn yn cymryd ac a oes cost ai peidio.

Mae cardiau gwyrdd fel arfer yn parhau am 90 niwrnod. Os ydych yn gyrru ar daith arall mewn gwlad sy’n cydnabod cardiau gwyrdd, bydd angen i chi gael un arall gan eich yswiriwr.

Os ydych chi’n gyrru cerbyd sydd wedi ei gofrestru a’i yswirio yn eich gwlad letya, fel car rhent lleol, ni fyddwch chi angen cerdyn gwyrdd.

Mae’n bosibl hefyd y bydd angen i chi roi sticer GB ar eich cerbyd, hyd yn oed os oes ganddo blât Ewropeaidd yn barod, sef plât rhif cofrestru sy’n dangos fflag yr UE ac arwydd Prydain Fawr.

Ni fydd angen sticer GB arnoch i yrru y tu hwnt i’r DU os ydych yn newid plât Ewropeaidd am blât rhif cofrestru sydd ag arwydd Prydain Fawr yn unig arno, heb fflag yr UE.

A fydd fy nhrwydded yrru yn parhau i fod yn ddilys i yrru yn yr UE a’r AEE, ac a fydd angen unrhyw drwyddedau eraill arnaf?

Yn ystod y cam gweithredu hyd at 31 Rhagfyr 2020 byddwch yn dal i allu defnyddio eich trwydded yrru y DU i yrru yng ngwledydd yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Mae hyn yn cynnwys holl aelod wladwriaethau’r UE, a Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Mae’n bosibl y bydd angen trwydded yrru ryngwladol (IDP) i yrru yn yr UE a’r AEE. Gellir prynu’r rhain yn Swyddfeydd Post.

Mae’r drwydded a fydd ei hangen arnoch yn dibynnu ar:

  • ba wlad ydych chi’n ymweld â hi
  • pa mor hir ydych chi’n aros yno.

Nid oes angen IDP arnoch i yrru yn unrhyw wlad yr UE a’r AEE, neu’r Swistir, am arosiadau o hyd at 12 mis yn ystod y cyfnod gweithredu.

Mae’n bosibl y bydd angen trwydded yrru ryngwladol (IDP) arnoch os byddwch yn gyrru y tu hwnt i’r UE.

Gall rheolau gyrru dramor newid ar ôl 31 Rhagfyr 2020.

Ar hyn o bryd, mae IDP yn £5.50. Bydd angen i chi wirio a oes angen IDP arnoch ar gyfer y wlad yr ydych eisiau ymweld â hi. Os ydych yn teithio drwy fwy nag un wlad, mae’n bosibl y bydd angen mwy nag un math o IDP arnoch. Mae’n bosibl y bydd angen IDP arnoch os ydych yn bwriadu llogi car hefyd. Rydym yn eich cynghori i wirio hyn gyda’ch cwmni llogi ceir.

Mae dau wahanol fath o IDP y mae’n bosibl y bydd ei angen yn Ewrop, sef yr IDP 1949 a’r IDP 1968.

  • Mae’r drwydded 1949 yn rhoi sicrwydd i unrhyw ymweliadau â Chyprus ac Andorra a theithiau hirach i Iwerddon, Sbaen, Gwlad yr Iâ, a Malta.
  • Mae’r drwydded 1968 yn rhoi sicrwydd i yrru yn holl wledydd eraill yr UE sy’n gofyn IDP, a Norwy a’r Swistir.

Os ydych yn gyrru drwy sawl gwlad sy’n gofyn gwahanol fathau o IDP - er enghraifft, os ydych yn ymweld â Ffrainc a Sbaen - bydd angen i chi gael y ddau fath o drwydded, sy’n golygu cyfanswm cost o £11.

Peidiwch â gwneud cais am IDP os ydych yn symud dramor. Bydd angen i chi naill ai cyfnewid eich trwydded y DU am un lleol neu wneud cais am un arall yn y wlad yr ydych yn symud iddi.

Yn ogystal â’r uchod, mae’n bosibl y bydd angen i chi roi sticer GB ar eich cerbyd, hyd yn oed os oes ganddo blât Ewropeaidd, sef plât rhif cofrestru sy’n dangos fflag yr UE ac arwydd Prydain Fawr.

