Gyrru yn yr Undeb Ewropeaidd wedi Brexit

Bydd y rheolau ynghylch gyrru yn yr Undeb Ewropeaidd (UE), a gwladolion yr UE yn gyrru yn y Deyrnas Unedig, o bosibl yn newid pan fydd y Deyrnas Unedig yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd wedi Brexit. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud i baratoi ar gyfer y newidiadau pan fydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr 2020.

A fydd fy mholisi yswiriant modur yn parhau i fod yn ddilys yn yr UE neu AEE?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Os ydych chi’n gyrru cerbyd sydd wedi ei gofrestru ac yswirio gyda pholisi yswiriant modur cwbl gynhwysfawr yn y Deyrnas Unedig, bydd yn dal gennych yswiriant modur trydydd parti i deithio i wledydd yr Undeb Ewropeaidd neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

O 31 Ionawr 2020 dan Brexit heb gytundeb, bydd angen i chi gael cerdyn gwyrdd yswiriant wrth yrru yn yr UE/AEE a phob gwlad arall sy’n cydnabod cardiau gwyrdd. Gall y rhain gymryd rhwng wythnos i fis i’w prosesu, ac fel arfer fe’i darperir yn rhad ac am ddim gan eich darparwr yswiriant. Gwiriwch gyda’ch darparwr faint o amser fydd hyn yn cymryd.

Mae cardiau gwyrdd fel arfer yn parhau am 90 niwrnod. Os byddwch chi’n gyrru eto mewn gwlad sy’n cydnabod cardiau gwyrdd, bydd angen i chi gael un arall gan eich yswiriwr.

Os ydych chi’n gyrru cerbyd sydd wedi ei gofrestru ac yswirio yn eich gwlad letya, fel car rhent lleol, ni fyddwch chi angen cerdyn gwyrdd.

Efallai y bydd angen i chi roi sticer GB ar eich cerbyd hefyd, hyd yn oed os oes ganddo blât Ewropeaidd yn barod, sef plât rhif yn arddangos fflag yr UE ac arwydd Prydain Fawr.

Ni fyddwch chi angen sticer GB i yrru tu allan i’r Deyrnas Unedig os byddwch chi’n cyfnewid plât Ewropeaidd gyda phlât rhif sydd ag arwydd GB yn unig heb fflag yr UE.

A fydd fy nhrwydded yrru yn dal yn gymwys ar gyfer gyrru yn yr UE a’r AEE ac a fyddaf angen unrhyw ganiatadau eraill?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Pan fydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr UE heb gytundeb, efallai y bydd gyrwyr o’r Deyrnas Unedig hefyd angen hawlen yrru ryngwladol (IDP) i yrru yn yr UE a’r AEE.

Mae IDP yn costio £5.50, a byddwch angen ei gael cyn i chi deithio o Swyddfa’r Post.

Mae tri math o IDP, ac mae pa un fyddwch chi angen yn ddibynnol ar i ba wlad ydych chi’ n teithio:

  • Bydd IDP Confensiwn 1949 yn ddilys yn Iwerddon, Sbaen, Malta a Cyprus ac mae’n parhau am 12 mis.
  • Bydd IDP Confensiwn 1968 yn ddilys yn holl wledydd eraill yr UE yn ogystal â Norwy a’r Swistir, ac mae’n parhau am dair blynedd.
  • Caniatâd 1926 i yrru yn Liechtenstein.

Ar 28 Mawrth 2019, fe stopiodd rhai gwledydd gydnabod IDPs 1926 a 1949 a gyhoeddwyd gan y Deyrnas Unedig. Yn hytrach efallai y byddwch angen IDP 1968 i yrru yn y gwledydd hyn.

Os ydych chi’n gyrru trwy nifer o wledydd ac angen gwahanol fathau o IDP – er enghraifft, os byddwch chi’n ymweld â Ffrainc a Sbaen – bydd angen i chi gael y ddau fath o hawlen, sy’n golygu y byddwch chi’n talu cyfanswm o £11.

Ynghyd â’r uchod, efallai y bydd angen i chi roi sticer GB ar eich cerbyd hefyd, hyd yn oed os oes ganddo blât Ewropeaidd yn barod, sef plât rhif yn arddangos fflag yr UE ac arwydd Prydain Fawr.

Ni fyddwch chi angen sticer GB i yrru tu allan i’r Deyrnas Unedig os byddwch chi’n cyfnewid plât Ewropeaidd gyda phlât rhif sydd ag arwydd GB yn unig heb fflag yr UE.

Dwi’n wladolyn y Deyrnas Unedig yn byw mewn gwlad yn yr Undeb Ewropeaidd, beth sy’n digwydd i’m trwydded yrru’r Deyrnas Unedig?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Dylech gyfnewid eich trwydded y Deyrnas Unedig am drwydded yrru o’r wlad yn yr Undeb Ewropeaidd ble rydych chi’n byw cyn 31 Ionawr 2020.