Ni fydd angen sticer GB arnoch i yrru y tu hwnt i’r DU os ydych yn newid plât Ewropeaidd am blât rhif cofrestru sydd ag arwydd Prydain Fawr yn unig arno, heb fflag yr UE.

Rwy’n ddinesydd y DU yn byw mewn gwlad yn yr UE, beth sy’n digwydd i fy nhrwydded yrru?

Os ydych yn ddinesydd mewn gwlad yn yr UE, bydd angen i chi newid eich trwydded yrru am un lleol. Mae’r dyddiad cau i wneud hyn yn dibynnu ar ba wlad ydych chi’n byw ynddi.

Gallai hyn olygu bod angen i chi ailsefyll eich prawf gyrru yn y wlad yn yr UE lle rydych chi’n byw er mwyn gallu parhau i yrru yno.

A fydd angen i mi gario unrhyw waith papur ychwanegol wrth yrru yn y DU?

Bydd angen i chi gario cerdyn gwyrdd yswiriant gyda chi pan fyddwch yn gyrru yn yr UE, AEE a bob gwlad arall sy’n cydnabod cardiau gwyrdd. Gellir cymryd hyd at wythnos i fis i brosesu’r rhain ac fel arfer cânt eu darparu am ddim gan eich yswiriwr. Gwiriwch gyda’ch darparwr faint o amser fydd hyn yn cymryd.

Mae cardiau gwyrdd fel arfer yn parhau am 90 niwrnod. Os ydych yn gyrru ar daith arall mewn gwlad sy’n cydnabod cardiau gwyrdd, bydd angen i chi gael un arall gan eich yswiriwr.

Yn ogystal, mae angen i chi wirio bod gennych y drwydded yrru ryngwladol (IDP) gywir ar gyfer y gwledydd y byddwch yn gyrru drwyddynt - mae’n bosibl y bydd angen mwy nag un IDP arnoch.

Os ydych chi’n gyrru cerbyd sydd wedi ei gofrestru a’i yswirio yn eich gwlad letya, fel car rhent lleol, ni fyddwch chi angen cerdyn gwyrdd.

Os ydych yn mynd â’ch cerbyd eich hun, bydd angen i chi fynd â’ch llyfr cofrestru (V5C) a thystysgrif o’ch yswiriant hefyd.

Mae’n bosibl hefyd y bydd angen i chi roi sticer GB ar eich cerbyd, hyd yn oed os oes ganddo blât Ewropeaidd yn barod, sef plât rhif cofrestru sy’n dangos fflag yr UE ac arwydd Prydain Fawr.

Ni fydd angen sticer GB arnoch i yrru y tu hwnt i’r DU os ydych yn newid plât Ewropeaidd am blât rhif cofrestru sydd ag arwydd Prydain Fawr yn unig arno, heb fflag yr UE.

Dysgwch fwy am yswiriant wrth yrru dramor wedi Brexit ar wefan GOV.uk neu wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Os byddaf yn tynnu trelar neu garafan, a fydd angen cerdyn gwyrdd ar wahân arnaf ar gyfer y trelar?

Bydd, mae rhai gwledydd AEE ac UE yn gofyn am gerdyn gwyrdd ar wahân fel tystiolaeth o yswiriant ar gyfer eich trelar, gan gynnwys carafanau. Os ydych yn teithio gyda threlar, cysylltwch â’ch darparwr yswiriant i gael y ddau gerdyn gwyrdd: un ar gyfer y cerbyd sy’n tynnu ac un ar gyfer y trelar.

Dysgwch ragor ar wefan GOV.ukopens in new window.

Rwy’n ddinesydd yr UE yn byw yn y DU, beth sy’n digwydd i fy nhrwydded yrru yr UE?

Bydd trwyddedau gyrru a gyhoeddir yn yr UE yn dal i fod yn ddilys yn y DU.

Mae’r DU yn disgwyl i yrwyr sy’n dod o’r UE i’r DU gario cerdyn gwyrdd yswiriant, neu dystiolaeth o’u trefniant yswiriant.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?