Os nad ydych chi wedi cyfnewid eich trwydded y Deyrnas Unedig erbyn 31 Ionawr 2020, bydd yn ddibynnol ar y wlad ble rydych chi’n byw os byddant yn derbyn eich trwydded o’r Deyrnas Unedig. Gallai hyn olygu bod angen i chi ailsefyll eich prawf gyrru yn y wlad yn yr Undeb Ewropeaidd ble rydych chi’n byw er mwyn gallu parhau i yrru yno.

Dim ond am hyd at chwech mis fydd nifer o wledydd yr Undeb Ewropeaidd yn cydnabod trwyddedau o wledydd tu allan i’r Undeb. Byddai hyn yn golygu wedi chwe mis y byddai eich trwydded yn annilys ac y byddai angen i chi gymryd prawf yn y wlad rydych chi ynddi.

A fydd angen i mi gario unrhyw waith papur atodol wrth yrru yn yr Undeb Ewropeaidd?

Y Deyrnas Unedig yn gadael heb gytundeb

O 31 Ionawr 2020 dan Brexit heb gytundeb, bydd angen i chi gael cerdyn gwyrdd yswiriant wrth yrru yn yr UE, AEE a phob gwlad arall sy’n cydnabod cardiau gwyrdd. Gall y rhain gymryd rhwng wythnos i fis i’w prosesu ac fel arfer fe’u darperir yn rhad ac am ddim gan eich darparwr yswiriant. Gwiriwch gyda’ch darparwr faint o amser fydd hyn yn cymryd.

Mae cardiau gwyrdd fel arfer yn parhau am 90 niwrnod. Os byddwch chi’n gyrru eto mewn gwlad sy’n cydnabod cardiau gwyrdd, bydd angen i chi gael un arall gan eich yswiriwr.

Os ydych chi’n gyrru cerbyd sydd wedi ei gofrestru ac yswirio n eich gwlad letya, fel car rhent lleol, ni fyddwch chi angen cerdyn gwyrdd.

Efallai y bydd angen i chi roi sticer GB ar eich cerbyd hefyd, hyd yn oed os oes ganddo blât Ewropeaidd yn barod, sef plât rhif yn arddangos fflag yr UE ac arwydd Prydain Fawr.

Ni fyddwch chi angen sticer GB i yrru tu allan i’r Deyrnas Unedig os byddwch chi’n cyfnewid plât Ewropeaidd gyda phlât rhif sydd ag arwydd GB yn unig heb fflag yr UE.

Dysgwch fwy am yswiriant wrth yrru dramor wedi Brexit ar y wefan GOV.ukopens in new window neu wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Os byddaf yn tynnu trelar neu garafan, a fydd angen cerdyn gwyrdd ar wahân arnaf ar gyfer y trelar?

Bydd, mae rhai gwledydd AEE ac UE yn gofyn am gerdyn gwyrdd ar wahân fel tystiolaeth o yswiriant ar gyfer eich trelar, gan gynnwys carafanau. Os ydych yn teithio gyda threlar, cysylltwch â’ch darparwr yswiriant i gael y ddau gerdyn gwyrdd: un ar gyfer y cerbyd sy’n tynnu ac un ar gyfer y trelar.

Mwy o wybodaeth ar wefan GOV.uk.

Rwy’n gludwr neu’n yrrwr masnachol, beth sydd angen i mi ei wneud?

O 28 Mawrth 2019, rhaid i chi gofrestru trelars masnachol sy’n pwyso dros 750kg a threlars nad ydynt yn rhai masnachol sy’n pwyso dros 3,500kg, cyn eu tynnu i’r rhan fwyaf o wledydd yr UE ac AEE neu drwyddynt.

Yn wirfoddol gallwch gofrestru trelars nad ydynt yn rhai masnachol sy’n pwyso dros 750kg ond nid oes gofyniad cyfreithiol i wneud hynny.

[Dysgwch a fydd angen i chi gofrestru eich trelar, ar wefan GOV.uk.

](https://www.gov.uk/guidance/trailer-registration)

Dwi’n wladolyn yr UE yn byw mewn yn y Deyrnas Unedig, beth sy’n digwydd i’m trwydded yrru’r Undeb Ewropeaidd?

Y Deyrnas Unedig yn gadael gyda neu heb gytundeb

Bydd trwyddedau gyrru a gyhoeddir yn yr UE yn dal i fod yn ddilys yn y Deyrnas Unedig wedi ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r DU yn disgwyl i yrwyr sy’n dod o’r UE i’r DU gario cerdyn gwyrdd yswiriant, neu dystiolaeth o’u trefniant yswiriant.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?